ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 25.02.2014 17:48:55
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
25.02.2014 17:43:33
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
25.02.2014 17:45:39
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: Hayır
: Kar Dağıtım Politikası
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.02.2014 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak
Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 2014 yılında yapılacak Olağan Genel
Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve
diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı
yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket
menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli
şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal
kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari % 50'si nakit ve/veya bedelsiz hisse
şeklinde dağıtılır.
Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar
dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim
Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve
Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 20.02.2014 15:32:17
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
20.02.2014 15:26:53
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
20.02.2014 15:28:51
Telefon ve Faks Numarası
Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu İstanbul
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
: 07.08.2008
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Açılan Dava Hakkında
AÇIKLAMA:
Grundig Elektronik A.Ş.'nin 03.04.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında şirketin Beko Elektronik A.Ş.
olan ticari unvanının Grundig Elektronik A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin alınan kararın iptali için;
ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam ve Mehmet Raci Bayam tarafından Bakırköy Asliye 2. Ticaret
Mahkemesinin 2008/631 Esas Sayısı ile açılan dava, 07.08.2008 tarihli Özel Durum Açıklaması ile
kamuya duyurulmuştu. Asliye Ticaret Mahkemelerinin tek hakim ile görev yapmaya başlamış olmaları
sebebiyle yeni ticaret mahkemeleri kurulmuş ve derdest dosyaların yeni kurulan mahkemelere
paylaştırılmış olması sebebiyle; Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilerek 2011/343 esas
numarasını almış olan söz konusu dava; Mahkemenin 20.02.2014 tarihli celsesinde reddedilerek karar
verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 14.02.2014 17:16:51
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
14.02.2014 17:13:11
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
14.02.2014 17:14:16
Telefon ve Faks Numarası
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
: Hayır
: Esas Sözleşme Değişikliği
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.02.2014 tarihli kararında, Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.
maddesinin tadiline, bu değişikliğe Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde
gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliği içeren ekteki metnin yapılacak ilk Genel Kurul
Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi.
Bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 14.02.2014 tarihinde yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 14.02.2014 14:28:01
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
14.02.2014 14:19:16
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
14.02.2014 14:24:51
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: Hayır
: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2014 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara
uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu
kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Büyükdere Cad. Beytem
Plaza No:22 K:9-10 Şişli 34381 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin
seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 19:28:28
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 19:26:37
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 19:27:49
Telefon ve Faks Numarası
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: (0212) 314 31 11 - (0212) 314 34 90
: Hayır
Özet Bilgi
: 2013 Yılı Mali Sonuçlarımız
AÇIKLAMA:
Bugün açıklanan 2013 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin özet bilgileri içeren sunuma www.arcelikas.com.tr
adresinden ulaşılabilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 17:29:56
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 17:27:40
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 17:28:45
Telefon ve Faks Numarası
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: 07.02.2014
: Hayır
Özet Bilgi
:
Ortaklığın Adresi
:
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin
yenilenmesi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak
derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda
07/02/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 15:57:56
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 15:54:55
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 15:56:06
Telefon ve Faks Numarası
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
: Hayır
:
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin
yenilenmesi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak
derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda
07/02/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Özel Durum Açıklaması (Genel) Şirketimiz Yönetim Kurulu