İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI MART AYI TOPLANTISI
I., II., III., IV. ve V. BİRLEŞİMLERİNE AİT KARAR ÖZETLERİ
I.BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mart ayı toplantısı I. birleşimi 03 Mart 2014 tarihinde Pazartesi günü saat
14.00’de İl Genel Meclis I. Başkan Vekili Ahmet TURAN Başkanlığında 27 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi
hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 3/1-074 : İlimiz Sütçüler İlçesi Çandır Yazılı Kanyon Milli Parkına ulaşımı sağlayan yolun çok
bozuk olması nedeniyle bölgeye gelen seyahat acentelerinin turları iptal ettikleri ve bu durumunda Milli Parkın
tanıtımına zarar verdiği, ayrıca bölgede bulunan mermer ocaklarından mermer nakli yapan araçların yola verdiği
zararın önüne geçilemediği ve bölge halkının Aşağı Gökdere, Yeşilyurt, Şehler, Çandır ve Kızıllı hattı ile EğirdirHaymana, Sütçüler yol ayırımı ve Çandır arası ulaşımda sıkıntı yaşadıkları, bu nedenle söz konusu güzergahların
ivedi olarak yama yapılarak yolun iyileştirilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Fevzi ÖZDEMİR, Mustafa
ERENER ve Mehmet KAYACAN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.03.2014 tarihli önergenin
okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/1-075: İlimiz Yalvaç İlçesi Köylerinde yaşayan halkın yaz mevsiminde sıcakların artması ile
beraber pire ve küçük sineklerden son derece rahatsız oldukları, bu nedenle söz konusu haşerelerle mücadelede
kullanılmak amacıyla İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinden İlçeye tahsis edilen ödenek kapsamında talep eden Köy
Tüzel Kişiliklerine sinek ilaçlama makinesi alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet TURAN ve
Osman ÇİFTCİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.03.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.
II.BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mart ayı toplantısı II. birleşimi 04 Mart 2014 tarihinde Salı günü saat
09.00’da İl Genel Meclis I. Başkan Vekili Ahmet TURAN Başkanlığında 26 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi
hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 3/2-076 : İl Genel Meclis Üyesi Nail Yaşar AKGÜL’ün sözlü önerisi üzerine, gündemin Ek-1.
maddesinin 2. madde, Ek-2. maddesinin 3. madde, Ek-3. maddesinin 4. Madde, Ek-4. maddesinin 5. madde mevcut
2. maddesinin 6. madde ve diğer maddelerin sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/2-077: İlimiz Eğirdir İlçesine bağlı Bağören Köyü isminin “İlama” olarak değiştirilmesi ile
ilgili İl İdare Kurulunun 06.02.2014 tarih ve 15 sayılı kararı ve eki belgeler ilişikte sunulmuş olup, Bağören Köyü
isminin “İlama” olarak değiştirilmesi talebinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 2.maddesi (Ç ve D) bentleri
gereğince görüşülerek karara bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Encümen Müdürlüğünün)
Valilik Makamınca havaleli 21.02.2014 tarih ve 2041 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor
doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/2-078 : İlimiz Gönen İlçesi Merkezinde idaremiz tarafından geçmiş yıllarda SK-4 nolu sondaj
kuyusu açılarak yapımı gerçekleştirilen beton kanallar ile açık sistem sulama tesisinin daha etkin bir şekilde
kullanılması amacıyla SK-4 nolu sondaj kuyusu ile birlikte tesisin Gönen Merkez Sulama Birliğine devri
hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 27.02.2014 tarih ve 2054 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve
Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda
karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/2-079 : İlimiz Sütçüler İlçesi Çandır Yazılı Kanyon Milli Parkına ulaşımı sağlayan yolun çok
bozuk olması nedeniyle bölgeye gelen seyahat acentelerinin turları iptal ettikleri ve bu durumunda Milli Parkın
tanıtımına zarar verdiği, ayrıca bölgede bulunan mermer ocaklarından mermer nakli yapan araçların yola verdiği
zararın önüne geçilemediği ve bölge halkının Aşağı Gökdere, Yeşilyurt, Şehler, Çandır ve Kızıllı hattı ile EğirdirHaymana, Sütçüler yol ayırımı ve Çandır arası ulaşımda sıkıntı yaşadıkları, bu nedenle söz konusu güzergahların
ivedi olarak yama yapılarak yolun iyileştirilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Fevzi ÖZDEMİR, Mustafa
ERENER ve Mehmet KAYACAN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.03.2014 tarihli önergenin
okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm
Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyonlara
havalesine oybirliği ile karar verildi.
1
Karar No 3/2-080: İlimiz Yalvaç İlçesi Köylerinde yaşayan halkın yaz mevsiminde sıcakların artması ile
beraber pire ve küçük sineklerden son derece rahatsız oldukları, bu nedenle söz konusu haşerelerle mücadelede
kullanılmak amacıyla İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinden İlçeye tahsis edilen ödenek kapsamında talep eden Köy
Tüzel Kişiliklerine sinek ilaçlama makinesi alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet TURAN ve Osman
ÇİFTCİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.03.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak
rapor doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/2-081: Mülkiyeti idaremize ait olup, İlimiz Merkez Kepeci Mahallesinde tapunun 1258 ada, 9
parselde kayıtlı 169,50 m2 taşınmaz üzerinde bulunan “Kültür Evi” fonksiyonundaki tescilli binanın, Antalya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinler alınarak aslına uygun biçimde restore edilmesi ve
restorasyon bedelinin kiracı tarafından karşılanması suretiyle 20 yıl süreli olarak kiraya verilmesi hususunda karar
verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
10.02.2014 tarih ve 1430 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek
üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/2-082 : İlimiz Gönen İlçesi Gümüşgün Köyünde idaremiz tarafından 2004 yılında uygulamaya
konulan AT ve TİGH projesi kapsamında yapılan arazi toplulaştırması, arazi tesviyesi, tarla içi yollar ile sulama
amacıyla SK1 ve SK2 kuyuları kullanılarak inşa edilen beton kanalların daha etkin bir şekilde kullanılması
amacıyla tesisin Gümüşgün Sulama Kooperatifine devri hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 18.02.2014 tarih ve 1560 sayılı
teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma
Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara
havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/2-083 : İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılan kadastro çalışmaları esnasında idaremiz adına
tescil edilen taşınmazlardan; İlimiz Merkez Yakaören Köyünde tapunun 66 pafta, 3953 parselde kayıtlı 297,00 m2
ve Büyük Hacılar Köyünde tapunun 17 pafta, 2375 parselde kayıtlı 293,00 m2 taşınmaz ile İlimiz Sütçüler İlçesi
Sarımehmetler Köyünde tapunun 150 ada, 27 no.lu parselde kayıtlı 453,00 m2 yüzölçüme sahip taşınmazların, İl
Genel Meclisinin 05.08.2011 tarih ve 8/5-242 sayılı kararları gereğince, idarece belirlenecek muhammen bedel
üzerinden, İl Encümenince satılmasına karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 18.02.2014 tarih ve 1561 sayılı teklifinin okunarak yapılan
müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar
verilmek üzere teklifin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
III.BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mart ayı toplantısı III. birleşimi 05 Mart 2014 tarihinde Çarşamba günü saat
15.00’de İl Genel Meclisi Başkanı Osman ZABUN Başkanlığında 26 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi
hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 3/3-084 : İl Genel Meclis Üyesi Nail Yaşar AKGÜL’ün sözlü önerisi üzerine, gündemin 6.
maddesinin 2. madde, 2. maddesinin 3. madde ve diğer maddelerin sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/3-085 : İlimiz Aksu İlçesi Yılanlı Köyü Tesbilli mevkiinde tapunun 11 pafta, 3331 parsel nolu
taşınmaz üzerinde Yılanlı Soğuk Hava Dep. San. Tic. Ltd. Şti. adına Mustafa TULUM tarafından yapılması
planlanan Soğuk Hava Deposu Seçme ve Paketleme Tesisi ile ilgili olarak Şehir Plancısı Ahmet Rüştü MUMCU
tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planının onaylanmasına
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
03.03.2014 tarih ve 2055 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/3-086 :Mülkiyeti idaremize ait sosyal tesislerde verilen hizmetler karşılığında 2014 yılında
uygulanacak fiyat tarifesinin; Maliye Bakanlığının 2012/8 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ
hükümlerinde belirtilen fiyat tarifeleri dikkate alınarak tespitine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) Valilik Makamınca havaleli 22.01.2014 tarih ve 734 sayılı teklifi ile ilgili olarak
Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 14/02/2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti
İlimiz Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerde verilen hizmet karşılığında 2013 yılında uygulanacak fiyat tarifelerinin
İl Genel Meclisinin 11.01.2013 tarih ve 1/5-020 sayılı kararları ile belirlenerek 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak
üzere uygulamaya konduğu, 2014 yılı fiyat tarifelerinin; yılları yeniden değerlendirme oranları ile Maliye
2
Bakanlığınca 18 Ocak 2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin
(2014-3) Tebliğ de belirtilen fiyat tarifeleri dikkate alınarak yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin aşağıda
belirtildiği şekilde KDV dahil olmak üzere;
I-Misafirhane (Konaklama Bedeli):
a-) Özel İdare Personeli (Kişi Başına)
(Kurum Personeli ve emeklisi, İl Genel Meclis Üyesi ile bunların eşleri,
üstsoy ve altsoylarına, Öğrencilere)
: 12,00 TL.
b- Kamu Personeli (Kişi Başına)
: 18,50 TL.
c- Kamu Personeli Dışındaki Misafirler (Kişi Başına)
: 30,00. TL.
II-Yemekhane (Yemek Bedeli) :
a-) Kahvaltı (Açık Büfe)
: 8,00 TL.
b-) Kahvaltı
: 4,50 TL.
c-) Öğle Yemeği (Tabldot – 1. maddenin (a) fıkrasında sayılanlara
(Maliyet Hesaplarına Göre)
: 4,00 – 5,00 TL.
d-) Öğle Yemeği (Tabldot – Kurum Dışı)
(Maliyet Hesaplarına Göre)
: 5,00 – 6,00 TL.
c-) Akşam yemeği ve özel davetlerde verilen yemek bedelleri maliyet hesabına göre ayrıca tespit edilir.
III-Lokalde Sunulan Hizmetler Karşılığında:
a-) Su 500 cc
: 0.50 TL.
b-) Su 1000 cc
: 1.00 TL.
c-) Çay-Oralet-Ihlamur
: 0.30 TL.
d-) Kahve-Neskafe
: 1.00 TL.
e-) Sade Gazoz
: 1.00 TL.
f-) Soda
: 0.75 TL.
g) Meyveli Soda
: 0.80 TL.
h) Ayran
: 0.50 TL.
ı) Yedigün-Pepsi (Şişe)
: 1.00 TL.
i) Meyve Suyu-Pepsi- Yedigün( Teneke Kutu)
: 1.25 TL.
bedel
tahsil edilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/3-087 : Mülkiyeti idaremize ait olan ve sosyal tesislerce işletilen 60 kişi kapasiteli kapalı, 200
kişi kapasiteli açık alanı bulunan tesisin; kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce düzenlenecek sosyal
etkinlikler ve vatandaşların sosyal amaçlı düzenleyecekleri düğün, nişan vb. (yiyecek-içecek hariç) faaliyetleri
karşılığında 2014 yılında uygulanacak fiyat tarifelerinin belirlenmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 22.01.2014 tarih ve 733 sayılı teklifi ile
ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 14/02/2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde;
İl Özel İdaresince İlimiz halkının müşterek ihtiyaçlarından olan sosyal, kültürel, eğitsel vb. ihtiyaçlarının
karşılanması ve ayrıca İlimiz Özel İdaresi gelirlerinin artırılması amacıyla kampus içerisinde bulunan ve yazlık
bahçe düğün salonu olarak tanzim edilmiş olan 60 kişi kapasiteli kapalı, 200 kişi kapasiteli açık alan olan tesisin
kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilikler tarafından düzenlenecek sosyal etkinlikler ve vatandaşların sosyal
amaçlı düzenleyecekleri düğün, nişan vb. faaliyetler için talep edilmesi halinde 2014 yılı için (yiyecek içecek ve
KDV hariç) olmak üzere;
Nişan (iki saat)
Düğün(dört saat)
Hafta Sonu(Gündüz)
431.00 TL.
690.00 TL.
Hafta Sonu (Gece)
604.00 TL.
862.00 TL.
Hafta İçi (Gece)
518.00 TL.
775.00 TL. bedel karşılığında kiraya verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Karar No 3/3-088 : İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün emirleri gereğince İl Emniyet
Müdürlüğünce İlimizde düzenlenecek olan Özel Güvenlik Uygulamalı Silah Atış Sınavları ve Özel Güvenlik
Hizmet İçi Eğitim Atışlarında kullanılmak üzere, mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait olup, Çünür Mahallesinde
bulunan 100,179,60 m2 alanın 2014 ve sonraki dönemler içinde kullanılmak üzere izin verilmesi talep edilmiş olup,
söz konusu taşınmazın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (f) fıkrası gereğince Isparta İl Emniyet
Müdürlüğü adına tahsis edilip edilmeyeceği hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 24.01.2014 tarih ve 813 sayılı teklifi ile ilgili olarak
İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler
Komisyonunca ortak hazırlanan 21/02/2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İstanbul yolu
üzerinde Çünür Gülkent Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası arkasında bulunan ve tapunun 63-64 pafta, 5379
parselde kayıtlı 100.179,60 m2’lik alanın İl Genel Meclisinin 08.03.2013 tarih ve 3/5-101 sayılı kararları ile, İl
Emniyet Müdürlüğünce 2013 yılında yapılacak Özel Güvenlik Uygulamalı Silah Atış Sınavları ve Özel Güvenlik
Hizmet İçi Eğitim Atışları için kullanım izni verilerek eğitimlerin yılı içerisinde tamamlandığı, 2014 ve sonraki
dönemler içinde yapılacak eğitim çalışmaları için kullanım izni verilmesinin talep edildiği anlaşılmış olup, bu
3
nedenle İçişleri Bakanlığının 06-31.12.2013 tarih ve 191005-202953 sayılı emirleri gereğince, 2014 ve sonraki
dönemlerde İlimizde yapılacak 50, 51, 52, 53, 54 ve 55. Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 26, 27, 28, 29, 30 ve 31.
Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavlarında kullanılmak üzere; üzerinde yapılacak her türlü düzenleme, yapım,
bakım işleri ve bu işlere ait giderlerin kendilerince karşılanması ve ihtiyaç duyulması halinde boşaltılmak şartıyla
taşınmazın 5 yıl süre ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisine oybirliği ile karar verildi.
IV.BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mart ayı toplantısı IV. birleşimi 06 Mart 2014 tarihinde Perşembe günü saat
11.30’da İl Genel Meclisi Başkanı Osman ZABUN Başkanlığında 29 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi
hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 3/4-089 : İlimiz Şarkikaraağaç İlçesi Yukarıdinek köyünde idaremizce yapılan sulama göletinde
toplanan su miktarının yetersiz olduğu ve göletin kumla dolduğu, bu nedenle göletin yeterli hale gelmesi için neler
yapılabileceğinin araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin YILDIRIM tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 06.03.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme
alınmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/4-090 : İl Genel Meclis Üyesi Nail Yaşar AKGÜL’ün sözlü önerisi üzerine, gündemin 6.
maddesinin 2. madde, 2. maddesinin 3. madde ve diğer maddelerin sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/4-091 : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 20.02.2014 tarih ve 1598 sayılı teklifi ekinde İl Genel Meclisinin
bilgisine sunulmak üzere İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mart ayı toplantı gündemine alınan İl Özel İdaresi 2013 yılı
faaliyet raporu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39, maddesi gereğince İlimiz Valisi Sayın Vahdettin
ÖZKAN ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdullah AKDAŞ tarafından İl Genel Meclisinin 06.03.2014
tarihli IV. birleşiminde İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmuş olup, raporun müzakeresinde; İl Özel İdaresi 2013
yılı faaliyetlerinin bütçe ödenekleri kapsamında yeterli düzeyde gerçekleştiği anlaşılmış olup, raporun kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
V.BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mart ayı toplantısı V. birleşimi 07 Mart 2014 tarihinde Cuma günü saat
09.00’da İl Genel Meclis I. Başkan Vekili Ahmet TURAN Başkanlığında 23 üyenin katılımı ile açıldı.
Karar No 3/5-092 : İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Kıyakdede Köyünde bulunan açık tarımsal sulama ana
kanalının tamamen yıpranmış olması nedeniyle aşırı derecede su kaybına neden olduğu ve dolayısıyla sulama
maliyetinin yükselmesi nedeniyle halkın zor durumda kaldığı, bu nedenle sulama maliyetinin düşürülmesi için ana
kanalın kapalı sistem sulama tesisine dönüştürülmesi için gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması hususunda İl
Genel Meclis Üyesi Hüseyin YILDIRIM tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.02.2014 tarihli önerge
ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca ortak hazırlanan
14/02/2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Kıyakdede Köyünde bulunan
açık tarımsal sulama ana kanalının tamamen yıpranmış olması nedeniyle çok fazla su kaybının yaşandığı, bu su
kaybının da sulama maliyetini yükselttiği ve artan maliyetin halkı zor durumda bırakması nedeniyle suyun
tasarrufunu sağlamak için mevcut ana kanalın İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçe imkanları doğrultusunda kapalı sistem
sulama tesisine dönüştürülmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/5-093 : İdaremizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olup, bir
üst derecede kadrosu bulunmayan 7 adet personele ait kadroda; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanlığının 06.10.1986 tarih ve 541-54100 sayılı
genelgesi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince (III Sayılı
Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde gösterildiği şekilde) kadro değişikliği yapılmasına dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) Valilik Makamınca havaleli 31.01.2014 tarih ve 1037
sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak
hazırlanan 14/02/2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İdaremizde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak görev yapmakta olup, bir üst derecede kadrosu bulunmayan 7 adet personele ait kadroda; 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İçişleri Bakanlığı Personel Daire
Başkanlığının 06.10.1986 tarih ve 541-54100 sayılı Genelgesi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince teklif eki III Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde
gösterildiği şekilde kadro değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
4
Karar No 3/5-094 : İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar Köyü girişinde, Yaka Deresi üzerinde bulunan köprünün
çok dar olduğu, bölgede bulunan Mermer Ocakları ve İçme Suyu Şişeleme (AYSU) Fabrikasına ait TIR’ların köprü
geçişlerinde dönüş yapamamaları nedeniyle sıkıntı yaşadıkları, bu nedenle söz konusu köprünün genişletilmesi
hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet ÖZTÜRK ve Veli KAHRAMAN tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 03.02.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi, Ticaret ve Doğal
Kaynaklar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca ortak hazırlanan 14/02/2014 tarihli raporun okunarak
yapılan müzakeresinde; Mevcut köprünün tır geçişlerine uygun durumda bulunmadığı, ancak son zamanlarda
bölgede açılan mermer ocakları ve Karacahisar kaynak suyu üzerinde kurulmuş bulunan içme suyu şişeleme
tesislerine gelip giden tırların köprü geçişlerinde sıkıntı yaşadıkları ve her an kaza yapma ihtimalinin bulunduğu, bu
nedenle ilimiz ekonomisine katkısı bulunan mermer işletmeleri ve içme suyu şişeleme tesislerine ait araçlar ile
diğer iş makinesi ve motorlu taşıt geçişlerinin tehlikesiz bir şekilde yapılması amacıyla söz konusu köprünün
işletme sahiplerinin de katkısı sağlanmak suretiyle İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçe imkanları doğrultusunda
standardının yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/5-095 : İlimiz Özel İdaresinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olup, işçi statüsünde görevli
bulunan ve Türkiye Yol-İş Sendikası ile idaremiz adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu
İşverenleri Sendikası) arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen pozisyonlarda ve sözleşme
hükümlerine göre çalıştırılan işçi personelin daimi kadroya atanmalarında ve daimi işçilerin pozisyon
değişikliklerinde esas alınacak “İşçi Pozisyonları Nitelik Yönetmeliği ve İşçi Pozisyonları Görev Tanımları
Yönetmeliği Taslaklarının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (k) fıkrası gereğince kabulüne karar
verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Hukuk Müşavirliğinin) Valilik Makamınca havaleli
04.02.2014 tarih ve 1112 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 14/02/2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İlimiz Özel
İdaresinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak işçi statüsünde görevli bulunan ve Türkiye Yol-İş Sendikası ile İl
Özel İdaresi adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) arasında imzalanan
Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen pozisyonlarda ve sözleşme hükümlerine göre çalıştırılan işçi personelin belirtilen
hizmet gruplarına atanmaları, görevde yükselmeleri, pozisyon değişiklikleri ve hizmet grupları arasında geçişlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan; 8 maddeden ibaret “Isparta İl Özel İdaresinde 4857 Sayılı İş
Kanununa Tabi Personelin Pozisyon Değişikliğinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile 4
maddeden ibaret “Isparta İl Özel İdaresi İşçi Pozisyonları Görev Tanımları Yönetmelik Taslağının” Mevzuat
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 5302 sayılı İl Özel İaresi Kanununun 10. maddesi
(k) fıkraları gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi
Karar No 3/5-096 : Başkanlık Makamınca; a-) İlimiz Aksu İlçesi Yılanlı Köyü Tesbilli mevkiinde
tapunun 11 pafta, 3331 parsel nolu taşınmaz üzerinde Yılanlı Soğuk Hava Dep. San. Tic. Ltd. Şti. adına Mustafa
TULUM tarafından yapılması planlanan Soğuk Hava Deposu Seçme ve Paketleme Tesisi ile ilgili olarak Şehir
Plancısı Ahmet Rüştü MUMCU tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama
İmar Planının onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 03.03.2014 tarih ve 2055 sayılı teklifi ile ilgili olarak İmar ve
Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun Başkanlık Makamına sunulduğu belirtilerek, konunun gündemin
Ek-1. maddesi olarak ilave edilerek görüşülmesi hususundaki önerisinin müzakeresinde; Konunun gündemin Ek-1.
maddesi olarak ilave edilmek suretiyle görüşülmesine oybirliği ile,
b-) Mülkiyeti idaremize ait olup, İlimiz Merkez Kepeci Mahallesinde tapunun 1258 ada, 9 parselde kayıtlı
169,50 m2 taşınmaz üzerinde bulunan “Kültür Evi” fonksiyonundaki tescilli binanın, Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinler alınarak aslına uygun biçimde restore edilmesi ve restorasyon bedelinin
kiracı tarafından karşılanması suretiyle 20 yıl süreli olarak kiraya verilmesi hususunda karar verilmesine dair İl
Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 10.02.2014 tarih
ve 1430 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler
Komisyonunca ortak hazırlanan raporun Başkanlık Makamına sunulduğu belirtilerek, konunun gündemin Ek-2.
maddesi olarak ilave edilerek görüşülmesi hususundaki önerisinin müzakeresinde; Konunun gündemin Ek-2.
maddesi olarak ilave edilmek suretiyle görüşülmesine oybirliği ile,
c-) İlimiz Yalvaç İlçesi Köylerinde yaşayan halkın yaz mevsiminde sıcakların artması ile beraber pire ve
küçük sineklerden son derece rahatsız oldukları, bu nedenle söz konusu haşerelerle mücadelede kullanılmak
amacıyla İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinden İlçeye tahsis edilen ödenek kapsamında talep eden Köy Tüzel
Kişiliklerine sinek ilaçlama makinesi alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet TURAN ve Osman
ÇİFTCİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.03.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca ortak hazırlanan raporun Başkanlık Makamına sunulduğu
belirtilerek, konunun gündemin Ek-3. maddesi olarak ilave edilerek görüşülmesi hususundaki önerisinin
müzakeresinde; Konunun gündemin Ek-3. maddesi olarak ilave edilmek suretiyle görüşülmesine 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi hükümleri gereğince İl Genel
5
Meclisinin 07.03.2014 tarihli V. birleşiminde İl Genel Meclis Üyesi Halil İrfan ALTINTAŞ’ın muhalefet oyuna
karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 3/5-097 : İlimiz Şarkikaraağaç İlçesi Yukarıdinek köyünde idaremizce yapılan sulama göletinde
toplanan su miktarının yetersiz olduğu ve göletin kumla dolduğu, bu nedenle göletin yeterli hale gelmesi için neler
yapılabileceğinin araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin YILDIRIM tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 06.03.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Çevre ve Sağlık
Komisyonu ile Sanayi Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda
karar verilmek üzere önergenin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/5-098 : İlimiz Aksu İlçesi Yılanlı Köyü Tesbilli mevkiinde tapunun 11 pafta, 3331 parsel nolu
taşınmaz üzerinde Yılanlı Soğuk Hava Dep. San. Tic. Ltd. Şti. adına Mustafa TULUM tarafından yapılması
planlanan Soğuk Hava Deposu Seçme ve Paketleme Tesisi ile ilgili olarak Şehir Plancısı Ahmet Rüştü MUMCU
tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planının onaylanmasına
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
03.03.2014 tarih ve 2055 sayılı teklifi ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 05.03.2014
tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İlimiz Aksu İlçesi Yılanlı Köyü Tesbilli mevkiinde tapunun 11
pafta, 3331 parsel nolu taşınmaz üzerinde Yılanlı Soğuk Hava Dep. San. Tic. Ltd. Şti. adına Mustafa TULUM
tarafından yapılması planlanan Soğuk Hava Deposu Seçme ve Paketleme Tesisi ile ilgili olarak Şehir Plancısı
Ahmet Rüştü MUMCU tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar
Planının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarınca da uygun görüş verildiği, bu nedenle İlimiz Aksu İlçesi Yılanlı Köyü Tesbilli mevkiinde tapunun 11
pafta, 3331 parsel nolu taşınmaz üzerinde Yılanlı Soğuk Hava Dep. San. Tic. Ltd. Şti. adına Mustafa TULUM
tarafından yapılması planlanan Soğuk Hava Deposu Seçme ve Paketleme Tesisi ile ilgili olarak hazırlanan Tarımsal
Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planının, açıklama raporu ve plan hükümlerinde belirtilen
hususlara uyulması kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10
maddesi ( c ) fıkrası gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/5-099 : Mülkiyeti idaremize ait olup, İlimiz Merkez Kepeci Mahallesinde tapunun 1258 ada, 9
parselde kayıtlı 169,50 m2 taşınmaz üzerinde bulunan “Kültür Evi” fonksiyonundaki tescilli binanın, Antalya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinler alınarak aslına uygun biçimde restore edilmesi ve
restorasyon bedelinin kiracı tarafından karşılanması suretiyle 20 yıl süreli olarak kiraya verilmesi hususunda karar
verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
10.02.2014 tarih ve 1430 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 05.03.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti
idaremize ait olup, İlimiz Merkez Kepeci Mahallesinde tapunun; 1258 ada, 9 parselde kayıtlı 169,50 m2 taşınmaz
üzerinde bulunan “Kültür Evi” fonksiyonundaki tescilli binanın, her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Antalya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinler alınarak aslına uygun biçimde restore edilmesi ve
restorasyon bedelinin kiracı tarafından karşılanması şartıyla 20 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisine, sınırlı ayni hak
tesisinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye konulmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 3/5-100 : İlimiz Yalvaç İlçesi Köylerinde yaşayan halkın yaz mevsiminde sıcakların artması ile
beraber pire ve küçük sineklerden son derece rahatsız oldukları, bu nedenle söz konusu haşerelerle mücadelede
kullanılmak amacıyla İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinden İlçeye tahsis edilen ödenek kapsamında talep eden Köy
Tüzel Kişiliklerine sinek ilaçlama makinesi alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet TURAN ve
Osman ÇİFTCİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.03.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Plan ve
Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca ortak hazırlanan 06.03.2014 tarihli raporun okunarak
yapılan müzakeresinde; İlimiz Yalvaç İlçesi Köylerinde yaşayan halkın yaz mevsiminde sıcakların artması ile
beraber pire ve küçük sineklerden son derece rahatsız oldukları, bu nedenle söz konusu haşerelerle mücadelede
kullanılmak üzere, talep eden Köy Tüzel Kişiliklerine, Yalvaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis
edilen ödenek kapsamında sinek ilaçlama makinesi alınmasına oybirliği ile karar verildi. Toplantı Kapatıldı.
6
Download

il genel meclisinin 2010 yılı kasım ayı toplantısı