T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 09/01/2015
: Cuma
: 14.00
: V.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI
TOPLANTISI V. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
1- Yoklama ve Açılış.
Ek-20 İlimiz Özel İdaresinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olup, işçi statüsünde görevli bulunan ve
Türkiye Yol-İş Sendikası ile idaremiz adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu
İşverenleri Sendikası) arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen pozisyonlarda ve sözleşme
hükümlerine göre çalıştırılan işçi personelin daimi kadroya atanmalarında ve daimi işçilerin pozisyon
değişikliklerinde esas alınacak “İşçi Pozisyonları Nitelik Yönetmeliği ve İşçi Pozisyonları Görev
Tanımları Yönetmeliği Taslakları İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarin ve 3/5-095 sayılı kararıyla kabul
edilerek Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüş
alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olup, İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.06.2014 tarih ve 11761 sayılı yazıları eki Devlet Personel
Başkanlığının 14.05.2014 tarih ve 2295 sayılı yazıları ve yine Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün
01.10.2014 tarih ve 20178 sayılı yazısı eki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğünün 22.01.2013 tarih ve 1914 sayılı yazıları da dikkate alınarak idarece hazırlanan ve hukuki
engel kalmayan yönetmelik taslaklarının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (k) fıkrası
gereğince görüşülerek karara bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Hukuk
Müşavirliğinin) Valilik Makamınca havaleli 31.12.2014 tarih ve 15556 Sayılı teklifinin görüşülerek
karara bağlanması.
Ek-21 Belediye mücavir alan sınırları dışında olup, idaremiz sorumluluk sahasında bulunan yerlerde
ki imar uygulamaları, hali hazır harita, imar çapı, imar planları, koruma amaçlı imar planları, çevre düzeni
planlarının yapımı işlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için Valilik Makamının 15.09.2014 tarih ve
10546 sayılı Olur’ları gereğince 15.09.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 2.774.00 TL. bedel karşılığında
Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmak üzere idaremiz ile Şehir Plancısı Muazzez ÖZTÜRK ve Harita
Mühendisi Ahmet Emin GÜLAL arasında imzalanan sözleşme gereğince işe başlatılan ve 31.12.2014
tarihi itibariyle sözleşmeleri sona eren personeller ve ayrıca İdaremiz Bilgi İşlem hizmetlerinin
aksamadan yürütülmesi amacıyla Valilik Makamının 17.12.2014 tarih ve 15011 sayılı olurları gereğince
2.205,23 TL. bedel karşılığında 19.12.2014-31.12.2014 tarihleri arasında sözleşmeli personel olarak
çalıştırılmak üzere idaremiz ile Bilgisayar Teknikeri Tuğba SÜMER arasında imzalanan sözleşme
gereğince işe başlatılan ve 31.12.2014 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren Bilgisayar Teknikeri Tuğba
SÜMER’in 2015 yılında da hizmetine ihtiyaç bulunduğundan; Şehir Plancısı Muazzez ÖZTÜRK, Harita
Mühendisi Ahmet Emin GÜLAL ve Bilgisayar Teknikeri Tuğba SÜMER’in Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün genelgeleri doğrultusunda ve İl Genel Meclisi Kararına göre almakta
oldukları ücretleri baz alınarak, Devlet Memuru aylıklarına 2015 yılında yapılacak zam oranında artış
yapılarak 2015 yılı ücretlerinin belirlenmesi ve adı geçen personeller ile 15.01.2015-31.12.2015 tarihleri
arasında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel
olarak çalıştırılmak üzere yeniden sözleşme imzalanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 29.12.2014 tarih ve 20021
sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 08.01.2015 tarihli raporun okunarak,
konunun karara bağlanması.
2- 2015 yılı Şubat ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

Detayı Gör - Isparta İl Özel İdaresi