T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 78124541/903.02.01/5207438
Konu: Norm Fazlası Durumundaki
Öğretmen Atamaları.
11/11/2014
.......................................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İLGİ :a) 06/05/2010 tarih ve 27573 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) MEB’na Bağlı Okul ve Kuramların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına ilişkin Yönetmelik.
c) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdiirlüğü'nün 12/03/2014 tarih ve
1071926 sayılı yazısı.
d) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdiirlüğü'nün 14/10/2014 tarih ve
4562273 sayılı yazısı ekinde alman 2014/22 sayılı Genelge.
İlimiz okul ve kuramlarının norm kadroları 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı,
şube ve öğrenci sayıları ile ders saatlerine göre ilgi (b) yönetmelik kapsamında belirlenmiş
bulunmaktadır.
İlgi (a) Yönetmeliğin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri"
başlıklı 41 'inci maddesinde; ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinin,
öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağı; bu
öğretmenlerden herhangi bir eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda bulunmayanların
görev yerlerinin ise, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirleneceği hüküm altına
alındığından;
İlgi (a) yönetmeliğin 41/3 maddesinde “herhangi bir nedenle istihdam alanı
daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kuramlarında norm kadro esasları
çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacak değerlendirme sonucuna göre hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm
kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler öncelikle
görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlan olmak üzere il içinde
alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kuramlarına tercihleri de dikkate alınarak
hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.” denilmektedir.
Bu nedenle norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler öncelikle
görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kuramları olmak üzere il içinde
alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kuramlarını tercih edeceklerdir. Tercihte
bulunmayan ve bulunup da atanamayan norm fazlası öğretmenler öncelikle görevli oldukları
6 Mart Atatürk Cad.32300 Merkez/ISPARTA
Elektronik Ağ: www.isparta.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için: Kamile ATÂSOY Şef
T el:(0 246) 223 1020
Faks: (0 246) 223 2242
aee8-5cdc-3 156-ad5d-805c kodu ile teyit edilebilir.
yerlerim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlan olmak üzere il içinde alanlarında norm
kadro açığı bulunan eğitim kurulularına re’seıı atanacaklardır.
Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün ilgi (c) yazısında
"herhangi bir sebeple norm kadro fazlası olarak atanan, eğitim kuramunun birleştirilmesi
sonucunda norm kadro olmadığı halde bu eğitim kuramıma atanan ve yargı kararı gereğince
eski görev yerine atanan öğretmenler hariç olmak üzere yargı karı ile norm kadro olmayan
eğitim kuramıma atanan öğretmenlerin norm kadro fazlası olarak belirlenmesinin uygun
olacağı bildirildiğinden;
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına ilişkin
Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin son fıkrası hükmünün de dikkate alınarak Il/Ilçe Milli
Eğitim Müdürlüklerinde ihtiyaç fazlası durumda olan öğretmenler ile eğitim kuramlarının
öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmemiş durumda olan öğretmenlerden;
1- Tercihte bulunanların, en fazla 25 eğitim kurumu tercih hakkı verilmek üzere tercihleri de
dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde,
2- Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan
başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması
durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde
resen,
alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kuramlarına atanmaları ilgi (d) genelge gereği
yapılacak olup;
İlgi (a) yönetmeliğin ek madde-Te göre de “ ...herhangi bir branşta norm
fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme
yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz" denildiğinden okul ve kuramlarımıza yeterli
öğretmen dağılımı için;
Başvuru işlemleri için;
1- İlimiz öğretmen ihtiyacını gösterir liste Müdürlüğümüz isparta.meb.gov.tr
adres inde yay ımlanmaktadır.
2- Okul/kurum müdürlükleri, başvurunun son günü itibariyle hizmet puanı
hesaplamasına göre norm fazlası öğretmenleri tespit ederek kişiye yazılı olarak (Geçici
görevli olan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğü) tebliğ edecektir.
3- Fen Liseleri, Gazi Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor
Liseleri ile Bilim Sanat Merkezi norm kadro fazlası öğretmenlerinin tercihleri;
a) Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin bütün alan öğretmenleri ile
Güzel Sanatlar Lisesinin (Görsel Sanatlar/Resim, Müzik) Spor Liselerinin (Beden Eğitimi)
öğretmenleri, Bilim ve Sanat Merkezleri hariç tüm eğitim kuramlarını tercih edebilecektir.
b) ilgili mevzuatına göre Anadolu liseleri öğretmenleri, Bilim ve Sanat
Merkezleri hariç Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerini tercih edebilecektir.
6 Mart Atatürk Cad.32300 Merkez/ISP ART A
Elektronik Ağ: www.isparta.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bıı evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için: Kamile ATASOY Şef
Tel: (O 246) 223 1020
Faks: (Q 246) 223 2242
aee8-5cdc-3 156-ad5d-805c kodu ile teyit edilebilir.
c) Güzel Sanatlar Lisesinin (Görsel Sanatlar/Resim, Müzik) Spor Liselerinin
(Beden Eğitimi) öğretmenlerinden halen görev yapan öğretmenleri ile geçmişte Güzel
Sanatlar Liselerinde görev yapmış olanlar, Bilim ve Sanat Merkezleri hariç Güzel Sanatlar ve
Spor Liseleri ile diğer eğitim kurumlanın tercih edebilecektir.
d)
Bilim ve Sanat Merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile geçmişt
Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapmış olanlar Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liseleri
hariç, Bilim ve Sanat Merkezleri ile diğer eğitim kumullarını tercih edebilecektir. Bilim ve
Sanat Merkezlerinde daha önce görev yapmamış öğretmenler, bu merkezleri tercih edemezler.
4- Nomı fazlası öğretmenler 10-12/11/2014 tarihleri arasında form dilekçe ile
en fazla 25 eğitim kurumu tercihi yapacaklardır. Başvuru evrakları Merkezde Okul
Müdürlükleri, ilçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12/11/2014 Çarşamba
günü mesai bitimine kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (1) bölümünde ilgili
personele teslim edilecektir. İnceleme ve atamalar Kasım 2014 ayı içensiııde tamamlanarak
Müdürlüğümüz internet sitesinden yayınlanacaktır.
5Aylıksız izinde bulunan noıııı fazlası öğretmenler atanmaları durumund
diğer atanan öğretmenler ile birlikte göreve başlamaları kaydıyla başvuru yapabileceklerdir.
Ekli ihtiyaç listesinde herhangi bir eksik veya fazlalık tespit edildiği takdirde
acele (yazı, faks veya mail ile)
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (1) bölümüne
bildirilecektir. Yukarıda belirtilen hususlarda veya tarihlerde herhangi bir değişiklik olması
halinde Müdürlüğümüz İnternet sitesinden yayınlanacaktır.
Bilgilerinizi ve konunun ilçeniz/okulunuz/kurumunuzdaki nomı fazlası
öğretmenlere imza karşılığı duyurularak başvuru yapmalarının sağlanması hususunda
gereğini rica ederim.
İlyas CAN
Vali a.
İl Millî Eğitim Müdürü
EKLER :
1- Form Dilekçe
2- Boş Okullar Listesi
3- 2014/22 Sayılı Genelge
4- Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerle ilgili
12/03/2014-1071926 sayılı yazı.
DAĞITIM:
Tüm ilçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
Merkez Okul ve Kurum Müdürlüklerine.
6 Mart Atatürk Cad. 32300 Merkez/IS P ART A
Elektronik Ag: www.isparta.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.ineb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için: Kamile ATASOY Şef
Tel: (0 246) 223 1020
Faks: (0 246) 223 2242
aee8-5cdc-3156-ad5d-805c kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891/903.02/1071926
Konu: Norm kadro fazlası öğretmenler
12/03/2014
İSPARTA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
a) İsparta Milli Eğitim Müdürlüğünün 10/03/2014 tarihli ve 78124514/902.99/1024081
sayılı yazısı.
b)
Millî
Eğitim
Bakanlığı
Öğretmenlerinin
Atama
ve
Yerdeğiştirme
Yönetmeliği.
c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kuramların Yönetici ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
İliniz eğitim kurulularında görev yapmakta olan öğretmenlerden herhangi bir nedenle
norm kadro fazlası olarak atanan, yargı kararı gereği norm kadro olmayan eğitim kuruntuna
atanan ve eğitim kuruntunun birleştirilmesi sonucunda norm kadro olmadığı halde bu eğitim
kuramlarına atanan öğretmenlerin norm kadro fazlası olarak belirlenmesinde tereddüte
düşüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazınız incelenmiştir.
Bilindiği gibi eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerin yer değiştirmelerine
ilişkin iş ve işlemler ilgi (b ve c) Yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir.
Diğer taraftan ilgi (b) Yönetmeliğin ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri
başlıklı 41 ’iııci maddesinde norm kadro fazlası öğretmenlerin ne şekilde yer değiştireceği
hüküm altına alınmıştır.
Bu nedenle herhangi bir sebeple norm kadro fazlası olarak atanan, eğitim kuruntunun
birleştirilmesi sonucunda norm kadro olmadığı halde bu eğitim kuramıma atanan ve yargı
kararı gereğince eski görev yerine atanan öğretmenler hariç olmak üzere yargı kararı ile norm
kadro olmayan eğitim kuruntuna atanan öğretmenlerin norm kadro fazlası olarak
belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Bekir ERDOĞAN
Bakan a.
Grup Başkanı V.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile im zalanmıştır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: pgm atama yeıdegl l@ m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:: Erhan HATIL
Tel: (0 312)413 17 83
Faks: (0312)418 03 81
FORM DİLEKÇE
ADI SOYADI
TC KİMLİK NO
BAKANLIKÇA ATANDIĞI ALAN
GÖREV YERİ
HİZMET PUANI
( 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 T a r i h i İ t ib a r iy l e
k a d ro su n u n b u lu n d u ğ u k u r u m m ü d ü r lü ğ ü n c e
y a z ıl a c a k t ı r .)
MÜDÜRLÜĞÜNE
Okulunuzda / Kurumunuzda....................................................................... branşında norm kadro fazlası olarak görev
yapmaktayım. Aşağıda belirtiğim okullara Öğretmenlerin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği'nin 41. maddesinin 3.
fıkrası gereğince atamamın yapılması için gereğini arz ederim.
Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur. Aksi ortaya çıktığında idarece yapılacak işlemlerden
doğacak hukiki sonuçlara katlanmayı kabul ediyorum.
..... /03/2014
Öğretmenin Adı-soyadı
İmzası
Yukarıdaki bilgileri yer alan öğretmene ait bilgi ve belgelerin tam ve doğru olduğunu tasdik ederim.
./11/2014
Mühür-Kaşe-İmza
Okul/Kurum Müdürü
./11/2014
Mühür-Kaşe-İmza
İl-İlçe Müdürü
TERCİHLER____________________:
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
İLÇESİ
EĞİTİM KURUMU ADI
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891/903.02/
Konu : İhtiyaç fazlası öğretmenler
/
2014
DAĞITIM YERLERİNE
GENELGE
2 0 1 4 /İ İ
Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin ‘İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41* inci
maddesinde; ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinin, öğretmenlerin tercihleri de
dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağı; bu öğretmenlerden herhangi bir
eğitim kuruntuna atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerlerinin ise. il içinde
valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin son fıkrası hükmünün de dikkate alınarak ii/ilçe millî eğitim
müdürlüklerinde ihtiyaç fazlası durumunda olan öğretmenler ile eğitim kurumlanılın
öğretmen norm, kadrolarıyla ilişkilcndirilmemiş durumda olan öğretmenlerden;
1- Tercihte bulunanların, en fazla 25 eğitim kurumu tercih hakkı verilmek üzere tercihleri de
dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde.
2- Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan
başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması
durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde
resen,
alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kuramlarına atamaları, en geç Kasım 2014
ayının sonuna kadar valiliklerce yapılacaktır.
Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Kararın 20inci maddesinde; "(!) Her devece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlan müdürleri; kendi okul ve kuramlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler
ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra,
aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 giin
içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim
müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda
dolduramayan öğretmenleri. öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise
hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet
ettikleri belediye sınırları (bûyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla
öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891/903.02/
Konu : İhtiyaç fazlası öğretmenler
i
Oi /--72014
bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip
getirilmediğini izlemek zorundadır d hükmüne yer verilmi ştir.
Bu itibarla, norm kadro ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan
eğitim kuramlarına atanmalarının yanında söz konusu hükmün uygulanmasında da gerekli
titizlik gösterilecektir.
r.
Gereğini rica ederim.
Nabi AVCI
Bakan
DAĞITIM:
8 i İl Valiliğine
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Sıra
İlçesi
Branşı
Kurum
Kodu
Kurum Adı
Norm
Mevcut
İhtiyaç
1
MERKEZ
Bilişim Teknolojileri
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
2
MERKEZ
Biyoloji
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
3
MERKEZ
Biyoloji
966843
Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
4
MERKEZ
Biyoloji
950205
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
3
1
5
MERKEZ
Biyoloji
872222
Merkez Meryem Albayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
6
MERKEZ
Biyoloji
964206
Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi
3
2
1
7
MERKEZ
Biyoloji
973989
Tümay Yavuz Ali Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
8
MERKEZ
Coğrafya
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
9
MERKEZ
İ.H.L. Meslek Dersleri
751728
Gülistan Anadolu İmam Hatip Lisesi
6
2
4
10
MERKEZ
İ.H.L. Meslek Dersleri
758194
Isparta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
3
1
2
11
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
703923
Aliköy-Küçük Hacılar Ortaokulu
1
0
1
12
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
703810
Çukur Ortaokulu
1
0
1
13
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
703700
Gelincik Ortaokulu
1
0
1
14
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
155021
Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
15
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
758194
Isparta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
16
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
751949
Isparta Spor Lisesi
1
0
1
17
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
280829
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
2
1
1
18
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
703440
Mehmet Köse Ortaokulu
1
0
1
19
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
703632
Sav Ortaokulu
2
1
1
20
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
964206
Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi
3
2
1
21
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
750478
Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu
5
3
2
22
MERKEZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
950205
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
23
MERKEZ
Türk Dili ve Edebiyatı
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
24
MERKEZ
Türk Dili ve Edebiyatı
751949
Isparta Spor Lisesi
2
1
1
25
MERKEZ
Türk Dili ve Edebiyatı
757950
Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi
5
4
1
26
MERKEZ
Felsefe
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
27
MERKEZ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
751728
Gülistan Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
28
MERKEZ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
29
MERKEZ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
703808
Iyaş Selçuklu Ortaokulu
7
6
1
30
MERKEZ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
703632
Sav Ortaokulu
2
1
1
31
MERKEZ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
750478
Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu
4
3
1
32
MERKEZ
İngilizce
702052
Atatürk İlkokulu
1
0
1
33
MERKEZ
İngilizce
703195
Büyükhacılar İlkokulu
1
0
1
34
MERKEZ
İngilizce
703189
Çukur İlkokulu
1
0
1
35
MERKEZ
İngilizce
703187
Direkli İlkokulu
1
0
1
36
MERKEZ
İngilizce
703680
Halıkent İlkokulu
3
2
1
37
MERKEZ
İngilizce
154997
Isparta Anadolu Lisesi
5
4
1
38
MERKEZ
İngilizce
746966
Isparta Özel Eğitim Ortaokulu
1
0
1
39
MERKEZ
İngilizce
950205
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
6
5
1
40
MERKEZ
İngilizce
973972
Mürşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
41
MERKEZ
İngilizce
703464
Nazmi Toker Ortaokulu
9
8
1
42
MERKEZ
İngilizce
703161
Yakaören İlkokulu
1
0
1
43
MERKEZ
İngilizce
750478
Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu
3
2
1
44
MERKEZ
Kimya/Kimya Teknolojisi
155021
Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
45
MERKEZ
Kimya/Kimya Teknolojisi
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
46
MERKEZ
Kimya/Kimya Teknolojisi
751949
Isparta Spor Lisesi
1
0
1
47
MERKEZ
Kimya/Kimya Teknolojisi
950205
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3
2
1
48
MERKEZ
Matbaa
155008
Isparta Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
49
MERKEZ
İlköğretim Matematik Öğr.
701809
Ali Haydar Albayrak İlkokulu
1
0
1
50
MERKEZ
İlköğretim Matematik Öğr.
703810
Çukur Ortaokulu
1
0
1
51
MERKEZ
İlköğretim Matematik Öğr.
703765
Deregümü Ortaokulu
2
1
1
52
MERKEZ
İlköğretim Matematik Öğr.
751728
Gülistan Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
53
MERKEZ
İlköğretim Matematik Öğr.
703808
Iyaş Selçuklu Ortaokulu
9
8
1
54
MERKEZ
İlköğretim Matematik Öğr.
703980
İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu
8
7
1
55
MERKEZ
İlköğretim Matematik Öğr.
750478
Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu
4
3
1
56
MERKEZ
Müzik
749929
Ferhat Uzunlulu Ortaokulu
1
0
1
57
MERKEZ
Müzik
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
2
1
1
58
MERKEZ
Müzik
280829
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
1
0
1
59
MERKEZ
Müzik
950205
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
60
MERKEZ
Müzik
703980
İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu
2
1
1
61
MERKEZ
Büro Yönetimi
155033
Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3
2
1
62
MERKEZ
Tarih
751949
Isparta Spor Lisesi
1
0
1
63
MERKEZ
Türkçe
751728
Gülistan Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
64
MERKEZ
Türkçe
703980
İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu
9
8
1
65
MERKEZ
Türkçe
704488
Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
4
3
1
66
MERKEZ
Türkçe
750478
Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu
5
4
1
67
MERKEZ
Beden Eğitimi
155069
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
1
0
1
68
MERKEZ
Beden Eğitimi
751949
Isparta Spor Lisesi
8
6
2
69
MERKEZ
Beden Eğitimi
703980
İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu
4
3
1
70
MERKEZ
Matematik
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
71
MERKEZ
Matematik
280829
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
6
5
1
72
MERKEZ
Matematik
155057
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
10
9
1
73
MERKEZ
Matematik
757950
Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi
6
5
1
74
MERKEZ
Sınıf Öğretmenliği
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
2
1
1
75
MERKEZ
Sınıf Öğretmenliği
703864
Ülkü İlkokulu
23
22
1
76
MERKEZ
Sosyal Bilgiler
703810
Çukur Ortaokulu
1
0
1
77
MERKEZ
Sosyal Bilgiler
751728
Gülistan Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
78
MERKEZ
Sosyal Bilgiler
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
79
MERKEZ
Sosyal Bilgiler
750478
Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu
3
2
1
80
MERKEZ
Okul Öncesi Öğrt
703191
Deregümü İlkokulu
2
1
1
81
MERKEZ
Okul Öncesi Öğrt
816726
Halıkent Anaokulu
7
6
1
82
MERKEZ
Okul Öncesi Öğrt
966088
İbrahim Şener Anaokulu
12
11
1
83
MERKEZ
Okul Öncesi Öğrt
758789
Kadir Boylu Ortaokulu
2
0
2
84
MERKEZ
Rusça
155069
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
1
0
1
85
MERKEZ
Rusça
965030
Isparta Turizm Eğitim Merkezi
1
0
1
86
MERKEZ
Teknoloji ve Tasarım
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
87
MERKEZ
Teknoloji ve Tasarım
750478
Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu
1
0
1
88
MERKEZ
Sağlık Bilgisi
758194
Isparta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
89
MERKEZ
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
950205
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
0
4
90
MERKEZ
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
155069
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
1
0
1
91
MERKEZ
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
155070
Mesleki Eğitim Merkezi
3
2
1
92
MERKEZ
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
973989
Tümay Yavuz Ali Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
93
MERKEZ
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
973989
Tümay Yavuz Ali Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
3
1
94
MERKEZ
Muhasebe ve Finansman
973063
Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
95
MERKEZ
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
950205
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
3
1
96
MERKEZ
Seramik ve Cam Teknolojisi
155069
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
1
0
1
97
MERKEZ
Müzik(Bağlama)
752007
Isparta Güzel Sanatlar Lisesi
1
0
1
98
MERKEZ
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
973923
Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3
2
1
99
MERKEZ
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
950205
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3
2
1
100
MERKEZ
Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon
966843
Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3
1
2
101
MERKEZ
Arapça
750477
Gürkan İmam Hatip Ortaokulu
1
0
1
102
MERKEZ
Arapça
750478
Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu
2
0
2
103
MERKEZ
Görsel Sanatlar
752007
Isparta Güzel Sanatlar Lisesi
8
7
1
104
MERKEZ
Rehberlik
701809
Ali Haydar Albayrak İlkokulu
2
1
1
105
MERKEZ
Rehberlik
155021
Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
106
MERKEZ
Rehberlik
747477
Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kademe
1
0
1
107
MERKEZ
Rehberlik
703547
Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu
2
1
1
108
MERKEZ
Rehberlik
703680
Halıkent İlkokulu
3
1
2
109
MERKEZ
Rehberlik
154997
Isparta Anadolu Lisesi
2
1
1
110
MERKEZ
Rehberlik
753974
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
1
0
1
111
MERKEZ
Rehberlik
974868
Isparta Halıkent Anadolu Lisesi
2
1
1
112
MERKEZ
Rehberlik
155008
Isparta Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3
1
2
113
MERKEZ
Rehberlik
155082
Isparta Rehberlik ve Araştırma Merkezi
10
3
7
114
MERKEZ
Rehberlik
280829
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
2
1
1
115
MERKEZ
Rehberlik
703808
Iyaş Selçuklu Ortaokulu
3
1
2
116
MERKEZ
Rehberlik
703366
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu
2
1
1
117
MERKEZ
Rehberlik
703980
İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu
3
1
2
118
MERKEZ
Rehberlik
758789
Kadir Boylu Ortaokulu
2
1
1
119
MERKEZ
Rehberlik
704323
Mavikent Ortaokulu
2
1
1
120
MERKEZ
Rehberlik
155057
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
3
1
2
121
MERKEZ
Rehberlik
964207
Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi
2
1
1
122
MERKEZ
Rehberlik
703645
Mustafa Şener İlkokulu
3
1
2
123
MERKEZ
Rehberlik
703709
Naşide Halil Gelendost İlkokulu
2
1
1
124
MERKEZ
Rehberlik
703464
Nazmi Toker Ortaokulu
3
1
2
125
MERKEZ
Rehberlik
703474
Nazmiye Demirel Ortaokulu
2
1
1
126
MERKEZ
Rehberlik
703632
Sav Ortaokulu
1
0
1
127
MERKEZ
Rehberlik
704108
Sidre 2000 Ortaokulu
2
1
1
128
MERKEZ
Rehberlik
757950
Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi
2
1
1
129
MERKEZ
Rehberlik
703864
Ülkü İlkokulu
2
1
1
130
MERKEZ
Rehberlik
703895
Ülkü Ortaokulu
2
1
1
131
MERKEZ
Rehberlik
703394
Yedişehitler İlkokulu
2
1
1
132
MERKEZ
Rehberlik
704388
Yedişehitler Ortaokulu
2
1
1
133
MERKEZ
Rehberlik
704224
Yılmaz Şener İlkokulu
2
1
1
134
MERKEZ
Özel Eğitim
747477
Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kademe
11
1
10
135
MERKEZ
Özel Eğitim
747601
Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
8
5
3
136
MERKEZ
Özel Eğitim
746812
Isparta Özel Eğitim İlkokulu
7
2
5
137
MERKEZ
Özel Eğitim
748072
Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
16
12
4
138
MERKEZ
Özel Eğitim
746966
Isparta Özel Eğitim Ortaokulu
12
3
9
139
MERKEZ
Özel Eğitim
747087
Isparta Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
8
6
2
140
MERKEZ
Özel Eğitim
747398
Isparta Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
8
6
2
141
MERKEZ
Özel Eğitim
155082
Isparta Rehberlik ve Araştırma Merkezi
13
4
9
142
MERKEZ
Özel Eğitim
703366
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu
2
1
1
143
MERKEZ
Özel Eğitim
703422
Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
2
1
1
144
MERKEZ
Özel Eğitim
703161
Yakaören İlkokulu
2
0
2
145
MERKEZ
Özel Eğitim
703394
Yedişehitler İlkokulu
2
1
1
146
MERKEZ
Özel Eğitim
704388
Yedişehitler Ortaokulu
2
1
1
147
AKSU
Biyoloji
326748
Aksu Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
148
AKSU
Fizik
326748
Aksu Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
149
AKSU
İngilizce
705498
Şehit Yaşar Kocabaş İlkokulu
1
0
1
150
AKSU
Türkçe
705624
Şehit Yaşar Kocabaş Ortaokulu
2
1
1
151
AKSU
Beden Eğitimi
326748
Aksu Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
152
AKSU
Beden Eğitimi
705651
Yakaavşar Şehit Ali Kaya Ortaokulu
1
0
1
153
AKSU
El San.Tek./El Sanatları
215618
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
154
AKSU
Özel Eğitim
705651
Yakaavşar Şehit Ali Kaya Ortaokulu
2
155
ATABEY
Bilişim Teknolojileri
155189
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
156
ATABEY
Biyoloji
689333
Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknü Anadolu Lisesi
1
0
1
157
ATABEY
İ.H.L. Meslek Dersleri
748810
Mehmet Yıldızlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
158
ATABEY
Din Kült. ve Ahl.Bil.
748212
Atabey İslamköy Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Ortaokulu
1
0
1
159
ATABEY
İngilizce
752580
İslâmköy İlkokulu
1
0
1
160
ATABEY
İngilizce
705583
Mustafa Sökmen Ortaokulu
2
1
1
161
ATABEY
Almanca
973773
Atabey Anadolu Lisesi
1
0
1
162
ATABEY
Okul Öncesi Öğrt
965066
Dursun Aksoy Anaokulu
4
2
2
1
1
163
ATABEY
Muhasebe ve Finansman
689333
Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknü Anadolu Lisesi
5
2
3
164
ATABEY
Arapça
748810
Mehmet Yıldızlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
165
ATABEY
Rehberlik
748810
Mehmet Yıldızlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
166
EĞİRDİR
Bilişim Teknolojileri
706617
Sarıidris Ortaokulu
1
0
1
167
EĞİRDİR
Bilişim Teknolojileri
706967
Yukarı Gökdere Mustafa Köklü Ortaokulu
1
0
1
168
EĞİRDİR
Biyoloji
155344
Eğirdir Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
169
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
705722
Atatürk Ortaokulu
1
0
1
170
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706222
Barla Ortaokulu
1
0
1
171
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
963208
Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
172
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
155344
Eğirdir Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
173
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
155332
Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
174
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706385
Gökçehüyük Ortaokulu
1
0
1
175
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
705792
İrfan Kaynak Ortaokulu
1
0
1
176
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
705835
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
1
0
1
177
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706649
Pazarköy Mehmet Ali Yüceer Ortaokulu
1
0
1
178
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
300375
Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi
2
0
2
179
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706617
Sarıidris Ortaokulu
1
0
1
180
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706923
Sorkuncak Ortaokulu
1
0
1
181
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706061
Süleyman Demirel Ortaokulu
1
0
1
182
EĞİRDİR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706967
Yukarı Gökdere Mustafa Köklü Ortaokulu
1
0
1
183
EĞİRDİR
İngilizce
706180
Barla İlkokulu
1
0
1
184
EĞİRDİR
İngilizce
706336
Gökçehüyük İlkokulu
1
0
1
185
EĞİRDİR
İngilizce
155368
Halk Eğitim Merkezi
2
1
1
186
EĞİRDİR
İngilizce
706430
Pazarköy Mehmet Ali Yüceer İlkokulu
1
0
1
187
EĞİRDİR
İngilizce
706455
Sarıidris İlkokulu
1
0
1
188
EĞİRDİR
İngilizce
976568
Sorkuncak İlkokulu
1
0
1
189
EĞİRDİR
İngilizce
706923
Sorkuncak Ortaokulu
1
0
1
190
EĞİRDİR
İngilizce
707088
Yukarıgökdere Mustafa Köklü İlkokulu
1
0
1
191
EĞİRDİR
İlköğretim Matematik Öğr.
705722
Atatürk Ortaokulu
1
0
1
192
EĞİRDİR
İlköğretim Matematik Öğr.
744717
Bağlar Ortaokulu
2
1
1
193
EĞİRDİR
İlköğretim Matematik Öğr.
155356
Eğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
194
EĞİRDİR
İlköğretim Matematik Öğr.
706649
Pazarköy Mehmet Ali Yüceer Ortaokulu
1
0
1
195
EĞİRDİR
İlköğretim Matematik Öğr.
706617
Sarıidris Ortaokulu
2
1
1
196
EĞİRDİR
İlköğretim Matematik Öğr.
706923
Sorkuncak Ortaokulu
1
0
1
197
EĞİRDİR
İlköğretim Matematik Öğr.
706967
Yukarı Gökdere Mustafa Köklü Ortaokulu
1
0
1
198
EĞİRDİR
Müzik
744717
Bağlar Ortaokulu
1
0
1
199
EĞİRDİR
Müzik
155368
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
200
EĞİRDİR
Müzik
705911
Muazzez ve Yaşar Şapçı Ortaokulu
1
0
1
201
EĞİRDİR
Müzik
706617
Sarıidris Ortaokulu
1
0
1
202
EĞİRDİR
Türkçe
155368
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
203
EĞİRDİR
Almanca
279337
Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
204
EĞİRDİR
Beden Eğitimi
744717
Bağlar Ortaokulu
1
0
1
205
EĞİRDİR
Beden Eğitimi
155332
Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
206
EĞİRDİR
Beden Eğitimi
705835
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
1
0
1
207
EĞİRDİR
Beden Eğitimi
706649
Pazarköy Mehmet Ali Yüceer Ortaokulu
1
0
1
208
EĞİRDİR
Beden Eğitimi
706617
Sarıidris Ortaokulu
1
0
1
209
EĞİRDİR
Beden Eğitimi
706967
Yukarı Gökdere Mustafa Köklü Ortaokulu
1
0
1
210
EĞİRDİR
Matematik
963208
Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
211
EĞİRDİR
Sınıf Öğretmenliği
707088
Yukarıgökdere Mustafa Köklü İlkokulu
4
3
1
212
EĞİRDİR
Okul Öncesi Öğrt
706997
Yuvalı İlkokulu
1
0
1
213
EĞİRDİR
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
155344
Eğirdir Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
0
2
214
EĞİRDİR
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
352271
Mesleki Eğitimi Merkezi
1
0
1
215
EĞİRDİR
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
155344
Eğirdir Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
216
EĞİRDİR
El San.Tek./El Sanatları
155368
Halk Eğitim Merkezi
2
0
2
217
EĞİRDİR
Sağlık/Radyoloji
963208
Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
218
EĞİRDİR
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri
963208
Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
1
3
219
EĞİRDİR
Arapça
155356
Eğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
220
EĞİRDİR
Türk Dili ve Edebiyatı
279337
Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3
2
1
221
EĞİRDİR
Rehberlik
155332
Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
222
EĞİRDİR
Rehberlik
705911
Muazzez ve Yaşar Şapçı Ortaokulu
1
0
1
223
GELENDOST
Bilişim Teknolojileri
705868
Bağıllı Ortaokulu
1
0
1
224
GELENDOST
Coğrafya
155452
Gelendost Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
225
GELENDOST
Din Kült. ve Ahl.Bil.
705837
Afşar Ortaokulu
1
0
1
226
GELENDOST
Din Kült. ve Ahl.Bil.
705868
Bağıllı Ortaokulu
1
0
1
227
GELENDOST
Din Kült. ve Ahl.Bil.
155452
Gelendost Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
228
GELENDOST
Din Kült. ve Ahl.Bil.
319965
Gelendost Şehit Suat İshakoğlu Çok Programl Anadolu Lisesi
1
0
1
229
GELENDOST
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706031
Yaka Ortaokulu
1
0
1
230
GELENDOST
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706116
Yenice Ortaokulu
1
0
1
231
GELENDOST
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706211
Yeşilköy Ortaokulu
1
0
1
232
GELENDOST
Türk Dili ve Edebiyatı
155452
Gelendost Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
233
GELENDOST
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
155452
Gelendost Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
234
GELENDOST
İngilizce
705846
Bağıllı İlkokulu
1
0
1
235
GELENDOST
İngilizce
706011
Yaka İlkokulu
1
0
1
236
GELENDOST
İngilizce
706097
Yenice İlkokulu
1
0
1
237
GELENDOST
İngilizce
706116
Yenice Ortaokulu
1
0
1
238
GELENDOST
İngilizce
706175
Yeşilköy İlkokulu
1
0
1
239
GELENDOST
İlköğretim Matematik Öğr.
705868
Bağıllı Ortaokulu
2
1
1
240
GELENDOST
Müzik
155464
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
241
GELENDOST
Tarih
155452
Gelendost Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
242
GELENDOST
Beden Eğitimi
705837
Afşar Ortaokulu
1
0
1
243
GELENDOST
Beden Eğitimi
706116
Yenice Ortaokulu
1
0
1
244
GELENDOST
Beden Eğitimi
706211
Yeşilköy Ortaokulu
1
0
1
245
GELENDOST
Arapça
155452
Gelendost Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
246
GELENDOST
Görsel Sanatlar
705868
Bağıllı Ortaokulu
1
0
1
247
KEÇİBORLU
Bilişim Teknolojileri
155572
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
248
KEÇİBORLU
Biyoloji
155560
Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
249
KEÇİBORLU
Biyoloji
317094
Keçiborlu Anadolu Lisesi
1
0
1
250
KEÇİBORLU
İ.H.L. Meslek Dersleri
155560
Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
5
3
2
251
KEÇİBORLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
719096
Akçeşme Ortaokulu
1
0
1
252
KEÇİBORLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
719272
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
1
0
1
253
KEÇİBORLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
155560
Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
254
KEÇİBORLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
317094
Keçiborlu Anadolu Lisesi
1
0
1
255
KEÇİBORLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
719624
Kılıç Ortaokulu
1
0
1
256
KEÇİBORLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
719835
Senir Cumhuriyet Ortaokulu
1
0
1
257
KEÇİBORLU
Felsefe
155560
Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
258
KEÇİBORLU
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
719835
Senir Cumhuriyet Ortaokulu
2
1
1
259
KEÇİBORLU
İngilizce
736617
Kılıç İlkokulu
1
0
1
260
KEÇİBORLU
İngilizce
736592
Senir İlkokulu
1
0
1
261
KEÇİBORLU
İlköğretim Matematik Öğr.
719624
Kılıç Ortaokulu
1
0
1
262
KEÇİBORLU
İlköğretim Matematik Öğr.
719835
Senir Cumhuriyet Ortaokulu
2
0
2
263
KEÇİBORLU
Müzik
719835
Senir Cumhuriyet Ortaokulu
1
0
1
264
KEÇİBORLU
Almanca
317094
Keçiborlu Anadolu Lisesi
2
0
2
265
KEÇİBORLU
Beden Eğitimi
719835
Senir Cumhuriyet Ortaokulu
1
0
1
266
KEÇİBORLU
Beden Eğitimi
719166
19 Mayıs Ortaokulu
1
0
1
267
KEÇİBORLU
Sosyal Bilgiler
719272
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
1
0
1
268
KEÇİBORLU
Okul Öncesi Öğrt
750245
Keçiborlu Gonca Anaokulu
4
3
1
269
KEÇİBORLU
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
387558
Keçiborlu Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi
3
2
1
270
KEÇİBORLU
El San.Tek./El Sanatları
155572
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
271
KEÇİBORLU
El San.Tek./Nakış
155572
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
272
KEÇİBORLU
Arapça
155560
Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
273
KEÇİBORLU
Rehberlik
719272
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
1
0
1
274
KEÇİBORLU
Rehberlik
155560
Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
275
KEÇİBORLU
Rehberlik
317094
Keçiborlu Anadolu Lisesi
1
0
1
276
SENİRKENT
Bilişim Teknolojileri
155680
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
277
SENİRKENT
Biyoloji
974481
Senirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
278
SENİRKENT
İ.H.L. Meslek Dersleri
974481
Senirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi
3
2
1
279
SENİRKENT
Din Kült. ve Ahl.Bil.
743590
Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu
1
0
1
280
SENİRKENT
Türk Dili ve Edebiyatı
324259
Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi
2
1
1
281
SENİRKENT
İngilizce
736665
Büyükkabaca Ortaokulu
2
1
1
282
SENİRKENT
İngilizce
743592
Gençali İlkokulu
1
0
1
283
SENİRKENT
Kimya/Kimya Teknolojisi
324259
Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
284
SENİRKENT
İlköğretim Matematik Öğr.
736665
Büyükkabaca Ortaokulu
3
2
1
285
SENİRKENT
İlköğretim Matematik Öğr.
735847
Gençali Ortaokulu
1
0
1
286
SENİRKENT
Müzik
736665
Büyükkabaca Ortaokulu
1
0
1
287
SENİRKENT
Türkçe
736665
Büyükkabaca Ortaokulu
3
2
1
288
SENİRKENT
Almanca
964205
Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi
1
0
1
289
SENİRKENT
Beden Eğitimi
736638
Yükseliş Ortaokulu
2
1
1
290
SENİRKENT
Okul Öncesi Öğrt
970685
Senirkent Zübeyde Hanım Anaokulu
4
2
2
291
SENİRKENT
El San.Tek./El Sanatları
155680
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
292
SENİRKENT
El San.Tek./Nakış
155680
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
293
SENİRKENT
Sağlık/Hemşirelik
963207
Senirkent Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
1
3
294
SENİRKENT
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri
963207
Senirkent Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3
1
2
295
SENİRKENT
Harita-Tapu-Kadastro
155643
Senirkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
296
SENİRKENT
Özel Eğitim
743590
Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu
2
1
1
297
SÜTÇÜLER
Bilişim Teknolojileri
719542
Çandır Oğuz Önder Ortaokulu
1
0
1
298
SÜTÇÜLER
Bilişim Teknolojileri
155787
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
299
SÜTÇÜLER
Bilişim Teknolojileri
719196
Merkez Ortaokulu
1
0
1
300
SÜTÇÜLER
Din Kült. ve Ahl.Bil.
719939
Ayvalıpınar Ortaokulu
1
0
1
301
SÜTÇÜLER
Din Kült. ve Ahl.Bil.
719219
Çobanisa Ortaokulu
1
0
1
302
SÜTÇÜLER
Din Kült. ve Ahl.Bil.
719843
Kasımlar Ortaokulu
1
0
1
303
SÜTÇÜLER
Din Kült. ve Ahl.Bil.
748211
Kesme Yatılı Bölge Ortaokulu
1
0
1
304
SÜTÇÜLER
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
719843
Kasımlar Ortaokulu
1
0
1
305
SÜTÇÜLER
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
748211
Kesme Yatılı Bölge Ortaokulu
1
0
1
306
SÜTÇÜLER
İngilizce
737400
Çandır Oğuz Önder İlkokulu
1
0
1
307
SÜTÇÜLER
İngilizce
719219
Çobanisa Ortaokulu
1
0
1
308
SÜTÇÜLER
İngilizce
752230
Kesme İlkokulu
1
0
1
309
SÜTÇÜLER
İngilizce
718448
Sarımehmetler Ortaokulu
1
0
1
310
SÜTÇÜLER
İlköğretim Matematik Öğr.
719542
Çandır Oğuz Önder Ortaokulu
2
1
1
311
SÜTÇÜLER
Türkçe
719542
Çandır Oğuz Önder Ortaokulu
2
1
1
312
SÜTÇÜLER
Beden Eğitimi
719939
Ayvalıpınar Ortaokulu
1
0
1
313
SÜTÇÜLER
Beden Eğitimi
718448
Sarımehmetler Ortaokulu
1
0
1
314
SÜTÇÜLER
Teknoloji ve Tasarım
155787
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
315
SÜTÇÜLER
Giyim Üretim Teknolojisi
155787
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
316
SÜTÇÜLER
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
155787
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
317
SÜTÇÜLER
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
952025
Sütçüler Fevzi Erinç Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
318
SÜTÇÜLER
El San.Tek./El Sanatları
155787
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
319
SÜTÇÜLER
Görsel Sanatlar
719196
Merkez Ortaokulu
1
0
1
320
SÜTÇÜLER
Özel Eğitim
719196
Merkez Ortaokulu
2
1
1
321
ŞARKIKARAAĞAÇ Bilişim Teknolojileri
155929
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
322
ŞARKIKARAAĞAÇ Bilişim Teknolojileri
707167
Arak Nurettin Akgül Ortaokulu
1
0
1
323
ŞARKIKARAAĞAÇ Biyoloji
155917
Şarkıkaraağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
324
ŞARKIKARAAĞAÇ Biyoloji
907227
Şarkikaraağaç Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
2
1
1
325
ŞARKIKARAAĞAÇ Din Kült. ve Ahl.Bil.
707167
Arak Nurettin Akgül Ortaokulu
1
0
1
326
ŞARKIKARAAĞAÇ Din Kült. ve Ahl.Bil.
752879
Kerkük Ortaokulu
1
0
1
327
ŞARKIKARAAĞAÇ Din Kült. ve Ahl.Bil.
706853
Köprü Ortaokulu
1
0
1
328
ŞARKIKARAAĞAÇ Din Kült. ve Ahl.Bil.
706654
Salur Şehit Durmuş Ali Durmaz Ortaokulu
1
0
1
329
ŞARKIKARAAĞAÇ Din Kült. ve Ahl.Bil.
963206
1
0
1
330
ŞARKIKARAAĞAÇ Din Kült. ve Ahl.Bil.
706893
Şarkikaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Meslek ve Teknik
Anadolu Lisesi
Yunus Emre Ortaokulu
2
1
1
331
ŞARKIKARAAĞAÇ Türk Dili ve Edebiyatı
155858
Şarkikaraağac Lisesi
1
0
1
332
ŞARKIKARAAĞAÇ Türk Dili ve Edebiyatı
317082
Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi
4
3
1
333
ŞARKIKARAAĞAÇ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
707167
Arak Nurettin Akgül Ortaokulu
1
0
1
334
ŞARKIKARAAĞAÇ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
707567
Belceğiz Ortaokulu
1
0
1
335
ŞARKIKARAAĞAÇ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
706860
Çiçekpınar Şehit Hüseyin Şeker Ortaokulu
2
1
1
336
ŞARKIKARAAĞAÇ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
706853
Köprü Ortaokulu
1
0
1
337
ŞARKIKARAAĞAÇ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
748406
Süleyman Akyol İmam Hatip Ortaokulu
1
0
1
338
ŞARKIKARAAĞAÇ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
707171
Şehit Selçuk Doğan Ortaokulu
1
0
1
339
ŞARKIKARAAĞAÇ Fizik
963206
1
0
1
340
ŞARKIKARAAĞAÇ Fizik
907227
Şarkikaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Meslek ve Teknik
Anadolu Lisesi
Şarkikaraağaç Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
2
1
1
341
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
887602
Arak Nurettin Akgül İlkokulu
1
0
1
342
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
706972
Belceğiz İlkokulu
1
0
1
343
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
707567
Belceğiz Ortaokulu
1
0
1
344
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
853307
Çarıksaraylar Suvar İlkokulu
1
0
1
345
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
706748
Çarıksaraylar Şehit Bekir Aksöz İlkokulu
1
0
1
346
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
706777
Çiçekpınar Şehit Hüseyin Şeker İlkokulu
1
0
1
347
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
707007
Göksöğüt Şehit Faruk Kaplan İlkokulu
1
0
1
348
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
155929
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
349
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
752879
Kerkük Ortaokulu
1
0
1
350
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
706793
Köprü İlkokulu
1
0
1
351
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
706620
Salur Şehit Durmuş Ali Durmaz İlkokulu
1
0
1
352
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
748406
Süleyman Akyol İmam Hatip Ortaokulu
1
0
1
353
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
155858
Şarkikaraağac Lisesi
1
0
1
354
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
748833
Şarkikaraağaç İMKB Atatürk Ortaokulu
2
1
1
355
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
757948
Şarkikaraağaç Kızıldağ Anadolu Lisesi
3
2
1
356
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
907227
Şarkikaraağaç Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
3
2
1
357
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
707171
Şehit Selçuk Doğan Ortaokulu
1
0
1
358
ŞARKIKARAAĞAÇ İngilizce
706840
Şeker İlkokulu
1
0
1
359
ŞARKIKARAAĞAÇ Kimya/Kimya Teknolojisi
317082
Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi
1
0
1
360
ŞARKIKARAAĞAÇ Kimya/Kimya Teknolojisi
907227
Şarkikaraağaç Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
1
0
1
361
ŞARKIKARAAĞAÇ Müzik
706860
Çiçekpınar Şehit Hüseyin Şeker Ortaokulu
1
0
1
362
ŞARKIKARAAĞAÇ Müzik
155929
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
363
ŞARKIKARAAĞAÇ Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
757948
Şarkikaraağaç Kızıldağ Anadolu Lisesi
1
0
1
364
ŞARKIKARAAĞAÇ Beden Eğitimi
706868
Çarıksaraylar Şehit Bekir Aksöz Ortaokulu
1
0
1
365
ŞARKIKARAAĞAÇ Beden Eğitimi
706853
Köprü Ortaokulu
1
0
1
366
ŞARKIKARAAĞAÇ Beden Eğitimi
706654
Salur Şehit Durmuş Ali Durmaz Ortaokulu
1
0
1
367
ŞARKIKARAAĞAÇ Beden Eğitimi
155917
Şarkıkaraağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
368
ŞARKIKARAAĞAÇ Matematik
317082
Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi
3
2
1
369
ŞARKIKARAAĞAÇ Matematik
963206
2
1
1
370
ŞARKIKARAAĞAÇ Matematik
757948
Şarkikaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Meslek ve Teknik
Anadolu Lisesi
Şarkikaraağaç Kızıldağ Anadolu Lisesi
4
3
1
371
ŞARKIKARAAĞAÇ Matematik
907227
Şarkikaraağaç Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
5
4
1
372
ŞARKIKARAAĞAÇ Okul Öncesi Öğrt
706718
Muratbağı İlkokulu
1
0
1
373
ŞARKIKARAAĞAÇ Okul Öncesi Öğrt
706797
Sarıkaya İlkokulu
1
0
1
374
ŞARKIKARAAĞAÇ Okul Öncesi Öğrt
966672
Şarkikaraağaç Anaokulu
4
3
1
375
ŞARKIKARAAĞAÇ Okul Öncesi Öğrt
887925
Şehit Selçuk Doğan İlkokulu
2
1
1
376
ŞARKIKARAAĞAÇ Okul Öncesi Öğrt
706571
Yassıbel İlkokulu
1
0
1
377
ŞARKIKARAAĞAÇ El San.Tek./Nakış
155929
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
378
ŞARKIKARAAĞAÇ Arapça
748406
Süleyman Akyol İmam Hatip Ortaokulu
1
0
1
379
ŞARKIKARAAĞAÇ Arapça
155917
Şarkıkaraağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
380
ŞARKIKARAAĞAÇ Özel Eğitim
706859
İMKB Atatürk İlkokulu
2
1
1
381
ŞARKIKARAAĞAÇ Özel Eğitim
748833
Şarkikaraağaç İMKB Atatürk Ortaokulu
2
1
1
382
ULUBORLU
Bilişim Teknolojileri
720737
Çakır Hasan Ortaokulu
1
0
1
383
ULUBORLU
Bilişim Teknolojileri
155991
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
384
ULUBORLU
Biyoloji
321770
Uluborlu Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
385
ULUBORLU
İ.H.L. Meslek Dersleri
155978
Uluborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
2
1
1
386
ULUBORLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
720737
Çakır Hasan Ortaokulu
2
0
2
387
ULUBORLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
155978
Uluborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
388
ULUBORLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
964204
Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
1
0
1
389
ULUBORLU
Türk Dili ve Edebiyatı
964204
Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
3
1
2
390
ULUBORLU
Türk Dili ve Edebiyatı
155954
Uluborlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
0
2
391
ULUBORLU
İngilizce
964204
Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
2
0
2
392
ULUBORLU
İngilizce
321770
Uluborlu Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
393
ULUBORLU
İngilizce
155954
Uluborlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
394
ULUBORLU
İlköğretim Matematik Öğr.
720737
Çakır Hasan Ortaokulu
2
1
1
395
ULUBORLU
İlköğretim Matematik Öğr.
155978
Uluborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
396
ULUBORLU
Müzik
720737
Çakır Hasan Ortaokulu
1
0
1
397
ULUBORLU
Almanca
964204
Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
1
0
1
398
ULUBORLU
Okul Öncesi Öğrt
973632
Gül Anaokulu
5
4
1
399
ULUBORLU
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
321770
Uluborlu Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
400
ULUBORLU
El San.Tek./El Sanatları
155991
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
401
ULUBORLU
Sağlık/Hemşirelik
155991
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
402
ULUBORLU
Arapça
155978
Uluborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
403
ULUBORLU
Rehberlik
720737
Çakır Hasan Ortaokulu
1
0
1
404
ULUBORLU
Rehberlik
964204
Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
1
0
1
405
ULUBORLU
Rehberlik
321770
Uluborlu Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
406
ULUBORLU
Rehberlik
155954
Uluborlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
407
YALVAÇ
Bilişim Teknolojileri
705589
Çetince Ortaokulu
1
0
1
408
YALVAÇ
Biyoloji
156217
Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
2
1
1
409
YALVAÇ
Biyoloji
757470
Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
410
YALVAÇ
Biyoloji
963205
Yalvaç İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
411
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
746466
Ayvalı Ortaokulu
1
0
1
412
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706683
Eyuplar Ortaokulu
1
0
1
413
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
737199
Hüyüklü Şehit Aytaç Usta Ortaokulu
1
0
1
414
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706659
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
2
1
1
415
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
705617
Koruyaka Ortaokulu
1
0
1
416
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706673
Körküler Ortaokulu
1
0
1
417
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706669
Kumdanlı Ortaokulu
1
0
1
418
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706442
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
3
2
1
419
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706694
Sücüllü Şehit Süleyman Kalkan Ortaokulu
1
0
1
420
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706679
Tokmacık Ortaokulu
1
0
1
421
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
972855
Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi
2
1
1
422
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
963205
Yalvaç İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
423
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
965576
Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
424
YALVAÇ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
706677
Yukarı Kaşıkara Ortaokulu
1
0
1
425
YALVAÇ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
705589
Çetince Ortaokulu
2
1
1
426
YALVAÇ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
706659
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
3
2
1
427
YALVAÇ
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
706677
Yukarı Kaşıkara Ortaokulu
1
0
1
428
YALVAÇ
Fizik
757946
Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi
1
0
1
429
YALVAÇ
Fizik
757470
Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
430
YALVAÇ
Fizik
965576
Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
431
YALVAÇ
İngilizce
706463
Alemdar İlkokulu
1
0
1
432
YALVAÇ
İngilizce
705589
Çetince Ortaokulu
2
1
1
433
YALVAÇ
İngilizce
706683
Eyuplar Ortaokulu
1
0
1
434
YALVAÇ
İngilizce
706476
Fatih İlkokulu
1
0
1
435
YALVAÇ
İngilizce
737199
Hüyüklü Şehit Aytaç Usta Ortaokulu
1
0
1
436
YALVAÇ
İngilizce
706513
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu
1
0
1
437
YALVAÇ
İngilizce
706427
Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu
4
3
1
438
YALVAÇ
İngilizce
705617
Koruyaka Ortaokulu
1
0
1
439
YALVAÇ
İngilizce
705560
Kozluçay Ortaokulu
1
0
1
440
YALVAÇ
İngilizce
706669
Kumdanlı Ortaokulu
1
0
1
441
YALVAÇ
İngilizce
705556
Kuyucak Ortaokulu
1
0
1
442
YALVAÇ
İngilizce
748349
Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu
2
1
1
443
YALVAÇ
İngilizce
706679
Tokmacık Ortaokulu
1
0
1
444
YALVAÇ
İngilizce
705585
Yağcılar Ortaokulu
1
0
1
445
YALVAÇ
İngilizce
156217
Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
3
2
1
446
YALVAÇ
İngilizce
965576
Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3
2
1
447
YALVAÇ
İngilizce
706686
Yarıkkaya Ortaokulu
1
0
1
448
YALVAÇ
İngilizce
706677
Yukarı Kaşıkara Ortaokulu
1
0
1
449
YALVAÇ
Kimya/Kimya Teknolojisi
156217
Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
0
1
450
YALVAÇ
Kimya/Kimya Teknolojisi
757470
Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
451
YALVAÇ
Kimya/Kimya Teknolojisi
156195
Yalvaç Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
0
1
452
YALVAÇ
İlköğretim Matematik Öğr.
752081
İmam Hatip Ortaokulu
2
1
1
453
YALVAÇ
Müzik
706659
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
1
0
1
454
YALVAÇ
Türkçe
706427
Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu
5
4
1
455
YALVAÇ
Almanca
972855
Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi
2
1
1
456
YALVAÇ
Beden Eğitimi
746466
Ayvalı Ortaokulu
1
0
1
457
YALVAÇ
Beden Eğitimi
706683
Eyuplar Ortaokulu
1
0
1
458
YALVAÇ
Beden Eğitimi
706659
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
2
1
1
459
YALVAÇ
Beden Eğitimi
705617
Koruyaka Ortaokulu
1
0
1
460
YALVAÇ
Beden Eğitimi
705560
Kozluçay Ortaokulu
1
0
1
461
YALVAÇ
Beden Eğitimi
706442
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
3
2
1
462
YALVAÇ
Beden Eğitimi
706686
Yarıkkaya Ortaokulu
1
0
1
463
YALVAÇ
Matematik
760135
Mesleki Eğitim Merkezi
1
0
1
464
YALVAÇ
Matematik
757946
Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi
5
4
1
465
YALVAÇ
Matematik
156217
Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
4
3
1
466
YALVAÇ
Sınıf Öğretmenliği
705436
Kozluçay İlkokulu
4
3
1
467
YALVAÇ
Sosyal Bilgiler
706442
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
3
2
1
468
YALVAÇ
Okul Öncesi Öğrt
706463
Alemdar İlkokulu
2
1
1
469
YALVAÇ
Okul Öncesi Öğrt
706278
Kırkbaş İlkokulu
1
0
1
470
YALVAÇ
Okul Öncesi Öğrt
963676
YALVAÇ TÜRKOĞLU ANAOKULU
6
5
1
471
YALVAÇ
Teknoloji ve Tasarım
706427
Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu
2
1
1
472
YALVAÇ
Giyim Üretim Teknolojisi
156229
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
473
YALVAÇ
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
760135
Mesleki Eğitim Merkezi
1
0
1
474
YALVAÇ
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizm
156195
Yalvaç Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
475
YALVAÇ
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
757470
Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
1
1
476
YALVAÇ
El San.Tek./El Sanatları
156229
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
477
YALVAÇ
El San.Tek./Nakış
156229
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
478
YALVAÇ
Sağlık/Hemşirelik
963205
Yalvaç İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
6
5
1
479
YALVAÇ
Arapça
752081
İmam Hatip Ortaokulu
1
0
1
480
YALVAÇ
Harita-Tapu-Kadastro
156195
Yalvaç Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2
0
2
481
YALVAÇ
Rehberlik
706427
Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu
2
1
1
482
YALVAÇ
Rehberlik
972485
Yalvaç Fen Lisesi
1
0
1
483
YALVAÇ
Özel Eğitim
706427
Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu
4
2
2
484
GÖNEN
Coğrafya
222845
Şehit Selahattin Aysan Lisesi
1
0
1
485
GÖNEN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
718216
Gümüşgün Ortaokulu
1
0
1
486
GÖNEN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
718278
Güneykent Yunus Emre Ortaokulu
1
0
1
487
GÖNEN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
752183
İmam Hatip Ortaokulu
1
0
1
488
GÖNEN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
718110
Senirce Göltaş Ortaokulu
1
0
1
489
GÖNEN
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
706789
Gölbaşı Ortaokulu
1
0
1
490
GÖNEN
İngilizce
706765
Gölbaşı İlkokulu
1
0
1
491
GÖNEN
İngilizce
853425
Gümüşgün İlkokulu
1
0
1
492
GÖNEN
İngilizce
853490
Güneykent Yunus Emre İlkokulu
1
0
1
493
GÖNEN
Müzik
718013
Süleyman Demirel Ortaokulu
1
0
1
494
GÖNEN
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
758480
Gönen Fen Lisesi
2
1
1
495
GÖNEN
Almanca
758480
Gönen Fen Lisesi
1
0
1
496
GÖNEN
Beden Eğitimi
758480
Gönen Fen Lisesi
2
1
1
497
GÖNEN
Beden Eğitimi
718278
Güneykent Yunus Emre Ortaokulu
1
0
1
498
GÖNEN
Matematik
758480
Gönen Fen Lisesi
5
4
1
499
GÖNEN
Rusça
758480
Gönen Fen Lisesi
1
0
1
500
GÖNEN
El San.Tek./El Sanatları
269777
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
501
GÖNEN
Arapça
752183
İmam Hatip Ortaokulu
1
0
1
502
YENİŞARBADEMLİ Bilişim Teknolojileri
308608
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
503
YENİŞARBADEMLİ Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
703196
Fatih Ortaokulu
1
0
1
504
YENİŞARBADEMLİ İngilizce
308608
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
505
YENİŞARBADEMLİ Okul Öncesi Öğrt
308608
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
506
YENİŞARBADEMLİ Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
751631
Yenişarbademli Çok Programlı Anadolu Lisesi
1
0
1
507
YENİŞARBADEMLİ El San.Tek./Nakış
308608
Halk Eğitim Merkezi
1
0
1
508
YENİŞARBADEMLİ Rehberlik
703190
Fatih İlkokulu
1
0
1
Download

Norm Fazlası Durumundaki Öğretmen Atamaları