T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 04/06/2014
: Çarşamba
: 14.00
: III.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI HAZİRAN
TOPLANTISI III. BİRLEŞİM GÜNDEMİ
1- Yoklama ve Açılış.
2- İlimiz Eğirdir İlçesi Aşağıgökdere köyü sınırları içerisinde (EPDK) Enerji Piyasası
Denetleme Kurulunun EÜ/4129-4/2476 Gökböğet Hidroelektrik Santrali (HES) lisansı doğrultusunda
Gökböget Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 110,28 hektar alan içerisinde yapılması
planlanan Gökböğet Hidroelektrik Santrali (HES) ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA
tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planının onaylanmasına dair İl
Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca
havaleli 08.05.2014 tarih ve 4429 sayılı teklif ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile
Sanayi Ticaret Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan 23.05.2014 tarihli
raporunun okunarak, konunun karara bağlanması.
Ek-1 İlimizde imar planları çizilip onaylanan köylerde yaşayan vatandaşların mesken inşaatı
yapabilmeleri için alacakları inşaat ruhsatı giderlerinin çok artmış olmasından dolayı maddi imkanları
kısıtlı olan vatandaşlarca bu giderlerin karşılanamaması nedeniyle mesken inşaatını yapamadıkları ve
bu durumun da göç’e sebebiyet verebileceği, bu nedenle idaremizce imar planı yapılan köylerimize
özellikle merkeze bağlı köylerden başlanmak üzere tip projeler yapılarak inşaat yapacak vatandaşlara
idaremizce bu projelere makul bir ücret karşılığında ruhsat verilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının
karşılanması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin YILDIRIM, Fevzi ÖZDEMİR, Mehmet
ÇOŞKUN ve Nail Yaşar AKGÜL tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli
önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-2 İlimiz Eğirdir İlçesi Sarıidris Beldesi ile Bağacık Köyü arasındaki tahmini 5 km. stabilize
yolun; Bağacık köyünün her an yardım alabildiği Gökçehüyük beldesinin köy olması sebebiyle acil
ihtiyaç durumunda (yangın, toprak kayması vb.) hali hazırda yardım için en yakın yerleşim yerinin
Sarıidris beldesi olması nedeniyle, bu yolun en kısa sürede asfaltlanması hususunda İl Genel Meclis
Üyeleri Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014
tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-3 İlimizin sebze ihtiyacının karşılandığı Sütçüler İlçesi Çandır, Melikler, Şehler ve Yeşilyurt
köylerinden Yeşilyurt Köyü Nacakçı beli- Isparta yolu önceki yıllarda sanat yapıları bakım ve onarımı
yapılarak stabilize olarak bağlanmış olup, söz konusu yolun tahminen 12 km. kısalması nedeniyle
sebze araçlarının bu yolu kullandıkları ve yolun stabilize olması nedeniyle sebzenin yıprandığı, bu
nedenle bahse konu 5 Km.’lik bu yolun 2015 yılı asfalt yatırım programına alınması hususunda İl
Genel Meclis Üyeleri Faik ÇIRAK ve Mustafa ERENER tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-4 İlimiz Sütçüler İlçesine bağlı Ayvalıpınar Köyü, Köprübaşı, Çıraklar Mahallesi, NuhyeriMudar Mevkileri-Öbektaş Mahallesini kapsayan RİNG yolunun bulunduğu, diğer yandan Ayvalıpınar
Köyü-Kesme karayolunun 7. km’sinden itibaren Öbektaş Mahallesi karayolunun bulunduğu ve bu
güzergahtan gelen yolların Aksu İlçesi Koçular Köyü sınırında birleştiği, söz konusu yolun Sütçüler
İlçesi ve Köyleri, Aksu İlçesi ve Köyleri ile Y.Bademli İlçesi ve Köyleri tarafından kullanıldığı, yine
Ayvalıpınar Köyü Köprübaşı-Kuz Mahallesi arasındaki 1800 metrelik yolun da stabilize köy yolu
olduğu; a-) Köprübaşı-Çıraklar Mahallesi arası 2 Km. olup, Çıraklar merkezde 350 metre, Köprübaşı
Süleleler arasındaki 350 metrelik kısmı Belediyece 2013 yılında kilit parke ile döşendiği, aradaki 1300
metrelik kısmın 2015 yılı asfalt yatırım programına alınması, b-) Ayvalıpınar–Kesme Köyü
karayolunun 7. Km.sinden Öbektaş Mahalle yolunun 5 Km’lik kısmının 2015 yılı asfalt yatırım
programına alınması, c-) Mudar Mevkii-Öbektaş mahalle arası yolun kullanılmayacak durumda
olmasından dolayı sanat yapıları ile birlikte altyapı, bakım-onarım, tefsiye, kumlama vb. işlerin
yapılması, d-) Köprübaşı-Kuz Mahallesi arasındaki 1800 mt. uzunluğu bulunan stabilize yolun 2015
yılı asfalt yatırım programına alınması, asfaltsız tek köy olan İncedere Köyü Mahallelerinden Tahtalı
ve Köseköyü Mahallelerini ana yola bağlayan 2 km.’lik İncedere karayolunun 2015 yılı asfalt yatırım
programına alınması, mahalle yollarında bakım, onarım kumlama ve iyileştirme yapılması hususunda
İl Genel Meclis Üyeleri Faik ÇIRAK, Mustafa ERENER, Mehmet KAYA ve Mehmet YALÇIN
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara
bağlanması.
Ek-5 Ulaşımın en zor olduğu köylerimizden olan İlimiz Aksu İlçesine bağlı Yukarıyaylabel
Köyü asfalt yolunun özelliğini kaybettiği ve asfaltı kalmayan stabilize yolunda da sel suları ile
tamamen bozulduğu, bu nedenle söz konusu yolda bir an önce asfalt yapılması veya stabilize yol
çalışması yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KAYA ve Mehmet YALÇIN
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara
bağlanması.
Ek-6 Geçim kaynağı kayısı ve elma yetiştiriciliği olan İlimiz Yalvaç İlçesi Taşevi Köyü Tüzel
Kişiliğine ait L25b22d2 pafta, 125 ada, 30 parselde kayıtlı 8947 m2 taşınmaz üzerine 1050 m2 inşaat
alanlı yarı açık meyve ve sebze alım yeri yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Hakan
YURTTADUR ve İrfan KORKMAZ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014
tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-7 İlimiz Merkez Büyük Gökceli Köyünün hudutları içerisinde bulunan toplam 228 dekar
gayrimenkul arazide Belediye Başkanlığınca Gül üretimi yapılarak, köyün atıl arazilerinin katma
değerinin yüksek konumlara getirildiği, Belediye gayrimenkullerinin İl Özel İdaresine devri ile köylü
tarafından yapılmak istenen yatırımların devamlılığının aynı heyecanla İl Özel İdaresi tarafından
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, köy halkınca mevcut üretim alanlarının dışında milli emlak, orman,
hazine ve kendi tapulu arazilerini de gül üreticiliğine dahil ederek, profesyonel bir üretim şekli
göstermek istendiği, yapılmak istenen planlamalar neticesinde, bu arazilerin gençleştirilerek böyle bir
üretime geçmeleri sonrası, Köyde mevcut Belediye zamanında yaptırılan Havuç Paketleme Tesisinin,
Gül yağı çıkarmak üzere değerlendirilerek bir gül yağı fabrikası kurulmak suretiyle Isparta’nın gül
üzerine marka olma isteğinde bulundukları, bu nedenle yapılacak bir planlama ile köyde gelirlerin
artması, mevcut alanlara ilave olarak, atıl olan alanlarda da, lavanta, gül, zambak gibi son yılların
gözde yağ tohumlularının köyümüze, ilimize kazandırılması, arazilerde bu modelin yaygınlaşarak,
diğer köylere de örnek teşkil etmesi, hem zamanı hem daha çok iş gücünü yaratarak devletimize,
milletimize sağlanacak katma değerin yaratılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara
bağlanması.
Ek-8 Son yıllarda Tarımla uğraşan çiftçimizin daha verimli, daha ekonomik, daha kaliteli ürün
elde etmesi amacıyla, hükümetimizin uygulamış olduğu kapalı sistem sulama ve benzeri projelerde
vatandaşa hibe olarak sunduğu %40, %50, %80, v.b uygulamalar olduğunun bilindiği, DSİ, İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, K.K.D.Birimlerinin marifeti ile nerelere ne gibi projeler
uygulandığı, son aylarda varsa, çıkan hibe desteği veya benzer uygulamaların ne durumlarda
olduğunun merak edildiği, İl Genel Meclis üyelerimizin çoğunluğunun yeni seçilmesi sebebiyle,
konuya daha vakıf olmaları ve konuyla ilgili yörelerimize uygulanabilecek hibe projelerin
uygulanması adına çalışmaların ne durumda olduğunun öğrenilmesi, çalışmaların tekrarı ve takibi
açısından önergenin gündeme alınması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından
İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-9 İlimiz Merkez Köylerinden Çukur Köyünde, sulama suyu olarak kullanılan hattan,
vatandaşlarımızın bir vana marifeti ile sulamayı kendi arazisine yönlendirdiği. bu durumun zaman
zaman aksaklıklara yol açtığı ve olumsuzlukların meydana geldiği, çevreye verilen zararda hesap
edilerek bu olumsuz durumun ilave sulama suyu borusu ile çözümlenebileceği, aynı şekilde Güneyce
köyü içerisinde içme suyu şebekesinin döşendiği, bu alt yapı çalışması esnasında yıllar önce döşenen
ve arızalı olan sulama suyu borularının da değişmesinin uygun olacağı, ayrıca Küçük Kışla Köyüne
bağlı, Araplar yurdu mevkisi olarak adlandırılan ve Antalya yolunun kenarında bulunan hanelerin içme
suyu ihtiyacının bulunduğu, yukarıda bulunan içme suyunun cazibeli olarak buraya taşınarak su
deposu yapılmasının önerildiği, Muhtarlarımızla yapılan toplantıda istenen bu projelerin uygunluğunun
araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-10 İlimiz sınırlarında bulunan Yakaören köyüne ait Milas Mesireliğinde Milli Parklar ve İl
Özel İdaresinin Çevre Düzeni Planı adı altında bir çalışma yaptığının bilindiği, bu çalışmanın 2 yıl
devam ettiği, yapılan ön çalışmalar ışığında projenin daha ne zaman biteceğinin bilinmediği, yaz
mevsiminin gelmesi ve Milas gibi önemli bir mesirelik alanımızın bu denli sahipsiz kalmasına da
gönlümüzün razı gelmediği, bu alanımıza sahip çıkılmadığı takdirde ilgisi olmayan şahısların özellikle
hafta sonları kendi kafalarına göre sahip çıkma isteklerinin vatandaşımız arasında huzursuzluk
çıkardığı, bölgenin bizim bölgemiz olması sebebiyle, zamanında iyi olacak diye, kamu yararı projeler
yapılacak diye bağışladığımız nadide yerlerimizin bu denli sahipsiz bırakılmasının bizleri derinden
yaraladığı, Yakaören Köyü Muhtarlığınca, resmi kurumların bu uygulamak istedikleri projeler
tamamlanıncaya kadar, her türlü bakımı yapılarak mesireliğe sahip çıkmak istedikleri, bu nedenle
konunun araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-11 İlimiz sınırları içerisinde, İlçelerimizde, Belde ve Köylerimizde yıkılmaya yüz tutmuş,
sahiplerini bile bulmakta zorlandığımız, eski ve tehlike arz eden yapıların bulunduğu, bu yapıların
vatandaşlarımızın can güvenliği için tehlike arz ettiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu, ev
sahiplerinin bu evlere bir şey yapamadıkları ve kentsel dönüşüm v.b yasalardan da faydalanamadıkları,
muhtarlıklarımızca da bir çare üretilemediği, buna benzer yerleşim birimlerindeki binaların durumları
için ivedi bir çalışma yapılarak karara bağlanmasının gerektiği, bu nedenle gerekli araştırma ve
çalışmaların başlatılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-12 İlimiz Yalvaç İlçesi, Kozluçay Kızılyer Mevkiinde İbrahim BÜSER isimli vatandaşın
adına kayıtlı, 1 pafta 1034 parsel nolu tarlanın bir kısmının Uygulama İmar Planına girdiği, ilgili İmar
adalarında bulunan kısımların tamamen adayı kaplamadığı. ilgili kısımlarda yol boşluklarının kaldığı,
ilgili boşlukların vatandaşın başvurusuna göre 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği sona eren Yalvaç
Kozluçay Belediyesi adına Tapu Kanununun 21 maddesine istinaden tescil edildiği, (23-12-2013
tarihinde 4523 ve 4522 nolu parseller tescil olmuştur) ancak tüzel kişiliğin sona ermesi sebebiyle ilgili
tapuların İl Özel İdaresine geçmiş bulunduğu, imarda bütünlüğün sağlanması için İl Özel İdaresine
kayıtlı 4523-4522 nolu eksik imar parsellerini kurumumuzdan satın almak isteyen vatandaşımızın bu
durumunun incelenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-13 İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Belceğiz köyünden 60 hane vatandaşın yaz boyunca Ağzı Büyük
Yaylasında kaldığı ve herhangi bir acil durumda köye ulaşmak için kullanılabilir şekilde bir yollarının
bulunmadığı, bu nedenle yaylada ikamet eden vatandaşların kullanması için yayla yolunun açılması ve
ayrıca yaylada bulunan içme suyu kaynağındaki suyun cazibeli olarak Belceğiz Köyü içme suyu
deposuna getirilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet COŞKUN, Galip AKYOL ve
Hüseyin YILDIRIM tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin
görüşülerek karara bağlanması.
Ek-14 140 hane ve 610 nüfusu bulunan İlimiz Yalvaç İlçesi Çamharman Köyü kanalizasyonunun
2000’li yıllarda yapılmış olduğu, ancak fosseptiğinin yapılmadığı, fosseptik yapılmaması nedeniyle
kanalizasyon atık sularının açık alana aktığı, Köyün toprağının geçirgen olduğu, bu nedenle
kanalizasyonu olmayan köylerde halkın kendi imkanları ile yapmış oldukları ferdi fosseptiklerin
büyüklerinden köyün muhtelif yerlerine yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan
KORKMAZ ve Mustafa Hakan YUTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-15 İlimiz Eğirdir İlçesi Sorkuncak Köyünün 4 km’lik giriş yolunun bozuk olması nedeniyle
asfalt yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-16 140 hane ve 560 nüfusa sahip olan İlimiz Eğirdir İlçesi Bağacık Köyünde kanalizasyonun
bulunmadığı, adı geçen köye kanalizasyon yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet
SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin
görüşülerek karara bağlanması.
Ek-17 İlimiz Keçiborlu İlçesine bağlı Çukurören Köyünde içmesuyu sıkıntısının olduğu ve
ayrıca içme suyu şebekesinde de önemli sorunların bulunduğu, kurak geçen yaz aylarında köyün içme
suyunun yetersiz kalacağı, Köy halkının içme suyu konusunda olumsuzluklarla karşılaşmaması için
şimdiden ivedi bir çalışma yapılmasında zorunluluğun bulunduğu, bu nedenle içme suyunun hayati bir
konu olması nedeniyle gerekli çalışmaların yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Salih
KOCAGÖZ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek
karara bağlanması.
Ek-18 İlimiz Keçiborlu İlçesine bağlı Aydoğmuş Köyünü İlçeye bağlayan yolun 7 km olduğu,
yolun uzun bir süredir asfaltlanmamış olması ve yine mevsim şartlarının olumsuz etkisi nedeniyle
yolun oldukça bozulmuş durumda bulunduğu, yapılacak yama çalışmasının geçici fayda sağlayacağı
ve çare olmayacağı, bu nedenle söz konusu yolun 2015 yılı asfalt yatırım programına alınarak
asfaltlanması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Salih KOCAGÖZ tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
3- Temmuz ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI