PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
A)
PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
1)
Projelerin inşaat ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak, yatırımcı kuruluşlardan gelen projelerin tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek,
devam eden inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek, gerektiğinde inşaatların proje ve
detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak, 2014 yılı itibarı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 34 Adet İnşaat, Tadilat ve Güçlendirme
Projeleri yapılmıştır.
2)
Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü
zemin etüt işlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya ihale yoluyla yaptırılmasını
sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
3)
ile
Yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili inceleme yapmak, çözümler üretmek, 2014 yılı itibarı
8 Adet Zemin Etüdü yapılmıştır.
4) Talimatı verilen proje ve meslekî kontrollük hizmeti ihalelerinin yapılmasını temin etmek ve uygulamaları takip etmek, 2014 yılı itibarı ile 14
Adet İşin ihalesi kurumumuz elamanlarınca yapılmıştır.
5)
Proje ile ilgili tahmini bedel hesabına esas olacak yaklaşık maliyet hesabı , ihale, süre, kabul komisyonlarının teşkilini sağlamak, görevlendirme
ve takip işlerini yapmak, 2014 yılı itibarı ile 60 Adet Tahmini Bedel hesabı ve 43 Adet Yaklaşık Maliyet yapılmıştır.
6) Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin şartlarına uygun malzemeler seçerek işletme maliyeti yönünden
ekonomik çözümü olan projeler hazırlamak,
7) Kamu yapılarında uygulanacak betonarme, mimari ve tesisat projelerine ilişkin
Bakanlık tarafından belirlenen prensip, görüş ve talimatları uygulamak, 2014 yılı itibarı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 34 Adet İnşaat, Tadilat ve
Güçlendirme Projeleri yapılmıştır.
8)
Yapım ile ilgili bedel hesabına esas olacak yapım yaklaşık maliyetlerini hazırlamak.
9) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları ve Sağlık Bakanlığına bağlı özel hastaneler ve özel sağlık birimlerine ait binaların kontrol
formlarını doldurmak, görüş ve kanaat belirtmek, muayenehanelere ait deprem etkileri altındaki performans raporlarını incelemek, özel sağlık ve
sosyal hizmet kuruluşlarına görüş vermek, 2014 yılı itibarı ile 12 Adet görüş ve kanaat bildirilmiştir.
10) Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin mimari, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği projelerini tanzim
veya tadil etmek veya serbest mühendislik bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak
11) Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde özel bütçeli kurumların yatırım programlarında bulunan bina ve tesislerin mimari, inşaat mühendisliği,
makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği projelerini, teknik şartnamelerini hazırlamak, hazırlatmak.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda mimarlık ve mühendislik branşlarında teknik uygunluk görüşü vermek, 2014 yılı itibarı
ile 13 Adet Teknik Rapor düzenlenmiştir.
13) Müdürlüğün hazırladığı veya onayladığı bina ve tesislere ait tüm branş projelerinin arşivlenmesini sağlamak,
14) Yatırım programındaki işlerin parsele yönelik jeolojik zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak.
15) Yatırım programı ile ilgili işlerin hazırlıklarını yapmak, 2014 yılı itibarı ile 1 Adet işimizin ihalesi Bakanlığımızca yapılarak sözleşmesi
imzalanmıştır. Uluborlu 400 Kişişilik Öğrenci Yurunun yapımı devam ettirilmektedir. 1 Adet İş Kur İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı için Arsa
Zeminine Sondajlı Zemin Etüdü yapımı Müdürlüğümüzce ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
16) İl koordinasyon raporu, aylık-yıllık brifing dosyası, yıllık faaliyet raporu ve yatırım programlarını hazırlamak.
17) Kamu binalarının kıymet takdirini yapmak, 2014 yılı itibarı ile 5 Adet işin birim maliyetine göre değer tespiti yapıldı.
18) Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya
yaptırmak, maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
19) Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım
programında bulunan bina ve tesislerin maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
20) Talimatı verilen ihalelerin, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
kayıtlarını tutmak, 2014 yılı itibarı ile 14 Adet İşin ihalesi kurumumuz elamanlarınca yapılmıştır.
21) Yapım işlerine ait hakkediş, mukayeseli keşif, kesin hesap ve diğer işlemleri yapmak, bu işlere ait inceleme, değerlendirme ve onay sürecini
yürütmek,
22) Kontrollük hizmetleri verilen inşaatların, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, 2014 yılı itibarı ile 6 Adet Geçici Kabul işi yapılmıştır.
23) Yapım hizmetleri ile ilgili talimat ve şikâyetleri mahallinde inceleyerek alınacak sonuca göre işlemleri tekemmül ettirmek, hatalı uygulamaları
önlemek ve önerilerde bulunmak,
24) Kesin hesap ve sözleşme hükümlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara gerekli bilgileri vermek, yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi
raporları hususlarında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
25) Sözleşme gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli işlemleri yaparak ilgili birimlere göndermek, 2014
yılı itibarı ile 3 Adet yapılan sözleşme gereği işlere ait teminat mektubu iadesi yapılmıştır.
26) İdare ve müteahhitler arasındaki ihtilafların sulhen çözümünü sağlamak, idareye borçlu müteahhitlerin yasal yoldan takibini yapmak ve borçlarını
tahsil ettirmek, 2014 yılı itibarı ile müteahhitler arasındaki ihtilaf konusu herhangi bir iş yoktur
27) Yıllık yatırım programına ilişkilendirilerek hazırlanmış olan çalışma programlarına ait bilgileri Yatırım Takip Sistemi (YTS) programına güncel
olarak işlemek, 2014 yılı itibarı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 11 Adet Yapı Denetim hizmeti verilmiştir.
28) 4734 sayılı Kanun gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin yasaklama işlemlerini yapmak, borçlu müteahhitlerin kamu kurum ve
kuruluşlarında yapılacak ihalelere katılmalarını önlemek, 2014 yılı itibarı ileyasak fiil ve davranışlardan dolayı yasaklama verilen istekli yoktur
29) İhalesi İl Müdürlüklerince yapılan yapım ve hizmet alımı işlerine ait iş deneyim belgelerini düzenlemek, 2014 yılı itibarı ile İl Müdürlüğümüz
tarafından isteklilere İş Deneyim belgesi verilmemiştir.
30) Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü
etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, serbest göçmenlere ilişkin iş ve işlemleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli
olarak yürütmek, iskân mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri yürütmek,
31) Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi
uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
32) İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve
işlemlerini yürütmek, borçlandırma, kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin takibini yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşları
ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin plân ve projeler geliştirmek,
33) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla yeni kurulacak yapı kooperatifleri için arsa üretimi ve kredilendirme işlemlerini yapmak, yapı
kooperatifleri ve üst birliklerinin kuruluş ve anasözleşme değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek; kooperatiflerin kayıt ve sicillerini tutarak
uygulamalarını denetlemek, kooperatifler ile ilgili uygulamaları e-kooperatif sistemine giriş işlemlerini ve güncellemeleri yapmak,
34) Vatandaşlardan, kamu kurum-kuruluşlarından ve adli makamlardan gelen kooperatif ve üst birliklerine ilişkin bilgi ve belge taleplerinin
karşılanmasını sağlamak,
35) Vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından ve adli makamlardan vb. gelen şikâyetlere esas denetim taleplerini karşılamak,
36) Yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi görevlendirmek,
37) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
DENETİM HİZMETİ KURUMUMUZCA DEVAM EDEN İŞLER
KURULUŞUN ADI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI III-DÖNEM YATIRIM İZLEME RAPORU
( Bin TL )
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ
Isp. Emn. Müdl. Polis Lojmanlarının Deprem Güvenliği Ön
İnceleme ve Takviye Projelerinin Hazırlanması
Isparta Emniyet Müdürlüğü Ek Hiz. Binalarının Deprem
Güvenliği Ön İnceleme ve Takviye Proj. Hazırlanması
Isparta İlçelerinde Bulunan 8 adet Okula ait Binaların Depr.
Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Proj. Hazırlanması
Isparta Merkez 24 Derslikli Halıkent
Anadolu Lisesi Yapımı İnşaatı
Isparta Deregümü (Fatih Mahallesi) Kadir Boylu 720
Öğrencilik 24 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı
Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yalvaç Spor
Tesisleri Onarımı
7
Atabey Hükümet Konağı Özürlü Asansör Yapımı
8
Atabey Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu
Onarımı
9
Aksu İlçesi Anaokulu Yapımı
Isparta İş Kur İl Müdürlüğü Hiz. Bin. İnşaatı Zemin Etüdü
Yapımı
11
12
13
14
Uluborlu 400 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı
Gülistan Halk Kütüphanesi Hiz. Bin. Genel Onarım ve Dış
Cephe Isı Yalıtımı
Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılk İl Müdürlüğü Lojmanları
Bakım ve Onarımı
Asker Alma Bölge Başkanlığı Binası Dış Cephe Mantolaması
BAŞLAMA VE
BİTİM TARİHİ
2011
2014
2012
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2014
TOPLAM
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
2014 YILI
HARCAMA
ÖDENEĞİ
SI
GERÇEKLEŞME
PARASAL
(%)
FİZİKSEL
(%)
AÇIKLAMALAR
46
46
46
100
100
Hizmet İşleri Kabulü yapıldı.
46
46
46
100
100
Hizmet İşleri Kabulü yapıldı.
Hizmet İşleri Kabulü yapıldı.
69
..
69
69
100
100
3.447
2.032
1.415
1.415
100
100
3.393
1.624
1.769
1.769
100
100
294
.
294
294
100
100
82
82
82
100
100
456
456
456
100
100
Geçici Kabulü yapılarak,
Kurumuna teslim edildi.
Geçici Kabulü yapılarak,
Kurumuna teslim edildi.
Geçici Kabulü yapılarak,
Kurumuna teslim edildi.
Geçici Kabulü yapılarak,
Kurumuna teslim edildi.
Geçici Kabulü yapılarak,
Kurumuna teslim edildi.
Geçici Kabulü yapılarak,
Kurumuna teslim edildi.
572
368
204
204
100
100
13
..
16
13
81
100
Kabulü Yapılarak, teslim alındı.
2014
2015
11.796
6.000
2.815
47
34
B-Blok 5. Kat Tabliye Betonu Döküldü.
3. Kat Gaz Beton Duvarl. Örülüyor.
Bod. Kat Tes. ve Sıva İşl. Yapılıyor.
A-Blok 2. Kat Tabliye Bet. Döküldü
3.Kat Kalıp ve Demir İşleri Yapılıyor.
2014
109
109
68
62
85
Tesisat işleri yapılıyor.
2014
40
40
40
100
100
2014
26
0
95
.
26
Geçici Kabulü yapılarak,
Kurumuna teslim edildi.
Geçici Kabulü yapılarak
Kurumuna teslim edilecek.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
İl Jandarma Komutanlığı İlçe Jandarma Komutanlıkları
Nizamiyelerine Giriş Takı Yapılması işi
Yalvaç Hacı Ali Rıza Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Okuma
Salonu Çatısı ve Kalorifer Kazanı Değişimi
Eğirdir Kovada Gölü Milli Park Şefliğine ait Hizmet Binası ve
Lojman Binalarının Bakım Onarımı
Isparta Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Genel Bakım ve
Onarımı İnşaatı
Isparta Gölcük Tabiat Parkı Büyük Kır Gazinosu ve Bekçi
Kulübesi Bakım Onarımı
Keçiborlu Hükümet Konağı Özürlü Asansör Yapımı
Gönen - Uluborlu - Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlıkları
Hizmet Binaları Onarımı
Gelendost Hüseyin Avni Paşa Halk Kütüphanesi Hizmet Binası
Dış Cephe Yalıtımı ve Elektrik Tesisatı Yenilenmesi
Aksu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hizmet Binası
Bakım ve Onarımı
Aksu - Uluborlu - Yenişarbademli İlçe Jandarma
Komutanlıkları Lojman Binaları Çatıları Onarımı
Senirket Hükümet Konağı Onarımı
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
Genel Onarımı.
Isparta Emn. Müdl. Merkez ve İlçe Hiz. Binalarının Deprem
Güvenliği Ön İnceleme ve Takviye Projelerinin Hazırlanması
Isparta İş Kur İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Uygulama
Projeleri Yapımı
Yalvaç 9 Adet Okul ve Pansiyon Binasının Deprem Güvenliği
Ön İnceleme ve Takviye Projelerinin Hazırlanması
Yalvaç 200 Kişilik Yurt İnşaatı Temel ve Zemin Etüdü Yapımı
TOPLAM
2014
94
94
0
95
2014
38
38
0
100
2014
94
94
0
95
2014
26
93
100
2014
2015
509
2014
65
2014
108
2014
¨
28
26
Geçici Kabulü yapılarak
Kurumuna teslim edilecek.
Geçici Kabulü yapılarak,
Kurumuna teslim edildi.
Geçici Kabulü yapılarak
Kurumuna teslim edilecek.
Geçici Kabulü yapılarak,
Kurumuna teslim edildi.
Yer Teslimi yapılarak çalışmalara
başlandı.
51
0
..
65
0
90
Geçici Kabul Aşamasında
¨
108
0
95
Geçici Kabulü yapılarak
Kurumuna teslim edilecek.
83
83
0
15
Dış Cephede mantolama devam ediyor.
2014
50
50
0
2014
23
23
0
95
2014
98
98
0
95
2014
34
34
0
2014
70
70
0
5
Röleve hazırlıkları devam ediyor.
2014
64
120
0
5
Avan Projeler hazırlanıyor.
2014
2015
44
44
0
2014
6
6
21.795
4.024
6
11.578 7.349
Yer Teslimi yapılarak çalışmalara
başlandı.
Geçici Kabulü yapılarak
Kurumuna teslim edilecek.
Geçici Kabulü yapılarak
Kurumuna teslim edilecek.
Yer Teslimi yapılarak çalışmalara
başlandı.
Yer Teslimi yapılarak çalışmalara
başlandı.
100
100
63
60
Hizmet İşleri Kabulü yapıldı.
Download

proje ve yapım şube müdürlüğünün görevleri