Tufl Tak›m›
UYDU TABANLI GPS GÜVENLİK SİSTEMİ SPOT HUG HEM
TEKNENİZİ KÖTÜ NİYETLİ GİRİŞİMLERE KARŞI KORUR
HEM DE BEKLENMEYEN DURUMLARA KARŞI YARDIM VE
DESTEK SAĞLAYARAK SİZİ GÜVENCE ALTINA ALIR.
‹zleyici
Teknenizden uzakta oldu¤unuzda onun
güvende oldu¤unu bilmek istersiniz.
En son Uydu Teknolojisini kullanan
SPOT HUG GSM kapsamas›n›n olmad›¤›
yerlerde bile teknenizin bekçisidir.
TEMEL ÖZELLİKLER
•
•
TEKNEN‹Z‹N GÖZETLENMES‹
SPOT HUG teknenizin konum de¤ifltirmesi
durumunda ikazda bulunur. Ayr›ca günlük
konum bilgisi ve sensörlerden al›nan verilerin
iletimini de gerçeklefltirir.
EK GÖZETLEME KABİLİYETLERİ
Akü Voltaj›, yüksek sintine suyu, kap› veya kapak
aç›lmas›, duman/yang›n ve daha birçok farkl› sensör SPOT HUG ile ba¤lant› kurularak gerekti¤inde
ikaz verebilecek flekilde programlanabilir.
SOS
Kritik veya yaflamsal tehdit durumlar›nda, SOS
fonksiyonu, her 5 dakikada bir GEOS Uluslararas›
Acil Durum Kurtarma ve Koordinasyon Merkezini
konumunuz hakk›nda bilgilendirir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹stem d›fl› hareket tespit edildi¤inde
otomatik olarak Gözetleme
Merkezi’ne alarm gönderimi.
Maksimum kapsama alan› için
%100 uydu üzerinden iletiflim.
Tekne konumu ve sensörlerden al›nan
uyar›lar› içeren günlük bildirim fonksiyonu.
Sensörlerden al›nan ikazlar›n
SMS veya e-mail yolu ile gönderimi.
Aciliyet durumunda, SOS mesaj› ile GEOS
Uluslararas› Acil Durum Kurtarma ve
Koordinasyon Merkezine konum bildirimi.
Kontrol ve Yard›m mesajlar›n›n belirledi¤iniz
kiflilere uydu üzerinden SMS ve/veya
e-mail ile bildirimi.
Fonksiyonlar›n kolay kullan›m› için
kablosuz anahtar ünitesi.
Kablosuz ana kumanda birimi.
Mesajlar›n ve irtibat bilgilerinin girilmesi ve
yönetimi için internet tabanl› SPOT
kullan›c› hesab›.
Kolay kurulum ve montaj.
‹ste¤e ba¤l› Takip Modu sayesinde sevdik
lerinizin sizi takip edebilme imkan›.
Daha fazla bilgi için www.globalstar.com.tr
veya www.findmespot.com adreslerini ziyaret
edebilirsiniz.
Uzaktan Kumandalar
İSTENMEYEN HAREKET BİLDİRİMİ
Teknenizin etrafında oluşturulan sanal
bir çevresel güvenlik alanı içerisinde
SPOT HUG tekne hareketlerini takip eder.
Teknenin hareket etmesi durumunda
merkezi görüntüleme merkezine, ilgili
güvenlik birimlerine aktarılmak üzere,
tekne konumunu bildirir.
Globalstar Avrasya Uydu Ses ve Data ‹letiflim A.fi.
Bilkent Plaza A3 Blok Kat:5 No:46/47 06800 Bilkent / Ankara – Türkiye
Tel: 0312 266 79 79 Faks: 0312 266 26 11
www.globalstar.com.tr
Uydu Temelli GSP
Güvenlik Sistemi
SPOT MESAJ FONKSİYONLARI
UYDU TEKNOLOJİSİ
EK SERVİS ÖZELLİKLERİ
GPS Uyduları:
Acil Durum Cevap Merkezi (ADCM): GEOS,
6,4 M konum hassasiyeti
LEO Uyduları:
Houston Texas’da, haftada 7 gün, y›lda
365 gün aktif olarak çal›fl›r.
1610-1619 MHz L-band frekans
Acil Durum İletişimi: GPS sinyalinin
CİHAZ ÖZELLİKLERİ
al›namad›¤› durumlarda bile SPOT, ADCM’ye
mesaj göndermeye devam eder.
Ana Ünite
Google Haritaları: Tüm SPOT güzergah›
Boyutlar: 9,79 x 9,79 x 3,3 cm.
A¤›rl›k:298 gr.
Tuş Takımı
Boyutlar: 7,5 x 9,6 x 1,4 cm.
A¤›rl›k: 125 gr.
Google Maps üzerinden hesab›n›z
içeri¤inde ve iste¤e ba¤l› olarak
paylaflt›¤›n›z kiflilerce görüntülenir.
Data Geçmişi: Tüm SOS, Yard›m, Kontrol ve
Boyutlar: 4,4 x 7,5 x 1,55 cm
A¤›rl›k: 37 gr.
Takip Modu mesajlar› 30 gün boyunca
www.findmespot.com üzerindeki SPOT
hesab›n›zda tutulur. 7 güne kadar da canl› data
görüntülemesi mümkündür.
Çalışma Koşulları
Data Saklama: Uzun dönem saklama için
Ana Ünite
datalar CSV, KML, GPX formatlar›nda
ç›kar›labilir.
Anahtarlar
• 12/24 V DC güç girifli beraberinde
4 adet sensör ba¤lant›s› için kablo.
• IP67’ye göre 1 metre derinlikte 30 dk.
Boyunca sugeçirmezlik.
• Çal›flma s›cakl›¤› –30 C; +85 C
• Çal›flma yüksekli¤i –100 m.; 6500 m.
• Nem ve tuz sisi dayan›m›
• SAE JI455’e uygun vibrasyon sensörü
Tuş Takımı ve Anahtarlar
• Çal›flma s›cakl›¤› –20 C; +60 C
• Nem ve tuz sisi dayan›m›
• IPX7 standard›nda su geçirmezlik
• 1 metreden beton yüzeye çarpma dayan›m›
Paylaşım: Mesajlar› ve konum
bilgilerini kiflisel paylafl›m sayfas›
üzerinden paylaflabilirsiniz
(fiifreleme özelli¤i bulunmaktad›r.) veya
www.spotadventures.com hesab›n›zda
yay›nlayabilirsiniz.
Güvenlik: Son teknolojiler vas›tas›yla data
korumas›. Y›lda iki kere üçüncü flah›s
giriflimlerine karfl› güvenlik testi. VeriSign
Sertifikasyonu. Y›lda 4 kere yap›lan güvenlik
yükseltmeleri. Güvenlik duvarl› network.
BATARYA ÖZELLİKLERİ
‹zleyici: 4 adet AA Energizer Ultimate Lithium Pil
Spot Modu
Hırsızlık Modu
Yok
Yok
Yok
SOS veya Yardım
İzleme Modu
Kontrol/İyiyim
Titreşim yok
Titreşim, Silahlı, Yetkisiz tekne hareketi yok
Titreşim, Silahlı, Yetkisiz tekne hareketi
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Tufl tak›m›: 2 adet CR2032 Pil
Butona günlük basma sayısıBatarya Ömrü
0
6 yıl
5
2-1/2 yıl
10
1-1/2 yıl
Batarya Ömrü (gün)
336
19
13
12
19
110
VHF dalgas›ndan ve GSM kapsamas›ndan
ba¤›ms›z, uydu üzerinden güvenli,
konuma dayal› mesajlaflma imkan› sunar.
Sevdiklerinize iyi oldu¤unuz bildirebilir veya
acilk durumda yard›m ça¤›rabilirsiniz.
SOS, Yard›m, Kontrol ve Takip Modu
fonksiyonlar›n› içerir.
SOS: Acil durum destek talebi,
piller bitene ya da iptal edilene
kadar her 5 dakida bir konum
bilgisi ile beraber gönderilir.
YARDIM: 1 saat boyunca her 5
dakikada bir tan›d›klar›n›zdan
yard›m talep eder. Telefon numaras›
ya da e-mail olarak 10 ba¤lant›ya
kadar hizmet verir.
KONTROL: Sevdiklerinize
nerede ve iyi oldu¤unuzu bildirir.
Baflar›l› gönderim yapana
kadar 3 giriflimde bulunur.
Telefon numaras› ya da e-mail
olarak 10 ba¤lant›ya kadar
hizmet verir.
Sadece tek mesaj gönderir.
TAKİP MODU: 24 saat boyunca
her 10 dakikada bir konumunuz
belirler ve her konumu bir kere
gönderir. Her gönderilen
mesaj kay›t tutulabilmesi
aç›s›ndan iki önceki konum
bilgilerini de içerir.
Uzaktan kumanda: 1 adet CR2032 Pil
Butona günlük basma sayısıBatarya Ömrü
0
1-1/2 yıl
5
1 yıl
10
240 gün
SPOT GPS çipinin konum belirlemesi yapmas›n›n zor oldu¤u çevre flartlar›nda SPOT performans› ve batarya ömrü düflüfl
sergileyebilir (tente alt› gibi). Serin ortamlar batarya ömrünü azalt›r. Normal flartlarda dolu batarya burada belirtilen de¤erleri
karfl›lar ya da üzerinde performans sergiler.
www.globalstar.com.tr
Download

Spot Hug - Açık Deniz Akademi