VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE AFET VE ACİL DURUM BÜROSU
KAHVALTI VE YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
KAPSAM:
Madde–1 İş bu şartname; Başbakanlık AFAD Viranşehir Konaklama Tesislerinde görevli idari personellerin günlük
3 öğün yemek ihtiyacının karşılanmasına ve bekleme çadırlarında kalan Suriye vatandaşlar ile ani nüfus
hareketlerinde acil kumanya ihtiyaçlarına yönelik olarak satın alınacak hizmetin, üretim, sevkiyat, dağıtım ve
kontrol süreçlerini kapsar.
TANIMLAR:
Madde–2 Bu şartnamede bundan böyle;
Başbakanlık AFAD Viranşehir Konaklama Tesisleri “İDARE”,
Satın alınacak hizmet ihalelerine katılmak isteyen isteklilerin her biri “FİRMA’’
Firmanın çalışmalarını kontrol etme hak ve yetkisine sahip olarak İdarece görevlendirilen yetkili elemanlar ise
‘’MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU’’” olarak adlandırılacaktır
HİZMETİN TANIMI:
Madde-3 Firma, yiyeceklerin siparişini, satın alınmasını, depolanmasını, hazırlanmasını, pişirilmesini, uygun
araçlarla yemekhane olarak belirlenen yere sevk edilmesini, idari personellere yemeğin servis edilmesini,
yemekhanede kullanılan masaların, sandalyelerin, tezgâhların, yerlerin ve cihazların temini ve yemekhane içinin
temizlenmesini üstlenecektir.
Sunulacak yemekler, öğlen ve akşam öğünlerinde 4 çeşit, sabah kahvaltısı ve kumanyalarda ise 7 çeşit olarak
servis edilecektir.
Yemek adedi (12 aylık):
Sabah Kahvaltısı
: 22.000 adet
Öğlen
: 30.000 adet
Akşam
: 22.000 adet
Kumanya yemeği
: 20.000 adet
Toplam
: 52.000 adet yemek, 22.000 adet kahvaltı ve 20.000 adet kumanya yemeği
İhale konusu işe ait miktarlar, idarenin isteği ve ihtiyaç doğrultusunda artırılıp eksiltilebilecektir. Bu artış ve
eksiltmelerden kaynaklanan nedenlerle yüklenici herhangi bir fiyat farkı talebinde bulunamayacaktır.
ÜRETİM SÜRECİ
Madde-4 (1) Yemeklerde kullanılan her türlü gıda maddesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan (GTHB)
izinli olacak ve Türk Gıda Kodeksi’ndeki (TGK) ilgili Tebliğe ve/veya Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) uygun
malzemelerden olmakla birlikte, Ek:1’de belirtilen özelliklere de uygun standartlarda olacaktır. Yemeklerin gramaj
ve porsiyon değerleri Ek:2’de belirlenen miktarda olacaktır. Yemekler günlük olarak hazırlanacak ve taze
özelliklere sahip olacaktır.
(2) Yemeklerin hazırlanmasında kullanılacak ve gıdaya temas edecek her türlü madde/malzeme/alet-ekipman
korozyona karşı sağlam malzemeden olmalı sağlanmalı ve Türk Gıda Mevzuatına uygun malzemelerden olmalıdır.
Yemek üretiminde kullanılacak su içme suyu niteliğinde olacaktır.
(3) Yemeklerin hazırlanıp pişirileceği mutfak, GTHB tarafından yürütülen yönetmeliklerde belirtilen genel ve özel
hijyen koşullarını sağlamalıdır. Bu ihale kapsamında işte kullanılacak mutfak ve/veya yemekhane yeri İdare
ve/veya Muayene Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek uygun görülmesi gerekmektedir.
(4) Firma, yemek üretim ve hazırlama yeri olarak kullanacağı işletmesinde, insan sağlığına uygun yemek üretimi
için ilgili mevzuatta tanımlanan ve gerekli olan hijyen şartlarının, (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde
1
hijyeni, ortam hijyeni vb.) uygun olarak sağlanmasından, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık
riski oluşturabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasından sorumludur. Firma hazır yemek üretimi ile ilgili Türk Gıda
Mevzuatında belirtilen tüm sorumluluklarını yerine getirmekle sorumludur.
SEVKİYAT VE SERVİSE SUNUM
Madde-5 (1) Yemekler hazırlandıktan sonra servis yerine thermobox denilen kaplar içerisinde taşınacaktır. Sıcak
ve soğuk yemekler uygun sıcaklık zinciri bozulmadan servis noktasına taşınmalıdır. Yemeklerin taşınması için
kullanılan araç-gereç ve/veya kaplar, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek şekilde tasarlanmalı, temiz
tutulmalı, gerektiğinde bakımı yapılmalı ve iyi muhafaza edilmelidir.
(2) Sevkiyat ve servise sunum esnasında kullanılacak madde ve malzemelerin gıda hazırlama alanına
getirilmesinde sağlıklı koşullar sağlanmalıdır. Servis tabldot usulü ve self servis şeklinde servis edilecektir. Serviste
kullanılacak tabldot tipi tabak, çatal ve kaşık gibi malzemeler tek kullanımlık olacak ve gıda güvenliği yönünden
ilgili mevzuatlara uygun malzemelerden yapılmış olmalı veya temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir paslanmaz
çelik (nikel-krom) malzemelerden olmalıdır.
(3) Servis ve sunum esnasında, soğuk gıdalar soğutucularda, sıcaklar ise ısıtıcılarda tüketime sunulmalı, ayrıca
sıcaklık ve süre takibi yapılmalıdır. Mikroorganizma faaliyetini engellemek için sıcak yemek ısısı servis öncesi
daima 65 oC ve üzerinde tutulmalıdır. Sıcak yemeklerin 65 C – 70 C’ de 3 saati geçmemek koşulu ile soğuk
yemeklerin ise 7 C’nin altında tercihen 3 C – 7 C arasında muhafaza edilmesine dikkat edilecektir.
(4) Servise sunulacak yemeklerde renk, kıvam, koku ve tat-aroma gibi duyusal özellikler istenilen nitelikte
olmalıdır. Sıcak yemekler sıcak, soğuk yemekler ise uygun ağız ısısında servise hazır hale getirilecektir.
(5) Yemeklerin servis edileceği salonda bulunan masaların üstü uygun bir malzemeden örtülmeli ve bu örtünün
günlük olarak temizliği firma tarafından yapılmalı, ayrıca yemekhane olarak kullanılan salon ve çevresinin uygun
aralıklarla temizliği firma tarafından yapılacaktır. Firma tarafından her masada ekmek sepeti, tuzluk, biberlik,
kürdan (her biri ambalajlı), peçete, cam sürahi dolu olarak bulundurulacaktır. Servis yapılan kaplar ve diğer
malzemeler Yüklenici personeli tarafından toplanarak yemekhanelerimizde temizliği yapılarak tekrar servise hazır
halde tutulacaktır. Yemek yenilen saatlerde kullanılan masalar temizlenecek, masalardaki eksiklikler (ekmek, su,
peçete, tuz vs.) hemen giderilecektir.
(6) Yemekhane ve çevresinde haşere kontrolü firma tarafından uygun periyotlarda yapılmalıdır. Haşere ile
mücadele Halk Sağlığınından onaylı belgeli kişilere yaptırılmalıdır.
(7) Yemek servis esnasında görevli personellerin kişisel hijyeni uygun olmalı, bone ve eldiven takmalı ve uygun iş
kıyafeti giyilmelidir.
(8) Yemek sonrası yemek tabağını firma tarafından masadan alınarak temizleme (yıkama yeri ) gönderilecek
(9) Yemekhanede el ve yüz yıkamada kullanılacak lavabolarda sıvı sabun ve kâğıt havlu firma tarafından temin
edilecek ve sürekli bulundurulacaktır.
(10) Yemek saatlerinde servis hizmetinin uygun hızda ve zamanda yapılabilmesi için firma yeteri kadar personeli
hazır bulunduracaktır.
(11) Yemeklerin servis saatleri öğle 11:30-13:30, akşam 17:00-19:00, Sabah 07:30-09:00 arasında olacaktır. Bu
saatler İdare tarafından değiştirilebilecektir.
Personel Hizmetleri
MADDE 6- (1) Yüklenici firma çalıştırdığı personelin isimlerini ve yapılan
değişiklikleri yazılı olarak işe başlamadan ve değişiklik öncesi idareye bildirecektir.
Personelin kanunen belirlenen sürelerde (her altı ayda bir) resmi kurumlarda sağlık kontrolleri
yapılacak ve raporlarının bir sureti idareye iletilecektir. Yüklenici firma, her giriş yaptığı
personele sağlık kontrolü yaptırmakla yükümlüdür. Sağlık kontrolü portör taramasını
kapsamaktadır. Portör muayenesinde aşağıdaki taramalar yapılır ve idareye sunulur.
a) Gaita Kültürü (Salmonella, Shigella)-6 ayda bir,
b) Gaita Mikroskobisi (parazit için)-6 ayda bir,
c) Burun boğaz kültürü-6 ayda bir,
d) Akciğer grafisi-12 ayda bir
Yüklenici firma tifo, paratifo, diğer enfeksiyon hastalıkları, amipli veya basili dizanteri gibi
enfeksiyonlara; cilt hastalıklarına yakalanan veya bunların taşıyıcısı olan personeli
2
çalıştıramaz. İdare sağlık kontrolü ile ilgili isteklerini yüklenici firmaya bildirdiğinde firma
yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Yüklenici firma, serviste çalışan personelin giyeceği kıyafeti temin edecek
ve personel görevi esnasında bu kıyafeti giyecektir. Tüm mutfak ve bulaşıkhane personeli
beyaz mutfak kıyafeti, beyaz bone, eldiven ve maske kullanacaktır. Yemek servisi
yapan kişiler bone, eldiven, maske ve kolluk giyecektir. Kılık kıyafet ve hizmetin
sunumu sağlık koşullarına uygun, hijyenik, temiz ve yakalarında isimlik olacaktır.
(3) Yemekhanelerde firma ve personelin hatasından kaynaklanacak her türlü
kaza, yangın vb. durumlarda zarar yüklenici firmaya tazmin ettirilir.
(4) Yüklenici firma, sözleşme imzalandıktan sonra ihale konusu işi yerine
getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştıracaktır.
(5) Yüklenici firmanın çalıştırdığı personelin yemekhaneye alanına gidiş gelişi
firma tarafından karşılanacaktır.
(6) Yüklenici firma, bu iş için çalıştırdığı personelin bir önceki aya ait maaş
bordrolarını, SGK prim ödeme cetvellerini her hak ediş öncesi idareye verecektir.
Personelin maaşlarını banka aracılığıyla ödeyecektir. Personelin maaş, fazla süreli ve fazla
çalışma ücretleri, SGK primleri, (SGK prim ödemeleri bu ihale için açılacak iş yeri
numarası üzerinden yürütülecektir.) ihbar ve kıdem tazminatı ile İş Kanunu, diğer
mevzuat ve yargı organlarınca işçi lehine verilecek tüm hak ve tazminatlardan yüklenici
firma sorumlu olacak, teklifini buna göre verecektir.
MUAYENE VE KONTROL
Madde-7 (1) Firma yemek üretimi gerçekleştireceği tesisinde bir adet diyetisyen veya gıda mühendisini zorunlu
personel olarak bulunduracaktır.
(2) Hazırlanan yemeklerin kontrol ve muayenesi yemeklerin hazırlanması aşamasından başlar. Yemeklerin
hazırlanmasında kullanılacak her türlü gıda maddesinin mutfağa kabul edilmesinden yemeklerin servis edilmesine
kadarki bütün aşamalarında firma zorunlu personeli tarafından gerekli kontroller yapılmalı, gıda güvenliği
yönünden herhangi bir risk ve/veya tehlikenin oluşması esnasında firma zorunlu personeli gerekli müdahaleyi
yapmaktan ve olası risklerin bertaraf edilmesinden sorumlu olacaktır. Ayrıca, firma zorunlu personeli, bu ihale
kapsamında yapılacak sözleşmeyle kesinlik kazanacak hükümlerin yerine getirilmesiyle ilgili yükümlülükleri belirten
tutanakları firma yetkilisiyle birlikte imzalamakla sorumlu olacaktır.
(3) İdarece görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyonu, gerekli görüldüğünde, üretim tesisinde denetim
yapmakla beraber üretim yerinden ve/veya dağıtım aşamasındaki yemeklerden numune alarak ilgili analizler için
resmi gıda kontrol laboratuarlarına gönderme hakkına sahiptir. İdare dilediği takdirde yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlardan bağımsız denetleme yapmasını talep edebilir. Bağımsız denetleme yapılması durumunda, yapılacak
muayene bedelleri firmaya aittir.
(4) Servis edilecek yemekler günlük ve/veya gerekli görülen aralıklarla Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından
porsiyon, gramaj ve duyusal kalite yönünden denetlenecektir. Uygun olamayan yemeğin telafisi firma tarafından
sağlanacaktır.
(5) Sözleşmeye uygun yemekler aylık olarak Yemek Puantaj Formuna işlenerek Muayene ve Kabul Komisyonu
üyeleri, Firma zorunlu personeli ve Firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Firma hakkedişleri bu formda bulunan
sayılar üzerinden hesaplanarak ödenecektir.
(6) Yemek menüleri mevsimine uygun olarak İdare tarafından aylık olarak hazırlanacak.
(7) Servis edilen yemeklerin sözleşmede belirtilen porsiyon-gramajlara ve diğer kriter/özelliklere uygun olmaması
durumunda, uygunsuzluğun tespit edildiği öğüne ait günlük hakkediş firmaya ödenmeyecektir. Ayrıca, o günkü üç
öğüne ait toplam hakkedişin 5 katı oranında hakkediş miktarı Firmanın aylık hakkedişinden kesilecektir.
(8) Yemeklerin hazırlanması, taşınması ve servis edilmesi gibi aşamalarda duyusal ve görsel kalitesinin bozulması
durumunda servise sunulması engellenecek ve aynı öğüne ait yemeğin aynısı veya eşdeğer özeliklere sahip
başka bir yemek Firma tarafından temin edilecektir. Bu uygunsuzluğun meydana gelmesi durumunda Firmaya
fazladan herhangi bir hakkediş düzenlenmeyecektir.
3
(9) Muayene ve Kabul Komisyonu, yemeğin pişirilmesi, hazırlanması, sevk edilmesi ve servis edilmesi gibi yemek
hizmet işiyle ilgili bütün aşamalarda her türlü denetim yetkisine sahiptir.
(10) Firma, İdare tarafından talep edilen veya olası gıda zehirlenmelerinde analize gönderilmek amacıyla günlük
çıkan yemeklerden özel steril kaplara Numune Alma Yönetmeliğine uygun olarak her bir üründen numune alarak
uygun şartlarda 72 saat süreyle muhafaza edecektir. İdare tarafından analize gönderilecek numunelerin analiz
ücretleri Firma tarafından karşılanacaktır.
(11) İdare gerektiğinde teknik şartnamede belirtilen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda denetimler
yapabilir.
GENEL HÜKÜMLER
Madde-8 (1) Sosyal Sigortalar Mevzuatının İşçi-İşveren hakkındaki yasalardan dolayı işçi alınması, işçi çıkarılması
ve işçi haklarını ödemesi gibi sorumlulukları Yükleniciye aittir. İdare bu konuda hiçbir sorumluluk taşımaz.
(2) Firma yapacağı hizmetlerle ile ilgili olarak çalıştıracağı personel hakkında mevcut yasa, yönetmelik, tüzük
hükümleri, diğer mesleki vecibeler ile bu tarihten sonra çıkacak olan yeni mevzuata da uygun olarak işçi sağlığı, iş
güvenliği ve sosyal güvenlik önlemlerinin alınmasında tek başına sorumlu olacaktır.
(3) Yemeklerin zamanında servis yerine taşınması ve sevk edilmesinden Firma sorumlu olacaktır. Hava
muhalefeti, doğal afetler vb. nedenlerden dolayı yemek servisinde gecikme yaşanması durumunda firmaya
herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır.
(4) Firmanın bu ihale kapsamında çalıştıracağı personellerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaktır.
Firma, personellerinin portör muayeneleri ve/veya ilgili yönetmelikte belirtilen Hijyen Eğitimine ait şartları taşıması
gerekmektedir.
(5) Firma, yemek servisini gerçekleştirecek personelin kimlik bilgilerini ve araç bilgilerini idareye bildirmekle
yükümlüdür. Ayrıca servisi gerçekleştirecek personele idarece onaylanmış yaka kartı verilecek olup; söz konusu
personelin dağıtım sırasında bu yaka kartlarını takmaları zorunludur.
(6) - Firma çalıştıracağı personel için yatıracağı sigorta primlerini idareye belgelemekle yükümlüdür.
Ayrıca, SGK'dan alacağı onaylı aylık prim ve hizmet belgesinin bir örneğini, işçiler tarafından
görülebilecek bir yere asılacaktır .Aksi bir durum olduğunda idare belgelerin tamamlanmasına kadar
aylık ödemelerin % 10'u kadar bir meblağı bloke etme hakkına sahiptir.
(7) Yemekhanede Firma ve personelin hatasından kaynaklanacak her türlü kaza, yangın vb.
durumlarda tüm zarar firmaya ait olacaktır. Ayrıca, firma besin zehirlenmelerine Karşı toplam
1500.000 TL, ölüm halinde kişi başı 300.000 TL, hastanede yatarak geçirilen her gün için kişiye
ödenecek 350 TL ve tedavi masrafların tamamımı karşılanması için belirli miktarlar üzerinden sigorta
yaptırmak ve sigorta poliçesini sözleşme tarihinden evvel sunmalıdır.
(8) Yüklenici firma, aylık İdare tarafından hazırlanan yemek listelerine uymakla
yükümlüdür.
9) Yemek Üretiminde Kullanılacak Malzemeler
(1) Yemek üretiminde kullanılacak malzemelerin tümü Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın üretim iznine sahip olacak ve ilgili Türk Gıda Kodeksi ve/veya TSE
standartlarına uygun olacaktır. Malzemelerin tümünde üretim ve son kullanma tarihi yazılı
olacak, raf ömrü dolmuş olan ürünler kesinlikle kullanılmayacaktır. İdare gerek gördüğü
takdirde yemeklerde kullanılan malzemeleri kontrol edebilecektir. Yüklenici firma,
tüketilmek üzere aldığı tüm hazır ürünleri çalışma ve üretim izni olan firmalarda alacaktır.
Yemek üretiminde kesinlikle hazır çorbalar, paket et ve tavuk suyu, lezzet verici miksler
kullanılmayacaktır. Yemek üretiminde kullanılacak su, içme suyu niteliğinde olacaktır.
(2)Yemek üretiminde kullanılacak etler sadece dana eti olacaktır, kıyma olarak dana
kıyması kullanılacak, yüklenici kendi mutfağındaki kıyma makinesinde eti kıyarak kıyma
4
haline getirecektir. Yemek üretiminde kullanılmak üzere alınacak etler mühürlü olacak ve
veteriner hekim raporuyla birlikte soğutmalı taşıma araçlarıyla teslim alınacaktır.
(3) Yemek üretiminde kullanılacak tavuk etleri ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde
tavuk etlerinin üretim ve son kullanma tarihleri yazılı olacaktır. Yemek üretiminde
kullanılmak üzere alınacak tavuk etleri taze olacak, donuk olmayacak ve veteriner hekim
raporuyla birlikte soğutmalı taşıma araçlarıyla teslim alınacaktır.
(4) Yemek üretiminde kullanılacak kuru gıdalar, yeni sene mahsulü, yeterli derecede
kurumuş, taneleri tek çeşitli, normal büyüklükte olacak, buruşmuş olmayacak, yabancı
bitkisel kısımlar, taş, toprak, kum gibi yabancı maddeler içermeyecek, küf kokulu, böcekli,
olmayacak, piyasanın en iyisi, kolay pişen ve lezzetli cinsinden olacaktır.
(5) Yemek üretiminde kullanılacak yağlar yemeklik ayçiçeği yağı olacak, salatalar ve sebze
yemekleri için yemeklik zeytinyağı kullanılacaktır. Tereyağı hariç katı yağ kesinlikle
kullanılmayacaktır.
(6) Tatlı imalatında yapay tatlandırıcılar veya glikoz şurubu kullanılmayacaktır. Tatlıların
dışarıdan temin edilmesi halinde hijyene dikkat edilecek, tepsiler temiz ve üzeri kapalı
olacaktır. Tatlılar kendine has görünüşte, renkte, kokuda , tatta ve homojen yapıda
olacaktır.
(7) Tüm sebze ve meyveler, her mevsime ait taze, olgun, normal irilikte ve kalitede
olacaktır. Tüm sebze ve meyveler temiz ve ambalajlı kasalarda teslim alınacaktır.
(8) Ekmekler, toz, nem ve diğer dış etmenlerden korunacak şekilde servis edilecek;
yemek saatine kadar olan hazırlık aşamasında salata, tatlı, yoğurt, ekmek, baharat vb. gıda
maddelerinin üstü kapalı olarak muhafaza edilmesi sağlanacaktır
GIDA GÜVENLİĞİ
Madde-10 (1) Türk Gıda Mevzuatı ve TGK’ya uygun olmayan madde ve malzemeler yemeklerin üretiminde ve
sunumunda kullanılamaz.
(2) Gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler depolama, hazırlama, sergileme ve taşıma
sırasında tekniğine uygun olarak korunmalıdır.
(3) Yemeklerin hazırlanmasında Kirlenmiş, kokuşmuş, ekşimiş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş, bombaj yapmış,
kurtlu, küflü olması gibi özellikleri ile kolaylıkla ayırt edilebilen, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik bozulmaya
uğramış, ambalajı yırtılmış, kırılmış, paslanmış ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri kullanılamaz.
(4) Yemeklerin üretildiği ve servis edildiği yerlerde gıda atığı ve diğer atıkların birikimlerini engelleyecek
düzenlemeler firma tarafından yapılacaktır, bu tür atıklar yemeklerin bulunduğu mekanlardan uzaklaştırılmalı,
doğrudan veya dolaylı bulaşma kaynağı oluşturmaları engellenmelidir. Bu hususların yerine getirilmesinden firma
sorumlu olacaktır.
(5) Firmanın servis ettiği yemekten kaynaklandığı hekim raporu ile belirlenen bir gıda zehirlenmesinin
yaşanmasına ve/veya firmanın sunduğu yemeklerin yenmesinden ötürü herhangi bir gıda zehirlenmesi ve/veya
şüphesinin meydana gelmesine bağlı olarak analize gönderilecek yemeklerin TGK’ya uygun olmadığının tespit
edilmesi üzerine doğacak bütün idari ve adli sonuçlardan firma sorumlu olacaktır.
(6) Firma, gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlemleri almak zorundadır. Gıda zehirlenmelerinde personelin
uğradığı maddi manevi bütün zararlar ve tazminatlar yasal faizleri ile birlikte yüklenici tarafından karşılanacaktır.
YEMEKLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde–11 (1) Öğle ve akşam öğünlerinde verilen yemekler 4 gruptan oluşacak ve bu yemek gruplarının porsiyon
ölçüleri veya gramajları Ek:2’ de belirtildiği şekilde olacaktır. Sabah Kahvaltısı ve kumanya yemeği 7 gıdadan
oluşacaktır.
(2) Yemeklerin Grupları ve Verilme Sıklıkları;
1.Grup Yemek
1) Parça etli yemekleri: Ankara tava, Et haşlama, Et Kızartma, et döner vb.
5
2) Kebaplar : Bahçıvan, Tas Kebabı ,Çiftlik Kebap, İslim Kebap vb.
3) Köfteler : İzmir Köfte, Dalyan Köfte, Kadınbudu köfte, Sulu Köfte vb.
4) Etli sebze yemekleri: Taze fasulye, bezelye, bamya vb
5) Kıymalı yemekleri: Mantı, kıymalı karnabahar, fırında patates vb.
6) Beyaz Et Yemekleri: Tavuk, balık, hindi vb.
Bu gruptaki yemeklerin çeşidine göre; söğüş sebze, haşlama sebze, püre, patates kızartması vb. garnitür
verilecektir.
Haftanın iki günü; Kebaplar (Dana ve kuzu) ( Tas kebabı, Orman kebabı, Et sote, Haşlama, Beğendili kebap,
İslim kebabı, Rosto et, Kuzu kızartma, Şehriyeli güveç vb.)
Haftanın bir günü; Köfteler;(Kuru köfte, İzmir köfte, Rosto köfte, Fırın köfte, Terbiyeli köfte, Kadınbudu köfte, vb.)
Haftanın bir günü; Baklagiller, sebze yemekleri( Kuru fasulye, Nohut, Bezelye, Etli taze fasulye, Patlıcan
musakka, Karnıyarık, Etli biber dolma, Etli kabak dolma, Etli karnabahar, Patates oturtma, Etli türlü vb.)veya beyaz
etli yemekler.
Haftanın bir günü; Beyaz etli yemekler( piliç, hindi, balık) (Piliç haşlama, Fırın piliç, Şinitzel, Piliç sote, Piliç
külbastı, Piliç Topkapı, Hindi sote, Hindi rosto
2). Grup Yemek: Pilavlar, Makarnalar, börekler, kızartmalar ve zeytinyağlılar.
1) Pilavlar ve Makarnalar: Pirinç pilavı, bulgur pilavı, iç pilav, gökçesu pilavı, peynirli makarna vb.
2) Börekler: Su böreği, kol böreği vb.
3) Zeytinyağlılar: zeytinyağlı pırasa, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı dolma, sarma, Enginar, zeytinyağlı
kereviz
4)Sebze kızartmaları: biber kızartma, patlıcan kızartma, patates kızartma, kabak kızartma, karışık kızartma vb.
(yoğurtlu veya domates soslu )
5) Pilaki ve piyazlar: kuru fasulye piyazı, yeşil mercimek piyazı vb.
Bu gruptaki yemekler çeşidine göre yoğurtla servis edilebilecektir. haftanın her günü verilecektir
3.Grup Yemek : Çorbalar
Mercimek çorbası, ezogelin çorba, düğün çorbası, yayla çorbası, pirinç çorba, sebze çorba, arap aşı çorba, brokoli
çorba, terbiyeli tavuk çorba, tarhana çorba, oba çorba, Abant çorba, Kafkas çorba v. b.) haftanın her günü
verilecektir.
4. Grup Yemek (Tatlılar, Meyveler, Salatalar ve İçecekler )
1) Sütlü Tatlılar: Sütlaç, keşkül, sup dondurma vb.
2) Şerbetli tatlılar: Baklava, kadayıf, tulumba tatlısı, şekerpare, un helvası, yaz helvası, tahin helvası
3) Taze mevsim meyveleri
4) Salatalar: Patates salatası, kısır, yoğurtlu kereviz salatası, mevsim salata, haşlanmış sebze karnabahar,
brokoli, havuç salataları vb.
5) Kompostolar: Vişne, ayva, erik, elma vb.
6) Paket Ayran, paket yoğurt, cacık vb.
(Bu gruptaki yemekler çeşidine göre haftanın her günü verilecektir.
(5) Kahvaltılıklar ve Verilme Sıklıkları
Kahvaltılar günde bir kez 7 çeşit olarak verilecek ve aşağıdan belirten çeşitlerden oluşacaktır.
1) Zeytin çeşitlerinden en az bir tanesi: az tuzlu siyah zeytin veya yeşil zeytin her kahvaltıda bulundurulacaktır
2) Peynir çeşitleri : Beyaz peynir, kaşar peynir, eritme peyniri, üçgen peynir ve tulum peynirlerinden herhangi bir
çeşidi Her kahvaltıda verilecektir.
3) İçecek: sıcak ve taze Siyah çay veya taze sıkılmış portakal suyu olarak kahvaltıda sunulacaktır
4) Piknik reçel ve bal , tereyağı veya kaymak üçü de kahvaltıda bulunmalı
5) Mevsime göre Söğüş veya Garnitür malzemeleri: Salatalık,domates, biber, maydanoz vb., Bu çeşit, kış
mevsimi hariç her gün kahvaltı menüsünde bulunacaktır.
6) Börek her hafta bir kez
7) Simit her hafta bir kez
6
(8) Firma, bütün öğünlerde yemeklerle beraber ekmek de servis edecektir.
(9) Kumanya olarak verilen yemek, kahvaltı menüsüyle eşdeğer içerikte kumanya ile birlikte portakal suyu veya
çay olacaktır.
.
CEZAİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde-12 (1) Yemek yiyenlerde vuku bulacak yemekten kaynaklı besin zehirlenmesi şikâyetlerinde, klinik bulgu
ve müdavim hekim teşhisinin aynı doğrultuda olması, ayrıca bu durumun laboratuar bulguları ile desteklenmesi
halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilerek Firma teminatı irat kaydedilir.
(2) İdare tarafından ilgili maddelerce belirtilen kontrolleri yapmak üzere oluşturulacak Muayene ve Kontrol
Komisyonunun hazırlayacağı raporlar firma için kesin delil niteliğindedir.
(3) Muayene ve Kabul Komisyonu, haber vermeden Firmanın yemek ürettiği tesiste denetleme yapabilir. GTHB’nin
belirlediği kriterler, standartlar ve mevzuata uyulmadığının tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır. Aynı kusurun
3.kez tekrarı halinde ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilerek Firmanın teminatı irat kaydedilecektir.
(4) Şartnamede bulunmayan veya unutulan hususlarda ortaya çıkabilecek sorunlar idarenin isteği doğrultusunda
çözümlenecektir.
(5) Teknik Şartname İdari Şartname ile bir bütündür.
(6) Firma, idarenin her türlü alacağını kendisine ödeyeceği istihkaktan mahsup edilebileceğini kabul ve taahhüt
eder.
(7) Verilen idarenin belirlediği menüye uymayan yemekler ve teknik şartnamede uyulmadığı tespit edilen her
durum için o günkü öğün ödenmeyeceği gibi sorun olan her öğün için 10.000,00 tl para cezası uygulanacaktır.
(8) Taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklarda Viranşehir Mahkeme ve icra daireleri kesin yetkilidir.
Madde-13 Bu Teknik Şartname Ekleri ile bir bütündür.
EKLER
EK (1): Malzemelerin Özellikleri
EK (2): Porsiyon ve Gramaj Miktarları
7
Download

dökümanı indir (pdf, 106kb)