T|TANYUM PLAK V|DA SiSTEMiTEKN|K 9ARTNAMESI
Tiim plaklar saf Titanyum maddeden, vidalar Titanyum alagtmtndan
mamiil olmalrdrr.(Ti6Al4V). ISO 5832 ve ASTMF 67 standartlarrna
uygun olmalldlr.
Titanyum plak ve vida sistemlerinde Mini(2,0mm),Mini Kititli(2,0mm)
Mikro(1,6mm), Rekonstriiksiyon(2,7mm), Rekonstri,iksiyon
Kilitli(2,4mm) sistem segenekleri olmaftdrr.
Mini titanyum plaklar, Mini titanyum kompresyon plaklan ve Mini Kilifli
plaklar 1,0 mm kalrnlrgrnda ve grade 2 titanyumdan, Mikro titanyum
plaklar 0,6 mm kahnh$rnda ve grade 4 titanyumdan, Rekonstriiksiyon
plaklarr 2,0 mm kallnhlrnda ve grade 4 titanyumdan,
Rekonstriiksiyon kompresyon plaklarr 1,7 mm kahnlrlrnda ve grade 4
titanyumdan, Rekonstriiksiyon Kilitli plaklar 2,4 mm kalrnlr$rnda ve
grade 4 titanyumdan iiretilmig olmahdlr.
Mini ve Mini Komporesyon plak vidalarr 2,0 mm gaprnda, acil vidalarr
ise 2,3 mm gaprnda olmahdrr. Mikro plak vidalar 1,6 mm gaprnda, acil
vidalarr ise 1,9 mm gaplnda olmalldrr. Rekonstriiksiyon plak vidalarr
2,7 mm gaprnda, acil vidalarr ise 3,0 mm gaprnda olmaldrr.
Mini kilitli plak vidalarr 2,0 mm gaprnda, acil vidalan ise 2,3 mm
gaprnda ofmahdrr. Rekonstriiksiyon Kilifli plak vidalan 2,4 mm, acil
vidalarr ise 2,7 mm gaprnda olmaltdtr. istek dogrultusunda deligik boy
ve ebatlarr bulunmaltdlr.2,4 mm vidalarrn kilitsiz vidalan da set
igerisinde bulunmahdrr.
6
Tiim sistemlerdeki vidalarda Self-Tapping tizelligi olmahdlr.
7
Mini Kilitli ve Rekonstriiksiyon Kilitli plak ve vida sefleri igerisinde
plak b0kme iglemi esnasrnda vidaft delik formlannrn bozulmastnr
engelleyecek yardtmct vidalan bulunmahdtr. Mini kilifli plaklarrn ve
Rekonstriiksiyon kilitli plaklarrn vida yuvalan, vidalarrn tam olarak
tespitlenmesi amagh olarak yivli yaprda olmahdrr.
Rekonstr0ksiyon(2,0 mm) ve Rekonstriiksiyon Kilifli (2,4 mm) sistem
plaklan igin setlerin igerisinde plak gegitlerine giire yaprlmrg kolay
gekil verilebilir Template' leri olmalldlr.
M!ni(2,0 mm), Mini Kilitla (2.0 mm) igin driil gapr i,6 mm, Mikro(l,6 mm)
igin driff gapt 1,2 mm, Rekonstrtiksiyon(2,7 mm) igin driil gapr 2,1 mm,
Rekonstriiksiyon Kilitli (2,4 mm) igin driil gapr 1,6 mm otmalidrr.
10
Sistem igerisinde orbita tabanl ve orbita duvan krnklarr igin
tasarlanmrg plaklar olmahdrr. Bu plaklar uygulanacaklarr btilge itibari
ile 0,6 mm kalnhkta olmahdrr. Plaklarrn hasta gegiflililine velnatomik
yaprya uygun farkh gekillerde gegitleri olmahdrr_
11
Sistem igerisinde inter Maksiller hksasyon igin vida bagtnda gelik
ba!lama tellerinin gegebilecegi gekilde delikleri olan titanyum inter
maksiller fiksasyon vidalan olmaftdrr.
12
lnter Maksiller fi
vidalannrn drill gerektirmeyen Auto driver
vida uglu ve Self Tappihg vida uglu gegiflera olmatrdrr.
13 Biyo uyumlu olmaftdrr.
14 Korozyona kargl
hdrr.
15 Rcintgendegciriilebi
ve MRI uyumlu olmaltdtr.
Not: bu sg$fume trigUir
I etmemektedir
u.J"
| :rc
e^uoy
16
17
18
19
20
21
22
23
Gdri.iniig olarak ytizeylerinde katmer, grklntr, gapak, bogluk, gukur,
grizenek, ezik, gatlak, ztmpara izi, son iglem artl$r, diler yabancr
maddeler, keskin kenar ve ktigeler bulunmamalldrr.
lstem yapllan tirlinlerden ISO 9S8S kalite standarflanna giire test
edilebilir iizellikte olanlar igin biikme test raporlan ihate dosyasrnda
verilecektir. Bu test raporlarr teslim editecek olan iir0nlere ait Lot
numaralr (Parti Nolu) tiriinlere yaprlmrg olan test raporlarr olmalrdrr.
Teklif edilecek iiriin gruplarrndan her bir gruba ait olan 1' er adet plak
igin tinceden yaprlmrg olan .,FATIeUE" test sonuglan ihale
dosyasrnda verilecektir.
urlinlerin uluslar arasr ve ulusar standart karite belgeleri otmarrdrr.
ihateye katrlacak olan firmalarrn tSO 9001:200g, ISO 134g5:2003. MDD
93/42IEEC(CE) ve TSE (TSEK) belgeteri olmah ve ihale dosyasrnda
birer kopyalan sunulmahdrr.
lhalede teklif verilen tiim 0ri.inlerin Saghk Bakanlllr ve Sosyal
Gtivenlik Kurumu onaylarr ormarrdrr. onayrr tiri.inrdrin internet grktrrarr
ihale dosyasrnda sunulmaldrr.
9p:11"yon- 9:nasrnda plak vida sistemini kullanmak igin basit yaprda
35,000 devirli saga ve sola manevra yapabilen, gerektiginde teitere
piyesemenide kurranabiren, d0z piyelemeni orai mikro motor
sistemi
beraberinde iicretsiz olarak verileiektir, Ameliyat sonrasl iade
aftnacaktlr.
Aga$da ihtiyag listesinde belirtilmig olan plak, vida ve drill,ler
ameliyat esnasrnda tamamr eakma etkarma Seti ile beraber
verilecektir. Ameriyat sonras_r kuilanirmayan prak vida driil'rer
Qakma
Qtkarma Seti ile iade edilecektir.
Ameliyat igin firma seflerin kullanrmr ve teknik konularda olugabitecek
problemlerin anrnda giderilmesi igin egitimli bir personelini
vakada
hazrr bulunduracaktlr.
MiNi FiKsAsYoN sETi / MiNi KiLiTLi FiKsAsYoN sETi
1
rrEDirraitx\rr!Lrr\vLwEat
2
3
PLAK BUKUGU(DUZ vE
PLAK PENSI
4
5
6
7
--
DFitTCt tinE, r<filii-IEiE .Ell
ffi
ffi
Y._
rJfr _L .|=, ,
I
9
10
11
12
1
KiLmiI iit't ixir_i sej)
2
-
EI Nl
"!3rca I
1
2
1
--
1
1
i
,oetr Fteratntngf
unt-iaI
MINI TORNAV|D ^ r\t|-t
Lt \
^
ETERiLiZASVdi I KONTEYNIN
F--=:=_a-::...-MTN|IEFLoN B6'ITLAK V L'A
l,E L'RII I KASFTT I
o | trr\r|-rzAuyuN KoNTE(NtRl lg\N CERRAH|
ALET ORGANIZ ER
,
1
-
1
1
\\
"rffiffiffi ffi"
Not: bu gartJrlme
rrigoirnr$yr)*itetmemekted
i,
_..n
Download

uygun olmalldlr. Mini titanyum plaklar, Mini titanyum kompresyon