77. PROWLER
MiKRO KATETER
1.
Tescilli 6rgti / sargr destekli teknolojiye sahip olmahdr.
2.
Proksimal orgiilti gaftr olmahdrr.
3.
Distal destekli sargrh olmahdr.
4.
Hub naylon materyalden yaprlmrg olmahdr.
5.
ig kaplama PTFE drg kaplama hidrofilik olmahdrr.
6.
Tel uyumlulu$u <:0.018 inch ve Prowler Select Plus Mikrokateter olmahdrr.
7.
Klavuz kateter gapr >: 0.042 inch Prowler Select Plus Mikrokateter olmahdrr.
8.
I(ullamlabilir uzunluSu 150 cm olmahdrr.
9.
Toplam uzunlulu 155 cm olmahdrr.
10.
Distal uzunlu[u 5 cm olmahdrr.
11.
i9 gapr 0.021 inch olmah.
12.
Drg gapr 2.8F proksimal ve 2.3F distal olmahdrr.
13.
Dijra,45,90 ve J gekillerinde olmahdr.
14.
2tane markasr olmahdr.
Elektrolizle Hrzlr Ayrrlabilen Coil gartnamesi
L.
Coiller beyin ve vlicudun difer damarlarda rastlanan anevrizmalarrn fisti]llerin,
malformasyonlartn veya di[er rahatsrzlrklarrn siiper selektif embolizasyonunda kullanrlabilir
olmalrdrr
2.
Coiller elel<trolizle hrzh ayrrlabilir olmahdrr.
3'
ozellikle ktigi.ik sizlerda gegitli soft profilrere sahip olmahdrr.
4.
coiller flexibilitesi yiiksek ve agrk bir ayrrlma bcilgesine sahip olmah.
5.
Anevrizma boynunu en iyi gekilde dolduracak dizayna sahip olmahdrr.
6.
Eg
7.
Coller frarne fill ve finish dizaynda olmahdrr.
8.
Frame coiller 10 luk ve 1g lik sistemlere sahip olmahdrr.
9'
Frame coiller L0 sistemde 2mm-10mm gap arahflrnda 3cm-27cm uzunlukta gegitlili[e
sahip
zamanlr doldurmaya uygun olmahdrr.
olmaltdtr. l'8 sistemde 6mm-L5mm gaprnda 16cm-40cm uzunlukta gegitlilif,e
sahip
olmaldrr.
10' Fill coiller l[0 sistemde 3mm-]-0mm gaptnda 4cm-30cm uzunlukta gegitlilife
sahip olmaldrr.
L1' Finish coiller 10 sistemde 1.5mm-6mm gaprnda i.cm-1ocm uzunluf,unda
olmaldrr.
L2' Tim coiller tek tek disposable ve kullanrma hazrr steril ambalajrnda
sunulmalrdrr.
13' Coil ambalarjlartnda son kullanma tarihi, lot numarastve seri numarast
bulunmaldrr.
ENDOVASKT,UR NER
SiSrrU
STENTGRETT
iUVEr UZATMA
Stent materyafi CobaftCromium
olmalrdrr.
i igerisinden galrgabifmelidir.
segenekf eri of maf
rdrr.
uk segenekleri of mahdrr.
a tapered segenekleri
olmahdrr.
FE,
ullanma tarihferi mevcut
ofamlr.
tarihinden itibaren minimum
1 yrl olmahdrr.
graft cif gti rerin de
defiSikrik yapaca!.rn
r
taah
h
tit etmef id ir.
BALON SARTNAMESi
1- EVAR ve TEVAR igremrerinde
kutanrrabirmeridir.
2- 50MM'ye kadar kontrollti gigebilmelidir.
3- Yaprsr itibarr ite latex olmahdrr.
4-
7OO
cm tagtma system uzunlufiu
olmahdrr.
5- CE Belgesiolmahdrr.
EN
L'
2.
DOVASKUUR NRE
S'STEU STENTG R Err
EONrir UZATMA
Grett materyari,MultirayerprFE,
stent materyari cobartchromium
Stentin damar drur'naJrh;
ormarrdrr.
iy"i i"rn* etmesi
ve anev
e greft materya I i, rtiu r,pr
,.n;
r=#:il:jl',*:ff ii"
sasyon segenefi ofmafrdrr.
emi igerisinden gahgabilmef
idir.
ap segenekferi olmahdrr.
, LL5rnm, !2Omm uzunluk
segenekleri ofmafrdrr.
proximalCoCr grplak
stent afanr olmahdrr.
rihferi mevcut ofamfr.
itibaren minimum 1 yrlofmahdrr.
erinde degigiklik yapacagrnr
taahhrit
' ff:illrr:."r darnar isinden vabancr cisim srkarmak igin iizerorarak tasarranmrS
' il:t"i:":1:ff"iJ::p'u bulunan kement (snaref ve buna uysun tasryrcr
o
.
kateterden
Kement rizel nitin_of 'den olugmah
ve 3 adet kement loop,u
bir agl
kavrama yeteneli yiiksek
of
r"i,U,,
.
ile baifanmrg olup
metal hafrzasr, 1:1tork kontrollu
ve gok esnek bir yaprya sahip
Kement foop'u iizel platin
ile yiiksek radyoopasite yetene[i
kazandrrrlmrg ofmafrdrr.
6-45 mm arasr roop gapr
segeiekreri ormafrdrr.
roo+/-rocm, snare (kement)
shaft uzunrufiu 120+/-5cm
;::ilfiifTffiizunrusu
Tagryrcr kateter proksimar
gapr 6 Fr veya daha
kiigiik ormarrdrr.
Loop gaprve adeteri bt'iim
tarafindan berirlenecektir.
ihalevikazanan firma,tonr"a"n-r,"rilanrm
kuilanrcrrarda katan defigik
kateterferi istenir"i loop
saprndaki kateterrerfe deiistirmeyi
kabul
Steril veorijinal ambalajrndateslim
edilmelidir.
Ambalailar iizerinde sterilizasyon
tarihi ve yiintemi ire son
olmahdtr' Teslim edilen rt"toit
kuilanma tarihi befirtifmig
a"r,,r"t
tarihi
iaio"r, ire enaz bir yrr miadrr
ofmatrdrr' Firma miadr doran
,i*"[v""i iiriinre d"gi$,;;;yitaahhut
etmeridir.
o
o
5,"ff;lloop'unun
'
o
o
o
i;;;;;;;;<ire
Illm;:daki
o
o
i"i-r"
J
ENDOVAS*.,TER AAA
S'STEMSTENTGREFT
nen
1"
2'
3'
4'
iri BAcAK oUgUr pnoril
sistem AbdominalAort
Anevrizmasrnr kapatma
igfemi igin tiretifmig
ofmahdrr.
Graft materyafi eprFE,
stent materyafi cobartchromium
ormafrdrr.
Kontraraterar bacak(Kar5r
Bacak) ana gcivde tizerindemonte
ormarrdrr.
#:il}'.vnr
itibarr ife monobrokbifurcatedorma',
5' 22mm dein 2g mm ye kadar ana g6vde
6' 13mm, 16mm bacak gap segenekreri
7
'
ANA C6VO' VE
bifurcasyondan destek
gap segenekreri
ormarrdrr.
ormarrdrr.
stentgreft ve trim aksesuarrarr
serf expandabfeyaprda
ormarrdrr.
8.
Sistem srnrrh EMAR
uyumfu ofmalrdrr.
9'
son kufranma tarihitesrim
tarihinden itibaren minimum
tt
:irffl,lf::'u'.
l
yrrofmarrdrr.
tafebine scire graft
ciretirerinde desieikrik
yapacasrnr taahhrjt
LL' stent paketi tizerinde
sonkufranma tarihreri
mevcut ormarrdrr.
12. CE befgefesine
sahip olmahdrr
EN DOVAST(L, LER
7'
ici'
3'
31l.,5,H:.
o
o
rurnoD U.ER
Abdominar ve TorakarEndovaskrirer
2' X ray altrnda gcirtlnebilmesi
'
l
5nnrrunna
rsi
iSremrerin kutanrmrna
uygun ofmahdrr.
igin drg krfrfrn ucunda pfatin
bir igaretfeyici ofmarr
baraber rek rumen diratatdr
ve yan porttan olugan
set tek model
Maksimum gap
',B'gmm
(0"035 ing) guidewire
ire kufranrfabifmefi
Kutu tizerinde son kullanma
tarihi mevcut ofmafr.
CE befgesi
SH EATH
bulunmah ve TiTUg
a uygun ofmafr.
Download

77. PROWLER MiKRO KATETER