GLUTEAL BÖLGE
UYLUĞUN ARKA BÖLGESİ
FOSSA POPLITEA
Prof.Dr.Orhan TACAR
Dersin amacı
Gluteal bölge ve uyluğun arka bölgesinin
öğrenilmesi

Öğrenim hedefleri





Gluteal bölgede yer alan kasların adı, sinirleri
ve fonksiyonlarının öğrenilmesi
Gluteal bölgede yer alan açıklıkların öğrenilmesi
ve içinden geçen oluşumlar bilinmesi
İntramüsküler enjeksiyon yapılış tekniği
Uyluğun arka bölgesini oluşturan kasların adı,
sinirleri ve fonksiyonlarının öğrenilmesi
Fossa poplitea(diz ardı çukuru) sınırlarının
öğrenilmesi ve içersinde yer alan yapıların
bilinmesi
Gluteal bölge(kalça bölgesi)
Sınırları
 Yüzeyel fascia
 Derin fascia
 Arterler, venler ve sinirler
 Kaslar

Gluteal bölgenin sınırları
Crista iliaca
Crena interglutealis
(doğumsal yarık)
Sulcus glutealis
Crista iliaca
Sulcus glutealis
Yüzeyel fascia
Deri sinirleri
Arterler
venler
V.saphena magna
Fascia superficialis

Özellikle bayanlarda
bu bölgenin yüzeyel
fasciası kalındır.Kalça
çıkıntısının oluşmasını
sağlar.
Deri sinirleri
Nn.clunium
Mediales
(S1-3)
Nn.Clunium
superiores
(L1-3)
R.cutaneus
lateralis
N.cutaneus
femoris
posterior
Nn.clunium
inferiores
R.cutaneus lateralis:N. subcostalis’in (T12) dalı
Nn.clunium superiores: lumbal sinirlerin r.dorsalis’leri
N.clunium mediales: sacral sinirlerin r.dorsalisleri
N.clunium inferiores: N.cutaneus femoris posterior’un
dalı
N.cutaneus femoris posterior: plexus sacralis’in dalı
Derin fascia
(Fascia glutea)
Arterleri




A.glutea superior
A.glutea inferior
A.pudenda interna
Bu arterler A.iliaca
interna’nın dallarıdır.
-N.gluteus superior :M.gluteus medius ve minimus,M.tensor fascia latae’yı innerve
eder.
-N. gluteus inferior:M.gluteus maximus’u innerve eder.
-N.ischiadicus: N.tibialis ve N.peroneus communis olarak 2 dala ayrılır.
-N.cutaneus femoris posterior
-N.pudendus
-M.quadratus femoris ve M. gemellus inferior’un sinirleri
M.obturatorius internus ve M. gemellus superior’un sinirleri
Bu dalların tümü plexus sacralis’in dalıdır.
KASLAR
Yüzeyel planda yeralan
kaslar
 M.gluteus maximus
 M.gluteus medius
 M.gluteus minimus
Derin planda yeralan
kaslar
 M.piriformis
 M.gemellus superior
 M.obturatorius
internus
 M.gemellus inferior
 M.obturatorius
externus
 M.quadratus femoris
M.gluteus maximus
Yüzeyel planda yeralan kaslar
M.gluteus maximus
M.gluteus medius
KASLARIN FONKSİYONU VE SİNİRLERİ
M.gluteus minimus






Vücudun en kalın kasıdır.İliopsoas kasının antagonistidir.
N.gluteus inferior tarafından innerve edilen tek kastır.
uyluğa extention yaptıran en kuvvetli kastır.
üst bölümü abduction, alt bölümü adduction yaptırır.
Uyluğa dış rotation yaptırır.
Gövdeyi ayakta dik tutmada, yürüme ve merdiven
çıkmada önemli rol oynar. Öne eğilmişken ve oturma
konumunda iken gövdenin extentionunu sağlar.
Siniri: N. gluteus inferior




Uyluğa abduction yaptıran en kuvvetli kastır.
Yürürken yere basılan tarafın kası kasılarak
pelvisi tesbit eder. Böylece karşı taraftaki ayağı
yerden kaldırarak, sürtünmeden öne doğru
hareketini sağlar.
Ön demetleri uyluğa iç rotation ve flexion, arka
demetleri dış rotation ve extention yaptırır.
Siniri: N. gluteus superior
Uyluğa iç rotasyon, abduksiyon ve bir
miktar flexion yapar.
 Siniri: N. gluteus superior
 M.gluteus medius ve minimus yürüme için
çok önemlidir.

B şeklinde görülen N.gluteus superior hasarına bağlı olarak M.gluteus medius ve
minimus kasları çalışmadığından pelvis aşağı düşer.
Derin planda yer alan kaslar
M.piriformis
M.gemellus superior
M.obturatorius
internus
M.gemellus inferior
M.obturatorius
externus
M.quadratus femoris
KASLARIN FONKSİYONU VE SİNİRLERİ
m.gluteus medius
m.gluteus minimus
m.piriformis
Trochanter major’ya
yapışır.
m.gemellus superior
m.obtoratorius internus
m.gemellus inferior
m.obturatius externus
Fossa trochanterica’ ya
Yapışır.
m.quadratus femoris
Crista intertrochanterica’ya
Yapışır.
UYLUĞUN DIŞ ROTATOR KASLARI
Uyluğa dış rotation yaptırır.
M.piriformis ayrıca abduksiyonda yaptırır.
m.quadratus femoris en kuvvetli dış rotator
kasıdır.
Sinirieri: Plexus sacralis
m.obturatius externus
M.quadratus femoris’in
altında yer alır.
Foramen suprapiriforme
Foramen infrapiriforme
M.piriformis
M.piriformis
Foramen suprapiriformis
’ten geçen oluşumlar
-A.V.glutea superior
-N.gluteus superior
Foramen infrapiriformis
’ten geçen oluşumlar
-A.V.glutea inferior
-N.Gluteus infeiror
-A.V pudenda interna
-N.pudendus
N.cutaneus femoris
Posterior
-N.ischiadicus
Foramen ischiadicum
minus
Foramen ischiadicum
minus’tan geçen oluşumlar
-A.V.pudenda interna
-N.pudendus
Ayrıca M.obturatorius
internus’un kirişi de geçer.
A.V.pudenda interna ve N.pudendus foramen ischiadicum minus’tan geçtikten sonra
Canalis pudendalis’ten (Alcock kanalı) geçerek pelvis minora’gelir.
İntramüsküler(kas içi)
enjeksiyon
Uyluğun arka bölgesi
Fascia superficialis(Yüzeyel fascia)
 Fascia profunda (derin fascia)-fascia lata
 Arterler
 Sinirler
 kaslar



Yüzeyel fascia’da
Yüzeyel damarlar ve
sinirler yer alır.
Sinirleri

N.cutaneus femoris
posterior

N.cutaneus femoris
lateralis

N.cutaneus femoris
medialis
Arterleri
A.profunda femoris’ten
çıkan Rr.perforantes

Venleri?????
Derin fascia; fascia lata
Bölgenin derin arterleri;
A.profunda femoris Rr.perforantes, A.circumflexa
femoris lateralis, A.poplitea
Bölgenin sinirleri

N.ischiadicus
N.tibialis N.peroneus
communis
Uyluğun arka bölgesi kasları
N.ischiadicus’un N.tibialis’i
(medialde yer alır) tarafından
innerve edilir.
M.Biceps femoris’in caput
breve’si N.peroneus communis
tarafından innerve edilir.
KASLAR
HAMSTRING KASLARI
M.Biceps femoris
M.semitendinosus
M.semimembranosus
KASLARIN FONKSİYONU
VE SİNİRLERİ
M.biceps femoris

Fonksiyonu: Uzun başı; uyluğa extention,
dış rotation, adduction. Her iki baş diz
eklemine flexion ve dış rotation yaptırır.

Siniri: Caput longum; N. tibialis,
caput breve; n.peroneus communis.
M. semitendinosus
 Fonksiyonu: Uyluğa extention, bacağa flexion ve
iç rotation yaptırır.
 Siniri: N. tibialis.


M. semimembranosus
Fonksiyonu: Uyluğa extention, bacağa flexion ve
iç rotation yaptırır.
Siniri: N. tibialis.
Pes anserinus
K
A
S
L
A
R
I
N
O
R
İ
G
O
İ
N
S
E
R
T
İ
O
S
U
??????
Fossa politea


Sınırları
İçersinde yer alan
oluşumlar
Fossa poplitea’nın tabanını yapan yapılar:
Femeur ve tibianın arka yüzleri
Lig.popliteum obliquum
M.popliteus’u saran fascia





A.poplitea
V.poplitea
N.tibialis
N.peroneus communis
6-7 adet lenf nodülü
ve yağ dokusu
N.tibialis’den ayrılan N.cutaneus surae
medialis ve N.peroneus communis’den
ayrılan N.cutaneus surae lateralis birleşerek
n.suralis’i oluşturur.Bu sinir bacağın ve
bilek ekleminin dış kısmını innerve eder.
Download

gluteal bölge uyluğun arka bölgesi fossa poplıtea