ÜST EKSTREMİTE
KEMİKLERİ
Prof. Dr. Yalçın KIRICI
•
M. supraspinatus:
Kola ilk 15’lik abduksiyonu başlatır
Collum chirurgicum
Collum chirurgicum
A. circumflexa
humeri posterior
N. axillaris
N. radialis
A. profunda brachii
Corpus humeri
Corpus humeri
Suprakondüler
N. ulna ris
N. medianus
A. brachialis
Epicondylus medialis
Epicondylus medialis
Nörovasküler yapıların humerus’ la ili şkis i
(sağ hu merus’un ön den görün üşü)
KLİNİK
 Omuz eklemi çıkıkları en sık öne doğru
olur
 Dirsek eklemi çıkıklarında N. ulnaris
yaralanır
M. pronator quadratus
KLİNİK
 Colles kırığı ve Smith (reverse Colles) kırığı;
 Radyolojik değerlendirmelerde yemek çatalı
deformitesinin görüldüğü kırıklardır
KLİNİK
Colles kırığı;
Radius distal uç kırığı
Palmar yüz üzerine düşmelerde görülür
KLİNİK
Smith (reverse Colles) kırığı;
Radius distal uç kırığı
Dorsal yüz üzerine düşmelerde görülür
Os trapezoideum
Os hamatum
Os pisiforme
Os triquetrum
Os lunatum
Os trapezium
Os capitatum
Os scaphoideum
EL KEMİKLERİ
Os scaphoideum;
 Proksimal sıranın en büyük kemiğidir
 Kırık olgularının en çok görüldüğü
karpal kemiktir
EL KEMİKLERİ
 Os pisiforme;

En küçük karpal kemiktir

Sadece os triquetrum ile eklem yapar

M. flexor carpi ulnaris’in tendonu içinde yer aldığı
için bir sesamoid bir kemik olarakta kabul edilir

Hiç bir ekleme katılmaz

Sadece karpal oluk ile Guyon kanalının oluşumuna
katılır
EL KEMİKLERİ
 Os trapezium;

I. metakarpal kemik ile os scaphoideum
arasındadır

El baş parmağı eklemine (art. carpometacarpalis
pollicis) katılan karpal kemiktir
EL KEMİKLERİ
Os capitatum;
 En büyük karpal kemiktir
Canalis ulnaris (Guyon kanalı):
N. ulnaris ve A. ulnaris bu kanaldan geçer
En uzun metakarpal kemiktir
KARPAL TÜNEL
M. palmaris longus’un tendonu
N. medianus’un palmar deri dalı
M. flexor carpi radialis’in
tendonu
M. flexor pollicis longus’un
tendonu
N. ulnaris’in palmar deri dalı
A. ulnaris
N. ulnaris
Retinaculum musculorum flexorum
N. medianus
M. flexor digitorum superficialis’in tendonları
M. flexor digitorum profundus’un tendonları
Os tra pe zium
Os trapezoideum
Os ha matum
Os capitatum
Karpal tün el (sol el bil eğinden geçen kesit)
ALT EKSTREMİTE
KEMİKLERİ
Prof. Dr. Yalçın KIRICI
İskeletteki en geniş kemiktir
Kemik iliği buradan yapılır
Crista iliaca:
İlium’un en yüksek noktası
L3-L4 arası discus inetervertebralis seviyesinde LP
yapılırken kullanılan nokta
Tuber ischiadicum:
Otururken vücut ağırlığının yere iletildiği bölüm
Acetabulum:
İlium, ischium’un gövdesi, ramus superior ossis pubis
oluşturur
Tabanını ischium yapar
Foramen suprapiriforme
M. piriformis
Foramen infrapiriforme
Foramen ischiadicum minus
A. v. pudenda interna
N. pudendus
M. obturatorius internusun
tendonu ve siniri
Fossa trochanterica
M. obturatorius externus
M. gluteus maximus
Patella
İskeletteki en büyük sesamoid kemiktir
M. quadriceps femorisin tendonu
içerisinde bulunur
Malleolus medialis:
A. tibialis posterior’un pulsasyonu, malleolus
medialis’in arkasında alınır
Fibula:
Direk olarak vücut ağırlığının taşınmasında fonksiyonu yoktur
Femur’la eklem yapmaz
Malleolus lateralis:
Arkasında bulunan oluktan m. fibularis brevis’in
tendonu geçer
Femur
N. fibularis (peroneus)
communis
Lig. collaterale fibulare
(laterale)
M. biceps femoris’in
tendonu
Tibia
Fibula
N. fibularis (peroneus)
superficialis
N. fibularis (peroneus)
profundus
Fibula ile n.
fibu laris
(peroneus
)
Fibula’nın proksimal
(baş
ve boyun)
kırıklarında;
n.
commu nis’in ilişkisi (sol dıştan gö rünüş )
fibularis (peroneus) communis yaralanır
 Ayak iskeletinde toplam
26 adet kemik vardır
 7 tanesi tarsal kemiktir
Calcaneus
Talus ve os cuboideum ile eklem yapar
Yerle temas eden tek tarsal kemiktir
Sekonder ossifikasyon merkezinden gelişen tek kısa
kemiktir
Kırık olgularının en çok görüldüğü tarsal kemiktir
Talus
 Calcaneus, os naviculare, tibia ve fibula ile eklem yapar
 Talus’a kas tutunmaz, sadece ligamentler tutunur
 Ayak arkusunun anahtar kemiğidir (key bone)
 Ayak kubbesinin en yüksek noktasını yapan kemiktir
 Art. talocruralis’e katılan tarsal kemiktir
 Bazen ossifikasyon sırasında talus’un gövdesi ile birleşmeyen
bir parça, ayrı bir kemik olarak kalabilir. Buna os trigonum adı
verilir
Download

PowerPoint Sunusu