Uyluğun Ön-Medial Bölge Anatomisi
Prof.Dr.M.Cudi TUNCER
D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD
Amaç

Bu derste uyluğun ön ve medial yüzünde yer alan;
–
–
–
–
Kasların yeri
Kasların innervasyonu ve fonksiyonu
Bu bölgede yer alan kanallar ve açıklıklar
Bu bölgede yer alan vasküler ve nöral yapılar öğretilecek
Table of Contents
Öğrenim Hedefleri




Uyluğun ön ve medial bölgesini örten derin fasya
öğretilecek
Uyluğun ön yüzünde yer alan kasların yeri gösterilip
motor fonksiyonları hakkında bilgi verilecek
Uyluğun medial bölgesinde yer alan adductor
kasların yeri gösterilip motor fonksiyonları hakkında
bilgi verilecek
Canalis adductorius, hiatus tendineus, trigonum
femorale, canalis femoralis, hiatus saphenus’un
tanımları yapılıp sınırları gösterilecek
Table of Contents
Öğrenim Hedefleri



A.iliaca externa’nın bu bölgedeki seyri ve verdiği
dallar anlatılacak
Bu bölgenin venöz drenajını sağlayan v.femoralis
hakkında bilgi verilecek
Plexus lumbalis’in tanımı yapılıp bu bölgede verdiği
periferik dallar gösterilecek
Table of Contents
Fascia lata
Table of Contents
N.ilioinguinalis
R.femoralis (N.genitofemoralis)
Table of Contents
N.cutaneus lateralis (N.subcostalis)
Table of Contents
N.obturatorius-N.cutaneus femoris
medialis
Table of Contents
N.cutaneus femoris intermedius
N.cutaneus femoris lateralis
Table of Contents
Tractus iliotibialis
Table of Contents
Table of Contents
M.tensor fascia lata
N.gluteus
superior

Uyluğa
flexion,abduction,iç
rotasyon
Table of Contents
Table of Contents
M.sartorius
N.femoralis

Uyluğa
flexion,abduction,dış
rotasyon.Bacağa flexion
Table of Contents
Table of Contents
Uyluğun Fleksiyon ve Ekstensiyonu
Table of Contents
M.quadriceps femoris

M.rectus femoris

M.vastus
medialis

M.vastus
lateralis

M.vastus
intermedius
Table of Contents
M.quadriceps femoris

M.rectus femoris

M.vastus
medialis

M.vastus
lateralis

M.vastus
intermedius
Table of Contents
M.quadriceps femoris

N.femoralis

Bacağın
tek extensor kasıdır
Table of Contents
Table of Contents
Table of Contents
Table of Contents
Table of Contents
Uyluğun Adductor Kasları





M.pectineus
M.adductor longus
M.adductor brevis
M.adductor magnus
M.gracilis
Table of Contents
M.pectineus

N.femoralis-N.obturatorius

Uyluğa
adduction
Table of Contents
Table of Contents
Table of Contents
M.adductor longus

N.obturatorius

Uyluğa
adduction
Table of Contents
Table of Contents
M.adductor brevis

N.obturatorius

Uyluğa
adduction
Table of Contents
Table of Contents
M.adductor magnus

N.obturatorius-N.tibialis

Uyluğa
adduction
Table of Contents
Table of Contents
M.gracilis

N.obturatorius

Uyluğa
adduction
Table of Contents
Table of Contents
Uyluğun Abduksiyon ve Adduksiyonu
Table of Contents
Pes anserinus (Kaz Ayağı)
M.gracilis
 M.sartorius
 M.semitendinosus

Table of Contents
Trigonum femorale (Scarpa üçgeni)
Table of Contents
Trigonum femorale (Scarpa üçgeni)
Table of Contents
Table of Contents
Table of Contents
Canalis adductorius
Table of Contents
Canalis adductorius
(Arka duvar)
(Ön iç duvar)
(Ön duvar)
Table of Contents
Hiatus tendineus (adductorius)
Table of Contents
Lacuna musculorum et lacuna vasorum
(Fascia iliaca)
Table of Contents
Lacuna vasorum’un kompartmanları
A.femoralis
(Dışta)
V.femoralis
(Ortada)
Canalis femoralis
(İçte)
Table of Contents
Canalis femoralis
Table of Contents
Canalis femoralis
Table of Contents
Table of Contents
Table of Contents
Table of Contents
Table of Contents
Anulus femoralis
Table of Contents
Hiatus saphenus
Table of Contents
A.iliaca externa
A.epigastrica
inferior
A.circumflexa ilium profunda
A.femoralis’in yüzeyel dalları
A.epigastrica superficialis
A.circumflexa ilium
superficialis
Aa.pudendae externa
Table of Contents
A.epigastrica inferior
Table of Contents
A.circumflexa ilium profunda
Table of Contents
A.circumflexa ilium superficialis
Table of Contents
Aa.pudendae externa
Table of Contents
A.femoralis’in Derin Dalları

Derin Dallar
– A.profunda femoris
• A.circumflexa femoris lateralis
– Ramus ascendens
– Ramus descendens
• A.circumflexa femoris medialis
Table of Contents
A.profunda femoris
Table of Contents
V.femoralis
Table of Contents
Plexus lumbalis



Th 12’den gelen ön dal
(n.subcostalis)
L1-3 spinal ön dallar
L4 spinal ön dalın büyük
bir kısmı
Table of Contents
N.femoralis (L1-L4)

Felcinde bacak extension
yapamaz, oturma ve kalkma
pozisyonu olmaz,yokuşmerdiven çıkılamaz
Table of Contents
Table of Contents
N.saphenus

Uyluğun ön-iç yüzünde
duyu kaybı
Table of Contents
Table of Contents
N.obturatorius (L2-L4)

Bacaklar adduction yapamaz
Table of Contents
N.obturatorius (L2-L4)
Table of Contents
Table of Contents
Download

Uyluğun Ön-Medial Bölge Anatomisi