Pelvis,
Perineum,
Doç.Dr.Vatan KAVAK
Pelvis’in yapısı
 Os coxae(Ilium,
ischium ve pubis)
 Sacrum
 Coccyx
 Art.lumbosacrale
 Art.sacrococcygeale
 Art.sacroiliaca
 Symphysis pubica
Pelvis’in bağları
 Lig.sacrotuberale
 Lig.sacrospinale
 Membrana
obturatoria
Cavitas Pelvis
 Kemik ünite,bazı kas ve bağlar
tarafından örtülmüştür.
 İçinde;mesane,ureterler,genital
organlar, rectum,kan
damarları,lenf damarları ve sinirler
bulunmaktadır.
 Apertura pelvis superior
 Apertura pelvis inferior
Linea terminalis
linea terminalis
 Linea terminalis
 Promontorium
 Pecten ossis pubis
Linea arcuata
Symphisis pubica
 Pelvis minor
 Pelvis major
 Linea terminalis=Apertura superior pelvis
minoris
PELVİS MİNOR’un alt açıklığı
 APERTURA İNFERİOR PELVİS MİNORİS

Os coccyx
 Lig.sacrotuberale
Lig.sacrotuberale
 Tuber ischadicum
Tuber ischadicum
 Ramus ossis ischii
Ramus ossis ischii
 Ramus inf. osis pubis

Arcus Pubis
Ramus inf. osis pubis
Apertura pelvis minoris superior
Apertura pelvis minoris inferior
Pelvis(Kadın)
Pelvis(Erkek)
Pelvis major
 Ileum ve sigmoid colon gibi bazı organlar
yerleşiktir.
 Önde karın ön duvarı,arka-yan tarafta fossa
illaca ve arkada L5 S1 vertebrae’larca
sınırlanmıştır.
Pelvis minor
 Mesane ile iki cinsiyete ait üreme
organlar bulunur.
 Os coxae kemiklerinin pelvic
yüzeyleri,sacrum ve coccyx
kemiklerince sınırlanmıştır.
 Alttan diaphragma pelvis
tarafından sarılmıştır.
Pelvis’in döşemesi- Lateral Inferior
Perineum
 Apertura inferior pelvis
minoris’in açıklığını
kapatan pelvis döşemesi
oluşumların bulunduğu
bölgeye perineum veya
regio perinealis denir.Bu
bölge, kas ve zarlardan
oluşan iki tabaka
halindedir.
PERINEUM
 Apertura inferior pelvis minoris
1.Diaphragma pelvis(üst
tabaka):Regio analis ve
Regio urogenitale’yi
birlikte döşer.
2.Diaphragma urogenitale(alt
tabaka):Regio
urogenitale’nin alt
tabakasını oluşturur.
Centrum tendinem perinei
 Bulbus penis’e
yakın,canalis analis’in
1.25 cm. Önünde
fibromüsküler yapıdadır.
 Pelvis döşemesi kasların
kirişlerinin birleşmesi ile
oluşmuştur.Pelvis
organlarına sağlam kas ve
zarlar ile tutunduğu için
organlara desteklik sağlar.
DIAPHRAGMA PELVIS
 Perineum’un üst tabakasıdır.Alttan




kaslarla,üsttende fascia pelvis
tarafından oluşmuştur.
M.Levator ani:Pelvis’in alt açıklığını
kapatır.Üçe ayrılır.
Rectum’un alt ucu ile Vagina’yı
daraltır.
Pelvis organlarına desteklik yapar.
M.coccygeus:Levator ani’nin arka
tarafında olup,coccygis ve sacral 5
arasındadır.
Diaphragma Urogenitale
 Diapragma pelvis’in altında,regio







urogenitale alanını kapatan
oluşumlardan meydana gelmiştir.
M.transversus periei superficialis
M.bulbospongiosus
M.ischiocavernosus
M.sphincter urethrae
M.transversus perinei profundus
Lamina superficialis(Camper
fasyası):Yağ tabakasıdır.
Lamina profundus:İnce fibröz
yapıdadır.Perineum’da Colles
fasciası adını alır.
DIAPHRAGMA UROGENITALE
Kasları
M.Transversus perinei
superficialis:Perineal aralığı enine
çaprazlar.Tuber ischiadicum’dan
Centrum tendineum’a uzanır.
M.bulbospongiosus:Erkek anus’ün ön
kısmında centrum tendineum’dan
başlayıp,bulbus penis ve penis’in
spongios parçalarında sonlanarak,
onları sarar.
Erkekte,Urethra’nın boşalması ile
Ereksiyonda görevlidir.
Kadında,Vagina’nın ağzını
çevreleyip,penisin kadındaki karşılığı
olan Corpus cavernosum Clitoris’e
yapışarak sonlanır.
Vagina’nın deliğini daraltır.
DIAPHRAGMA UROGENITALE
Kasları
M.ischiocavernosus:Tuber
ischiadicum ile Ramus ossis
ischiden başlar.Erkekte Crus
penis’te,Kadında,Crus Clitoris’te
sonlanır.
M.Sphincter urethrae:Pars
membranesea urethrayı çevreleyen
kastır.
Mixion esnasında gevşer.idar’ın son
kalıntılarını atar.Ejeculation
sırasında, Kontraksiyon yapar.
M.Transversus perinei
profundus:Vasa pudenda
interna’yı saran fasciadan
başlar,centrum tendineumda karşı
taraftaki aynı isimli kasla birleşir.
PELVIS’e destek olur.
M.Sphincter Urethrae(Ext)
 Origo: Tuber
ischiadicumIschial
tuberosity
 Insertio: Urethrae’nin
etrafında sonlanır.
 Fonksiyon: İdararın geçişini
engellemektir.
 Innervation: Pudenal (S2S4)
M.Transversus Perinei Profundus
 Origo: Vasa pudenda
interna fascia
 Insertio: Centrum
tendinei perinei
 Fonksion: Pelvis’e
desteklik
 Innervation: Pudenal N
(S2-S4)
Superficial Perineum(Kadın)
Superficial Perineum (Kadın)
Superficial Perineum Male
Superficial Perineum(Erkek)
FOSSA ISCHOANALİS(Corpus
adiposum fossa ischoanalis)
 İç duvarı:M.levator ani,M.sphincter




ani externus kasları ve fascialarınca
oluşmuş.
Dış duvarı:M.obturatorius ile
fasciası,Tuber ischiadicum
tarafından oluşmuştur.
Tabanı:Fascia diaphragmatica
pelvis inferior tarafından örtülmüş.
Dış duvarının alt tarafına
obturatorius kasının fasciasının
yapmış olduğu kanala CANALIS
PUDENDALIS(Alcock kanalı)
denir.Bu kanaldan,
A.V.pudenda interna ile Nervus
pudendus geçer.
Pelvis boşluğunun beslenmesi
Apertura superior pelvis
minoris’in çapları
Diameter conjugata
vera(Anatomica):Symphisis pubicanın
üst kenarının promontorium’a uzaklığı.
Diameter conjugata
obstetrica:Symphisis pubicanın arka
yüz ortasından promontoriuma
Diameter conjugata
diagonalis:Symphisis pubicanın alt
kenarından promontorima
Diameter transversa:Üst açıklığın en
geniş yeri
Diameter obliqua:Art.sacroiliac’tan
karşı tarafın Eminentia iliopubica’sına
kadar.
Apertura inferior pelvis minoris
çapları
Diameter conjugata:Symphisis
pubicanın alt kenarı ile os
coccyx’in ucu
Diameter transversa:Tuber
ischiadicum’ların birleşimi.
Diameter obliqua:Pubis ve iscion
kollarının birleşim yeri ile
karşıdaki Lig.sacrotuberale ve
Lig.sacrospinale lerin kesiştiği
nokta arası mesafe.
Diameter interspinalis:Spina
ischiadica’lar arası mesafe.
Download

Pelvis, Perineum, Doç.Dr.Vatan KAVAK