KOLUN HAREKETİ İLE İLGİLİ GÖVDE
KASLARI VE ÜST EKSTREMİTE KASLARI
Prof. Dr. Yalçın KIRICI1
M. TRAPEZIUS
• Omzumuzda yük taşırken omzun çökmesini
önleyen esas kastır.
• Kolun hiperabduksiyonuna yardım eder.
• Siniri; n. accessorius
• Sinirin felcinde omuz düşüklüğü olur.
2
M. LATISSIMUS DORSI
• Vücudun en geniş kasıdır.
• Pelvis’e tutunup üst ekstremiteye hareket
yaptıran tek kastır.
• Solunumun iki fazında da çalışır.
• Gövdeyi yukarı çeken esas kastır (temel
tırmanma kası).
• Kola; ekstensiyon, adduksiyon, iç rotasyon.
• Siniri; n. thoracodorsalis
• Sinirin felcinde kişiler koltuk değneği
kullanamaz.
3
M. RHOMBOIDEUS MAJOR VE MINOR
Sinirleri; n. dorsalis scapulae
• M. trapezius’un altındadırlar.
• Scapula’yı geriye çekerler (retraksiyon).
• Kaldırılmış üst ekstremitenin kuvvetle
indirilmesinde kullanılırlar.
4
M. LEVATOR SCAPULAE
Siniri; n. dorsalis scapulae
• Omzun çökmesini önlemede
m. trapezius’a yardım eder.
5
M. PECTORALIS MAJOR
• Kola; fleksiyon, adduksiyon ve iç rotasyon.
• Siniri; n. pectoralis lateralis et medialis
6
M. PECTORALIS MINOR
• Omzu öne ve aşağıya çeker.
• Üst ekstremiteyi öne uzatırken kullanılır.
• Siniri; n. pectoralis medialis
7
M. SUBCLAVIUS
• Üst ekstremitenin hareketleri sırasında clavicula’yı tespit eder.
• Siniri; n. subclavius
8
M. SERRATUS ANTERIOR
• Kola hiperabduksiyon yaptıran esas kastır.
• Yumruk atma sırasında aktif olduğu için
“boksör kası” olarak bilinir.
• Scapula’yı öne çeken (protraksiyon), toraks
duvarında tutan kastır. Bu nedenle romboid
kaslarla antagonisttir.
• Siniri; n. thoracicus longus
• Aksilla cerrahisinde sinir yaralanır (kanat
skapula).
9
M. DELTOIDEUS
• Omzun karakteristik kabarıntısını oluşturan kastır.
• Kolun esas abduktor kasıdır (15-900 yaptırır).
• Adduksiyon hariç, kolun bütün hareketlerinde fonksiyon gören TEK
kastır.
• Siniri; n. axillaris (sinirin felcinde omzun karakteristik kabarıntısı
kaybolur).
MD
10
M. TERES MAJOR
• Kola; ekstensiyon, adduksiyon, iç rotasyon (m.
latissimus dorsi ile benzer fonksiyon).
• Siniri; n. subscapularis
11
ROTATOR CUFF KASLARI (SItS)
M. SUPRASPINATUS
• Kola abduksiyonu başlatan kastır (ilk 150).
• Kolun rotasyon hareketinde çalışmayan kastır.
• Siniri, n. suprascapularis
• Tendon yırtığı en çok görülen rotator cuff kasıdır.
12
ROTATOR CUFF KASLARI (SItS)
M. INFRASPINATUS
• Kola dış rotasyon yaptırır.
• Siniri, n. suprascapularis
M. TERES MINOR
• Kola dış rotasyon yaptırır.
• Siniri, n. axillaris
M. SUBSCAPULARIS
• Kola iç rotasyon ve adduksiyon
yaptırır.
• Siniri, n. subscapularis
13
KOLUN ÖN BÖLGE KASLARI
N. MUSCULOCUTANEUS
• M. CORACOBRACHIALIS; kola fleksiyon ve adduksiyon. N.
musculocutaneus kası deler.
• M. BRACHIALIS; önkolun esas fleksor kası
• M. BICEPS BRACHII; hem kola hem de önkola fleksiyon yaptırır.
14
KOLUN ÖN BÖLGE KASLARI
• A. brachialis ve n. medianus, aponeurosis bicipitalis (lacertus
fibrosus)’in altından geçer (tansiyon ölçümü, pronator sendrom).
15
KOLUN ARKA BÖLGE KASI
M. TRICEPS BRACHII (MTB)
•
•
•
•
Ön kolun esas ekstensor kası
Olecranon’a insersiyo yapar.
Siniri, n. radialis
“Baston” kullanımında kuvvetlendirilmesi
gereken kas.
MTB
ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI
EPICONDYLUS MEDIALIS’TEN BAŞLARLAR.
Üç tabaka oluşturur
YÜZEYEL TABAKA; dört tanedir
• M. flexor carpi radialis
• M. palmaris longus
• M. pronator teres
• M. flexor carpi ulnaris
17
ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI
ORTA TABAKA
M. flexor digitorum superficialis
18
ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI
DERİN TABAKA; üç tanedir
• M. flexor pollicis longus
• M. flexor digitorum profundus
• M. pronator quadratus
19
ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI
M. FLEXOR CARPI RADIALIS
• Kasın tendonu a. radialis için bir
kılavuzdur. A. radialis, bu kasın
tendonunun lateralindedir.
• Radial nabız oluğu, bu kasın
tendonu ile m. brachioradialis’in
tendonu arasındadır.
20
ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI
M. PALMARIS LONGUS
• Sonuç tendonu, aponeurosis
palmaris’e insersiyo yapar.
• N. medianus, tendonunun altında.
• Rekonstrüktif cerrahide kullanılır.
21
ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI
M. PRONATOR TERES
• Pronasyona hız ve güç katan kastır.
• Önkola fleksiyon ve pronasyon
yaptırır.
• N. medianus, bu kasın başları
arasından geçer.
M. FLEXOR CARPI ULNARIS
• Önkolda n. ulnaris tarafından
uyarılan TEK kastır.
• Kübital tünel bu kastadır.
• A. ulnaris ve n. ulnaris, bu kasın
tendonunun lateralindedir.
22
FOSSA CUBITALIS
SINIRLARI
• Lateralde;
– M. brachioradialis’in medial kenarı
• Medialde;
– M. pronator teres’in lateral kenarı
• Yukarıda (tabanı);
– Humerus’un epikondillerini birleştiren hayali çizgi
• Döşemesinde; m. supinator ile m. brachialis var
İÇİNDEKİLER
• N. medianus
• A. brachialis ve uç dalları olan a. ulnaris ile
a. radialis
• M. biceps brachii’nin esas tendonu
• N. radialis ve derin dalı
23
“DIGITORUM” KASLAR
“DIGITORUM” sözcüğü içeren
kaslar, ön kol, bacak ve ayakta
bulunur.
2-5 parmaklarla ilgilidirler.
“longus” veya “profundus” sözcüğü
içerenler distal falankslara,
“brevis” veya “superficialis” sözcüğü
içerenler orta falankslara insersiyo
yapar.
24
ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI
M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS
2-5. parmaklara hızlı ve kuvvetli fleksiyon yaptırır.
M.FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS (MFDP)
• 2-5. parmaklara yavaş ve nazik fleksiyon yaptırır.
MFDP
• Lumbirikal kaslar, tendonlarından başlar.
• Önkolda n. medianus ile n. ulnaris tarafından
uyarılan olan TEK kastır.
• Elin kavrama hareketinde çok önemli bir kastır.
25
ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI
TRABZON HASIRI
M. PRONATOR QUADRATUS (MPQ)
• Pronasyonun esas kasıdır.
• Bir ucu ile ulna’ya, diğer ucu ile radius’a
tutunur (TEK KASTIR). Böylece ulna ve
radius’un distal uçlarını bir arada tutar.
MPQ
26
ÖNKOL ARKA BÖLGE KASLARI
27
ÖNKOL ARKA BÖLGE KASLARI
MBR
M. BRACHIORADIALIS (MBR)
• Tam pronasyondaki ön kolu MİDPRONASYON
pozisyonuna getiren kastır.
• Radius’un processus styloideus’unun tabanına
insersiyo yapar. El bilek eklemini geçmez, bu
nedenle ELE HAREKET YAPTIRMAZ.
28
ÖNKOL ARKA BÖLGE KASLARI
CIT
M. EXTENSOR DIGITORUM
• Kasın tendonları arasındaki
transvers fibröz bağlantılara
connexus intertendineus (CIT)
denir.
29
ÖN KOL (FLEKSİYON – EKSTENSİYON)
FLEKSORLAR
M. brachialis (esas)
M. brachioradialis
(hız ve güç)
M. biceps brachii
M. pronator teres
EKSTENSORLAR
M. triceps brachii
30
ÖN KOL (SUPİNASYON; DIŞ ROTASYON
PRONASYON; İÇ ROTASYON)
SUPİNATORLAR
M. supinator (esas)
M. biceps brachii
(hız ve güç)
PRONATORLAR
M. pronator quadratus (esas)
M. pronator teres
(hız ve güç)
31
EL (FLEKSİYON – EKSTENSİYON)
FLEKSORLAR
M. flexor carpi radialis
M. flexor carpi ulnaris
M. palmaris longus
EKSTENSORLAR
M. extensor carpi radialis longus
M. extensor carpi radialis brevis
M. extensor carpi ulnaris
32
EL (ABDUKSİYON; RADIAL DEVİASYON)
ADDUKSİYON; ULNAR DEVİASYON)
ABDUKTORLAR
M. flexor carpi radialis
M. extensor carpi
radialis longus
M. extensor carpi
radialis brevis
ADDUKTORLAR
M. extensor carpi radialis longus
M. extensor carpi radialis brevis
M. extensor carpi ulnaris
33
ANATOMİK ENFİYE ÇUKURU (FOVEA RADIALIS)
SINIRLARI
Arkada (içte)
– M. extensor pollicis longus’un
tendonu (MEPL)
Önde (dışta)
– M. extensor pollicis brevis’in
tendonu (MEPB)
– M. abductor pollicis longus’un
tendonu (MAPL)
İÇİNDE; A. RADIALIS
ÇATISINDA; V. CEPHALICA
TABANINDA; OS SCAPHOIDEUM ve
OS TRAPEZIUM bulunur.
Maria Esteban Pançez Lopez
MEPL
MEPB
MAPL
34
CANALIS CARPI
M.palmaris longus ve M.flexor carpi ulnaris’in tendonları
karpal tünelden geçmez.
35
APONEUROSIS PALMARIS - EL KASLARI
APONEUROSIS
PALMARIS
N. MEDIANUS
Dupuytren kontraktürü
N. ULNARIS
36
EL KASLARI
TENAR KASLAR
El baş parmağının hareketleri
ile ilgilidirler
• M. opponens pollicis
• M. abductor pollicis brevis
• M. flexor pollicis brevis
Hepsini N. MEDIANUS uyarır.
“Pollicis” sözcüğü içerip n.ulnaris ile
uyarılan tek kas, M. ADDUCTOR
POLLICIS’dir.
37
EL KASLARI
Ben bir garip solucanım
MM. LUMBRICALES; 4 tanedir
4
1 2 3
• M. flex. digit. prof.’un tendonlarından
başlarlar.
• Birinci falankslara fleksiyon, ikinci ve üçüncü
falankslara ekstensiyon yaptırırlar.
• Birinci ve ikincisini n. medianus, üçüncü
ve dördüncüsünü n. ulnaris uyarır.
• Yazı yazarken, daktilo yada klavye kullanırken
38
fonksiyon görürler.
EL KASLARI
İnterosseus kasların hepsini N. ULNARIS
uyarır. Sinirin felcinde parmaklara
ABD – ADD YAPTIRILAMAZ.
ADD
ABD
PAD
DAB
DORSAL
ABDUKSİYON
PALMAR
PLANTAR
ADDUKSİYON
39
ALT EKSTREMİTE KASLARI
Prof. Dr.Yalçın KIRICI
40
UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI
M. ILIOPSOAS (MIP)
• M. iliacus ile m. psoas major’un birleşmesinden
oluşur.
• Uyluğun en kuvvetli ve esas fleksor kasıdır.
• Supin pozisyonundan oturma pozisyonuna
geçerken gövdeyi kaldırır.
• M. gluteus maximus’la antagonisttir.
MIP
41
UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI
UYLUĞA ve BACAĞA FLEKSİYON… EFE’LER GİBİ
M. SARTORIUS
EFE KASI
Vücudun en uzun kasıdır.
A. femoralis’i örter.
Siniri; n. femoralis
42
UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI
• PES ANSERINUS (KAZ AYAĞI), diz ekleminin
medialindedir. Üç kasın tendonları ile
oluşturulur.
– Gracilis
– Sartorius
– Semitendinosus
G
S
St
43
UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI
M. QUADRICEPS FEMORIS
Vücudun en büyük kasıdır. Dört başlıdır (m. vastus
medialis, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius ve
m. rectus femoris). Bacağın esas ekstensor kasıdır.
Siniri; n. femoralis
PEHLİVAN KASI
44
UYLUK LATERAL BÖLGE KASI
M. TENSOR FASCIAE LATAE
Esas fonksiyonu uyluğa fleksiyondur.
Ayrıca; bacağa ekstensiyon da yaptırır.
N. gluteus superior ile uyarılır.
Bu ne lan, TEFAL tava gibi UF-BE
BE
UF
TEFAL; TEnsor FAsciae Latae
45
TRIGONUM FEMORALE (SCARPA ÜÇGENİ)
İÇİNDEKİLER
• A. femoralis ve dalları (a.profunda femoris)
• V. femoralis ve v. saphena magna
• N. femoralis ve dalı olan n. saphenus
• N. cutaneus femoris lateralis
• N. genitofemoralis’in femoral dalı
• İnguinal lenf düğümleri ve damarları
AL
46
CANALIS ADDUCTORIUS (SUBSARTORYAL KANAL)
SINIRLARI
S
• Lateralde; m. vastus medialis (VM)
• Posteromedialde; m. adductor longus (AL) ve
m. adductor magnus (AMg)
AL
• Anteriorda (çatı); m. sartorius (MS)
AMg
İÇİNDEKİLER
• A. femoralis
• V. femoralis
• N. saphenus
Kanalın uyluk arkasındaki açıklığına HIATUS
ADDUCTORIUS denir.
VM
Hiatus
adductorius
47
UYLUK ADDUKTOR KASLARI
(MEDIAL BÖLGE KASLARI)
• Pubis’ten başlarlar, femur gövdesine
insersiyo yaparlar.
• Uyluğa esas olarak ADDUKSİYON, ikincil
olarak da FLEKSİYON yaptırırlar.
• N. obturatorius tarafından uyarılırlar.
• Sinirin felcinde uyluğun adduksiyonu bozulur
(uyluk uyluk üstüne atılamaz).
48
UYLUK ADDUKTOR KASLARI
(MEDIAL BÖLGE KASLARI)
M. GRACILIS (OTOSTOPÇU KASI)
• Uyluğa adduksiyon, bacağa fleksiyon yaptırır.
• Anal sfinkter tamirinde kullanılır.
UA
BF
49
GLUTEAL KASLAR
M. GLUTEUS MAXIMUS
• Vücudun en kalın kasıdır. Bu nedenle
intramuskuler injeksiyonlarda
kullanılır.
• Uyluğun esas ekstensor kasıdır.
• M. iliopsoas’ın antagonistidir.
• N. gluteus inferior tarafından uyarılan
TEK kastır.
• Koşma, merdiven çıkma veya yokuş
çıkarken çok aktiftir. En çok oturur
pozisyondan kalkarken kullanılır.
50
GLUTEAL KASLAR
NE ZAMAN İŞEYEN BİR KÖPEK GÖRSEM
UYLUĞA ABDUKSİYON YAPTIRAN
M. GLUTEUS MEDIUS’U HATIRLARIM
Uyluğa abduksiyon yaptıran en kuvvetli
kastır.
Uyluğa İÇ ROTASYON yaptıran esas kastır.
(m. gluteus minimus, her iki harekette de
yardım eder).
51
GLUTEAL KASLAR
M.GLUTEUS MEDIUS, YÜRÜYÜŞ
SIRASINDA PELVIS’İ YERE BASAN
AYAK TARAFINA ÇEKEN KASTIR.
52
GLUTEAL KASLAR
Kasın fonksiyon kaybında TRENDELENBURG BELİRTİSİ OLUR.
Bu belirti, kalça çıkığı, coxa vara ve femur boynu kırıklarında da
görülür.
Doğuştan kalça çıkığının en önemli belirtisi uyluk abduksiyonunda
kısıtlanmadır (Hert belirtisi). Adduktor kaslardaki gerginlik nedeniyle.
TRENDELENBURG BELİRTİSİ
HERT BELİRTİSİ
53
UYLUĞUN DIŞ ROTATOR KASLARI
M. PIRIFORMIS
P
M. GEMELLUS SUPERIOR
GS
M. OBTURATORIUS INTERNUS
GI
M. GEMELLUS INFERIOR
QF
M. QUADRATUS FEMORIS (en güçlüsü)
OE
OI
M. OBTURATORIUS EXTERNUS (sadece bu
kasın siniri, n. obturatorius’dur)
54
UYLUK (ABDUKSİYON – ADDUKSİYON)
ABDUKTORLAR
M. gluteus medius
M. gluteus minimus (yardım)
ADDUKTORLAR
M. pectineus
M. gracilis
Adduktor sözcüğü
içeren tüm kaslar
55
UYLUK (FLEKSİYON – EKSTENSİYON)
FLEKSORLAR
M. iliopsoas
EKSTENSORLAR
M. gluteus maximus
56
UYLUK (İÇ ROTASYON – DIŞ ROTASYON)
İÇ ROTATORLAR
M. gluteus medius
M. gluteus minimus
DIŞ ROTATORLAR
M. piriformis
Mm. gemelli
Mm. obturatorii
57
UYLUK ARKA BÖLGE KASLARI
BF
• Hamstring yada iskiyokrural kaslar olarak
bilinirler.
• Bacağın esas fleksor kaslarıdır. Uyluğa
ekstensiyon da yaptırırlar.
• N. tibialis ile uyarılırlar.
M. BICEPS FEMORIS
• N. ischiadicus tarafından uyarılır.
ST
SM
58
FOSSA POPLITEA’NIN SINIRLARI VE İÇİNDEKİLER
SAĞ
FOSSA
POPLITEA
ST
BF
SM
N. fibularis communis
N. tibialis; en yüzeyelde
P
V. poplitea; ortada
A. poplitea; en derinde
GCM
GCL
V. saphena parva
59
BACAK (FLEKSİYON – EKSTENSİYON)
FLEKSORLAR
Hamstring kaslar
M. sartorius
M. gracilis
M. gastrocnemius
EKSTENSORLAR
M. quadriceps femoris
60
BACAK ÖN BÖLGE KASLARI
M. TIBIALIS ANTERIOR
M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS
M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS
M. FIBULARIS TERTIUS
Ayak ve parmaklara dorsal
fleksiyon (ekstensiyon)
Siniri; n. fibularis profundus
MTA
MEHL
NFP
MFT
• M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS (MEHL)
– A. dorsalis pedis’in pulsasyonu bu kasın
tendonunun lateralinde alınır.
• M. FIBULARIS (PERONEUS) TERTIUS (MFT)
– Ayağa ek olarak EVERSİYON da yaptırır.
61
BACAK LATERAL BÖLGE KASLARI
M. FIBULARIS LONGUS
M. FIBULARIS BREVIS
Ayağa eversiyon (iç rotasyon)
Siniri; n. fibularis superficialis
MFL
NFS
MFB
FIBULARIS = PERONEUS; EŞ ANLAMLIDIR
62
BACAK ARKA BÖLGE KASLARI
• Ayağa ve parmaklara plantar fleksiyon
(fleksiyon) yaptırırlar.
• N. tibialis tarafından uyarılırlar.
M. GASTROCNEMIUS;
AT
Soleus
BAZEN, M. PLANTARIS’DE KATILIR
Gastrocnemius
M.TRICEPS SURAE
(M.SOLEUS+M.GASTROCNEMIUS)
– Sonuç tendonu, tendo calcaneus’u
(Achilles tendonu; AT) yapar.
AT
hem BACAĞA hem AYAĞA
fleksiyon yaptıran kastır.
63
BACAK ARKA BÖLGE KASLARI (DERİN TABAKA)
M. POPLITEUS
M. TIBIALIS POSTERIOR
M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS
M. FLEXOR DIGITORUM LONGUS
64
AYAK (FLEKSİYON; PLANTAR FLEKSİYON)
(EKSTENSİYON; DORSAL FLEKSİYON)
FLEKSORLAR
Bacak arka
bölge kasları
EKSTENSORLAR
Bacak ön
bölge kasları
65
AYAK (İÇ ROTASYON; EVERSİYON)
(DIŞ ROTASYON; İNVERSİYON)
İÇ ROTATORLAR
M. fibularis longus
M. fibularis brevis
DIŞ ROTATORLAR
M. tibialis ant.
M. tibialis post.
66
ALT EKSTREMİTENİN İKİ PARÇASINA
HAREKET YAPTIRAN KASLAR
• M. gracilis; uyluğa adduksiyon, bacağa fleksiyon
• M. sartorius; uyluğa ve bacağa fleksiyon
• M. tensor fasciae latae ve m. rectus femoris;
uyluğa fleksiyon, bacağa ekstensiyon
• M. gastrocnemius; bacağa ve ayağa fleksiyon
• İskiyokrural kaslar (m. biceps femoris, m. semitendinosus ve m. semimembranosus); uyluğa
ekstensiyon, bacağa fleksiyon
67
AYAK BİLEĞİNDEKİ RETİNAKULUM’LAR
Ayak bileği önündeki ekstensor retinakulumların
(ER) önünden (yüzeyelinden); n. saphenus, v.
saphena magna ve n. fibularis (peroneus)
superficialis geçer.
ER
68
MALLEOLUS’LAR
Bacak arkasındaki kasların
tendonları (Achilles hariç) ve
nörovasküler yapılar, malleolus
medialis’in arkasından geçer.
69
MALLEOLUS’LAR
N. suralis, v. saphena parva ve m.
fibularis longus (MFL) ile brevis
(MFB)’in tendonları malleolus
lateralis’in arkasından geçer.
MFL
MFB
N. suralis
V. saphena parva
70
AYAK SIRTI KASLARI
M. EXTENSOR DIGITORUM BREVIS
M. EXTENSOR HALLUCIS BREVIS
Ayak parmaklarına dorsal fleksiyon
(ekstensiyon)
Siniri; n. fibularis profundus
71
AYAK TABANI KASLARI
4 tabaka yapar
2. tabaka
1. tabaka
3. tabaka
4. tabaka
72
AYAK TABANI KASLARI
•
•
•
•
M. abductor hallucis
M. flexor digitorum brevis
M. flexor hallucis brevis
M. lumbricalis I
N. PLANTARIS MEDIALIS ile uyarılırlar.
Bu kasların dışındaki tüm plantar
kasları n. plantaris lateralis uyarır.
• Birinci dorsal interosseus kasın başları
arasından a. dorsalis pedis geçer.
DAB
PAD
73
MOTOR UYARISI 2 (İKİ) SİNİRLE OLAN KASLAR
•
M. DIGASTRICUS = VENTER ANTERIOR; N. TRIGEMINUS,
VENTER POSTERIOR; N. FACIALIS
•
M. BRACHIALIS = N. MUSCULOCUTANEUS ve N. RADIALIS
•
M. FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS = N. MEDIANUS ve N. ULNARIS
•
M. FLEXOR POLLICIS BREVIS = YÜZEYEL BAŞI N. MEDIANUS,
DERİN BAŞI N. ULNARIS
•
M. ADDUCTOR MAGNUS = ÖN PARÇASI; N. OBTURATORIUS,
ARKA PARÇASI; N. TIBIALIS
•
M. BICEPS FEMORIS = UZUN BAŞI; N. TIBIALIS,
KISA BAŞI; N. FIBULARIS COMMUNIS
74
Download

M. pronator teres