TKGM
İli.
ASKI İLAN CETVELİ
İlçesi.
MANİSA
Baba Adı
Adı, Soyadı
Mahalle/Köy.
SARIGÖL
Sokak
veya
Mevkii
Hissesi
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Yüzölçümü
Cinsi
ha
MALİYE HAZİNESİ
.
TAM
DAĞ
L21-b-21-c
101
1
ORMAN
MALİYE HAZİNESİ
.
TAM
SULUDERE
L21-c-01-a
102
1
ORMAN
-1-
MALİYE HAZİNESİ
.
TAM
SULUDERE
L21-c-01-a
103
1
ORMAN
-7-
m² dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
-182- 1970 38
19/02/2015
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç (TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
1348258.08 13.66
Muaf
SARIGÖL
9436 32
14382.88 13.66
Muaf
SARIGÖL
5248 63
55683.99 13.66
Muaf
SARIGÖL
NOT : 1 ) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2 ) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
Sahife No:
MANİSA Kadastro Müdürlüğü
YEŞİLTEPE
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
1/1
Düşünceler
18/02/2015
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde SALİHLİ
3 ) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4 ) Kadastro Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / Fen Kontrol Me.
HANİFİ SİTEMOĞLU
ÖNDER ÇOLAK
ATİLLA DEVELİ
Download

yeşiltepe askı cetveli - Manisa Kadastro Müdürlüğü