SAcLIK HIZMETLERI GENEL MUDURLUU SAGLIK BAKAXLIOI ORGAN.DOKU N.AKLI Vii
DIYALIZ HIZMETLERI DAIRE BAKANL161
1 03
352 . 5633164 554
H 111
"1511 1 111 1111111111111111111111111 HE III
T.C.
SAciLIK BAKANLIGI
Saglik Hizmetleri Genel MudurlUgu
0000898734
Sayi :56733164/200.99
Konu : 2. Uluslararasi Seiipozyuni
Saglik Bakanllglmiz y e Avrupa Birligi tarafindan ortakIaa yUrutUlen 'OrganBagiinda
Uyum icin Teknik Yardim" isinili proje kapsaminda 18-21 Mart 2015 tarihlerinde Istanbul iii
Crown Plaza Asia Hotel'de Uluslararasi Sempozyurn dUzenlenccektir.
Bahse konu Uluslararasi Sernpozyuma ait katilimci listesi, sempozyurn prograrni ye
makarn onayi ekte sunulmutur. Ilinizde gorevli adi gecen personelin söz konusu sempozyurna
katilimlarinin saglanmasi hususunda;
Geregmni bilgilerinize rica ederim.
Dr. Murat OZTURK
Bakan a.
Daire Bakani V.
Ekler
: Makam Onayi (I Sayfa)
Katilimci Listesi (2 Sayfa)
Sempozyum Prograrni (2 Sayfa)
Dagitirn
: 8111 Valiligine
Organ Doku Nakil ye Diyaiiz i-lizmetieri Daire Bakanlii
Adres: Ruzgarii Cad. Pkvne Sok. No:7 Kat:4 Oda No:21 Ulus- ANKARA
Feicfon: (0312) 324 63 48 Faks:324 55 15
Bu beige 5070 sayiii ekktronik iruza kanuna gore guvenii eicktronik irnza ile imzalanmisiir.
Evrakin ciekironik imzah suretine hup:/lc-belge.saglik.gov.tr adresinden 07ecced7-3c7a-4ce7-a6fi -2357534! eO8f kodu He ericbiiirsiniz.
SAGLIK HZMETLERI GENEL MUDURLUUSAOLIK BAKANLIOI OROAN.DOKC NAXLI yE
D[YALtZ HIZMETLER[ DAIRE BAKAN1. [01
[7032015 [356 5673",164'5,16
I IIIIIIIIIII
T.C.
SAcILIK BAKANLRiI
SagI ik l-Iizmetleri Genel Miidiirlugu
C000891 1403
Sayi : 56733 164/020
Konu : 2. Uluslararasi Sempozyum
GENEL MUDURLUK MAKAMINA
Saglik Bakanliginiiz ye Avrupa Birligi tarafindan ortaklaa yurutulen Organ Bagiinda
Uyum Için Teknik Yardim" isimli proje kapsaminda 19-21 Mart 2015 tarihlerinde Istanbul
Crown Plaza Asia Hotel'de 248 Katilimci He 2.Uluslararasi Sempozyum düzenlenecektir.
Makaniinizca da uygun goruldugu takdirde, ekte yer alan katilimcilar ile, sempozyurn
programinda yer alan gorevlilerin dUzenlenecek 2.Uluslararasi Sernpozyuma katilimlarinin
saglanmasi; katilirnci ye gorevlilerin 18-21 Mart 2015 tarihlcri arasinda gorevlendirilmeleri;
konakiama, iae y e ulairn giderlerinin soz konusu projenin organizasyon butcesinden.
yevmiyelerinin ise kurumlarinca kari1anmasi hususlarini,
Tensiplerinize arz ederirn.
Dr. Murat OZTURK
Daire Bakani V.
Uygun gorUle arz ederirn.
Uzrn. Dr. ArifKAPUAASl
Genel MUdur Yrd. V.
OLLJR
/.../2015
Prof. Dr. Dogan UNAL
Bakan a.
Genel MüdUr V.
Ek
1- Katilinici Listesi
2- Sempozyum Programi
Bu beige 5070 sayiii elekironik imza kanuna gore guvenii eiektronik ima lie irnzaianmistjr.
Evrakin ciekironik imzaii suretine hup:f/e-bdge.saglik.gov .r adresinden 8d666d87-7a4b-48fc-a5 I 9-7004a2a284 Ic kodu ile eriebihrsiniz.
II
Bu beige 5070 sayili eiektronik imza kanuna gore guvenhi elektronik imza ile irnzalanmistir.
(
***
Or
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- Europe Aid/1 31 0521D/SERJTR
Contact No: 1R2009/0328.01-01/001
Faaliyet B2
SaIik Personeli Eitimi
Organ Baiinda Uyum i 9in Teknik Yardim Projesi
Alt-faaliyet 132-5
2. Uluslararasi Sempozyum (1-2)
FINAL
Beige versiyonu
Etkinlik Lideri
Danica Avsec,
Takim Lideri
Lajos Kovacs
Organ Baiinda Uyum icin Teknik Yardim Projesi
foplanti tarihi:
Sempozyum (1-2)
19 - 21 Mart 2015
Toplantinin baIangici:
10:00
[opiantinin süresi:
3 gun
Crowne Plaza Asia
Yeniehir Mah. Dedepaa Cad. No 15 Kurtköy
Pendik Istanbul
Toplanti yen:
Organ bai ye organ nakli konulaninda Türkiye'deki
hastanelenin organ nakli koordinatärlermnin bilgi
duzeyinmn arttirilmasi.
Toplanti ana hedefieri:
19
13.
A. Toplantiyi düzenleyen:
Teknik Yardim Ekibi
Dersler:
Ekte
Katiiimci sayisi:
250 (Organ Nakil Koordinatönleri)
u beIge 5070 sayili elektronik imza kan i [3 rI e liirkiye CtmhunVe[r taraiu yjzrn oelahaa I arrs odirrcklcthr
,1ektronik imza lie inizalanmistir.
GUNDEM
1. GUN (19 MART 2015 PEREMBE)
Saat
10:00-10:30
\çili KonumaIari
10:30-11:00
AB Delegasyonu
Proje Ozeti
Dr. Lajos Kovacs
11:00-11:30
Kahve Arasi
rvruPa Birlii'nde Organ Baii ye Nakli
Moderatörler: Uzm.Dr. Mehmet Ali Aydin, Dr. DanicaAvsec
11:30- 12:00
Türkiye'de Organ Nakli
Uzm. Dr. Arif Kapuaasi
12:00-12:30
(oun Bakimda Potansyel Donär Tespiti
Prof.Dr. Francesco Procaccio
12:30-13:00
rurkiye'deki Koordinasyon sistemi (UKS)
Dr. Bahri Kemalolu
13:00-14:00
Ogle Yemei
vrupa BirIiinde Organ Bai ye Nakli
Moderatärler: Yrd.Doç.Ata Bozokiar, Dr. Ali Demirel
14:00-14:30
\vrupa Birlii'nde Koordinatörlerin Genel RolU
Dr. Carl-Ludwig Fischer-Frählich
14:30-15:00
Organlarin Deerlendirilmesi
Dr.CarI Ludwig-Fischer Froelich
15:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
1artima Uzm. Dr.Arif Kapuaasi - Dr. Bahri Kemalolu, Dr. Carl LudwigKahve Arasi
Donor Tespit Sistemleri ye Klinik DeerIendirme
Moderatörler: Doç.Dr. cen Kayrnak,Dr. Azem Ulkü,
rurkiye'de Organ Nakli Koordinatörlerin Genel Rolü
\ynur Horoz
17:00-17:30
2.GUN (20 MART 2015 CUMA)
Ioun Bakmdaki Potansiyel Donärierin Yakiniari lie hetiim
09:00-09:30
Moderatärler: Doç.Dr.cetin Kaymak, Dr. Melih Azap
Kätü Haberi Verme
Bernarda Logar Zakrajek
09:30-10:00
turkiyede Organ Baii Programinda En Zorlu Gärev Olarak Aile Görümesi
Dog. Dr. Mehmet Kemal KUcU(Marmara Universitesi Psikiyatri)
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
jKahve Arasi
Koordinatör caIimalarinin DeeriendiriImesi
Moderatärier: Av.Mustafa Uiu,Dr. Ahmet çakiroiu,
Koordinatärierin Performans Deeriendirme Kriterieri
Dr. Rahmi Baykan
12:00 - 12:30 Koordinatärlerin çaImaIarnin Denetienme Kriterleri
Dr. Yavuz Seiim çnar
12:30-13:00
t'oun Bakimda Potansiyei Donor Tespit Sistemleri
Doç.Dr. Tuhan Utku
13:00-14:00
14:00-14:30
!,Ogle Yemei
Kriz Durumunda lIetiim ye Etik
Moderator: Doç.Dr. Tuhan Utku, Dr. Saiih Gülten,
Kriz Durumunda IIetiim
Juliette van der Laan, ET PR Uzman
14:30- 15:00
Donär Programinda Etik Ikilemler
Prof. Dr. Nesrin QOBAN06LU
15:00-15:30
15:30-16:00
i Kahve Arasi
Organ Baii Konusunda Kamu Bilincinin Artirilmasi
ModeratOrler: Dr. Bahn Kemaioiu, Dt. Ferit Fedai
16:00-16:30
Kamu Farkindaiii: Iietiim Stratejisi
16:30-17:00
Dr. Dan ica Avsec
Kamuda Organ Baii Bilincini Arttirmada Medyanin RoIü
Prof. Dr. Melda Cinman Simsek
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
artima: Prof. Dr. Melda Cinman imek, Dr. Danica Avsec
Bai Sonrasi SaIik Personeii
Donor Organizasyonu Süreçierinde Saiik Personeli Igin Stresie Baetme
Bernarda Logar Zakraj.ek
3.GUN (21 MART 2015 CUMARTESI)
Organlarin Prezervasyonu
9:00- 9:30
Moderatörler: Uzm.Dr Meneke Ozcelik, Dr. Rahmi Baykan
Organ Kalitesi
Dr. Andrej Gadzijev
9:30- 10:00
Organlar: Koruma, Sakiama ye Perfuzyon
10:00- 10:30
Koor. Hatice Akkoç
Cerrahi Ekip Nasil Bir Organ Bekier?
Konumaci: Doc.Dr. Deniz Balci
10:30-11:00
Bai Sistemi: Izieme, DeerIendirmeve Denetim
Dr.Andrej Gadzijev
11:00-11:30
KahveArasi
Koordinatör ye GeIiimi
11:30-12:30
Canlidan Nakiller ye Koordinatör
Dr. Levent Yücetin
12:30-13:00
ileri KoordnatärIük Eitimi veya BranIama Olmali mi?
r'rd. Dog. Dr. Ata Bozoklar
13:00-14:00
OIe Yemei
Organ Baiinda ceiuuIikIer
Moderatärler: Dr. Mehmet Kazak, Dr. Selcuk YQcesan, Hatice Gündüz
14:00-14:30
Yerel Farkliliklara cozum Onenileri
Dr. Fatih KaciroIu
14:30- 15:00
Mozaik Yapinin Zorlukiarina çazumler
Dr. Ali Demirel
15:00-15:30
Koordinatörün Baarisinda Anahtarlar
Dr.Timur Didinen
15:30-16:00
Kapani
Download

H 111 1 111 1111111111111111111111111 HE III T.C.