Sayı:04/2015
10 Şubat 2015
Kadınların %16’sı hanenin geçiminden sorumlu
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı
sonuçlarına göre; Türkiye’de kurumsal olmayan
(1)
nüfusun
yaklaşık %50’sini kadınlar oluşturdu.
Hanelerde, hanenin yönetiminden ve geçiminden
sorumlu fertler olarak nitelendirilen hanehalkı
sorumlularının %84’ünü erkekler, %16’sını ise
kadınlar oluşturdu.
Her 10 kadından 6’sının sağlık durumu iyi
Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de kadınların
yarısından fazlasının sağlık durumunu iyi olarak
değerlendirdiği görüldü. Kadınların %9’u sağlık
durumunu çok iyi olarak değerlendirirken, %12’si
kötü, %2’si ise çok kötü olarak değerlendirdi.
Yaş grupları itibarıyla incelendiğinde, sağlık durumunu iyi olarak değerlendiren kadınların %70’i
ile çok iyi olarak değerlendiren kadınların %90’ı 40 yaşın altındakilerden oluştu. Sağlık durumunu
kötü olarak değerlendirenlerin %48’ini 40-65 yaş arası kadınlar oluştururken, çok kötü olarak
değerlendirenlerin %53’ünü 65 yaş ve üstü kadınlar oluşturdu.
Yükseköğretim mezunu olmak kadınların gelir artışında önemli bir faktör
Çalışan kadınların eğitim durumuna
(3)
göre aylık geliri
incelendiğinde,
eğitim düzeyinin kadınların refahı
açısından önemli bir unsur olduğu
görülmektedir.
Grafikte
de
görüleceği üzere, kadınların eğitim
düzeyi arttıkça gelirlerinde de
önemli bir artış söz konusudur.
Araştırma
sonuçlarına
göre,
yükseköğretim
mezunu
olan
kadınların aylık ortalama geliri lise
altı eğitimlilerin (ilkokul, ilköğretim,
ortaokul ve dengi) aylık ortalama
gelirinin 3,5 katı kadardır.
(1) Çalışmada kurumsal nüfus olarak tanımlanan üniversite yurtları, misafirhane, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu,
huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve ordu evlerinde yaşayanlar kapsam dışı tutulmuştur.
(2) Hanehalkının, sosyo-ekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye
sahip, hanenin yönetim veya geçiminden sorumlu yetişkin hanehalkı üyesidir.
(3) Esas işten elde edilen maaş, ücret, yevmiye ve müteşebbis gelirlerinden oluşmaktadır.
Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2013
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083
Bilgi için: Levent Ahi
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 05
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Kadınların %16`sı hanenin geçiminden sorumlu Yükseköğretim