T.e.
ADANA VALiLiGi
il Milli Egitim Miidiirliigii
30/05/2014
Sayi : 48836810110.07/2181584
Konu.Secmeli Derslerin Secimi
......................... KA YMAKAMLIGINA
(llce Milli Egitim Mudurlugune)
i1gi : M.E.B. Temel Egitim Genel Mudurlugu'ntm 29/05/2014 tarihli ve 2156853 sayih yazisi,
Bakanhgirruz Temel Egitim Genel Mudurlugu'nun Secmeli Derslerin Secimi ile ilgili
ilgi yazisi ekte gonderilmistir.
Bilgilerinizi ve ilgi emir dogrultusunda ilceniz dahilindeki tum ortaokul ogrencilerin
egitim gordugu okullara duyurunun yapilmasmr rica ederim.
Bayram TOZAL
Vali a.
Mudur Yardimcisi
Ek:
1-Bakanhk YaZISI (8 Adet)
DAGITIM:
15 ilye Kaymakamligi ilye Milli Egitim Mudurlugu
Bu belge, 5070 sayih Elektronik irnza Kanununun 5 inci rnaddesi gcregincc guvenli elektronik irnza ile imzalanrmsur
Evrak teyidi http://evraksorgu.rneh.gov.tr adresindcn b438-386d-3128-a702-c406 kodu ile yapilabilir.
Adana il Milli Egitim Miidurlugii Ternel Egilirn Subesi
E-Mail:[email protected]
Ayrtntih bilgi icin: Aysc ALlCI VHKi
Tel: (0322) 45883 72 - 1302
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
ACELE VE
Sayr : 43769797/10.07/2156853
Konu: Secrneli Derslerin Secimi
GlTNLUnlTR
29/05/2014
.................... VALILIdiNE
(iI Milli Egitim Mlidtirlligli)
ilgi
a) 28/05/2013 tarihli ve 22 sayili Talim ve Terbiye Kurulu Karan eki llkogretim
Kurumlan (Ilkokul ve Ortaokul) Haftahk Ders Cizelgesi,
b) 07/06/2013 tarihli ve 51 sayih Talim ve Terbiye Kurulu Ka ran eki imam
Hatip Ortaokulu Haftahk Ders Cizelgesi.
ilgi (a) ve (b) Cizelgelerin secmeli dersler bolumunde yer alan derslerle,
ogrencilerimizin akademik basanlanrun artmlmasmm yamnda ilgi ve yeteneklerini
kesfetmeleri ve gelistirmeleri amaclanmrstir. Bu baglamda uygulanmakta olan ve 2014-2015
egitim ogretim yrlmda ortaokul ve imam hatip ortaokullannm 5, 6 ve 7. simflannda
okuyacak ogrencilerimizin ders secimlerine iliskin is ve islemlerde asagrda belirtilen
hususlar dikkate ahnacaktir.
• 2014-2015 egitim ogretim yihnda ortaokul 5, 6 ve 7. smifta okuyacak ogrenciler
toplam 6 (alti) saat, imam hatip ortaokulunda okuyacak ogrenciler ise toplam 2 (iki)
saat secmeli ders sececeklerdir.
• Secmeli derslerin amaci, tanrtimi, kac kez ve kac saat secilebilecegi gibi konularda
ilgi (a) ve (b) Cizelge'lerin "Aciklamalar" bolumunde yer alan husus1ar da dikkate
almarak ilkokul 4. sinif ogrencileri ve velileri icin simf ogretmenleri tarafmdan,
ortaokul ogrencileri icin ise okul mudurlukleri ve rehber ogretmenler tarafmdan
ogrenci ve velilere yonelik bilgilendirme yapilacaktir.
• ilgili alanda ogretmen yoklugu gerekcesiyle okul yonetimlerince ogrenciler ve veliler
belli derslere yonlendirilmeyecektir. Okulda ilgili alanda yeterli sayida ogrerrnenin
bulunmadigi derslerin secilmesi halinde oncelikle diger okullardan maas/ek ders
karsrligt gorevlendirmeler yoluyla ogretmen temin edilecek, bunun da rnumkun
olmadigi hallerde ucretli ogretmen temin edilmek suretiyle bu dersler acilacak ve
okutulacaknr.
• Okullarda en az 10 ogrencinin ayrn dersi secmesi durumunda ilgili secmeli ders
okutulabilecektir.
Bu belge. 5070 sayrh Elektronik irnza Kanununun 5 inci rnaddesi geregincc gUvcnli elektronik irnza ile irnzalanrmsnr
AtatUrk Blv. 06648 KlZllay/ANKARA
Elcktronik Ag: www.rncb.gov.tr
e-posta: tegrn_ogretirnrnatcryallcri(uimeb.gov.tr
Aynntih bilgi icin: Ibrahim J\ YDIN
Tel: (0312) 413 13 18
Faks: (0 312) 42540 49
• 2014-2015 egitim ogretim yilmda ortaokul ve Imam hatip ortaokulu 5, 6 ve 7.
smiflarda okuyacak ogrencilerimiz
ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak
belirleyecekleri secmeli dersleri ekte yer alan dilekce omeklerine uygun sekilde yazili
olarak okul mudurluklerine 2 - 13 Haziran 2014 tarihleri arasmda teslim edeceklerdir.
• Ogrenciler tarafmdan verilen dilekcelerde yer alan ders secimleri, okuI yonetimleri
tarafmdan e-okuI sistemine, dilekcelerin verildigi tarihten baslanarak 30 Haziran
2014 tarihine kadar islenecektir,
Konuy Ia iIgili
ogrenci ve velilerimizin bilgilendirilmesi, dilekce omeklerinin
okullarda gortilebilecek yerlerde bulundurulmasi, amlan tarihler arasmda ogrencilerimizin
secmeli ders secimine iliskin tum is ve islemlerin yapilabilmesine yonelik gerekli tedbirlerin
Valiliginizce almrnasi hususunda geregini bilgilerinize arz ve rica ederim.
YusufBUYUK
Bakan a.
Mtlstesar Yardimcisi
EK : Dilekce ornekleri (6 sayfa)
DAGITIM
Geregi
-B Plam
-Bilgi lslem Dairesi Baskanlrgma
Bilgi
APlam
Bu beIge, 5070 saytlt Eleklronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregincc guvcnli elektronik imza ilc imzalanrmsur
Ataturk Blv, 06648 KlZllay/A1\KARA
Llcktronik Ag: www.mcb.gov.tr
e-posta: tcgm [email protected]
Ayrmtih bilgi icin: Ibrahim AYDIN
Tel: (0312) 413 13 18
Faks: (0 312) 42540 49
2014-2015 EGiriM OGRETiM YILI
iMAM HATip ORTAOKULU 5. SINIFTA OKUYACAK OGRENCilER i(;iN SE(;MEli DERS DilEK(;E ORNEGi
...............................................iLKOKULU MODORLOGONE
Velisi bulundugurn okulunuz
../.
Siruf
T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2014-2015 egitirn ogretim vrhnda:
1.
2.
,
.
,
dersleri olmak (here toplamda 2 saatlik secrneli dersleri imam hatip ortaokulu 5. strufta
alrnasrru istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci:
Adl Sovadr:
Tarih ve imza:
Veli:
Ad: Sovadi:
Tarin ve imza:
2014-2015 EGiTiM OGRETiM Yill
iMAM HATip ORTAOKULU 6. SINIFTA OKUYACAK OGRENCiLER iC;iN SEC;MELi DERS DiLEKC;E ORNEGi
...............................................ORTAOKULU MliDURLUGUNE
Velisi bulundugurn okulunuz
/
T.C. Kimlik No'lu
Srruf
................................................................ isimli ogrencinin 2014-2015 egitim ogretim vihnda:
1. ..
2.
..
,
,
dersleri olmak uzere toplamda 2 saatlik secmeli dersleri imam hatip ortaokulu 6. srnrfta
almasrru istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci:
Adi Sovadr:
Tarih ve imza:
Veli:
Adr Sovadr:
Tarih ve imza:
2014-2015 EGiTiM OGRETiM YILI
iMAM HATip ORTAOKULU 7. SINIFTA OKUYACAK OGRENCilER i~iN SE~MEli DERS DilEK~E ORNEGi
...............................................ORTAOKULU MUDURLUGUNE
Velisi bulundugurn okulunuz
./.
Srmf
T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2014-2015 egitim ogretirn vihnda:
1.
..
2.
..
,
r
dersleri olmak uzere toplamda 2 saatlik sec;meli dersleri imam hatip ortaokulu 7. srrufta
almasrru istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci:
Ad: Sovadr:
Tarih ve imza:
Veli:
Adi Sovadi:
Tarih ve imza:
2014-2015 EGiTiM OGRETiM YII.lNDA
ORTAOKlll5. SINIFTA OKUYACAK OGRENCilER i~iN SE~MEli DERS DilEK~E ORNEGi
...............................................iLKOKULU MUDURLU(jUNE
Velisi bulundugum okulunuz
./.
Srruf
T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2014-2015 egitim ogretirn vilmda:
1.
,
2.
.
3.
..
,
..
dersleri olmak uzere toplamda 6 saatlik sec;:meli dersleri 5. srrufta almasrru istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci:
Veli:
Adl Sovadr:
Adi Sovadi:
Tarih ve imza:
Tarih ve imza:
2014-2015 EGiTiM OGRETiM VlliNDA
ORTAOKUl6. SINIFTA OKUVACAK OGRENCilER i~iN SE~MEli DERS DilEK~E ORNEGi
...............................................ORTAOKULU MUDURLUGUNE
Velisi bulundugurn okulunuz
./.
Siruf
T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2014-2015 egitirn ogretim vihnda:
1.
,
2.
.
3.
.
,
.
dersleri olmak uzere toplamda 6 saatlik secmeli dersleri 6. simfta alrnasrm istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci:
Adr Sovadi:
Tarih ve imza:
Veli:
Adi Sovadt:
Tarih ve imza:
2014-2015 EGiTiM OGRETiM YII.lNDA
ORTAOKUL 7. SINIFTA OKUYACAK OGRENCiLER iC;iN SEC;MELi DERS DiLEKC;E ORNEGi
...............................................ORTAOKULU MODORLOGONE
Velisi bulundugurn okulunuz
./.
Srruf
T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2014-2015 egitlm ogretirn vrhnda:
1.
,
2.
.
3.
..
,
.
dersleri olmak uzere toplamda 7 saatlik secmeli dersleri 6. srmfta almasim istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci:
Veli:
Adr Sovadr:
Adr Sovadr:
Tarih ve imza:
Tarih ve imza:
Download

ADANA VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Sayi : 48836810110.07