DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
14 Ekim 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/99
KONU
GİB Portal Üzerinde Kayıtlı Bulunan 6 Aydan Önceki Tarihli Faturalar
Silinecektir.
GİB Portal üzerinde kayıtlı bulunan 6 aydan önceki tarihli faturalar ve uygulama yanıtları (kabulred cevapları) 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle portalden silinecektir.
Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin olarak e-Fatura internet sitesinde yaptığı duyuruda
aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:
“Portal üzerinde kayıtlı bulunan 6 aydan önceki tarihli faturalar ve uygulama yanıtları (kabul-red
cevapları) 15/10/2014 tarihi itibariyle portalden silinecektir. Portaldeki faturaların ve posta
kutusu yanıtlarının portal kullanıcıları tarafından bilgisayarlarına indirilip 397 Sıra Numaralı
VUK Genel Tebliğinin “6. E-faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlığı uyarınca
elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Portalden indirilerek arşivlenmeyen faturaların ve
posta kutusu yanıtlarının saklanma yükümlülüğü mükelleflere ait olup Gelir İdaresi Başkanlığının
konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.”
Bilindiği üzere, e-Fatura kullanıcılarının, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali
Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik
veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar
vasıtasıyla ibraz etmeleri gerekmektedir.
GİB Portal kullanıcılarının 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle herhangi bir olumsuz durumla
karşılaşmamaları için Portal üzerinden düzenlenen ve alınan faturalarını, arşivleyerek kendi bilgi
işlem sistemlerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığından saklama hizmeti konusunda yetki almış
kuruluşların bünyesinde saklamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
2014Y/99
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve ga rantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı
sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

14 Ekim 2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/99 KONU GİB Portal