DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
www.gümrüknet.net
16 Ekim 2014
GÜMRÜK SİRKÜLERİ
NO: 2014/17
Vadeli İthalatta KKDF’nin Takip ve Tahsilinin Münhasıran Gümrük İdarelerince
KONU Yapılacağına Dair Düzenleme Yapıldı
16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de 2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar
yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile;

Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsilinin münhasıran gümrük idarelerince
yapılacağı,

Fon kesintisinin, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki
T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacağı,

İthal edilen eşya ile ilgili olarak hiç ödenmeyen veya eksik ödenen fon kesintileri ile ithal
eşyasından yanlışlıkla veya fazla alındığı anlaşılan fon kesintileri hakkında 4458 sayılı
Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı,

Fon kesintilerine tabi ithal eşyasının yapılan muayene ve denetleme veya tesliminden sonra
kontrolü sonucunda, tespit edilen fon kesintisi farklılıklarına ilişkin 4458 sayılı Gümrük
Kanunundaki esaslara göre para cezası uygulanacağı,
düzenlenmiştir.
Anılan Bakanlar Kurulu Kararı yayımı tarihini takip eden yedinci gün (23 Ekim 2014 tarihinde)
yürürlüğe girecektir.
2014Y/17-G
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili
Hakkında Karar
Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele
alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile
amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya
hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan
ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki
bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere
mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri
ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve
garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya
belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki
bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan
her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan
dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan
her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (212,84 KB)