DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
www.gümrüknet.net
12 Kasım 2014
GÜMRÜK SİRKÜLERİ
NO: 2014/19
KONU Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
Bilindiği üzere, vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 6552 sayılı "İş
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" TBMM'de kabul edilerek, 11/09/2014
tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu Kanunun 80. maddesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince
tahsil edilen kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiş ve anılan
maddede ayrıca usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir.
12/11/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden
Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ” ile gümrük alacaklarının yeniden
yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
Söz konusu Tebliğ’e ilişkin bazı notlar aşağıda yer almaktadır:

30/04/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar
uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibariyle 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para
cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları yapılandırılabilecektir.

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 01 Aralık 2014 tarihine kadar
ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Alacağın birden fazla
gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulur.

11/09/2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların
2014Y/19-G
ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i amme alacakları yerine 11/09/2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın Tebliğde belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer'i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

11/09/2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı Kanun ve
ilgili diğer kanunlar kapsamında kesilmiş olan idari para cezaları ile 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş olan idari para cezalarının
% 50'si Tebliğde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların
kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile
ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i amme alacakları yerine 11/09/2014
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın
Tebliğde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının
tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilir.

Yukarıda belirtilen ve ödenmesi gereken alacaklar vade tarihlerinden 11/09/2014
tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanır (örnek olarak 26.06.2013 vadeli bir alacak için (11.09.2014 tarihine kadar)
gecikme zammı ve/veya gecikme faizi ortalama %20 iken Yİ-ÜFE dikkate alınarak
hesaplanan tutar %11 civarıdır).

Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin Aralık (2014) ayından
başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi
şarttır. Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya
18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Taksitle yapılacak
ödemelerde yukarıdaki şekilde hesaplanan tutar; 6 eşit taksit için (1,05), 9 eşit taksit için
(1,07), 12 eşit taksit için (1,10), 18 eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/19-G
bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek
taksit tutarı hesaplanır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi
31/12/2013 tarihinden önce olduğu halde 11/09/2014 tarihine kadar ödenmemiş olan ve
6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın;
türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;
o Tutarı 50 Türk Lirasını aşmayan asli alacakların,
o İdari para cezalarında 80 Türk Lirasını aşmayanların,
o Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların,
o Aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 100 Türk Lirasını aşmayanların,
tahsilinden vazgeçilir.
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin
Tebliğ
Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele
alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile
amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya
hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan
ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki
bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere
mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri
ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve
garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya
belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki
bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan
her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan
dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan
her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (248,32 KB)