DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Nurol Maslak Plaza Ayazağa
Mah. Büyükdere Cad.
A ve B Blok No:255-257 Kat:5
Maslak/İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
04 Haziran 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/67
KONU
Finansal Kurumlar 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla FATCA Uyumlu Kabul
Edilecektir.
Bilindiği üzere, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Yabancı Hesaplar Vergi
Mevzuatına Uyum Yasası) ABD kişilerinin veya bu kişilerin belirli oranda sahip oldukları
şirketlerin yurtdışı finansal varlıklarını kayıt altına almak amacıyla 2010 yılında ABD Maliye
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuştur.
FATCA, ABD dışındaki yabancı finansal kuruluşlara, müşterileri arasındaki ABD kişileri ile bu
kişilerin belirli oranda sahip oldukları şirketlerin finansal varlıklarını Amerikan Gelir İdaresine
(Internal Revenue Service "IRS") raporlama zorunluluğu getirmektedir. FATCA yükümlülüklerine
uymayan yabancı finansal kuruluşlar “FATCA uyumsuz” olarak sınıflandırılmakta ve bu
kuruluşların ABD kaynaklı gelirleri üzerinden %30 oranında tevkifat yapılması öngörülmektedir.
FATCA nın yürürlüğe girmesi ile birlikte Amerikan Hazinesi, FATCA nın daha etkin bir biçimde
uygulanabilmesini teminen ülkeler arası anlaşma modelleri hazırlamış olup, birçok ülke ile bu
anlaşma metinleri imzalanmıştır. Anlaşma imzalanan ülkeler listesi Amerikan Hazinesi’nin
internet sitesinde yayımlanmakta ve bu ülkede mukim finansal kuruluşlar FATCA uyumlu kabul
edilmektedir.
Türkiye ise henüz ülkeler arası anlaşmayı imzalamamış olmakla birlikte, 03 Haziran 2014 tarihi
itibariyle, FATCA Model 1 IGA anlaşma metni üzerinde prensipte anlaşmaya varılan ülkeler
listesine dahil edilmiştir. IRS tarafından yayımlanan 28 Nisan 2014 tarihli bildiride de belirtildiği
üzere, bu listeye dahil ülkeler, anlaşma imzalamış ülke statüsünde kabul edilmekte olup bu
ülkelerde bulunan finansal kurumlar FATCA uyumlu kabul edileceklerdir. Ancak bu ülkelerin 31
Aralık 2014 tarihine kadar devletler arası anlaşmayı imzalamış olmaları gerekmektedir.
2014Y/67
Gelinen aşamada Türkiye'de faaliyette bulunan finansal kurumlar 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla
FATCA uyumlu kabul edilecek, Türkiye ile ABD arasında 31 Aralık 2014 tarihine kadar
imzalanması gereken Model 1 IGA anlaşmasının imzalanmasını takiben FATCA raporlamasını
Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile IRS’e yapacaklardır.
FATCA uyumlu olma durumunun devamı için finansal kuruluşlarca, ABD kişi ve şirketlerinin
finansal varlık ve hesaplarının bildiriminin gerçekleştirilmesini sağlayacak sistemsel altyapıların
oluşturulması ve raporlama başlangıç tarihinden önce kontrol edilmesi önem arz etmektedir.
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlı k
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dol ayı
sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (200,42 KB)