DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Nurol Maslak Plaza Ayazağa
Mah. Büyükdere Cad.
A ve B Blok No:255-257 Kat:5
Maslak/İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
06 Ağustos 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/85
KONU Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
6 Ağustos 2014 tarihli ve 29080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6588 sayılı
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu Karar göre;

Öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı bir milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için
vergi indirimi desteği, 5 inci bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave
edilmek suretiyle uygulanacaktır.

Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan
mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına
dahil edilmiştir.
1.
Sabit Yatırım Tutarı Bir Milyar Türk Lirası ve Üzerinde Olanlar için Vergi İndirimi
Desteği
2014/6588 sayılı Kararın birinci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararın “Vergi indirimi” başlıklı 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Bu Kararın 17 nci maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı bir
milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5 inci bölgede geçerli olan
yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.”
2014Y/85
Buna göre, 31.12.2014 tarihine kadar başlanan ve sabit yatırım tutarı bir milyar lirayı geçen
öncelikli yatırımlar için yatırıma katkı oranı %50’ye (31.12.2014 tarihine kadar başlanan
yatırımlarda 5 inci bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranı %40 idi.) çıkartılmıştır.
2.
Öncelikli Yatırım Konularına Dahil Edilen Bent
Aynı Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan
mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.”
Buna göre, karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon
elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına
dahil edilmiştir.
Yapılan bu ekleme ile birlikte öncelikli yatırım konuları maddeler halinde aşağıdaki şekilde
gösterilebilir:
a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik
demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma
sanayine yönelik olanlar).
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel
desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş
merkezi üniteleri hariç).
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/85
e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon
Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik
yatırımlar.
f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari
yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı
Maden Kanununda tanımlanan I. Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde
gerçekleştirilecek
istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi
eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.
h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE
projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki
yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki
motor aksamları, aktarma organları/akşamlan ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve
izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan
madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji
tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20
oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine
yönelik yatırımlar.
k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik
yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/85
l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal
gaz depolama yatırımları.
m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan
mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
3.
Yapılan Diğer Değişiklikler

Aynı Kararın 3 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı
şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.”

Aynı Kararın 4 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Kararın “Daha önceki kararlara ilişkin
uygulama” başlıklı geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş,
üçüncü fıkrasında yer alan "24 üncü maddenin ikinci fıkrası" ibaresi "24 üncü maddenin
ikinci ve yedinci fıkraları" şeklinde değiştirilmiştir.
Eklenen cümle:
“Ancak, aynı yatırımcıya ait belgeler arası devir işlemlerinde, bu Karara istinaden düzenlenen
teşvik belgesinin müracaat tarihi ile belge tarihi arasında diğer belge kapsamında temin edilen
makine ve teçhizat için belgede kayıtlı desteklerin tamamı uygulanır.”
Yapılan değişiklikle 2 nci fıkranın tamamı:
(2) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine
ve teçhizatın bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgesine devri halinde, söz konusu makine ve
teçhizat için devralan yatırımcı, genel teşvik uygulamaları dışındaki diğer desteklerden
yararlanamaz. Ancak, aynı yatırımcıya ait belgeler arası devir işlemlerinde, bu Karara istinaden
düzenlenen teşvik belgesinin müracaat tarihi ile belge tarihi arasında diğer belge kapsamında
temin edilen makine ve teçhizat için belgede kayıtlı desteklerin tamamı uygulanır.
4
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/85
Bu Karar, 19 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 06 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
2014/6588 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışma nlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazmi nattan dolayı
sorumlu tutulamaz.
5
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (280,49 KB)