DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
02 Ocak 2015
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2015/13
KONU e-Arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 443 Sıra No.lu Tebliğ yayımlandı.
Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeyle; e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi
mükelleflerine, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar, alıcısının talebi
doğrultusunda ve fatura formatı olarak www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan efatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün
de eklenmesi şartıyla, elektronik ortamda da iletilebilecektir. Bu durumda e-Arşiv Faturasının
ayrıca kağıda basılmasına gerek kalmayacaktır.
Ayrıca, EFKS uygulamasından yararlanan mükelleflerin faturalama süreçleri ile bilgi işlem
sistemlerini 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne uygun hale getirme süresi
1 Nisan 2015 tarihinden geç olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığının kendilerine yazıyla
bildireceği bir tarihe kadar uzatılmıştır.
Bu amaçla Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
1. Tebliğin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” bölümünde “bilgi fişi” ifadesinin tanımı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
3100 Sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı “3100 Sayılı Kanun ve Vergi Usul Kanunu
Vergi
Usul
Kanunu
Genel
Tebliği Genel Tebliği (Sıra No: 426) kapsamında
2015Y/13
kapsamında yapılan düzenlemelere uygun yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme
olarak ödeme kaydedici cihazlarda (yeni kaydedici
cihazlarda
(yeni
nesil
dâhil)
nesil dâhil) düzenlenen mali değeri olmayan düzenlenen fişi, “
fişi,
2. Tebliğin “3- e-Arşiv Uygulaması İzni” bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
b) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu “b) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra
Genel
Tebliği
Uygulamasına
ile
kayıtlı
mükelleflerine
kapsamında
getirilen
olmayan
e-Arşiv
fatura
e-Fatura No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına
Uygulaması Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya,
oluşturmaya,
ortamında
göndermeye
faturaların
ikinci
vergi kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv
ve
nüshasını
kâğıt kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan
oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda
elektronik muhafaza
ve
ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz zorunludurlar.
istendiğinde
ibraz
etmeye
Bununla birlikte söz konusu
mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında
etmeye zorunludurlar.
oluşturdukları
faturaları
alıcısının
talebi
doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet
adresinde yayımlanan e-fatura format ve
standardını kullanmak ve de söz konusu
faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek
şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da
iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının
ayrıca
kağıda
basılmasına
gerek
bulunmamaktadır.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2015Y/13
3. Tebliğin “3- e-Arşiv Uygulaması İzni” bölümünün (c) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“Başkanlık gerek görmesi ve önceden haber vermesi halinde, bu madde hükmünün
uygulamasında sektör ve mükellef grupları itibariyle özel izin verebilir, e-Arşiv Fatura
formatında ve faturanın alıcısına teslim yöntemlerinde değişikliğe gidebilir.”
4. Tebliğin “6- Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” bölümünün 3. paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı “Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı
olarak www.efatura.gov.tr İnternet adresinde olarak www.efatura.gov.tr internet adresinde
yayımlanan e-fatura format ve standardını da yayımlanan e-fatura format ve standardını da
kullanabilirler. Başkanlık gerekli görmesi kullanabilirler.
halinde,
mükelleflerin
Ancak
Tebliğin
3
üncü
kullandıkları bölümünün b bendine göre elektronik ortamda
elektronik belge formatının değiştirilmesini iletilen
faturalar
için
www.efatura.gov.tr
internet adresinde yayımlanan e-fatura format
isteyebilir.
ve
standardının
Başkanlık
kullanılması
gerekli
görmesi
zorunludur.
halinde,
mükelleflerin kullandıkları elektronik belge
formatının değiştirilmesini isteyebilir.”
5. Tebliğin “6.1 Belgelere Konulacak Amblem” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik “Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik
belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu
uyarınca
Vergi
Mükellefleri Kanunu
uyarınca
Vergi
Mükellefleri
Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2015Y/13
Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına
gelecek şekilde basılması zorunlu olan gelecek
şekilde
basılması
zorunlu
olan
'Belgelere Konulacak Özel İşaret(Amblem)' ‘Belgelere Konulacak Özel İşaret(Amblem)’
ile 'İl Kod Numarası' yerine aynı konumda ile ‘İl Kod Numarası’ yerine aynı konumda
bulunmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı bulunmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı
amblemi, amblemin altında ise "e-Arşiv amblemi, amblemin altında ise “e-Arşiv
Fatura" ibaresi bulunur. Tebliğin 3-c bendi Fatura” ibaresi bulunur. Tebliğin 3-b ve 3-c
kapsamında
elektronik
ortamda
iletilen bendi kapsamında elektronik ortamda iletilen
faturanın alt kısmında ayrıca "e-Arşiv izni faturanın alt kısmında ayrıca “e-Arşiv izni
kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir." kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.”
ifadesi yazılır.
ifadesi yazılır.”
6. Tebliğin “7- Belgelerin Alıcılarına Teslimi ” bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
Mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında “Mükellefler,
elektronik belge biçiminde oluşturdukları kapsamında
e-Arşiv
elektronik
Uygulaması
belge
biçiminde
faturayı bu Tebliğin 7.2 bölümünde belirtilen oluşturdukları faturayı bu Tebliğin 7.1 ve 7.2
istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında bölümünde belirtilen istisna haricinde alıcısına
kâğıt ortamında teslim ederler.”
teslim ederler.
7. Tebliğin “7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen eFatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi” bölümü
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
e-Fatura Uygulamasından yararlanma hakkı “e-Fatura
Uygulamasına
kayıtlı
olmayan
olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere e- mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında
Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim
4
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2015Y/13
fatura kâğıt ortamında teslim edilir. Bu edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması
kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının
olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr
kullanılabilir.
Ancak
bu
imkândan internet adresinde yayımlanan e-fatura format
yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi ve standardının kullanılması ve de söz konusu
anında düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi
geçer." ifadesinin yazılması zorunludur.
koşuluyla
e-fatura
uygulamasına
kayıtlı
olmayan mükelleflere elektronik ortamda da
iletilebilecektir.
Öte yandan, alıcısına malın yanında kâğıt
olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine
kullanılabilir.
Ancak
bu
imkândan
yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi
anında düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine
geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.”
8. Tebliğin “ 9- Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı” bölümünde yer alan (i) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
i) Bu Tebliğin 3-b bendine göre adına fatura “i) Bu Tebliğin 3-b bendine göre adına fatura
düzenlenen vergi mükellefleri bu belgeyi düzenlenen vergi mükellefleri söz konusu
kâğıt ortamda almak ve saklamak zorundadır. faturaları, kendilerine iletim yöntemine uygun
olarak
muhafaza
ve
ibraz
etmek
zorundadırlar.”
5
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2015Y/13
9. Tebliğin “13- Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) Kapsamında Düzenlenen Faturalar”
bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) “Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS)
kapsamında faturalarını elektronik ortamda kapsamında faturalarını elektronik ortamda
oluşturma ve muhafaza izni almış olan oluşturma ve muhafaza izni almış olan
mükellefler, bu Tebliğin yayım tarihinden mükellefler, faturalama süreçleri ile bilgi
itibaren
1
yıl
içerisinde,
faturalama işlem sistemlerini 1/4/2015 tarihinden geç
süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini bu olmamak
üzere
Başkanlığın
kendilerine
Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun yazıyla bildireceği bir tarihe kadar
hale getirmek zorundadır.
bu
Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale
getirmek zorundadırlar.”
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sıra No: 443)
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade
genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım,
danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal
veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana
başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve
onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya
zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine
veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair
risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı
olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi
zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
6
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2015Y/13
7
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

02 Ocak 2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/13 KONU e