DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Nurol Maslak Plaza Ayazağa
Mah. Büyükdere Cad.
A ve B Blok No:255-257 Kat:5
Maslak/İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
25 Eylül 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/94
KONU
Enerji Verimliliğine Yönelik Projelerin Değerlendirilmesinde Uygulanacak
Hükümlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
25 Eylül 2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(2014/3) yayımlandı.
Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Öncelikli
yatırım konuları başlıklı 17 nci maddesinin (j) bendinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan
mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji
tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik
yatırımlar, öncelikli yatırım konuları arasında sayılmış, böylelikle bu yatırım konusunun 5 inci
bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmesine imkan sağlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi başlıklı 7 nci
maddesine 6 ncı fıkra eklenerek, enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde hangi
hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir.
Buna göre, enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler
uygulanacaktır:
a) Enerji tasarruf oranı, işletmede tek bir ürün çeşidi üretilmesi durumunda birim ürün başına
enerji tüketimi, birden fazla ürün çeşidi üretilmesi durumunda ise işletmenin enerji yoğunluğu
dikkate alınarak hesaplanacak ve baz yılında hesaplanan değerin kontrol yılında hesaplanan
değerdeki değişim oranına göre belirlenecektir. Başvuru tarihinden önceki mali yıl baz yılı, proje
2014Y/94
uygulamasının tamamlandığının yazılı olarak bildirilmesini takip eden mali yıl ise kontrol yılı
olarak kabul edilecektir.
b) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu
yatırım ile sağlayacağı enerji tasarruf oranını taahhüt ederek yatırıma ilişkin makine ve teçhizat
listeleri ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat edecektir. Söz konusu
Bakanlık, gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgeleri yatırımcıdan talep edebilecektir.
c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliği açısından yapılan inceleme ve
değerlendirme sonucu düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat listeleri Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Ekonomi Bakanlığına iletilecektir. Düzenlenen rapor ve uygun
bulunan makine ve teçhizat listeleri dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen
projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.
ç) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep
edilen ve yatırımcı tarafından temin edilen bilgi ve belgelere istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığınca yapılan hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde söz konusu
yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak düzenlenen rapor Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Ekonomi Bakanlığına gönderilecektir.
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlı k
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/94
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazmi nattan dolayı
sorumlu tutulamaz.
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (203,24 KB)