DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Nurol Maslak Plaza Ayazağa
Mah. Büyükdere Cad.
A ve B Blok No:255-257 Kat:5
Maslak/İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
30 Haziran 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/74
KONU Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Ertelendi.
Hatırlanacağı üzere, Maliye Bakanlığınca 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen mükelleflere,
belirli konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesi 1
Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu hale getirilmiş ve bu konu 2013/127 No.lu
sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
28 Haziran 2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 436 sıra no.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile daha önce 1 Temmuz 2014 olarak belirlenmiş olan elektronik kayıt
tutma zorunluluğunun yürürlük tarihi 1 Ocak 2015 olarak değiştirilmiştir.
Zorunluluk Kapsamındaki Mükellefler
a) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV
mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar;
1) Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil),
madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi
birisine sahip olanlar,
2) Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat
ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
3) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve
otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan
ürünlerle ilgili olarak,
2014Y/73
1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve
tüzel kişiler,
2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış
gerçek ve tüzel kişiler,
3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış
gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve
dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler.
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
436 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve ga rantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı
sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (201,67 KB)