DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Sun Plaza
No:24
34398 Maslak
İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
21 Ocak 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/18
KONU Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktarda Değişiklik Yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın tarafından 21 Ocak 2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi
Gazete’de “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu
Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve
Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2014/1)” yayımlandı.
Söz konusu Tebliği ile:
1.
20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı
Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve
Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ
(Sayı: 2010/2)’in Bankanın sorumlu olduğu miktar başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan
“binkırkbeş Türk Lirası” ibareleri “binyüzyirmi Türk Lirası (1.120 TL)” olarak
değiştirilmiştir.
Buna göre, muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her
çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
1) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası veya üzerinde ise binyüzyirmi Türk Lirası,
2) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
2014Y/18
b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,
1) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi
karşılığı binyüzyirmi Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi
karşılığa ilave olarak binyüzyirmi Türk Lirasını
ödemekle yükümlüdür.
2.
Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıyüzonbeş Türk Lirası” ibareleri
“altıyüzaltmış Türk Lirası (660 TL)” olarak değiştirilmiştir.
Buna göre, muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her
çek yaprağı için altıyüzaltmış Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde
ise bu miktarı her çek yaprağı için altıyüzaltmış Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme
yapmakla yükümlüdür.
Tebliğ ile yapılan düzenlemeler 27 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
TCMB 2014/1 Sayılı Tebliğ
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade
genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım,
danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal
veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana
başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve
onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili s arih veya
zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine
veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bil gileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/18
risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı
olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi
zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (202,07 KB)