CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN
GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER
ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW
MODELS IN EDUCATION FROM THE ESTABLISHMENT OF
THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16 - 18 OCAK / JANUARY 2014
ANTALYA
PROGRAM
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
DÜZENLEYEN KURUMLAR / ORGANIZING INSTITUTIONS
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığı / Atatürk
Supreme Council for Cultur Language and History, Atatürk Research Center
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Gazi University Gazi Faculty of Education
KONGRE KURULLARI / COMMITTEES OF THE CONGRESS
ONUR KURULU /HONORARY COMMITTEE
Bülent ARINÇ / BaĢbakan Yardımcısı (Deputy Prime Minister)
Nabi AVCI / Milli Eğitim Bakanı ( Minister of National Education)
Prof. Dr. Derya ÖRS / Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaĢkanı (President of
Atatürk Supreme Council for Cultur Language and History)
Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER / Gazi Üniversitesi Rektörü (Rector of Gazi
University)
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN / Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanı (President of Atatürk
Reseach Center)
DÜZENLEME KURULU /ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. Hayati AKYOL
Nihat BÜYÜKBAġ
Prof. Dr. Selma YEL
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Prof. Dr. Necati Fahri TAġ
Doç. Dr. Uğur ÜNAL
BĠLĠM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. M. Bahaddin ACAT
Prof. Dr. Hayati AKYOL
Prof. Dr. Ali BALCI
Prof. Dr. Vehbi ÇELĠK
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
Prof. Dr. Tayyip DUMAN
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Prof. Dr. Firdevs GÜNEġ
Prof. Dr. Douglas K. HARTMAN
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL
Prof. Dr. Linda F. ROBERTSON
Prof. Dr. Asuman S. SARACALOĞLU
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN
Prof. Dr. Selahattin TURAN
Prof. Dr. Cemal YILDIZ
2
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
Doç. Dr. Oktay AKBAġ
Doç. Dr. Bekir BULUÇ
Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Doç. Dr. ġerafettin KARAKAYA
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Doç. Dr. Ferudun SEZGĠN
Doç. Dr. Kseanela SOTĠROFSKĠ
Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Seyit ATEġ
SEKRETARYA / SECRETARY
Hüseyin TOSUN
Yrd. Doç. Dr. Seyit ATEġ
Aslı AKDOĞANBULUT ĠNSAN
Orhan NEÇARE
Aynur YAVUZ AKENGĠN
3
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
16 OCAK / JANUARY 2014, PERġEMBE / THURSDAY
09.00-10.00
Kayıt /Registration
10.00-10.05
AçılıĢ / Opening Ceremony: Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı / Moment of
Silence and the National Anthem of Turkey
10.05-11.0
AçılıĢ KonuĢmaları / Opening Speeches
 Prof. Dr. Hayati AKYOL
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı / Dean of Gazi University
Gazi Faculty of Education
 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanı / President of Atatürk Reseach Center
 Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER
Gazi Üniversitesi Rektörü / Rector of Gazi University
 Prof. Dr. Derya ÖRS
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaĢkanı / President of
Atatürk Supreme Council for Cultur Language and History
 Prof. Dr. Yüksel ÖZDEN
Muğla Milletvekili (MEB Eski Ġlköğretim Genel Müdürü) / Deputy of
Muğla, Ministry of National Education Former General Manager of
Primary Education
 Nabi AVCI
Milli Eğitim Bakanı / Minister of National Education
 Bülent ARINÇ
BaĢbakan
Yardımcısı (TeĢrifleri Halinde) / Deputy Prime Minister ( In case he
graces us with his presence)
4
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
16 OCAK / JANUARY 2014, PERġEMBE / THURSDAY
SALON I / HALL I
AçılıĢ Konferansı / Opening Conference
SAAT / Time KONUġMACI / Panelist
11.00-12.00
12.00-12.30
KONU / Subject of the Speech
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Eğitimde
Kademelerin
OluĢması
ve
Kademeler Arası GeçiĢ Düzenlemelerine
Tarihi BakıĢ /
Soru-Cevap / Discussion
12.30-14.00: Öğle Yemeği / Lunch
16 OCAK / JANUARY 2014, PERġEMBE / THURSDAY
SALON I / HALL I
I.OTURUM /SESSION
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Uğur ÜNAL
14.00-14.20
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. Türkiye Cumhuriyeti’nin KuruluĢunun Ġlk
Güray KIRPIK
Yıllarında Talim ve Terbiye Kurulunun Sınav
Sistemi, GeçiĢ ve Denklik Meseleleri Ġle Ġlgili
Aldığı Kararlar / The Judgements Made by
the Board of Education and Discipline about
the Examination System, Passing among
Levels and Accreditation during the First
Years after the Establishment of the Republic
14.20-14.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Ġstatistiklerle
Cumhuriyet
Döneminde
Dr. Erdal KÜÇÜKER
Eğitimde Kademeler Arası GeçiĢ ve Gelecek
BeĢ Yıllık GeçiĢ Senaryoları / Passing among
Educational Levels during the Republican
Era based on Statitical Data and Scenarios of
Passing in Future 5 Years
14.40-15.00
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr.
Necdet AYKAÇ
Y. Lisans Öğr. / Öğrt. Ersin
ATAR
15.00-15.20
GeçmiĢten
Günümüze
Ġlköğretimden
Ortaöğretime
GeçiĢ
Sisteminin
Değerlendirilmesi / Evaluation of the System
of Passing from Elementary to Secondary
School from Past to Present
TartıĢma / Discussion
15.20-15.40 Çay - Kahve Arası / Tea – Coffee Break
5
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
16 OCAK / JANUARY 2014, PERġEMBE / THURSDAY
SALON II / HALL II
I.OTURUM / SESSION I
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Bahaddin ACAT
Ġlkokula Olumlu ve Güçlü BaĢlangıç: Türkiye
ile PISA(2009) Sınavında Yüksek BaĢarı
Gösteren Çin, Kore ve Finlandiya’nın Okul
Öncesi Eğitim Uygulamaları ve Ġlköğretime
GeçiĢ Süreçlerinin KarĢılaĢtırmalı Olarak
Ġncelenmesi / Positive and Strong Start to
Primary School: The Comparison of the
Processes of Passing to Primary School and
Pre-School Practices of Turkey and China,
Korea and Finland which Score High in PISA
(2009) Test
14.00-14.20
Prof. Dr. Hayati AKYOL
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr. Feyza TANTEKĠN
ERDEN
Arş. Gör. Dilek ALTUN
14.20-14.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Anasınıflarından Ġlkokula GeçiĢte YaĢanan
Dr. D. Neslihan BAY
Sorunlar ve Alternatif Uygulama Önerileri /
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. The Problems Faced in Passing from
Dr. Özlem
Kindergarden to Primary School and
ġĠMġEK ÇETĠN
Alternative Suggestions of Practice
14.40-15.00
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Ġlkokula BaĢlama YaĢının Erkene Alınmasına
Dr. Hüseyin ANILAN
ĠliĢkin Birinci Sınıf Öğretmenlerinin GörüĢü /
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. The Opinions of First Class Teachers about
Dr. Yalçın BAY
Proponing the Age of Starting to School
15.00-15.20
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitimden Ġlkokula
Dr. Ergün ÖZTÜRK
GeçiĢlerinde
Temel
YaĢam
Beceri
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Yeterliliklerini
Kazanmalarına
Yönelik
Dr. Mustafa BEKTAġ
Öğretmen GörüĢleri / The Views of Teachers
About Students’ Gaining the Basic Living
Abilities in Passing from Pre-School
Education to Primary School
15.20-15.40
TartıĢma / Discussion
15.40-16.00 Çay - Kahve Arası / Tea – Coffee Break
6
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
16 OCAK / JANUARY 2014, PERġEMBE / THURSDAY
SALON III / HALL III
I.OTURUM / SESSION I
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Ġbrahim ER
14.20-14.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Ġlköğretimden Orta Öğretime Sınavsız GeçiĢ
Dr. Filiz ZAYĠMOĞLU Ülke Örnekleri ve Türkiye Modeli / Some
ÖZTÜRK
Instances of Countries which do not Apply
Test in Passing Among Educational Levels
and the Model of Turkey
14.40-15.00
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr.
Mustafa YAVUZ
Arş.
Gör.
Deniz
DERĠNBAY
Eğitim Danışmanı Sefer
YÜRÜK
15.00-15.20
15.20-15.40
Türkiye’de Ortaöğretime GeçiĢ Ġçin Bir
Model Önerisi / A Model Suggestion for the
Passing to Secondary School
Ortaöğretime GeçiĢ Okulu (ORGO) / The
School of Passing to Secondary School
(ORGO)
TartıĢma / Discussion
15.40-16.00 Çay - Kahve Arası / Tea – Coffee Break
7
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
16 OCAK / JANUARY 2014, PERġEMBE / THURSDAY
SALON I / HALL I
II.OTURUM /SESSION II
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Oktay AKBAġ
16.00-16.20
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr.
Bekir BULUÇ
Arş. Gör. Özkan ÇELĠK
Arş. Gör. Elif BüĢra UZUN
16.20-16.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Temel Eğitimden Ortaöğretime GeçiĢ Sistemi
Dr. Mehmet AKPINAR
Sürecindeki DeğiĢiklikler ve Yeni Sınav
Sistemine Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve
Veli GörüĢlerinin Değerlendirilmesi / The
Changes in the Process of the Passing from
Primary to Secondary School and the
Evaluation of the Opinions of Teachers,
Students and Parents about the New
Examination System
16.40-17.00
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Temel Eğitimden Ortaöğretime GeçiĢ
Dr. Atila YILDIRIM
Sistemine ĠliĢkin PaydaĢ GörüĢleri ve
Öğrt. Özden EKĠNCĠ
Öneriler / The Opinions of the Partners of the
Educational System on the Passing from
Elementary to Secondary School and
Suggestions
17.00-17.20
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Kademeler
Erkan DĠNÇ
Arası GeçiĢ Hakkındaki GörüĢlerinin
Öğrt. Okan ÇOBAN
Ġncelenmesi / The Investigation of the
Öğrt. Ceyhun UZUN
Teachers and the School Managers’ Thoughts
about the Passing among Educational Levels
17.20-17.40
Temel Eğitimden Ortaöğretime GeçiĢ (Teog)
Sisteminin Öğretmen GörüĢlerine Göre
Değerlendirilmesi / The Opinions of the
Teachers on the System of Passing from
Primary to Secondary School
TartıĢma / Discussion
19.00: AkĢam Yemeği / Dinner
8
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
16 OCAK / JANUARY 2014, PERġEMBE / THURSDAY
SALON II / HALL II
II.OTURUM / SESSION II
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Hayati AKYOL
16.00-16.20
Prof. Dr. Ali YAKICI
Ġlköğretimden Ortaöğretime GeçiĢte Teste
Dayalı
Sınavın
Kaldırılabilmesi
Ġçin
Yapılması
Gereken
Sosyokültürel/
Sosyoekonomik Yöntem ve Uygulamalar /
Socio-Cultural and Socio-Economic Ways
and Applications Needed for Removal of
Multiple-Choice Test Exams for Passing from
Elementary to Secondary Schools
16.20-16.40
Prof. Dr. Asuman Seda
SARACALOĞLU
Arş. Gör. Betül ALTAY
Uzm. Ali YAKAR
Türkiye'de Ortaokula GeçiĢ Sürecinde
YaĢanan Sorunlar ve Özel Dershaneler:
Öğrenci-Öğretmen-Veli GörüĢleri (Muğla ve
Aydın Örnekleri) / Difficulties Occured in the
Process of Passing to Secondary Schools and
Private Courses in Turkey: Opinions of
Students-Teachers-Parents (Examples of
Muğla and Aydın)
16.40-17.00
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. Türkiye’de Sekiz Yıllık Kesintisiz Ġlköğretim
Yüksel KAġTAN
Kurumundan Ġlkokul ve Orta Okul ġeklinde
Md. Yücel KAġTAN
4+4 Uygulamasına GeçiĢ Sürecinde YaĢanan
Sorunlar Ve Çözümlerine ĠliĢkin Yönetici
GörüĢleri: Bir Durum ÇalıĢması
17.00-17.20
Dr. Süheyla BOZKURT
Dr. Nurcan ATEġOK
DEVECĠ
17.20-17.40
6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Seviye
Belirleme Sınavı BaĢarısını Etkileyen
Faktörlerin Yapısal EĢitlik Modellemesi ile
Ġncelenmesi
TartıĢma / Discussion
19.00: AkĢam Yemeği / Dinner
9
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
16 OCAK / JANUARY 2014, PERġEMBE / THURSDAY
SALON III / HALL III
II.OTURUM / SESSION II
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
16.00-16.20
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr. Filiz ZAYĠMOĞLU
ÖZTÜRK
Okul Yön. Hakan AKSOY
16.20-16.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sisteminde
Lütfü ĠLGAR
Önemli Bir Haksızlık Olarak ġiĢirme Not
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Sorunu:
Nedenleri,
Sonuçları
ve
Dr. ġengül ĠLGAR
Düzeltilmesine ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri /
The Grade Inflation Problem as an İmportant
Injustice in the System of Passing To
Secondary Schools: Causes, Results and the
Teachers' Opinion about Resolution
16.40-17.00
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Ebeveynlerin
Çocuklarını
Dershanelere
Dr. Cahit EPÇAÇAN
Gönderme Nedenlerinin Nitel Bir YaklaĢımla
Okt. Yasemin KURTLU
Analiz Edilmesi / Analysis of the Reasons of
Parents at Sending their Children to Private
Teaching Institutions by a Qualitative
Approach
17.00-17.20
Uzm. Gamze KASALAK
Okul Md. Mahmut
KARAKAYA
Öğrt. Emine DAĞLI
Öğrt. Fatma KALKAN
17.20-17.40
Temel Eğitimden Ortaöğretime GeçiĢ
Modelinin 8. Sınıf Öğrenci GörüĢlerine Göre
Değerlendirilmesi (Ordu Ġli Örneği) /
Assessment of the Model of Passing to
Secondary School from the Primary School
based on the Opinions of the 8. Grade
Students ( Ordu as an example)
Ġlköğretim
Kademesindeki
Öğrenci
Velilerinin Ġlköğretimden Beklentilerinin
Değerlendirilmesi / Evaluation of the
Expectations of the Parents from the Primary
School Education at the Primary School
Level
TartıĢma / Discussion
19.00: AkĢam Yemeği / Dinner
10
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON I / HALL I
III.OTURUM / SESSION III
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Selma YEL
09.40-10.00
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN Kademeler Arası GeçiĢ ve Sınav Sistemi /
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Passing among Educational Levels and the
Dr. Ġzzet DÖġ
Examination System
10.00-10.20
Prof. Dr. Necati Fahri TAġ
10.20-10.40
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. Orta Öğretime GeçiĢ Sınavları ile Ġlgili KöĢe
Erkan DĠNÇ
Yazılarının Ġncelenmesi / Examining The
Öğrt. Ġbrahim AKġĠT
Newspaper Articles about the Tests for
Passing to Higer Education
10.40-11.00
Eğitim ve Kademeler Arası GeçiĢte Sınavın
Rolü / Education and The Role of the Exam
at the Passing among Educational Levels
TartıĢma / Discussion
11.00-11.20 Çay - Kahve Arası / Tea – Coffee Break
11
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON II / HALL II
III.OTURUM / SESSION III
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ferudun SEZGĠN
09.40- 10.00
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr.
Erkan DĠNÇ
Arş. Gör. Ġlker DERE
Arş. Gör. Serkan
KOLUMAN
10.00-10.20
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. Türkiye'de Kademeler Arası GeçiĢ Ġle
Salih ġAHĠN
Nüfusun YaĢ Yapısı Arasındaki ĠliĢkiler /
The Relationship between the Age Structure
and the System of Passing among
Educational Levels in Turkey
10.20-10.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Seçkinci Eğitimi MeĢrulaĢtırmak: Eğitimi
Dr. Ayhan URAL
KoĢullu GeçiĢe Dayalı Kademelendirme /
Legitimising Elitist Education: Levelling
Based on Contingent Passing
10.40-11.00
YaĢantısal Perspektiften Eğitimde Kademeler
Arası GeçiĢ
TartıĢma / Discussion
11.00-11.20 Çay Kahve Arası / Tea – Coffee Break
12
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON III / HALL III
III.OTURUM / SESSION III
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Tayyip DUMAN
09.40- 10.00
Prof. Dr. Firdevs GÜNEġ
10.00-10.20
Sınıf Öğrt. Alan Bilim Uzm. Sınav Yöntem ve Uygulamalarının Eğitim
Ali Ekber PEKġEN
Sistemi Açısından Değerlendirilmesi /
Evaluation of the Examination Methods and
Practices in terms of the Educational System
10.20-10.40
İng. Öğrt. Sevgi SABANCI
10.40-11.00
Eğitim Sistemi ile Sınav Sistemi Arasındaki
SavaĢlar / The Wars between the Education
and Examination Systems
Eğitim
Sistemimizin
PISA
Sınavı
Kapsamında Değerlendirilmesi / The
Evaluation of Turkish Educational System in
terms of the PISA Test
TartıĢma / Discussion
11.00-11.20 Çay Kahve Arası / Tea – Coffee Break
13
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON I / HALL I
KONFERANS / CONFERENCE
SAAT
KONUġMACI
11.20-12.20
Prof. Dr. Linda R.
ROBERTSON
12.20-12.40
KONU
American Transitions Reflect American
Values / Amerika’daki Eğitimde Kademeler
Arası Geçiş Sistemi Amerikan Değerlerini
Yanısıtır
Soru-Cevap / Discussion
12.40-14.00: Öğle Yemeği / Lunch
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON I / HALL I
IV.OTURUM / SESSION IV.
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. ġerafettin KARAKAYA
14.00- 14.20
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Seviye Belirleme Sınavında (SBS) Türkçe
Dr. Ġbrahim GÜLTEKĠN Alanında
Sorulan
Soruların
Kapsam
Eğitim
Uzm.
Serdar Geçerliliği Açısından Ġncelenmesi
ARHAN
14.20-14.40
Dr. Seval Deniz KILIÇ
Matematik Eğitiminde Alternatif Bir Ölçme
Örneklemesi / An Alternative Measurement
Model in the Mathematics Education
14.40-15.00
Dr. Deniz TONGA
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sosyal
Bilgiler Testi Üzerine Bir Değerlendirme
15.00 -15.20
TartıĢma / Discussion
15.20-15.40 Çay Kahve Arası / Tea – Coffee Break
14
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON II / HALL II
IV.OTURUM / SESSION IV
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Doç. Dr. Bekir BULUÇ
14.00-14.20
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. SeçilmiĢ Ülkelerde Öğretim Kademeleri
Dr. Kamil YILDIRIM
Arası GeçiĢ Sistemlerinin KarĢılaĢtırmalı
Analizi / The Comparative Analysis of the
Systems of Passing among Educational
Levels of Selected Countries
14.20-14.40
Dr.
Mustafa
YILDIZ Ġlköğretimde Kademelendirmeye Dünyadan
Doktora
Öğr.
KürĢat Örnekler / Some Examples around the World
TARIM
of the Levelling at the Primary School Level
Doktora
Öğr.
Okan
ÇOBAN
14.40-15.00
Arş.
Gör.
BABACAN
Arş.
Gör.
ULUÇINAR
15.00-15.20
Tuğba Uluslar Arası Alanda Orta Öğretime GeçiĢ
Sistemlerinin Ġncelenmesi / The İnvestigation
Ufuk of Passing to High School at the International
Level
TartıĢma / Discussion
15.20-15.40 Çay Kahve Arası / Tea – Coffee Break
15
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON III / HALL III
IV. OTURUM / SESSION
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Vehbi ÇELĠK
Dilek Ortaöğretime GeçiĢ Sürecinin Almanya ve
Rusya Örnekleriyle KarĢılaĢtırılması ve
YaĢanan Sorunlara Çözüm Önerileri / The
Comparison of the Process of Passing to
High School with the Examples of Germany
and Russia and Suggestion of Solutions to the
Existing Problems
14.00-14.20
Prof.
Dr.
F.
GÖZÜTOK
Okt. Dinçer BĠÇER
14.20-14.40
Prof. Dr. Erdoğan BAġAR
Arş. Gör. Belgin BAL
Finlandiya,
Almanya,
Singapur
ve
Türkiye’nin
Kademeler
Arası
GeçiĢ
Sistemlerinin
KarĢılaĢtırılması
/
The
Comparison the Systems of Passing among
Educational Levels of Finland, Germany,
Singapore and Turkey
14.40-15.00
Prof. Dr. Asuman Seda
SARACALOĞLU
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr.
Kerim GÜNDOĞDU
Arş. Gör. Nurtaç
ÜSTÜNDAĞ
Arş. Gör. Betül ALTAY
Arş. Gör. Mehmet ALTIN
Bazı
Avrupa
Ülkelerinde
Eğitimde
Kademeler Arası GeçiĢ Sistemlerinin
KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi / The
Comparative Study of the Systems of Passing
among Educational Levels in Some
Eurıopean Countries
15.00-15.20
TartıĢma / Discussion
15.20-15.40 Çay Kahve Arası / Tea – Coffee Break
16
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON I / HALL I
V.OTURUM / SESSION V
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
15.40-16.00
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitimde
Dr. Erol DURAN
Kademeler Arası GeçiĢ Sistemlerinin
Öğrt. Betül SEZGĠN
KarĢılaĢtırılması / The Comparison of the
Education Systems of Turkey and the Member
States of the European Union
16.00-16.20
Öğr. Gör. Firoz FAOZI
16.20-16.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Eğitim Kademeleri Arası GeçiĢle Ġlgili
Dr. Yalçın BAY
Dünya'daki Farklı Ülke Uygulamaları, Eğitim
Programları / Various Practices around the
World about the Passing among Educational
Levels, Educational Programs
16.40-17.00
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr. Kemale
ELEKBEROVA
17.00-17.20
Orta Asya Türk Topluluklarında Modern
Eğitim ve Öğretim Sistemi Üzerine Bir
AraĢtırma / A Research on the Modern
Education System in the Central Asian
Communties
Azerbaycan Eğitim Sistemi, Kademeler,
Kademeler Arası GeçiĢ / Azerbaijanian
Education System, Educational Levels,
Passing among Educational Levels
TartıĢma / Discussion
19.00: AkĢam Yemeği / Dinner
17
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON II / HALL II
V.OTURUM / SESSION V
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
15.40-16.00
Prof. Dr. Kazim AZĠMOV
16.00-16.20
Prof.
Dr.
KÜLAHOĞLU
16.20-16.40
Prof. Dr. Mehmet
TAġPINAR
Türk Eğitim Sisteminde Kademeler Arası
GeçiĢ Açısından Mesleki - Teknik Eğitimin
Yeri / The Place of Occupational-Technical
Education in terms of Passing among
Educational Levels in Turkish Education
System
16.40-17.00
Arş. Gör. Tuğba
BABACAN
Mat. Öğrt. ġule KESGĠN
Türkiye-Çin-Singapur
Kademeler
Arası
GeçiĢin KarĢılaĢtırılması / The Comparison of
the Turkish, Chinese and Singaporean
Systems of Passing among Educational
Levels
17.00- 17.20
Transforming Education: In Research of
Shared Turkic Model of Cultural Capital and
Education
ġermin Yönlendiren Okul: Fransa Modeli / Directing
School: The French Model
TartıĢma / Discussion
19.00: AkĢam Yemeği / Dinner
18
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
17 OCAK / JANUARY 2014, CUMA / FRIDAY
SALON III / HALL III
V.OTURUM / SESSION V
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Yüksel KAVAK
15.40-16.00
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. DeğiĢen Sınav Sisteminde Psikolojik
Seher BALCI ÇELĠK
DanıĢmanların Rolü / Role Of The
Psychological Counsellors in the Changing
System of Examination
16.00-16.20
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrencilerin
Dr. Ahmet KURNAZ
Kademeler Arası GeçiĢte YaĢadıkları
Sınıf Öğrt. Hülya OKUTAN Sorunların Ġdareci ve Öğretmen GörüĢlerine
Dayalı Olarak Değerlendirilmesi / The
Evaluation of the Problems Faced by the
Students in Need of Special Education Based
on the Opions of the Managers and Teachers
16.20-16.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr. Alpaslan OKUR
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr. Ergün ÖZTÜRK
Y. Lisans Öğr. Yusuf
ÖZSOY
16.40-17.00
Kademeler Üstü Bir Durum: GeçmiĢten
Günümüze Ülkemizde Üstün Zekalılara
BakıĢ ve Üstün Zekalıların Eğitimi / A
Situation Supra Educational Levels: The
Education of and the Attitude Towards the
Gifted from the Past to Present in Turkey
TartıĢma / Discussion
19.00: AkĢam Yemeği / Dinner
19
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
18 OCAK / JANUARY 2014, CUMARTESĠ / SATURDAY
SALON I / HALL I
VI. OTURUM / SESSION VI
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Selahattin TURAN
09.40- 10.00
Prof. Dr. Remzi Y.
KINCAL
Arş. Gör. Akan Deniz
YAZGAN
Arş. Gör. Osman Yılmaz
KARTAL
Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçimine
Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi /
Suggestion of an Alternative Model about the
Placement of the Students to Education
Faculties
10.00-10.20
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr.
Mehmet TURAN
Yükseköğretime YerleĢtirmede YaĢanan
Aksaklıklar (Sınıf Öğretmenliği Örneği) / The
Problems in the Placement to Higher
Education Institutions (The example of
elementary school teaching)
10.20-10.40
Öğrt. Fatma KALKAN
Eğitim
Fakültelerinin
Yeniden
Öğrt. Emine DAĞLI
Yapılandırılmasının Değerlendirilmesi /
Öğrt. Adem ÇĠLEK
Evaluation of the Reconfiguration of the
Öğrt. Ġbrahim YAVUZ
Education Faculties
Öğrt. Mustafa SOYSAL
TartıĢma / Discussion
10.40-11.00
11.00-11.20 Çay Kahve Arası / Tea – Coffee Break
20
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
18 OCAK / JANUARY 2014, CUMARTESĠ / SATURDAY
SALON II / HALL II
VI.OTURUM / SESSION VI.
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Cemal YILDIZ
09.40- 10.00
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. Ali Yükseköğretime GeçiĢin Kritiği / The Critic
Rıza ERDEM
of the Passing to the Higher Education
10.00-10.20
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Orta Öğretimden Üniversiteye GeçiĢte Bir
Dr. Yalçın BAY
Model Uygulaması: LCC Early College / an
Application of a Model of Passing to the
Higher Education from High School : LCC
Early College
10.20-10.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr. Ertuğ CAN
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr. Somayyeh RADMARD
10.40-11.00
Türkiye ve Ġran’da Yükseköğretime GeçiĢ
Sisteminin
KarĢılaĢtırmalı
Olarak
Ġncelenmesi
/
The
Comparative
Examination of the Systems of Passing to
Higher Education in Turkey and Iran
TartıĢma / Discussion
11.00-11.20 Çay - Kahve Arası // Tea – Coffee Break
21
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
18 OCAK / JANUARY 2014, CUMARTESĠ / SATURDAY
SALON III / HALL III
VI.OTURUM / SESSION VI.
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Fatih TÖREMEN
09.40- 10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
Prof. Dr. Asuman Seda
SARACALOĞLU
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr.
Kerim GÜNDOĞDU
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr. AyĢe ELĠTOK KESĠCĠ
Arş. Gör.
Dr. Meltem ÇENGEL
Okt. Dr. Onur TOPOĞLU
Yükseköğretime GeçiĢ Sistemi Hakkında
PaydaĢların GörüĢlerinin Ġncelenmesi (Aydın
Ġl Örneği) / The Investigation of the
Oppinions of the Partners about the System
of Passing to Higher Education
Müzik Dershanelerinin KuruluĢ Amaçları ve
Bu KuruluĢlardan Eğitim Alan Ġlköğretim ve
Orta Öğretim Öğrencilerinin Müzik Eğitimi
Gereksinimleri (Aydın Ġli Örneği) / The
Goals of the Establishment of the Musical
Private Teaching Institutions and the Need of
Musical Education of the Primary and
Secondary School Students Who Got Thought
at These Institutions ( Aydın as a Sample)
Okul Md. Refik TURAN Yükseköğretime
GeçiĢ
Sisteminin
Öğrt. Adem ÇĠLEK
Ortaöğretim Sistemi Üzerindeki Etkileri ve
Öğrt. Ġbrahim YAVUZ
Çözüm Önerileri / The Effects of the System
of Passing to Higher Education on the
Secondary Education System and Suggestions
for the Solution
TartıĢma / Discussion
11.00-11.20 Çay - Kahve Arası / Tea – Coffee Break
22
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
18 OCAK / JANUARY 2014, CUMARTESĠ / SATURDAY
SALON I / HALL I
KONFERANS / CONFERENCE
SAAT /
TIME
11.20-12.20
KONUġMACI /
PANELIST
Prof. Dr. Douglas
HARTMAN
KONU / SUBJECT of the SPEECH
K. The Promotion of Students in U.S. Schools:
Historical Patterns and Current Case Study
Findings - Issues for 21st Century Policy and
Practice / Amerikan Okullarında Kademeler
Arası Geçiş: Tarihsel Süreç ve Güncel Örnek
Olay Bulguları - 21. Yüzyıl Politikası ve
Uygulaması açısından Sorunlar
12.20-12.40
Soru-Cevap / Discussion
12.40-14.00: Öğle Yemeği / Lunch
18 OCAK / JANUARY 2014, CUMARTESĠ / SATURDAY
SALON I / HALL I
VII.OTURUM / SESSION VII
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL
14.00-14.20
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN
14.20-14.40
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Lise Öğrencilerinin Üniversite YerleĢtirme
Dr. Cevdet EPÇAÇAN
Sınavlarına Hazırlanmada Özel Dershanelerin
Etkisi ve Gerekliliğine ĠliĢkin GörüĢleri / The
Opinions of the High School Students about
the Effect and the Necessity of the Private
Teaching Institutions for the preparation of
University Entrance Exams
14.40-15.00
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Okul Yöneticilerinin Özel Dershane Algısı /
Dr. Mahmut SAĞIR
The Perception of School Managers of the
Private Teaching Institutions
15.00-15.20
Metaforlar
Aracılığıyla
Öğrencilerin
Dershaneleri Algılama Biçimleri Üzerine Bir
AraĢtırma / A Research on the Modes of
Perception of the Students through
Metaphors
TartıĢma / Discussion
15.20-15.40: Çay Kahve Arası - / Tea – Coffee Break
23
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
18 OCAK / JANUARY 2014, CUMARTESĠ / SATURDAY
SALON II / HALL II
VII.OTURUM / SESSION VII
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. Mustafa YAVUZ
14.00-14.20
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Türkiye'de Yükseköğretime GeçiĢte Açık ve
Dr. Ertuğ CAN
Uzaktan Eğitim Sistemi: Mevcut Durum,
Sorunlar ve Öneriler / Open and Distant
Education System in Passing to Higher
Education in Turkey: Current Situation,
Problems and Suggestions
14.20-14.40
Prof. Dr. Asuman Seda
SARACALOĞLU
Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr.
Kerim GÜNDOĞDU
Arş. Gör. Nisa BAġARA
BAYDĠLEK
Arş. Gör. Sanem UÇA
Güney Kore, Japonya ve Türkiye'de
Dershanecilik Sistemi / The System of Private
Teaching Institutions in Southern Korea,
Japan and Turkey
14.40-15.00
Y. Lisans Öğr. Betül
BALDAN
Private Teaching Institutions in Turkey: The
History and the Factors Facilitating Their
Popularity/ Türkiye’de Özel Dersaneler:
Tarihi ve Popülerliklerine Etki Eden
Faktörler
15.00-15.20
TartıĢma / Discussion
15.20-15.40: Kahve Arası
24
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
18 OCAK / JANUARY 2013, CUMARTESĠ / SATURDAY
SALON III / HALL III
VII.OTURUM / SESSION VII
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Nihat BÜYÜKBAġ
14.00-14.20
14.20-14.40
Özel Dershaneler Birliği Özel Dershanelerin Eğitim Sistemi Ġçindeki
Der.
Yönetim
Kurulu Yeri, Sosyo- Ekonomik Değerleri, Geleceği /
Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ
The Place, Socioeconomic Values and the
Future of Private Teaching Institutions in The
Educational System
Prof. Dr. Ali GÜLER
Türk Eğitim Sisteminde Fırsat EĢitsizliği ve
Dershane Olgusu / Inequality Of Opportunity
and the Fact of Private Teaching Institutions
in The Turkish Educational System
14.40-15.00
Yrd. Doç. Dr./ Assist. Prof. Yazılı Basında Dershaneler /
Private
Dr. M. Akif SÖZER
Teaching Institutions on Written Media
15.00-15.20
Yrd. Doç. Dr./ Assist. Prof. Dershanelerin Tercih Edilme Nedenleri
Dr. Yüksel NĠZAMOĞLU
Üzerine Bazı Tespitler / Some Findings on
The Reasons Why People Prefer Private
Teaching Institutions
15.20-15.40
TartıĢma / Discussion
15.40-16.00 Çay - Kahve Arası / Tea – Coffee Break
25
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
KATILIMCI
16-18 OCAK
/ JANUARYLĠSTESĠ
2014 / ANTALYA
18 OCAK / JANUARY 2014, CUMARTESĠ / SATURDAY
SALON I/ HALL I
VIII. OTURUM / SESSION
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Ali BALCI
16.00-16.20
Prof. Dr. Yücel GELĠġLĠ
Türk Eğitim Sisteminde Özel Dershanelerin
GeliĢimi / The Progress of Private Teaching
Institutions in Turkish Educational System
Dershanelerin Tercih Edilme Nedenleri
Üzerine Bazı Tespitler / Some Ascertainments
about the Reasons of Private Institutions
being Chosed
Türkiye'de ve Dünya'da Özel Dershane
Gerçeği / The Fact of Private Teaching
Institutions in Turkey and around the World
16.20-16.40
Açı Dershaneleri ve Aşiyan
Okulları Yön. Kurulu
Başkanı Hüseyin ULUSAL
16.40-17.00
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr. Aytekin
DEMĠRCĠOĞLU
17.00-17.20
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Tampon Eğitim Kurumları Olarak Özel
Dr. Beyhan ZABUN
Dershaneler / Private Teaching Institutions
As the Buffer Educational Institutions
TartıĢma / Discussion
18 OCAK / JANUARY 2014, CUMARTESĠ / SATURDAY
SALON I/ HALL I
VIII. OTURUM / SESSION
DEĞERLENDĠRME OTURUMU VE SONUÇ BĠLDĠRĠSĠNĠN OKUNMASI /
EVALUATION SESSION and ANNOUNCEMENT of the FINAL REPORT of the
CONGRESS
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
SAAT
KONUġMACILAR
Prof. Dr. Firdevs GÜNEġ
17.20
Prof. Dr. Bahaddin ACAT
Prof. Dr. Hayati AKYOL
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Nihat BÜYÜKBAġ
26
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
KATILIMCI
E- POSTA
Bülent ARINÇ
Nabi AVCI
ġEHĠR- ÜLKE
BaĢbakan Yardımcısı
Ankara / TÜRKĠYE
Milli Eğitim Bakanı
Ankara / TÜRKĠYE
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu BaĢkanı
Ankara / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi Rektörü
Ankara / TÜRKĠYE
Prof. Dr. Derya ÖRS
[email protected]
Prof. Dr. Süleyman
BÜYÜKBERBER
[email protected]
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
[email protected]
Prof. Dr. Hayati AKYOL
[email protected]
Nihat BÜYÜKBAġ
[email protected]
Prof. Dr. Selma YEL
[email protected]
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
[email protected]
Prof. Dr. Necati Fahri TAġ
[email protected]
Doç. Dr. Uğur ÜNAL
[email protected]
Prof. Dr. M. Bahaddin ACAT
[email protected]
Doç. Dr. Oktay AKBAġ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
AKPINAR
Okul Yöneticisi Hakan AKSOY
[email protected]
Öğrt. Ġbrahim AKġĠT
ArĢ. Gör. Betül ALTAY
[email protected]
[email protected]
Denizli / TÜRKĠYE
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın / TÜRKĠYE
ArĢ. Gör. Mehmet ALTIN
[email protected]
ArĢ. Gör. Dilek ALTUN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ANILAN
[email protected]@gmail.com
Eğitim Uzm. Serdar ARHAN
[email protected]
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın / TÜRKĠYE
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Osmangazi Üniversitesi
EskiĢehir / TÜRKĠYE
Ankara / TÜRKĠYE
Y. Lisans Öğr. / Öğrt. Ersin
ATAR
[email protected]
[email protected]
27
Atatürk AraĢtırma Merkezi
BaĢkanı
Ankara / TÜRKĠYE
Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı
Ankara / TÜRKĠYE
Atatürk AraĢtırma Merkezi
BaĢkan Yardımcısı
Ankara / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Erzincan Üniversitesi
Erzincan / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Osmangazi Üniversitesi
EskiĢehir/ ANKARA
Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale / TÜRKĠYE
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Trabzon / TÜRKĠYE
Ordu / TÜRKĠYE
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
Yrd. Doç. Dr. Seyit ATEġ
[email protected]
Dr. Nurcan ATEġOK DEVECĠ
[email protected]
Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
[email protected]
Prof. Dr. Kazim AZĠMOV
[email protected]
ArĢ. Gör. Tuğba BABACAN
[email protected]
ArĢ. Gör. Belgin BAL
[email protected]
Prof. Dr. Ali BALCI
[email protected]
Doç. Dr. Seher BALCI ÇELĠK
[email protected]
Y. Lisans Öğr. Betül BALDAN
[email protected]
Prof. Dr. Erdoğan BAġAR
[email protected]
ArĢ. Gör. Nisa BAġARA
BAYDĠLEK
Yrd. Doç. Dr. D. Neslihan BAY
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Yalçın
BAY
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BEKTAġ
[email protected]
Okt. Doktora Öğr. Dinçer
BĠÇER
Dr. Süheyla BOZKURT
[email protected]
Doç. Dr. Bekir BULUÇ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Prof. Dr. Vehbi ÇELĠK
[email protected]
ArĢ. Gör. Özkan ÇELĠK
[email protected]
ArĢ. Gör. Dr. Meltem ÇENGEL
[email protected]
Öğrt. Adem ÇĠLEK
Doktora Öğr. Okan ÇOBAN
[email protected]
[email protected]
Öğrt. Emine DAĞLI
[email protected]
28
Muğla / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Ankara / TÜRKĠYE
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi
Muğla / TÜRKĠYE
Baku State University
Bakü / Azerbaycan
Pamukkale Üniversitesi
Denizli / TÜRKĠYE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun / TÜRKĠYE
Marmara Üniversitesi
Ġstanbul / TÜRKĠYE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun / TÜRKĠYE
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun / TÜRKĠYE
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın / TÜRKĠYE
Osmangazi Üniversitesi
EskiĢehir / TÜRKĠYE
Osmangazi Üniversitesi
EskiĢehir / TÜRKĠYE
Sakarya Üniversitesi /
TÜRKĠYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Zonguldak / TÜRKĠYE
Ankara / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Mevlana Üniversitesi
Konya/ TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın / TÜRKĠYE
Ankara / TÜRKĠYE
UĢak Üniversitesi
UĢak / TÜRKĠYE
Ankara / TÜRKĠYE
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
Yrd. Doç. Dr. Aytekin
DEMĠRCĠOĞLU
ArĢ. Gör. Ġlker DERE
ArĢ. Gör. Deniz DERĠNBAY
[email protected]
m
[email protected]
[email protected]
Doç. Dr. Erkan DĠNÇ
[email protected]
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
bdonmez inonu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ġzzet DÖġ
[email protected]
Prof. Dr. Tayyip DUMAN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Erol DURAN
[email protected]
Öğrt. Özden EKĠNCĠ
Yrd. Doç. Dr. Kemale
ELEKBEROVA
Yrd. Doç. Dr. AyĢe ELĠTOK
KESĠCĠ
Yrd. Doç. Dr. Cahit EPÇAÇAN
[email protected]
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Cevdet
EPÇAÇAN
DanıĢtay Üyesi- Eski MEB.
Ġlköğret. Gen. Md. Ġbrahim
ER
Doç. Dr. Ali Rıza ERDEM
[email protected]
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
[email protected]
Öğr. Gör. Firoz FAOZI
[email protected]
Prof. Dr. Yücel GELĠġLĠ
[email protected]
Prof. Dr. F. Dilek GÖZÜTOK
[email protected]
Prof. Dr. Ali GÜLER
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim
GÜLTEKĠN
Doç. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
[email protected]
Prof. Dr. Firdevs GÜNEġ
[email protected]
Prof. Dr. Douglas K.HARTMAN
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
29
Sinop / TÜRKĠYE
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya / TÜRKĠYE
UĢak Üniversitesi
UĢak / TÜRKĠYE
Ege Üniversitesi
Ġzmir / TÜRKĠYE
Ġnönü Üniversitesi
Malatya/ TÜRKĠYE
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi
KahramanmaraĢ TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
UĢak Üniversitesi
UĢak / TÜRKĠYE
Konya / TÜRKĠYE
Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisi Bakü / Azerbaycan
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın / TÜRKĠYE
Siirt Üniversitesi
Siirt/ TÜRKĠYE
Siirt Üniversitesi
Siirt / TÜRKĠYE
Ankara / TÜRKĠYE
Pamukkale Üniversitesi
Denizli / TÜRKĠYE
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon / TÜRKĠYE
Kabil Devlet Üniversitesi
Kabil/ AFGANĠSTAN
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
Ankara Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Mevlana Üniversitesi
Konya / TÜRKĠYE
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın / TÜRKĠYE
Bartın Üniversitesi
Bartın / TÜRKĠYE
Michigan State University
Michigan / ABD
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
Doç. Dr. Muhammet
HEKĠMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Lütfü
Ankara / TÜRKĠYE
ĠLGAR
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. ġengül
ĠLGAR
[email protected]
Öğrt. Fatma KALKAN
Doç. Dr. ġerafettin
KARAKAYA
Okul Md. Mahmut
KARAKAYA
ArĢ. Gör. Dr. Osman Yılmaz
KARTAL
[email protected]
Uzm. Gamze KASALAK
[email protected]
Doç. Dr. Yüksel KAġTAN
[email protected]
Md. Yücel KAġTAN
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
[email protected]
Mat. Öğrt. ġule KESGĠN
[email protected]
Dr. Seval Deniz KILIÇ
Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL
[email protected]
Doç. Dr. Güray KIRPIK
[email protected]
ArĢ. Gör. Serkan KOLUMAN
[email protected]
ÖZDEBĠR Yönetim Kurulu
BaĢkanı Faruk KÖPRÜLÜ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KURNAZ
[email protected]
[email protected]
com
Ġstanbul Üniversitesi
Ġstanbul / TÜRKĠYE
Ġstanbul Üniversitesi
Ġstanbul / TÜRKĠYE
Ankara / TÜRKĠYE
Akdeniz Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Çanakkale / TÜRKĠYE
Akdeniz Üniversitesi
Antalya / TÜRKĠYE
Akdeniz Üniversitesi
Antalya / TÜRKĠYE
Antalya / TÜRKĠYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Afyon / TÜRKĠYE
Ġzmir / TÜRKĠYE
Atatürk Üniversitesi
Erzurum / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/TÜRKĠYE
Özel Dershaneler Birliği
Derneği
Ankara / TÜRKĠYE
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya TÜRKĠYE
Okt. Yasemin KURTLU
Yrd. Doç. Dr. Erdal KÜÇÜKER
[email protected]
GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Tokat / TÜRKĠYE
Prof. Dr. ġermin KÜLAHOĞLU
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Yüksel
NĠZAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan OKUR
[email protected]
Zih. Eng. Sınıf Öğrt. Hülya
OKUTAN
Muğla Milletvekili (MEB Eski
Ġlköğret. Gen. Md.) Yüksel
[email protected]
Uludağ Üniversitesi
Bursa / TÜRKĠYE
Turgut Özal Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Sakarya Üniversitesi
Sakarya / TÜRKĠYE
Afyonkarahisar / TÜRKĠYE
[email protected]
Ankara / TÜRKĠYE
30
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
ÖZDEN
Y. Lisans Öğr. Yusuf
ÖZSOY
Yrd. Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK
[email protected]
[email protected]
Sakarya Üniversitesi
Sakarya / TÜRKĠYE
Sakarya Üniversitesi
Sakarya / TÜRKĠYE
Sınıf Öğrt. Alan Bilim Uzm. Ali
Ekber PEKġEN
Yrd. Doç. Dr. Somayyeh
RADMARD
Prof. Dr. Linda F. ROBERTSON
[email protected]
Ġngilizce Öğrt. Sevgi SABANCI
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Mahmut SAĞIR
[email protected]
Prof. Dr. Asuman
S.SARACALOĞLU
Doç. Dr. Ferudun SEZGĠN
[email protected]
Öğrt. Betül SEZGĠN
Doç. Dr. Kseanela SOTĠROFSKĠ
[email protected]
Öğrt. Mustafa SOYSAL
[email protected]
Ankara / TÜRKĠYE
Doç. Dr. Salih ġAHĠN
[email protected]
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Yrd. Doç. Dr. Özlem ġĠMġEK
ÇETĠN
Yrd. Doç. Dr. Feyza
TANTEKĠN ERDEN
Doktora Öğr. KürĢat TARIM
[email protected]
Prof. Dr. Mehmet TAġPINAR
[email protected]
ArĢ. Gör. Dr. Deniz TONGA
[email protected]
Okt. Dr. Onur TOPOĞLU
[email protected]
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN
[email protected]
Prof. Dr. Selahattin TURAN
[email protected]
Doç. Dr. Mehmet TURAN
[email protected]
Okul Md. Refik TURAN
refikturan76@hotmail.com
somayyeh92@yahoo.com
lfrobert@kent.edu
ferudun@gazi.edu.tr
Ġstanbul Aydın Üniversitesi
Ġstanbul / TÜRKĠYE
Kent State University
Kent / Ohio ABD
Ġstanbul / TÜRKĠYE
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi
KahramanmaraĢ
TÜRKĠYE
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın/ TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
Yrd. Doç. Dr. M. Akif SÖZER
tfeyza@metu.edu.tr
kursattarim@gmail.com
31
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKĠYE
Aksaray Üniversitesi
Aksaray / TÜRKĠYE
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın / TÜRKĠYE
Zirve Üniversitesi
Gaziantep / TÜRKĠYE
Osmangazi Üniversitesi
EskiĢehir / TÜRKĠYE
Fırat Üniversitesi
Elazığ / TÜRKĠYE
Ankara / TÜRKĠYE
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
ArĢ. Gör. Sanem UÇA
sanemuca@gmail.com
ArĢ. Gör. Ufuk ULUÇINAR
ufuk.ulucinar@gmail.com
Açı Dershaneleri ve AĢiyan
Okulları Yön. Kur. BĢk. Hüseyin
ULUSAL
Yrd. Doç. Dr. Ayhan URAL
hsynulusal@gmail.com
ArĢ. Gör. Elif BüĢra UZUN
ebusrauzun@gazi.edu.tr
urala@gazi.edu.tr
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın / TÜRKĠYE
UĢak Üniversitesi
UĢak / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
Öğretmen Ceyhun UZUN
ArĢ. Gör. Nurtaç ÜSTÜNDAĞ
nurtac.ustundag@adu.edu.tr
Uzm. Ali YAKAR
aliyakar10@gmail.com
Prof. Dr. Ali YAKICI
yakici@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
mustafayavuz@konya.edu.tr
Öğrt. Ġbrahim YAVUZ
iyavuz26@mynet.com
ArĢ. Gör. Dr. Akan Deniz
YAZGAN
akandeniz@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Atila YILDIRIM
ayildirim@konya.edu.tr
Öğr. Üye. Yrd. Doç. Dr. Kamil
YILDIRIM
Prof. Dr. Cemal YILDIZ
kamilyildirim1@gmail.com
Öğr. Gör. Dr. Mustafa YILDIZ
mustafa@gazi.edu.tr
Eğitim DanıĢmanı Sefer
YÜRÜK
Yrd. Doç. Dr. Beyhan ZABUN
seferyuruk@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Filiz
ZAYĠMOĞLU ÖZTÜRK
filizzayimogluozturk@odu.edu
.tr
Hüseyin TOSUN
ht0992@gmail.com
Hasan BALCI
hbalci@atam.gov.tr
bzabun@gazi.edu.tr
32
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın / TÜRKĠYE
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi
Muğla / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Konya/ TÜRKĠYE
Ankara / TÜRKĠYE
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Çanakkale / TÜRKĠYE
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya / TÜRKĠYE
Aksaray Üniversitesi
Aksaray / TÜRKĠYE
Marmara Üniversitesi
Ġstanbul / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
Ġstanbul / TÜRKĠYE
Gazi Üniversitesi
Ankara/ TÜRKĠYE
Ordu Üniversitesi
Ordu / TÜRKĠYE
Atatürk AraĢtırma Merkezi
Bilimsel ÇalıĢmalar Müdürü
Ankara /TÜRKĠYE
Atatürk AraĢtırma Merkezi
Ġnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Müdürü Ankara /
TÜRKĠYE
CUMHURĠYET’ĠN KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE EĞĠTĠMDE KADEMELER
ARASI GEÇĠġ VE YENĠ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESĠ
CONGRESS OF PASSING AMONG LEVELS AND NEW MODELS IN EDUCATION
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY
16-18 OCAK / JANUARY 2014 / ANTALYA
Aslı AKDOĞANBULUT
ĠNSAN
aakdogan@atam.gov.tr
Orhan NEÇARE
o.necare@atam.gov.tr
Oya ġAKI
Aynur YAVUZ AKENGĠN
o.saki@atam.gov.tr
ayavuz@atam.gov.tr
Rıza ÇEKĠÇ
33
Atatürk AraĢtırma Merkezi
Uzman Yardımcısı Ankara /
TÜRKĠYE
Atatürk AraĢtırma Merkezi
Uzman Yardımcısı Ankara /
TÜRKĠYE
Atatürk AraĢtırma Merkezi
Atatürk AraĢtırma Merkezi
Uzman Yardımcısı Ankara /
TÜRKĠYE
Atatürk AraĢtırma Merkezi
Download

PROGRAM - Atatürk Araştırma Merkezi