VIII. ULUSLARARSI ATATÜRK KONGRESİ
KURULLARI
Kongre Eş Başkanları
Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN – Prof. Dr. Yakup MAHMUDOV
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. NeĢe ÖZDEN
Prof. Dr. Mehmet TEMEL
Prof. Dr. Ömer TURAN
Prof. Dr. Selma YEL
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Doç. Dr. Kemal ÇELĠK
Doç. Dr. Ġrade MEMMEDOVA
Doç. Dr. Tofig NECEFLĠ
Doç. Dr. Hamit PEHLĠVANLI
Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Hüseyin TOSUN
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Akademik Akif ALĠZADE
Prof. Dr. Yakup MAHMUDOV
Nihat BÜYÜKBAġ
Prof. Dr. Cebi BAHRAMOV
Prof. Dr. Halil BAL
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BĠLGĠN
Prof. Dr. Mehmet CANATAR
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Prof. Dr. Abdullah ĠLGAZĠ
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN
Prof. Dr. Bedri GENCER
Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Prof. Dr. Mehmet HACISALĠHOĞLU
Prof. Dr. Abdullah ĠLGAZĠ
Prof. Dr. Nedim ĠPEK
Prof. Dr. Keziban ACAR KAPLAN
Prof. Dr. Turan KARATAġ
Prof. Dr. Faruk KOCACIK
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. Tofig MUSTAFAZADE
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL
Prof. Dr. NeĢe ÖZDEN
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ
Prof. Dr. Necati Fahri TAġ
Prof. Dr. Cemalettin TAġKIRAN
Prof. Dr. Mehmet TEMEL
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Akademik Ġsa HABĠBEYLĠ
Prof. Dr. Yakup MAHMUDOV
Nihat BÜYÜKBAġ
Prof. Dr. Ali AÇIKEL
Prof. Dr. Kemal ARI
Prof. Dr. Betül ASLAN
Prof. Dr. Ġrade BAĞIROVA
Prof. Dr. Halil BAL
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BĠLGĠN
Prof. Dr. Mehmet CANATAR
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK
Prof. Dr. Ġsmail COġKUN
Prof. Dr. Jale DEMĠRCĠ
Prof. Dr. AyĢe PAMĠR DIETRICH
Prof. Dr. Yasemin DOĞANER
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
1
Prof. Dr. Mustafa TURAN
Prof. Dr. Ömer TURAN
Prof. Dr. Mustafa TÜRKEġ
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR
Prof. Dr. Erdoğan UYGUR
Prof. Dr. Selma YEL
Prof. Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Prof. Dr. NeĢe M. YÜCE
Prof. Dr. Saime YÜCEER
Doç. Dr. Allahverdi ALĠMĠRZĠYEV
Doç. Dr. Esma TORUN ÇELĠK
Doç. Dr. Kemal ÇELĠK
Doç. Dr. Ġrade MEMMEDOVA
Doç. Dr. Celal METĠN
Doç. Dr. Güntekin NECEFLĠ
Doç. Dr. Ġlgar NĠFTELĠYEV
Doç. Dr. Tuncay ÖĞÜN
Doç. Dr. Hamit PEHLĠVANLI
Doç. Dr. Serdar SARISIR
Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM
Dr. Hv. Öğ. Alb. F.Rezzan ÜNALP
Yrd. Doç. Dr. Elnur AĞAYEV
Yrd. Doç. Dr. Özlen ÇELEBĠ
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim ERDAL
Kongre Sekretaryası
Merve UĞUR
2
3
Download

kongre-kurulları