ULUSLARARASI MEDENİYET
VE KADIN KONGRESİ
(Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü
Anısına)
20-22 Ekim 2014 / MUĞLA
INTERNATIONAL CONGRESS ON
CIVILIZATION AND WOMAN
(In Tribute to the 50th Anniversary of the Death of
Halide Edip Adıvar)
October 20-22, 2014 / MUĞLA
PROGRAM
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
(HALİDE EDİP ADIVAR’IN ÖLÜMÜNÜN 50.
YILDÖNÜMÜ ANISINA)
20-22 Ekim 2014 / MUĞLA
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND
WOMAN
(IN TRIBUTE TO THE 50TH ANNIVERSARY OF THE
DEATH OF HALIDE EDIP ADIVAR)
October 20-22, 2014 / MUĞLA
AÇILIŞ/OPENİNG
20 Ekim / October 2014 / Saat: 09.30
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
KONGRE KURULLARI / COMMITEES OF THE CONGRESS
DÜZENLEYEN KURUMLAR / ORGANIZING INSTITUTIONS
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi
UNESCO Türkiye Milli Komitesi
Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (KAMMER)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
DÜZENLEME KURULU/ ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Nihat BÜYÜKBAŞ
Prof. Dr. Bayram AKÇA
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK
Prof. Dr. Nahide BOZKURT
Prof. Dr. İsmail COŞKUN
Prof. Dr. Melek ÇOLAK
Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN
Prof. Dr. Neşe ÖZDEN
Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR
Prof. Dr. Mehmet TEMEL
Prof. Dr. Muammer TUNA
Prof. Dr. Selma YEL
Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN
Doç. Dr. Sevtap DEMİRCİ
Doç. Dr. İbrahim MARAŞ
Hüseyin TOSUN
BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Prof. Dr. Ülker AKKUTAY
Prof. Dr. Ayşe AYATA
Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR
Prof. Dr. Gülnihal BOZKURT
Prof. Dr. Pervin ÇAPAN
Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK
Prof. Dr. Adnan DİLER
Prof. Dr. Zehra DÖKMEN
Prof. Dr. Hatice Nur ERKIZAN
Prof. Dr. Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU
Prof. Dr. Bedri GENCER
Prof. Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ
Prof. Dr. Esin KAHYA
Prof. Dr. Servet KARABAĞ
Prof. Dr. Nesrin KARACA
Prof. Dr. Asiye KORKMAZ
Prof. Dr. Şefika KURNAZ
Prof. Dr. Hüseyin MEVSİM
Prof. Dr. Nurgün OKTİK
Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU KUŞ
Prof. Dr. Erdoğan UYGUR
Doç. Dr. Ayten SEZER ARIĞ
Doç. Dr. Hülya BOYANA
Doç. Dr. Selda KAYA KILIÇ
Doç. Dr. Hakan KIRIMLI
Doç. Dr. Bekir KOÇ
Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA
Doç. Dr. Başak KOCA ÖZER
Doç. Dr. Serdar SARISIR
Yrd. Doç. Dr. A. Latif ARMAĞAN
Yrd.
Doç.
Dr.
Neriman
ERSOY
HACISALİHOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ferhan KIRLIDÖKME
MOLLAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Nuray ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Tuna AKÇAY
Dr. Leyla KAPLAN
SEKRETERYA / SECRETARIAT
Arzu GÜVENÇ SAYGIN
Murat SAYGIN
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 EKİM 2014 / 20 OCTOBER 2014
SALON I
09.00
Kayıt Kabul / Registration and Admission
10.00
Açılış / Opening
10.00
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / Moment of Silence and
the National Anthem of Turkey
10.05-10.40
Açılış Konuşmaları / Opening Speehces
• Prof. Dr. Neşe ÖZDEN / Ankara Üniversitesi
Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAMMER)Müdürü
/ Director of KAMMER, Ankara University,
Comparative Civilization and Peace Studies Research
& Application Center
• Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN / Atatürk Araştırma
Merkezi Başkanı / President of Ataturk Research
Center
• Prof. Dr. Mansur HARMANDAR / Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Rektörü / Rector of Muğla Sıtkı
Koçman University
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 EKİM 2014, PAZARTESİ / 20 OCTOBER 2014, MONDAY
SALON I / HALL I
I.OTURUM / SESSION I
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
10.50-11.10
Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ
Tanzimat Dönemine Ait Neşredilmemiş
Nizamnamelerinde Kadının Yeri
11.10-11.30
Prof. Dr. Osman KÖKSAL
Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadın ve Çocuğa Özgü Eski
Yazılı (Arap Harfli) Periyodikler Üzerine Bir
Değerlendirme 11.30 – 11.50
Doç. Dr. Şafak KAYPAK
11.50-12.10
Okt. Dr. Feyza KURNAZ
ŞAHİN
Cumhuriyet’le Başlayan Modernleşme Sürecinde
Değişen Kadın Kimliği
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yayınlanan Dergilerde
“Asrî” ve “Ananevî” Kadın İmgesi 12.10-12.30
Osmanlı
Tartışma / Discussion
12.30 -14.00: Öğle Arası / Lunch Break
20 EKİM 2014, PAZARTESİ / 20 OCTOBER 2014, MONDAY
SALON II / HALL II
I.OTURUM / SESSION I
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Bayram AKÇA
Türkiye’deki
Üniversitelerde
Elemanlarının Dağılışı 11.10-11.30
Prof. Dr. Ülkü ESER
ÜNALDI
Araş. Gör. Abdullah
TÜRKER
Doç. Dr. Özgür YILDIZ
11.30 – 11.50
Doç. Dr. Mahmut BOZAN
Türkiye’de Kadın Akademisyen Profili
11.50-12.10
Dr. Hüsnü ÖZLÜ
Cumhuriyet Dönemi Bir Bilim Kadını Afet İnan ve Tarih
ve Medeniyet Çalışmaları
10.50-11.10
12.10-12.30
Öğretim
İlk Türk Kadın Tarih Profesörü: Afet İnan
Tartışma / Discussion
12.30 -14.00: Öğle Arası / Lunch Break
Kadın
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 EKİM 2014, PAZARTESİ / 20 OCTOBER 2014, MONDAY
SALON III / HALL III
I. OTURUM / SESSION I
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Melek ÇOLAK
10.50-11.10
Doç. Dr. İsmet ZAATOV
Kırım Türklerinin İlk Kadın Tiyatrocuları
11.10-11.30
Doç. Dr. İrade
MEMMEDOVA
Hanlıklar Döneminde Azerbaycan’da Kadınların Durumu
ve Uğraşıları
11.30 – 11.50
Yrd. Doç. Dr. Feride
ALİYEVA
1929-1930'lu Yıllarda Azerbaycan SSC' de Kadınların
Sayısının Çoğalması ve Eğitim Düzeyinin Yükselmesi
11.50-12.10
Dr. Masoumeh DAEI
İran Meşrüte Devriminde, Bayanların Siyasi ve İctimaii
Katılımları
12.10-12.30
Tartışma / Discussion
12.30 -14.00: Öğle Arası / Lunch Break
20 EKİM 2014, PAZARTESİ / 20 OCTOBER 2014, MONDAY
SALON I / HALL I
II. OTURUM / SESSION II
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Neşe ÖZDEN
14.00-14.20
14.20-14.40
Prof. Dr.
Maarife HACIYEVA
Doç. Dr.
Hasan CİCİOĞLU
14.40-15.00
Doç. Dr.
Liubovi ÇİMPOEŞ
15.00-15.20
Dr. Araş. Gör.
Cemile KINACI
15.20-15.40
Kadın Azerbaycan Edebi-Medeni Salnamesinde
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti’nin
Varoluş
Mücadelesinde Parlamentoda Yer Alan Kıbrıs Türk
Kadını Gagauz Kadınların Modern Dönemin Sorunları ile Baş
Etmeleri ve Çözüm Üretmeleri İdeoloji-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Kazak Sovyet
Edebiyatında Kadın İmajı: “Botagöz” XVIII-XIX.
Yüzyıllarda Orta Asya’da Kadın: Edebiyat, Din, Hukuk
ve Eğitim
Tartışma / Discussion
15.40 – 16.00: Çay-Kahve Arası / Tea - Coffee Break
20 EKİM 2014, PAZARTESİ / 20 OCTOBER 2014, MONDAY
SALON II / HALL II
II. OTURUM / SESSION II
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Nahide BOZKURT
14.00 – 14.20
Prof. Dr.
Hüsnü Ezber BODUR
14.20 – 14.40
Doç. Dr.
Hülya BOYANA
Yrd. Doç. Dr.
Gonca YAYAN
Yrd. Doç. Dr
Özlem GÜNEŞ
14.40 – 15.00
15.00 – 15.20
Dünya Değerler Araştırması Verilerine Göre İslam
Medeniyeti Algısı ve Kadın-Erkek İlişkileri: NeoOryantalist Bir ‘İnşa’ Mı?
Roma Uygarlığında Kadın
Medeniyet Kadın, Sanat ve Mitler
Doğu’da ve Batı’da Mâşuk: Leyla ve Juliet Tipleri
Üzerinden İki Farklı Medeniyetin Kadına Bakışı Tartışma / Discussion
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
20 EKİM 2014, PAZARTESİ / 20 OCTOBER 2014, MONDAY
SALON III / HALL III
II. OTURUM / SESSION II
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Mehmet TEMEL
14.00 – 14.20
Prof. Dr.
Recep ŞKRIYEL
14.20 – 14.40
Prof. Dr.
Hüseyin MEVSİM
Doç. Dr.
Ayten SEZER ARIĞ
14.40 – 15.00
15.20 – 15.40
Sosyalist
Yugoslavya'daki
Müslüman
Kadının
Pozisyonuna Atatürk Reformların Etkisi ve “Zar ve Peçeye
Yasak Koyma Kanununu (1951)”
Bulgar Gözüyle Cumhuriyet Türk Kadını
Atatürk Döneminde Kadınlara Verilen Haklar ve Bunun
Diğer Ülke Kadınları Üzerindeki Etkileri
Tartışma / Discussion
15.40 – 16.00: Çay-Kahve Arası / Tea - Coffee Break
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 EKİM 2014, PAZARTESİ / 20 OCTOBER 2014, MONDAY
SALON I / HALL I
III. OTURUM / SESSION III
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Muammer TUNA
16.00 – 16.20
Doç. Dr.
Fatma ARPACI
Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Kadınların
Görüşlerinin İncelenmesi
16.20 – 16.40
Yrd. Doç. Dr.
Serap BELLI
Kadına Yönelik Şiddetin Sosyal Psikolojik Zemini
16.40 – 17.00
Dr. Av.
Kadir GÜNDOĞAN
Namus Cinayetlerinde Suç ve Suçlu Profili 17.00 – 17.20
Araş. Gör.
Nurtaç ERGÜN
Hem Göçmen Hem Kadın Olmak: Kadın Yazarların
Kaleminden Dış Göç Sürecinde Şiddete Maruz Kalan
Kadınlar
17.20 – 17.40
Tartışma / Discussion
20 EKİM 2014, PAZARTESİ / 20 OCTOBER 2014, MONDAY
SALON II / HALL II
III. OTURUM / SESSION III
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Selma YEL
16.00 – 16.20
Prof. Dr.
Mustafa YILMAZ Modern Türk Kadınının Dünyada Algılanışı 16.20 – 16.40
Prof. Dr.
Şerife Bige SÜKAN Atatürk Devrimi ile Türkiye'de Kadının Özgürleşmesine
İlişkin Fransız Değerlendirmeleri
16.40 – 17.00
17.20-17.40
Prof. Dr.
Melek ÇOLAK
Macar Kaynaklarında Osmanlıdan Cumhuriyete Kadın
(XIX. Yüzyıl Sonları-XX. Yüzyıl Başları)
Tartışma / Discussion
15.40 – 16.00: Çay-Kahve Arası / Tea - Coffee Break
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 EKİM 2014, PAZARTESİ / 20 OCTOBER 2014, MONDAY
SALON III / HALL III
III.OTURUM / SESSION III
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN
16.00 – 16.20
Prof. Dr.
İbrahim YILMAZÇELİK
XIX. Yüzyılda Diyarbakır’da Kadının Sosyal Yapı
İçerisindeki Yeri
16.20 – 16.40
Prof. Dr.
İrfan ALBAYRAK
Eski Anadolu’nun İlk Vasiyetnameleri ve Kadınların
Miras Hakları 16.40 – 17.00
Yrd. Doç. Dr.
Turgut SUBAŞI
Tanzimat Döneminde Osmanlı Kadını ve Moda
17.00 – 17.20
Yrd. Doç. Dr.
Volkan PAYASLI
İşgal, Sancak Ve Devlet Yılları Dönemlerinde
Medeniyetler Eşiği Hatay’da Kadın Yaşamı Üzerine Bir
Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr.
Olcay ÖZKAYA DUMAN
17.20 – 17.40
19.00-20.30: Akşam Yemeği / Dinner
Tartışma / Discussion
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON I / HALL I
IV.OTURUM / SECTION IV
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Hatice Nur ERKIZAN
09.20 – 09.40
Prof. Dr.
Pervin ÇAPAN
Anıdan Otobiyografiye Halide Edip Adıvar’ın ‘Mor
Salkımlı Ev’ inde Bir Kadın Yazarın İnşası
09.40 – 10.00
Doç. Dr. Aynur ÖZ ÖZCAN
Ana ile İlgili Özbek ve Türk Atasözleri
10.00 – 10.20
Araş. Gör.
Sibel HATİPOĞLU
Sevinç Çokum’un Tarihî Romanlarında Savaş ve Göçle
Sınanmış Kadın Kimliği
10.20 – 10. 40
Tartışma / Discussion
10.40 – 11.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON II / HALL II
IV. OTURUM / SESSION IV
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ
09.20 – 09.40
Prof. Dr.
Kurtuluş KAYALI
Atipik Bir Muhalif Kadın Modernist Entelektüel: Halide
Edip Adıvar
09.40 – 10.00
Prof. Dr.
Bülent YORULMAZ
Halide Edip Adıvar’ın Hindistan Seyahati ve Yaptığı
Görüşmeler Üzerine Bir Değerlendirme 10.00 – 10.20
Yrd. Doç. Dr.
Veli UĞUR
Temsil ve Direniş: Halide Edip’i
Düşüncenin Terimleriyle Okumak
10.20 – 10. 40
Tartışma / Discussion
10.40 – 11.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
Postkolonyal
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON III / HALL III
V. OTURUM / SESSION V
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR
09.20 – 09.40
Prof. Dr.
Nesrin KARACA
Son Dönem Osmanlı Edebiyatında Unutulmuş Bir Kadın
Yazar: Prenses Kadriye Hüseyin (1888-1955)
09.40 – 10.00
Prof. Dr. Sevgi ŞAR
Araş. Gör. Miray ARSLAN
Araş. Gör. Bilge SÖZEN
ŞAHNE
Okt.
Nilüfer ERKAN
Türkiye’de Eczacılık Alanında İlk Kadın Eczacılar
10.00 – 10.20
10.20 – 10. 40
Sanatın Tarihe Açılan Penceresinden Bir Portre: Mihri
Müşfik
Tartışma / Discussion
10.40 – 11.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON I / HALL I
V. OTURUM / SESSION V
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK
11.00 - 11.20
Prof. Dr.
Bayram AKÇA
Türk Siyasi Hayatında Bir Kadın Portresi: Hatı (Satı)
Kadın
11.20 – 11.40
Yrd. Doç. Dr.
Sedef BULUT
Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yerel Seçimlerde
Kadın Olgusu: Kadın Belediye Başkanları Üzerine Bir
İnceleme 11.40 – 12.00
Uzm. Mukaddes ARSLAN
12.00 – 12.20
Yrd. Doç. Dr.
Savaş SERTEL
Türk Siyasi Tarihinde Türk Parlamentosunun İlk Kadın
Milletvekillerinden Satı Kadın ve Hatırasını Yaşatma
Çabaları
Türkiye’nin İlk Kadın Milletvekillerinden Dr. Fatma
Şakir Memik
12.20 – 12.40
Tartışma / Discussion
12.40 -14.00: Öğle Arası / Lunch Break
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON II / HALL II
IV. OTURUM / SESSION IV
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI
11.00 - 11.20
Prof. Dr.
Marsil N. FARKHSHATOV
Z. Validi Togan'ın İlmi Mirasında Türk Medeniyeti
Tarihi (Başkurt Seyası Muhacirin İbn Fadlan'ın
Seyahatnamesi Hakkındaki Kitabı Örneğinde)
11.20 – 11.40
Doç. Dr.
İbrahim MARAŞ
Çağdaş Türk Düşüncesinde Medeniyet ve Ümran Algısı
11.40 – 12.00
Doç. Dr.
Fahri TEMİZYÜREK
Medeniyet ve Kültür Tarihimizde Çığır Açıcı Bir İsim:
Nurettin Topçu
12.00 – 12.20
Doç. Dr
Selda KAYA KILIÇ
Kültür ve Medeniyet Kavramları Üzerine Görüşler
12.20 – 12.40
Tartışma / Discussion
12.40 -14.00: Öğle Arası / Lunch Break
21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON III / HALL III
V. OTURUM / SESSION V
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ
11.00 - 11.20
Prof. Dr. Guzel Valeeva
SULEYMANOVA
Modernization Process in Tatar Art of the Early
Twentieth Century/ Tatar First Female Artists and Their
Contribution to Art of Twentieth Century
11.20 – 11.40
Prof. Dr.
Mehmet KÜLAHCI
Cumhuriyet Döneminde İz Bırakan Kadın Eğitimciler
11.40 – 12.00
Doç. Dr. Yaşar SEMİZ
Okt. Güngör TOPLU
12.Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi – 1935
12.00 – 12.20
Yrd. Doç. Dr. Neriman
ERSOY
HACISALİHOĞLU
İstanbul’da Bulgar Kadın Cemiyeti “Radost” (Meserret)
12.20 – 12.40
Tartışma / Discussion
12.40 -14.00: Öğle Arası / Lunch Break
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON I / HALL I
VI. OTURUM / SESSION VI
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Bülent YORULMAZ
14.00 – 14.20
Prof. Dr. İsmail Hakkı
İNAN
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer
SERİNİKLİ
Küreselleşme İle Gelen Kadın Yoksulluğu
14.20 – 14.40
Doç. Dr.
Seyfi YILDIRIM
Cumhuriyet Dönemi Yurt Dışı Eğitiminde Kadın ve
Modernleşme
14.40 – 15.00
Doç. Dr.
Fatmagül DEMİREL
Cumhuriyet Kadınlarının Askerlik Serüveni: Kadınları da
Alın Askere
15.00 – 15.20
Tartışma / Discussion
15.20 – 16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON II / HALL II
VI. OTURUM / SESSION VI
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Nesrin KARACA
14.00 – 14.20
Prof. Dr.
Naciye GÜNGÖRMÜŞ
Medeniyetin Toplumların Varoluşları ya da Yokoluşları
Üzerine Etkisi: Doğu ve Batı Medeniyetinin Macarlar
Üzerindeki Etkisi 14.20 – 14.40
Prof. Dr.
Tofig MUSTAFAZADE
Yrd. Doç. Dr.
Feride ALİYEVA
Prof. Dr. Ulvi KESER
Küreselleşme ve İslam Uygarlığı
Yrd. Doç. Dr. İlknur
YÜKSEL
Medeniyetlerin Kendi Gelişim Çizgilerinde Şekillenen
Konaklama Binaları
14.40 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
Stratejik Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Bağlamında
Akdeniz Uygarlığına Kesitsel Bir Bakış
Tartışma / Discussion
15.20 – 16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON III / HALL III
VII. OTURUM / SESSION VII
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
14.00 – 14.20
Prof. Dr.
Vladan VIRIYEVIÇ
'A New Turkish Woman' – The Yugoslav Public about
Ataturk's Reforms and the Emancipation of Women
Between the Two World's Wars
14.20 – 14.40
Prof. Dr.
Stefano TRINCHESE
Social Structures and Woman Question in Western
Europe and Turkish Evolution from Ottoman
14.40 – 15.00
Prof. Dr.
Elena BESOLOVA About the Features of the North Caucasian Civilization 15.00 – 15.20
Assoc. Prof.
Liliana BOȘCAN-ALTIN
Character is Destiny: Queen Maria of Romania
15.20 – 15.40
Tartışma / Discussion
15.20 – 16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
21 EKİM 2014, SALI / 21 OCTOBER 2014, TUESDAY
SALON I / HALL I
VII. OTURUM / SESSION VII
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Osman KÖKSAL
16.00 – 16.20
Prof. Dr.
Hatice Nur ERKIZAN
21.Yüzyıl Aydınlanması, Atatürk ve Türkiye Üzerine/ On
Twentieth Century Enligthenment, Ataturk and Turkey
16.20 – 16.40
Dr. Ali ŞAHİN
Atatürk’ün Milli Kimlik, Medeniyet Anlayışı ve
Dönemin Siyasal Sorunları Bağlamında “Hars
Komiteleri”nin Faaliyetleri
16.40 – 17.00
Dr. Sezen KILIÇ
Alman Basınında Atatürk ve Medeniyet (1934-1944)
17.00 – 17.20
Tartışma / Discussion
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATION AND WOMAN
20-22 EKİM / OCTOBER 2014 / MUĞLA
Saat: 17-30-18.30
Değerlendirme Oturumu / Remarks and Evaluation Session
Download

20-22 Ekim 2014 / MUĞLA