BURSA VALĠLĠĞĠ
MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI
KUTLAMA PROGRAMLARI VE ETKĠNLĠKLER (21-25NĠSAN 2014)
I BÖLÜM : ÇELENK SUNMA TÖRENĠ VE ULUSAL EGEMENLĠK YÜRÜYÜġÜ
Tarih, Saat, Yer
ÇELENK SUNMA TÖRENĠHEYKEL ATATÜRK ANITI 23 NĠSAN 2014 SAAT 09.30
AĢağıdaki okullar,150 kiĢilik serbest kıyafetli gruplarla,Türkiye derecesi yapmıĢ okullarımızın sporcu
öğrencileri (23 NĠSAN 2014 TARĠHĠNE KADAR TÜRKĠYE DERECESĠ YAPMIġ SPORCU
ÖĞRENCĠLER)ile ve tabloda belirlenen Ġzci Liderlerinin okulları ise;Ġzci Ünite Sayıları kadar Çelenk
Sunma Törenine katılacaklardır. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Anıta sunumu saygu
durĢu ve istiklal marĢımızın söylenmesinden sonra ;Tüm gruplar,
Caddesini
AÇIKLAMA
takiben
Zafer
Plaza
AVM
önüne
kadar
yapılacak
Cumhuriyet
olan
ULUSAL
EGEMENLĠK yürüyüĢüne de katılacaktır. 23 Nisan 2014 ÇarĢamba günü, Okul müdürlüklerinin
belirleyeceği görevli öğretmenler nezaretinde öğrenci grupları Heykel Atatürk Anıtı’nda yerlerini alacaklardır.
Tören Saat 09.30 da baĢlayacak ve hemen sonrası 09.45 de yürüyüĢe geçilecektir. Namık Kemal
Ortaokulu,Atatürk Ortaokulu ve SetbaĢı Ortaokulu Bayrak ve Flama ile törene katılacaktır.Ġl izci kurulu
baĢkanı Erdinç ġEN ve Bursa Çimento Ortaokulu Ġzci Ünitesi ve Ġzci Lideri Didem ÜYÜKLÜOĞLU
sorumluluğunda ġanlı Bayrağımız göndere çekilecektir..Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenginin Anıta
sunulmasından sonra; Faik Çelik KML Beden Eğitimi Öğretmeni AyĢegül AKBULUT sorumluluğunda okul
Bandosu EĢliğinde Bayrak Flamalar, Ġzciler, Halk Oyunları Ekipleri ve Okul Grupları sıralaması ile yürüyüĢe
geçilecektir.Öğrencilere, BüyükĢehir Belediyemiz tarafından Türk Bayrağı dağıtılacaktır. Okul müdürlüklerimiz
yürüyüĢe katılan öğrencilere;Atatürk, 23 Nisan, Çocuk, Çocuk Sevgisi,Oyun,Sağlıklı Beslenme, Ulusal
Egemenlik, Dünya Çocukları ve Çocuk Bayramımız ile ilgili dövizler hazırlayacaklardır. Dövizlerin kontrolü
okul müdürlüklerince yapılacaktır. Bayrak ve Flama taĢıyan öğrenciler; Çelenk Sunma Töreni ile yürüyüĢe okul
kıyafetleri ile katılacaklardır. Bayrak ve Flama taĢıyan öğrencilerin üst sınıflardan seçilmesine dikkat edilecektir.
Ġlçesi
Okul Adı
Öğrenci Sayısı
Osmangazi
MithatpaĢa Ortaokulu
150
Osmangazi
Taphane Ġlkokulu
150
Osmangazi
DemirtaĢpaĢa Ġlkokulu
150
Osmangazi
ReĢitpaĢa Ġlkokulu
150
Osmangazi
Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulu
150
Çelenk Sunma
Osmangazi
Hoca Ġlyas Ortaokulu
150
Törenine ve
Osmangazi
Osmangazi Ortaokulu
150
Ulusal Egemenlik Osmangazi
Atatürk Ortaokulu
150
YürüyüĢüne
Osmangazi
Bursa Çimento Fabrikası Ġzci Ünitesi
150
Katılacak Okullar Yıldırım
Namazgah Ġhsan Dekmin Ġlkokulu
150
Yıldırım
Dörtçelik Ġlkokulu
150
Yıldırım
Balabanbey Dörtçelik Ġlkokulu
150
Yıldırım
ġehit Öğretmen Mahmut Çatalkaya Ortaokulu
150
Yıldırım
Namık Kemal Ortaokulu
150
Yıldırım
SetbaĢı Ortaokulu
150
ULUSAL
EGEMENLĠK
YÜRÜYÜġÜ
23
NĠSAN
2014
SAAT
09.45-10.30
HEYKEL-CUMHURĠYET
CADDESĠ
YÜRÜYÜġ
Ulusal Egemenlik YürüyüĢü Yıldırım Faik Çelik Bandosu eĢliğinde Çelenk Sunma töreninden sonra
saat 09.45 de Atatürk Anıtı önünden baĢlayacak, Ġnönü Caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesini
takiben Zafer Meydanında sona erecektir.
23 Nisan 2014 Saat
09.45-10.30 Heykel
Cumhuriyet
Caddesi Zafer
Plaza ÖNÜ
Ulusal Egemenlik
YürüyüĢü
Yürüyüş Bitiş Yeri
(Zafer Meydanı)
Yürüyüş
başlangıç yeri
(Atatürk Anıtı)
II.BÜLÜM KUTLAMA PROGRAMLARI
1. KENT MEYDANI AVM ÖNÜ 23 NĠSAN 2014 SAAT 11.00 NĠLÜFER AHMET UYAR ĠLKOKULU ĠL MEM PROGRAMI
AÇIKLAMA: Nilüfer Ġlkokulu Müdürü Alper TAġKIN ve Müdür Yardımcısı Abdullah SELĠMOĞLU ile aĢağıdaki öğretmenler
sorumluluğunda: Kent Meydanı AVM önünde baĢlayacak programa katılan Yönetici ve Öğretmenler 23 Nisan 2014 tarihinde Görevli,
öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Programın incelenmesi, denetlenmesi ve icrası ile öğrencilerin gösteri merkezine ulaĢtırılması okul
müdürlüğü sorumluluğundadır. Yağmur yağması durumunda bu programı Tayyare Kültür Merkezinde yapılacaktır.
PROGRAM
SINIF
SAYI
SÜRE
Ġstiklal MarĢımızın Söylenmesi
PROGRAM SORUMLULARI
2 dk. Belediye Bandosu
Resim ġiir ve Kompozisyon YarıĢmaları Ödül Töreni
Özel Tunçsiper Okulları Korosu
Özel Tunçsiper Okulları Dans Gösterisi
ġiir
Halk Oyunları (Zeybek)
TBMM KuruluĢ Draması
Bulgaristan Halk Oyunları Grubu Gösterisi
Modern Dans Gösterisi (Okul Öncesi)
ġiir
Halk oyunları (Fethiye)
Drama(müzikal gösteri)
Sakarya Ortaokulu Çocuk Oyunları
Müzik (Koro)
TOPLAM
Özel Tunçsiper Okulları
Özel Tunçsiper Okulları
6.Sınıf
1
2.sınıf
12
6.
10
Yabancı Grup
16
Okul öncesi
20
6.sınıf
1
2.sınıf
16
4.sınıf
20
4. sınıf
48
6.7.8.
25
PROGRAM SUNULUCULARI
PROGRAM OKUL KOORDĠNATÖRÜ
Uğur AYDIN (Sosyal Bilgiler Öğrt.) Rüyanaz ARSLAN (Öğrenci)
Abdullah SELĠMOĞLU
181
5 dk.
10 dk.
10 dk.
2 dk.
6 dk.
5 dk
5 dk
5 dk
3 dk
6 dk
4 dk
20 dk.
8 dk.
Program Sunucusu
Arife KOMAN
Burcu YEġERDĠR
Mehtap OĞUL (Türkçe Öğretmeni)
A.Ulviye ġENGÜN (Sınıf Öğrt.)
Mehtap OĞUL (Türkçe Öğretmeni)
Grup Sorumlusu
Fazilet ERDOĞAN(Ana sın.öğrt.)
Elif ÖZTÜRK (Türkçe Öğrt.)
Cihan ĠÇER (sınıf Öğrt.)
Selçuk AKPINAR (sınıf Öğr.)
Öznur SÖNMEZ
Serkan ALTAY (Müzik Öğretmeni)
95 dk
AÇIKLAMA:Merinos Ġlkokulu Müdürü Fethi POYRAZ ve Müdür yardımcısı Ali Fuat BAYRAM ile aĢağıdaki öğretmenler
sorumluluğunda: Kent Meydanı A.V.M önünde baĢlayacak programa katılan Yönetici ve Öğretmenler 23 Nisan 2014 tarihinde
Görevli, öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Programın incelenmesi, denetlenmesi ve icrası ile öğrencilerin gösteri merkezine
ulaĢtırılması okul müdürlüğü sorumluluğundadır.
PROGRAM ADI ĠÇERĞĠ
Ġstiklal MarĢımızın Söylenmesi
SINIF
SAYISI SÜRE
GÖREVLĠ ÖĞRETMEN VE BRANġI
OkulunTamamı
632
2
Sermin SAVUR(Müzik öğretmeni)
4-A
1
5
Safiye UYUSUN
Halk Oyunları
Anasınıfı(Sabah)
14
5
Elvan CESUR
Halk Oyunları Potbori
Anasınıfı(Öğle)
21
8
Yasemin ġENAYAR
3-A
1
1
Cumhure BAYRAM
Günün Anlam ve Önemi
ġiir 23 Nisan
Dünya Çocuk Dansları
Tüm 1. Sınıflar
130
20
1.Sınıf Öğretmenleri
ġiir 23 Nisan
3-B
1
1
Saim GÜLTEKĠN
Dans Gösterisi
4-B
25
4
Güler Bahtiyar ÖZTÜRK
4-A
1
1
Safiye UYUSUN
2-A ve 3-A
15
8
Ayten Tosun- Cumhure BAYRAM
ġiir 23 Nisan
Balkan Halk Oyunları
ġiir 23 Nisan
Bursa Yöresi Halk Oyunları
Toplu Dans Gösterisi „Hayat Bayram Olsa‟
Toplam
Program Sunucusu/Sunucuları
Programın Okul Koordinatörü
4-B
1
1
Güler Bahtiyar ÖZTÜRK
2-B ve 2-C
17
8
Adnan DURMUġ-Aytül GÖKBOĞAZ
Tüm Okul
632
5
Tüm Öğretmenler
Ġlkokulun Tümü
69
Gökay ANDER ( 3-B)Nisa ATEġ (3-A)
Sınıf Zümre BaĢkanları
(1.-2.-3. Ve 4.Sınıf)
3- KENT MEYDANI AVM 3 23 NĠSAN 2014 SAAT 14.00 OSMANGAZĠ ĠSTĠKLAL ĠLKOKULU PROGRAMI
AÇIKLAMA: Ġstiklal Ġlkokulu Müdürü Yüksel ÖZDEMĠR ve Müdür yardımcısı Toper BAYRAMOĞLU ile aĢağıdaki öğretmenler
sorumluluğunda Kent Meydanı önünde baĢlayacak programa katılan Yönetici ve Öğretmenler 23 Nisan 2014 tarihinde Görevli, öğrenciler ise Ġzinli
sayılacaklardır. Programın incelenmesi, denetlenmesi ve icrası ile öğrencilerin gösteri merkezine ulaĢtırılması okul müdürlüğü sorumluluğundadır.
PROGRAM ADI ĠÇERĞĠ
Ġstiklal MarĢımızın Söylenmesi
“ Ah Kalbim “ Dans Gösterisi
“Memleketim” ġarkısı EĢliğinde Dans Gösterisi
SINIF
SAYISI
Tüm Okul
Anasınıfı
SÜRE
GÖREVLĠ ÖĞRETMEN VE BRANġI
3 dk. Zeynep BAġSOY – Müzik Öğretmeni
22
3,5 dk. Tuğba ALTINIRMAK- Okul öncesi Öğrt.
1.Sınıflar
64
5 dk. Arzu BALIK, Dilek ARSLAN-Sınıf Öğrt
“23 Nisan” ġiiri
1/C
1
2 dk
Bayrak Dansı
2/E
26
5 dk. Gülay KÖKSAL- Sınıf Öğret.
“23 Nisan” Korosu
2/A
23
5 dk
“On Ġki Dev Adam” Dans Gösterisi
2/B
12
5 dk. Hatice ÖZTÜRKMEN
“23 Nisan” ġiiri
2/C
2
2 dk. M. ġakir EKĠCĠ-Sınıf Öğretmeni
“23 Nisan” ġiiri
2/D
1
2 dk. Meral ÖZDEMĠR-Sınıf Öğretmeni
Drama
3. Sınıflar
88
10 dk. Suat OĞUZ, ALĠ AKILLI- Sınıf Öğrt.
“23 Nisan” ġiiri
3.Sınıflar
1
2dk.
Halk oyunları Gösterisi
4.Sınıflar
25
10 dk Erkan VARVĠL,,Mikail UVAÇĠN-Sınıf Öğretmeni
4/A
23
5 dk. Elif DAġKIRAN-Sınıf Öğretmeni
“23 Nisan”ġarkısı Bardak Ritmi EĢliğinde
Arzu BALIK –Sınıf Öğrt.
Kadri EKEN- Sınıf Öğretmeni
Çağlayan TEKĠN- Sınıf Öğretmeni
4.6.7.Sınıflar
40
18 dk. Zeynep BAġSOY-Müzik Öğretmeni
“23 Nisan” ġiiri
1/E
1
2 dk. Dilek ÜLKER ARSLAN
“23 Nisan” ġiiri
1/A
1
2 dk. Hatice SĠDĠM
“23 Nisan” ġiiri
Toplam
1/F
1
2 dk. Hakan AYDIN
Okul Korosu
Programın Okul Koordinatörü
331
85
Cemal AKAY, Armağan ANBARCILAR, Dilek ARSLAN, Arzu BALIK
4- HEYKEL KENT MÜZESĠ ÖNÜ 23 NĠSAN 2014 SAAT 11.00
ATATÜRK ORTAOKULU PROGRAMI
AÇIKLAMA: ATATÜRK ORTAOKULU/ĠLKOKULU Müdürü CEYLAN ÇEVĠK ve Müdür yardımcısı FATMA MESTAN ile aĢağıdaki
öğretmenler sorumluluğunda:KENT MÜZESĠ önünde baĢlayacak programa katılan Yönetici ve Öğretmenler 23 Nisan 2014 tarihinde Görevli,
öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Programın incelenmesi, denetlenmesi ve icrası ile öğrencilerin gösteri merkezine ulaĢtırılması okul müdürlüğü
sorumluluğundadır.
PROGRAM ADI ĠÇERĞĠ
Ġstiklal MarĢımızın Söylenmesi
Sunucu Öğrencilerin açılıĢ konuĢması
ġiir
Halk Dansları Gösterisi
Anasınıfı Modern Dans Gösterisi
ġiir
Halk Dansları Gösterisi
Modern Dans Gösterisi
ġiir
Halk Dansları Gösterisi
Halk Dansları Gösterisi
Halk Dansları Gösterisi
Darbuka ġov
Toplam
Program Sunucusu/Sunucuları
Programın Okul Koordinatörü
SINIF
SÜRE
GÖREVLĠ ÖĞRETMEN VE BRANġI
2
1
36
22
2
34
25
1
26
36
20
1
2 dk.
3 dk.
2. dk
8 dk.
10 dk.
2 dk.
10 dk.
8 dk.
2 dk.
10 dk.
10 dk.
10 dk.
8 dk.
Adalet ADAġ
Müzik Öğretmeni
Gonca TORUN- Gökhan EREN Sınıf Öğr.
ġermin VULGA
Sınıf Öğr.
Sani ÇELĠK
Sınıf Öğr.
GülĢen GÜNEġ
Anasınıfı
Bedriye HALLAÇ Anasınıfı
Gökhan EREN
Sınıf Öğr.
Türkan UZUNSOY Sınıf Öğr.
Gonca TORUN
Sınıf Öğr.
Fehmi GÜLTEKĠN
Sınıf Öğr.
Gonca TORUN
Sınıf Öğr.
ġermin VULGA Sınıf Öğr.
Alim GÜMÜġ
Sınıf Öğr.
206
85 dk.
SAYISI
Tüm Okul
4
3/B
2/B
Anasınıfı
Anasınıfı
2/F
3/C
4/A
2/C
4/A
3/B
4/C
4.Sınıf Öğrencilerinden 2 Öğrenci
Gonca TORUN- Gökhan EREN
5- AKPINAR KÜLTÜR MERKEZĠ ÖNÜ 23 NĠSAN 2014 SAAT 11.00 OSMANGAZĠ PĠLOT SANAYĠ ĠLKOKULU PROGRAMI
AÇIKLAMA: Osmangazi Pilot Sanayi Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile aĢağıdaki öğretmenler sorumluluğunda: Akpınar Kültür Merkezi
önünde baĢlayacak programa katılan Yönetici ve Öğretmenler 23 Nisan 2014 tarihinde Görevli, öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Programın
incelenmesi, denetlenmesi ve icrası ile öğrencilerin gösteri merkezine ulaĢtırılması okul müdürlüğü sorumluluğundadır
PROGRAM ADI ĠÇERĞĠ
SINIF
SAYISI SÜRE
PROGRAM SORUMLULARI
ĠSTĠKLAL MARġI
2
Emine Mine KARA, Banu YILMAZ
AÇILIġ KONUġMASI
GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMĠNĠ BELĠRTEN
KONUġMA
5
OSMAN ÇALIK (OKUL MÜDÜR)
5
ġÜKRĠYE ÖZKURT
ġĠĠRLERĠN SUNUMU
5
FUAT SARI
ÇANAKKALE
1/D
30
20
SALĠM DUYAR
ARTVĠN YÖRESĠ HALK OYUNLARI
1/G
30
10
MAKBULE BAYHAN
HALK OYUNLARI
1/A
30
10
SAĠRE SERT
RONT GÖSTERĠSĠ
2/D
33
8
23 NĠSAN ġARKISI
ÖZ. EĞT.SINIFI
5
3
NADĠRE ZEYNEP ġEN
EMĠNE MĠNE KARA, ADNAN AYDIN,
BĠLGĠN BĠLĠK, PINAR GÖKTAN
….
33
8
EMĠNE MĠNE KARA,
OKUL KOROSU
8. SINIFLARIN DANS GÖSTERĠSĠ
30
8
BANU YILMAZ
PALYAÇO GÖSTERĠSĠ
ANASINIFI
25
8
BETÜL HALICI
ANASINIFLARI DANS GÖSTERĠSĠ
ANASINIFI
25
8
ÇĠLEM ÇOLAK
MEMLEKETĠM VE NELER OLUYOR HAYATTA
ANASINIFI
50
8
GÜLġEN BĠRSÖZ, HATUN ÖZGER GENÇ
MODERN DANS GÖSTERĠSĠ
1/B
30
10
SERAP YAġLI
KURDELA DANSI
1/F
29
10
DERYA UYSAL
HAYAT BAYRAM OLSA
ANADOLU ATEġĠ
1/C
28
10
UYSUN DELĠBAġ
1/E
30
10
NEġE BULUTKAYA
Programın Okul Koordinatörü
OSMAN ÇALIK
6- ZAFER PLAZA AVM VE ZAFER MEYDANI 23 NĠSAN 2014 SAAT 11.00 TOPHANE ĠLKOKULU PROGRAMI
AÇIKLAMA: Osmangazi Ġstiklal Ġlkokulu Müdürü Hasan TURLĠN ve Müdür Yardımcısı Ömer TAġDEMĠR ile aĢağıdaki
öğretmenler sorumluluğunda: Zafer Plaza AVM ve Zafer Meydanı önünde baĢlayacak programa katılan Yönetici ve Öğretmenler 23
Nisan 2014 tarihinde Görevli, öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Programın incelenmesi, denetlenmesi ve icrası ile öğrencilerin gösteri
merkezine ulaĢtırılması okul müdürlüğü sorumluluğundadır
PROGRAM
Ġstiklal MarĢı
Okul Müdürü Hasan TURLĠN‟in KonuĢmaları
ġiir
Anadolu AteĢi Halk Dansları Gösterisi
Hacıvat-Karagöz Gösterisi
Dans Gösterisi
Okul Korosu
Müzik Dinletisi
Modern Dans Gösterisi
Piano Dinletisi (Nurican ÖZÇELĠK)
Halk Oyunları Gösterisi
TOPLAM
ROGRAM SUNUCULARI
PROGRAM OKUL KOORDĠNATÜRÜ
SINIF
SAYISI SÜRE
Tüm Okul
Ana Sınıfı
1/A
4/C
Karma
8. Sınıflar
Ana Sınıfı
6/D
3. Sınıflar
2 Dk.
5 Dk.
2 Dk.
10 dk.
7 Dk.
5 Dk.
10 Dk.
5 Dk.
5 Dk.
4 Dk.
10 Dk.
65 dk.
PROGRAM SORUMLULARI
Fatma KIRAYOĞLU, Hülya DUYGU AYDIN,
Hasan TURLĠN (Okul Müdürü)
Özge GĠRGĠN
Ayfer ÇELĠKSATIR
Ġlhan DÖNER
Maksut DOĞAN
Ġlhan DÖNER
Fatma KIRAYOĞLU
Pelin GÜLCEMAL
Fatma KIRAYOĞLU
Serkan MARAL (Eğitmen)
Özge GĠRGĠN
Hülya DUYGU AYDIN
7- YILDRIM A.TANER KIġLALI MEYDANI 23 NĠSAN 2014 SAAT 11.00 EMEK ORTAOKULU PROGRAMI
AÇIKLAMA: Emek Ortaokulu Müdürü ReĢat OK ve Müdür Yardımcısı M. Sadettin GÜRSES ile aĢağıdaki öğretmenler
sorumluluğunda: Yıldırım AHMET TANER KIġLALI Meydanında baĢlayacak programa katılan Yönetici ve Öğretmenler 23 Nisan
2014 tarihinde Görevli, öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Programın incelenmesi, denetlenmesi ve icrası ile öğrencilerin gösteri
merkezine ulaĢtırılması okul müdürlüğü sorumluluğundadır
PROGRAM
SINIF
SAYI
AçılıĢ
Ġstiklal MarĢımızın Söylenmesi
Tüm Okul
PROGRAM SORUMLUSU
11:00
-
3
Günün anlam önemini belirten konuĢma
“23 Nisan” ġiiri
SÜRE
-
5
REġAT OK (OKUL MÜDÜRÜ)
3. SINIFLAR
8
3
NESRĠN VATANSEVER
Günün anlam önemini belirten “Kompozisyon“
8C
1
5
GÜLCAN CAN
“Ben 23 Nisan Çocuğuyum ”ġiiri
6B
1
3
GÜLÜZAR YILMAZ
“Halk Oyunları Ekibi” (Kafkas)
2H
19
15
YILDIZ ĠZGĠN
“Bayrak” ġiiri
4D
1
2
METĠN AYDIN
Tango Gösterisi
2J
27
10
YASEMĠN PARIN
“23 Nisan ”ġiiri
2G
1
3
ÜMRAN KADAN
“Müzikli Dans Gösterisi”
4G
26
8
AYġE TUTAL
“Bu Vatan Kimin” ġiiri
4D
1
3
GÜLAY KOÇYĠĞĠT
HAYRĠYE Ç. ÖZKAYNAK
Okul Korosu
120
10
KapanıĢ
5. ve 6. SINIF
-
-
12:10
-
Toplam
-
206
70
10
Program Sunucusu/Sunucuları
Nida HATĠPOĞLU Tolga TOPOĞLU
Programın Okul Koordinatörü
M.SADETTĠN GÜRSES MÜDÜR YARDIMCISI
8- ÖZDĠLEK AVM ÖNÜ(YALOVA YOLU) 23 NĠSAN 2014 SAAT 11.00 ZĠYA GÖKALP ORTAOKULU PROGRAMI
PROGRAM
Ġstiklal MarĢımızın Söylenmesi
Katibim
Bizim Cici Kızlar
Dans Gösterisi
Dans Gösterisi
Bayrak ve Ġstiklal MarĢı Gösterisi
Ġngilizce Dans Gösterisi
Dans Gösterisi
Hayat Bayram Olsa Gösteri Grubu
Çiftetelli – Zeybek Gösterisi
Penguen Dansı
TOPLAM
SINIF
1-C
1-B
1-D
1-A
2-B
2-C
2-D
2-E
2-N
3-D/E
2-M/4-F
13
SAYISI SÜRE
15
15
13
15
15
13
20
19
29
32
48
234
3 dk.
4 dk.
4 dk.
4 dk.
4 dk.
4 dk.
4 dk.
5 dk.
5 dk.
5 dk.
10 dk.
66 dk.
ROGRAM SUNUCULARI
Semih EZEN
PROGRAM OKUL KOORDĠNATÜRÜ
Abdullah YILDIZ, Nursel ġAHĠN
PROGRAM SORUMLULARI
Mustafa KARABELA
Nesrin ġENYURT
Arzu SAĞLIK
Funda GÜNEY
Funda PARMAKSIZOĞLU
Pınar GÜNER
M. Nureddin DEMĠR
Keziban SÜRER
Sibel SAMUR
Nagihan USLU
Seçkin GÖZETLĠK, AyĢe Nuray BAġARIR
Gülçimen YILDIZ , Yasemin Copr ÖZGÜR
9- BBB KARA FATMA NĠLÜFER MEYDANI 23 NĠSAN 201 SAAT 11.00 ÖĞRETMEN MEHMET ARAS ĠLKOKULU PROGRAMI
AÇIKLAMA: Nilüfer Mehmet Aras Ġlkokulu
Müdürü Yusuf GÖZÜTOK ve Program Koordinatörü Adem ÖZTÜRK ile aĢağıdaki
öğretmenler sorumluluğunda: Nilüfer Kara Fatma Meydanında baĢlayacak programa katılan Yönetici ve Öğretmenler 23 Nisan 2014
tarihinde Görevli, öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Programın incelenmesi, denetlenmesi ve icrası ile öğrencilerin gösteri merkezine
ulaĢtırılması okul müdürlüğü sorumluluğundadır
PROGRAM ADI ĠÇERĠĞĠ
Ġstiklal MarĢı
SINIF
SAYI SÜRE
PROGRAM SORUMLULARI
2 dk IġIK ÖZDEN YILMAZ
Tüm okul
Günün anlam ve önemi KonuĢma
Yusuf GÖZÜTOK
1
4 dk YUSUF GÖZÜTOK (Okul Müdürü)
Çocuklar KardeĢ Oldu mu? (ġiir)
(3-B) Sude Nisa TARCANLI
1
2 dk Mehmet ATIġ
Günün anlam ve önemi KonuĢma
Elif T. KAROĞLU
1
4 dk Elif T. KAROĞLU
Modern Dans Gösterisi
Anasınıfı A-B ġb.
50
5 dk Arzu ÇĠVĠLĠBAL, Hatice EVREN
Dünya Çocuk Bayramı (ġiir)
(3-C) Ahmet Selçuk KILIK
1
2 dk Necmiye SAVRAN
Defile
Anasınıfı C-D ġb
52
10 dk Hatice C. ġAHĠNER, Meryem YILMAZ
Karadeniz Yöresi Folklor Gösterisi
1B-1F ġb.
26
5 dk Betül SARUL, Figen SELĠMOĞLU
Bizim Bayramımız (ġiir)
(3-A) Fatma Nur TORUN
1
2 dk Recep MACAR
Modern Dans Gösterisi
2-A ġb.
31
5 dk Elif T. KAROĞLU
23 Nisan (ġiir)
(3-D) Edanaz ATEġ
1
2 dk Sabiye GÜMÜġ
Modern Dans Gösterisi
1C-1H ġb.
27
5 dk Murat KESER, Hülya AKDENĠR
23 Nisan (ġiir)
(4-A) Sude Naz HAMġĠOĞLU
1
2 dk Cevat NĠZAM
Modern Dans Gösterisi
2-D ġb.
29
5 dk Havva ÇĠÇEK
23 Nisan (ġiir)
(4-B) Hayrunnisa ÖZTÜRK
1
2 dk Çiğdem G. ÖREN
Roman Dans Grubu
1E-1G-1K
ġb.
2013-2014
Eğitim
Öğretim yılında 23
20
10 dk Seher AZĠZOĞLU, Gülsevil KAYA, Sayime ÇETĠN
23 Nisan (ġiir)
1
2 dk Cevat NĠZAM
Ayyıldız Rondu
1-L ġb.
25
5 dk Halil ÖZKAN
Hint Dansı Gösterisi
2C-2G-3C-4A ġb.
43
10 dk Cevat NĠZAM
Benim Bayramım (ġiir)
(4-A) Enes YILMAZ
Modern Dans Grubu Gösterisi
1-A ġb.
Atamıza KoĢalım (ġiir)
(4-B) NurefĢan ALTUN
Modern Dans Grubu Gösterisi
1-D ġb.
23 Nisan (ġiir)
(4-A) Ġclal BELEN
Trabzon Yöresi Folklor Gösterisi
Toplam
2-C ġb.
Program Sunucusu/Sunucuları
Yasemin TORUN -Gülizar AVġAR
Programın Okul Koordinatörü
Adem ÖZTÜRK
Cengiz GÜNAL, Dilaver BÜTÜN, Necmiye SAVRAN
1
2 dk Cevat NĠZAM
18
5 dk Niyazi ACAR
1
2 dk Çiğdem G. ÖREN
23
5 dk Nuran ÜNAL
1
2 dk Cevat NĠZAM
25
5 dk Cengiz GÜNAL
2 saat
10- NĠLÜFER CARREFOURSA AVM 2 23 NĠSAN 2014 SAAT 13.00 1.MURAT ĠLKOKULU
PROGRAMI
AÇIKLAMA: Osmangazi 1.Murat Ġlkokulu ve Ortaokulu
Müdürü Sebahattin TOPSAKAL ve Müdür Yardımcısı ġerafettin KILIÇ ile
aĢağıdaki öğretmenler sorumluluğunda: Nilüfer CarfourSA AVM de baĢlayacak programa katılan Yönetici ve Öğretmenler 23 Nisan
2014 tarihinde Görevli, öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Programın incelenmesi, denetlenmesi ve icrası ile öğrencilerin gösteri
merkezine ulaĢtırılması okul müdürlüğü sorumluluğundadır
PROGRAM ADI ĠÇERĞĠ
SINIF
“ANADOLU ATEġĠ” GÖSTERĠSĠ
SAYI SÜRE
GÖREVLĠ ÖĞRETMEN VE BRANġI
1/A
24
13 dk. ESRA EVREN (Sınıf Öğrt.)
“BAYRAĞIM DANSI”
1/B
26
10 dk SELMA DALKILIÇLILAR (Sınıf Öğrt.)
“ZEYBEK” HALK OYUNLARI
3/C
14
8 dk BĠNNUR KARAKOÇ (Sınıf Öğrt.)
“23 NĠSAN” ġĠĠRĠ
“ÇOCUKLARIN DĠLEĞĠ” ġĠĠRĠ
1/A
1
2 dk ESRA EVREN (Sınıf Öğrt.)
1/B
1
2 dk SELMA DALKILIÇLILAR (Sınıf Öğrt.)
Toplam
Programın Okul Koordinatörü
66
Esra EVREN
35 dk.
11- NĠLÜFER CARREFOUR-SA AVM 23 NĠSAN 2014 SAAT 11.00 ġEHĠT YZB. HAKAN TAN ĠLK VE ORT. PROGRAMI
AÇIKLAMA: Nilüfer YüzbaĢı Hakan Tan Ġlkokulu ve Ortaokulu
Müdürü Selami YILDIRIM ve Müdür Yardımcısı ERKAN
HUBUP ile aĢağıdaki öğretmenler sorumluluğunda: Nilüfer Carrefour-SA AVM de baĢlayacak programa katılan Yönetici ve
Öğretmenler 23 Nisan 2014 tarihinde Görevli, öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Programın incelenmesi, denetlenmesi ve icrası
ile öğrencilerin gösteri merkezine ulaĢtırılması okul müdürlüğü sorumluluğundadır
PROGRAM
SINIF
SAYISI SÜRE
AçılıĢ
PROGRAM SORUMLULARI
2 dk. Osman ERDOĞAN
Ġstiklal MarĢı
Tüm Okul
Okul Müdürü KonuĢmaları
Öğrenci KonuĢması
Halk Oyunları Gösterisi
4 dk. ġener TURGAY, Meral DURMUġ
5 dk. Selami YILDIRIM
4. sınıf
3 dk. Osman ERDOĞAN
Ana Sınıfı
8 dk. Arzu KEÇECĠOĞLU
Vals Gösterisi
4-A
10 dk. Sultan SESSĠZOĞLU
Bateri Gösterisi
2-E
Müzikli Gösteri
4-B
ġiir
2-D
2 dk. Semra CEBE
"Memleketim" Dans Gösterisi
2-D
10 dk. Semra CEBE
"Türkiye Ġçin" Gösterisi
2-E
10 dk. Feride SEVĠM
Flüt Dinletisi
4-C
8 dk. Pervin KIZIL
Temel Cimnastik Gösterisi
Okul Korosu
Halk Oyunları Gösteris
TOPLAM
ROGRAM SUNUCULARI
PROGRAM OKUL KOORDĠNATÜRÜ
8 dk. Feride SEVĠM
10 dk. Filiz ÜSTÜNTÜRK
7. SINIFLAR
12 dk. Meral DURMUġ
OKUL KOROSU
12 dk. ġener TURGAY
5. SINIFLAR
10 dk. Halk Oyunları Eğitmeni
114 dk.
Osman ERDOĞAN
Selami YILDIRIM
AÇIKLAMA:Namazgah Ġhsan Dikmen Ġlkokulu Öğretmeni ve Ġl Ġzci Kurulu Üyesi Gönül ACIBUCU Sorumluluğunda , Ġl Ġzci
Kurulunca; Özdilek AVM -Yalova Yolu da 23 Nisan 2014 Tarihinde Saat 09.00 da baĢlayacak ve saat 20.00 da sona erecek Ġzci
kampı ve Ġzci etkinlikleri programına Ġzci Üniteleri ile katılan Yönetici ve Öğretmenler 23 Nisan 2013 tarihinde Görevli,
öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır. Görevli Ġzci ve Ġzci Liderleri Etkinliğe üniformalı olarak katılacaklardır.
PROGRAM
Ġzci Pankartları
Çadır Kurma Etkinliği
Ünite Gösterileri
Yemin Töreni
SORUMLU OKUL VE LĠDERLER
1-BaĢaran Ġlkokulu Ġzci Lideri Ġsmail Dağınık ve Ġzci Ünitesi
2-BaĢaran Ġlkokulu Ġzci Lideri Ümit Sevgül ve Ġzci Ünitesi
3-BaĢaran Ġlkokulu Ġzci Lideri Nurdan Serindağ ġanlıer ve Ġzci Ünitesi
4-Akpınar Ortaokulu Ġzci Lideri Arzu Asa ve Ġzci Ünitesi
5-Bursa Çimento Ortaokulu Ġzci Lideri Didem Üyüklüoğlu ve Ġzci Ünitesi
6-BaĢaran Orta Okulu Ġzci Ünitesi ve Ġzci Lideri Ümit Sevgül
III. BÖLÜM: ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKĠNLĠKLERĠ 21-25 NĠSAN 2014
1-OYANAYA OYNAYA GELDĠK ÇOCUKLAR, ELE ELE VERDĠK ÇOCUKLAR MAKET ADAM ETKĠNLĠĞĠ
EMĠNE ÖRNEK ATAVELER VE BADEMLĠ ANA OKULU KENT MEYDANI AVM ÖNÜ 22 NĠSAN 2014 11.00
Emine Örnek Ataevler ve Bademli Anaokulundan 200 öğrencinin katılımı ile 22 Nisan 2014 Tarihinde Kent Meydanı AVM önünde maket insan çalıĢması yapılacaktır.Etkinlik
Fatma YENĠDÜNYA sorumluluğunda gereçekleĢecektir.
2-BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BANDO KONSERĠ 23 NĠSAN 2014 SAAT 10.30-11.00
BüyükĢehir Belediyesi Bandosu tarafından,saat 10.30 ile 11.00 arası Kent Meydanı AVM önünde kutlamaların yapılacağı alanda bando konseri verilecektir.
3- OSMANGAZĠ GENÇLĠK MERKEZĠ ÇĠZGĠ FĠLM GÖSTERĠMĠ 23 NĠSAN 2013 SAAT 11.00-16.00
AÇIKLAMA: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Osmangazi Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet ÇAYIR sorumluluğunda; 23 Nisan 2014 ÇarĢamba
günü çocuklara yönelik Çizgi Film gösterimi olacaktır. Osmangazi Gençlik merkezi müdürlüğünün 216 14 04 numaralı telefonundan randevu alarak etkinliğe öğrenci
göndereceklerdir.(Kapasite 150)
4- YUNUS EMRE GENÇLĠK MERKEZĠ ÇĠZGĠ FĠLM GÖSTERĠMĠ 23 NĠSAN 2013 SAAT 11.00-16.00
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yunus Emre Gençlik Merkezi Müdürü Engin KAYA sorumluluğunda; 23 Nisan 2014 ÇarĢamba günü saat 10.00
ile saat 16.00 arasında çocuklara yönelik ücretsiz çizgi film gösterimi olacaktır. Yunus Emre Gençlik Merkezine yakın ilk ve ortaokullarımızın Okul Müdürlükleri öğrencilere gerekli
duyuruları yaparak öğrencilerin etkinliğe katılmalarını sağlayacaklardır.
5-23 NĠSAN KONSERĠ DEDE EFENDĠ SALONU 24 NĠSAN 2014 SAAT 20.00
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Alpay TANRIVERDĠ Ģefliğinde,24 Nisan 2014 PerĢembe günü saat 20.00 da Dede Efendi salonunda yapılacaktır.Konser Atatürk
Ortaokulu,Cumhuriyet Ortaokulu,Emir Buharı Ortaokulu,Hocailyas Ortaokulu ,Yıldırım Belediyesi Ġmam Hatip Ortaokulu ve Ġstiklal Ortaokulu öğrencilerinden
oluĢmaktadır.Konserde Osmangazi Atatürk Ortaokulu Müzik Öğretmeni Adalet ADAġ ve Yıldırım Belediyesi Ġmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Melek DURSUN görevli
olacaklardır.
6-MÜZE ZĠYARETLERĠ 21-25 NĠSAN 2014
21 Nisan 2014 ile 25 Nisan 2014 tarihleri arası Bursa BüyükĢehir Belediyesine ait Kent Müzesi ,Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğüne ait Müzeler ile Atatürk KöĢkü Ġlköğretim
Öğrencilerine ücretsiz tahsis edilecektir.Okul Müdürlükleri ilgili kurumlarla iletiĢim kurarak öğrencilerin müzeleri ziyaret etmelerini sağlayacaklardır.
7-ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU ZĠYARETĠ 21 NĠSAN 2014 SAAT 11.00
Osmangazi Kükürtü Ticaret Sanayi Ġlkokulu Okulu Müdürlüğü bir grup öğenci ile Saniye Rıza Kız YetiĢtirme yurdunu ziyaret edecektir.Okul Müdürlüğü 18 Nisan
2014 tarihine kadar YetiĢtirme yudrundan 21 Nisan 2014 tarihinde ziyaret için randevu talep edecektir.
8-HUZUR EVĠ ZĠYARETĠ 21 Nisan 2014 SAAT 11.00
Yıldırım Ali Rızabey Ġlkokulu Okulu Müdürlüğü bir grup öğenci ile Bursa BüyükĢehir Belediyesi Huzur Evini(Ertuğruzgazi Mah. Huzurevi Cad.Kaplıkaya /BURSA
Tel:3641980) ziyaret edecektir.Okul Müdürlüğü 18 Nisan 2014 tarihine kadar Huzurevinde 21 Nisan 2014 tarihinde ziyaret için randevu talep edecektir.
IV.BÖLÜM MAKAM ZĠYARETLERĠ YAPACAK OKULLAR VE MAKAMLARI
Valilik Makamı
Osmangazi Ovaakça Ġlkokul
Garnizon Komutanlığı
Elmasbahçeler Ortaokulu
BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı
Fethiye Ġlkokulu
AÇIKLAMA: Makamları ziyaret edecek okullarımız, ilgili makamların özel kalem müdürlüklerinden 23 Nisan öncesi randevu alacaklar ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Temel
Eğitim Bölümüne 21 Nisan 2014 tarihine kadar bildireceklerdir.
TEKNĠK KOMĠTE VE GÖREV TARĠHLERĠ
Adı Soyadı
ġevket BARCA
Ramazan Yürük
Adı Soyadı
Unvanı
Görevi
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Teknik Komite BaĢkanı
Milli Eğitim ġube Müdürü
Teknik Komite BaĢkan Yardımcısı
Unvanı
Görev Tarihleri
Görevi
Varol ÇAKIR
1.Murat Ortaokulu B.Eğitimi Öğrt.
18-21-22-23 Nisan 2014
Teknik Komite Üyesi
Erdinç ġEN
Emek Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
18-21-22-23 Nisan 2014
Teknik Komite Üyesi
Ramazan ÇAKMAK
Ali Karasu Lisesi B.Eğitimi Öğrt.
18-21-22-23 Nisan 2014
Teknik Komite Üyesi
TaĢkın SARIKAYA
Hatice Salih Ortaokulu B.Eğitimi Öğrt.
18-21-22-23 Nisan 2014
Teknik Komite Üyesi
Metin YILDIRIM
Sakarya Ortaokulu B.Eğitimi Öğrt.
18-21-22-23 Nisan 2014
Teknik Komite Üyesi
Pınar OZHAN
Fatih Ortaokulu B.Eğitimi Öğrt.
18-21-22-23 Nisan 2014
Teknik Komite Üyesi
Menderes BATMAZ
Fatih ĠHL B.Eğitimi Öğrt.
18-21-22-23 Nisan 2014
Teknik Komite Üyesi
Oznur SÖNMEZ
Esra EVREN
Sakarya Ortaokulu B.Eğitimi Öğrt.
18-21-22-23 Nisan 2014
23.04.2013
Teknik Komite Üyesi
Çelenk Sunma Tören Sunucusu
1.Murat Ortaokulu Türkçe Öğrt.
ÖNEMLĠ AÇIKLAMA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 94.yılı; tüm Ġlk ve Ortaokullarımızda coĢkulu bir Ģekilde kutlanacaktır. Okullarımız Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile
donatılacaktır. Hava olumsuzluklarında törenler kapalı alanlarda icra edilecektir. Tören programlarında sorumlu; yönetici ve öğretmenlere görevleri okul müdürlüklerince
tebliğ edilecektir.Okullarda ki programlara; mülki idare amirleri, kamu kurum ve kuruluĢ yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri, mahalle muhtarları, okul yaptıran ve eğitime
katkıda bulunan hayır seveler, okul ve çevre esnafı,emekli eğitimciler, basın kuruluĢları ile öğrenci velileri davet edilecektir. Program da görevleri bulunan yönetici, öğretmen ve
öğrenciler ilgili tarihlerde görevli öğrenciler ise Ġzinli sayılacaklardır.
Ramazan YÜRÜK
Milli Eğitim ġube Mürürü
Download

dosyayı indir