TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–02
3 Şubat 2014
İÇİNDEKİLER:
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
II.
KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI
III. AVRUPA KÖŞESİ
IV.
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ’NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
İÇİNDEKİLER:
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Ankara
Bülteni'ne
üyelikTASARILAR
talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
B. TBMM’YE
SUNULAN
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Türkiye
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Türkiye
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Sayı: 2014–02
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
w w w. tu s i ad .o r g
Sayfa 1
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
3 Şubat 2014
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
TBMM TATİLE TBMM’nin 30 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde çalışmalara
GİRİYOR bir aya yakın süre ara vermesi beklenmektedir. Yasama gündeminin
gelişimine bağlı olarak başlayacak kısa tatilin Mart ayının ilk haftasının
sonuna kadar başlaması eğilimi yükselmiş durumdadır.
YASAMA Tatil öncesinde kamuoyunda Torba Kanun1 olarak bilinen tasarı, Özel Yetkili
GÜNDEMİNE BAKIŞ Mahkemeler ile ilgili düzenlemeler başta olmak üzere bazı önemli
düzenlemeleri de içeren demokratikleşme paketi ve Askerlik Kanunu’nda
değişiklik yapan tasarının kanunlaştırılması hedeflenmektedir. Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) düzenlemesi dahil diğer bazı önemli
çalışmaların ise seçim sonrasına bırakılması beklenmektedir.
TORBA TASARI Kamuoyunda “Torba Tasarı” olarak bilinen Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda hızla görüşülmeye
devam etmektedir. Çeşitli kanun tekliflerinin de birleştirildiği mezkur tasarı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen haliyle toplam 125
maddeden oluşmaktadır ve bunlardan 59 madde TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edilmiş durumdadır. Tasarının büyük olasılıkla bu hafta içerisinde, en
geç ise önümüzdeki hafta içerisinde kanunlaşması beklenmektedir.
DEMOKRATİKLEŞME Kamuoyunda "demokratikleşme paketi" olarak bilinen “Temel Hak ve
PAKETİ Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Anayasa Komisyonu tarafından alt
komisyona sevk edilmiştir. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle
görevli mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin değişikliğin de demokratikleşme
ile ilgili yapılacak diğer bazı düzenlemelerle birlikte paketin içine konulması
ve tasarının yerel seçimler öncesinde kanunlaşması beklenmektedir.
ULUSAL FİKRİ Ülkemizin fikri haklar alanında stratejilerini belirlemek için 2012 yılı Ekim
HAKLAR STRATEJİSİ ayından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında Ulusal Fikri Haklar
Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı’na nihai şekli verilmiş ve ilgili
paydaşlardan son görüş alma turlarına başlanmıştır. Bir tür yol haritası
sağlayacak bu metnin önümüzdeki dönemdeki hukuki ve fiili gelişim
açısından açısından büyük önemi olması beklenmektedir.
1
İlgili TBMM ihtisas komisyonunca benimsenen metin: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss524.pdf
Sayı: 2014–02
Sayfa 2
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşması ile Notaların
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
15.01.2014
6517
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15.01.2014
6516
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti
Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla
Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
09.01.2014
6515
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
02.01.2014
6514
Tasarının Başlığı
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi2 (2/1967)
31.01.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Kanunun Başlığı
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
2
20 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklif ile; kamu tüzel kişilerinin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim
kurullarında üye bulundurabilmesi; 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra hak sahipliği düşürülen taşınmazların
Hazine adına tescil edilmesi; Sosyal Hizmetler Kanuna göre kendilerine harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri devredilerek bir
sözleşmeyle kendilerine bakılanların muhtaç kabul edilmemesi; İstanbul'da Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi
kurulması; belde iken sakinleri orman köylülerine tanınan haklardan yararlanan yerlerin mahalleye dönüştükten sonra da aynı
haklarında yararlanmaları; gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları için yapılan harcama, yardım ve bağışların gelir vergisi ve
kurumlar vergisi matrahından düşürülmesi; 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak üzere
4000 sporcu yetiştirilmesi; Gençlik ve Spor Bakanlığında Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulması; hekim tarafından gerekli
görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni
kullanma hakkının getirilmesi; Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden
özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ilişkin iş ve kaynakların uygulama birliği
sağlanması; işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı
İdarelere devredilmesi yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesi; üyelerinin tamamı il özel idarelerinden
oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması; tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerin
bünyesindeki il afet ve acil durum müdürlüklerinin bağlılık sorununu giderilmesi; uzman erbaş kadro adedinin 3000 adet artırılması;
uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.
Sayı: 2014–02
Sayfa 3
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi3 (2/1966)
29.01.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/882)
24.01.2014
Sanayi,
Ticaret,
Enerji, Tabii
Kaynaklar,
Bilgi ve
Teknoloji
Komisyonu
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı (1/877)
21.01.2014
Milli Savunma
Komisyonu
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi4 (2/1937)
10.01.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi5 (2/1929)
07.01.2014
Adalet
Komisyonu
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi6 (2/1928)
06.01.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi7 (2/1927)
03.01.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
3
46 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklif ile; hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun
uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni kullanma hakkının getirilmesi,
Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel kişiliğinin
kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ilişkin iş ve kaynakların uygulama birliği sağlanması, işlerin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı İdarelere devredilmesi yerine Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesi, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için
Birlik Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerin bünyesindeki il afet ve acil durum
müdürlüklerinin bağlılık sorununu giderilmesi, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çeşitli kanunlarda
değişiklik yapılması öngörülmektedir.
16 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1937.pdfbağlantısından
ulaşılabilmektedir.
4
78 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1929.pdf
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
5
6 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1928.pdfbağlantısından
ulaşılabilmektedir.
6
8 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1927.pdf bağlantısından
ulaşılabilmektedir.
7
Sayı: 2014–02
Sayfa 4
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında
Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
28.01.2014
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti
Arasında Madenler Alanında İşbirliğine İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Dair Kanun Tasarısı (1/881)
16.01.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti
Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/880)
14.01.2014
Dışişleri
Komisyonu
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ
Ülke
Ofisi
Kurulmasına
İlişkin
Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/879)
14.01.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan
Hükümeti
Arasında
Türkmenistan’dan
Türkiye
Cumhuriyetine Doğalgaz Sevk Edilmesi Konusunda
İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/878)
14.01.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz
İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/876)
08.01.2014
Dışişleri
Komisyonu
Tasarının Başlığı
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
Sayı: 2014–02
Sayfa 5
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/866) (S. Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 30.01.2014)
Uzak Pazarlardan Turist Çekilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 537) (Dağıtma tarihi:
30.01.2014)
Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/818) (S. Sayısı: 536) (Dağıtma tarihi:
30.01.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim ve Mesleki
Eğitim Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/808) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 30.01.2014)
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/877) (S. Sayısı: 534) (Dağıtma
tarihi: 28.01.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane
İşletme ve Devir Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/873) (S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve
Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 531) (Dağıtma tarihi:
28.01.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/856) (S. Sayısı: 530) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/852) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi
İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014)
Sayı: 2014–02
Sayfa 6
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 527)
(Dağıtma tarihi: 28.01.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği
Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/814) (S. Sayısı: 526) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tayland Krallık Hükümeti Arasında Turizm Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel
Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/870) (S. Sayısı: 532)
(Dağıtma tarihi: 21.01.2014)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Hülya
Güven ve 31 Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Cuma
İçten ve Rize Milletvekili Hasan Karal ile 6 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve
Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ile 4 Milletvekilinin; Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve 15
Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/796, 2/1160, 2/1183,
2/1608, 2/1927, 2/1928, 2/1937) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 20.01.2014)
Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1929) (S. Sayısı: 523)
(Dağıtma tarihi: 17.01.2014)
Sayı: 2014–02
Sayfa 7
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik
Tasarısı
Kanun
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kolluk Gözetim KomisyonuKurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli HavzaiFahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının
Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–02
Ticaretin
Düzenlenmesi
Hakkında
Kanunlarda
Sayfa 8
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı8
Başbakanlık
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı
Başbakanlık
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı
Adalet Bakanlığı
Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı9
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı10
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Taslağı11
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı12
Adalet Bakanlığı
8Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
9Tasarı
taslağıyla; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile
Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin üst normlar ile
uyumlu hâle getirilmesi için değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/turkmedenikanunu.pdf.
10Tasarı
taslağıyla; yargı reformu çerçevesinde olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu, Avrupa Birliğine üye
ülkelerdeki uygulamalarla uyumlu hâle getirmek, icra ve iflâs dairelerinde yaşanan aksaklıkları gidermek amacı
öngörülmektedirTasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/iik.pdf
11Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
12Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
Sayı: 2014–02
Sayfa 9
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
DNA Verileri ve Millî DNA Veri Bankası Kanunu
TasarısıTaslağı13
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun TasarısıTaslağı14
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflas Kanunu TasarısıTaslağı15
Adalet Bakanlığı
Yargı Bilişim Kurumu Başkanlığı Kanunu Tasarısı
Taslağı16
Adalet Bakanlığı
Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı Taslağı17
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı18
Adalet Bakanlığı
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Kanunda Değişiklik
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı20
Yapılması
Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı Taslağı21
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
13Tasarı
taslağıyla; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 ve devamı maddeleri ile getirilen, bir suça ilişkin delil
elde etmek amacıyla şüpheli, sanık veya mağdurun vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük,
tırnak gibi örnek alınması ve bu örnekler üzerinde genetik incelemeler yapılabilmesine ve bu inceleme sonucu elde
edilen verilerin kişisel veri niteliğini taşımasına ilişkin yeni düzenlemeler ile, günümüzün gelişen teknolojisi karşısında
kişi temel hak ve özgürlüklerinin korunması yönünde oluşan hassasiyetler çerçevesinde, Ülkemizde millî bir DNA veri
bankası oluşturulması ve burada saklanacak verilerin korunması amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir. Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/dna.pdf
14Çalışmalar
devam etmektedir.
15Çalışmalar
devam etmektedir.
16Çalışmalar
devam etmektedir.
17Çalışmalar
devam etmektedir.
18Çalışmalar
devam etmektedir.
19Çalışmalar
devam etmektedir.
(2992 sayılı Kanun: Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun).Çalışmalar devam etmektedir.
20
21Çalışmalar
Sayı: 2014–02
devam etmektedir.
Sayfa 10
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU – EKK
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 39. Toplantısı 16 Ocak 2014 tarihinde Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda yenilik ve girişimcilik
ekosistemi, AR-GE ve yenilik desteklerinin çeşitliliği ile AR-GE desteklerinin etkileri ele alınmıştır.
YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU – YOİKK
51. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 11 Şubat 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilecektir. Toplantıda Ekonomi Koordinasyon Kurulu
toplantısında önceliklendirilen 25 maddedeki gelişmeler değerlendirilecektir.
HATIRLATMA: 50. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 26 Kasım 2013 tarihinde Ekonomi
Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 24 Eylül
2013 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme alınan
öncelikli eylem maddelerine ilişkin güncel durum ile Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 2014
Raporu ve Yatırım Danışma Konseyi 8. Toplantısı Sonuç Bildirisi ele alınmıştır. Teknik Komite
Başkanları tarafından Eylem Planı güncel durumu ve yatırım ortamı mevzuat paketi çalışmaları
hakkında bilgilendirme yapılmış ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Sekreterleri
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI – İMEİGEP-İDK
(Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.)
(Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi tasarlanan İMEİGEP İDK 12. Toplantısı henüz
gerçekleştirilmemiştir ve bir duyuru yapılmamıştır.)
Eylem Planında belirtilen takvime göre yapılacak faaliyetleri koordine etmek, çalışmaları izlemek ve
değerlendirerek gerektiğinde önlem almak üzere oluşturulmuş olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının koordinasyonunda ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sekretaryasında çalışmalarını
sürdüren İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu 11. Toplantısı 5 Kasım 2013 tarihinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih ACAR’ın başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından Eylem Planı faaliyet tablosunda yer
alan tedbirlere yönelik 2013 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilen faaliyetler ve 27 Haziran 2013
tarihli toplantıda alınan kararlara yönelik kaydedilen gelişmeler Kurula sunulmuştur. Sunulan
faaliyetler Kurul üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek
faaliyetlere ilişkin öneriler ifade edilmiştir.
Sayı: 2014–02
Sayfa 11
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
KISA BİLGİLER & MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
Yeni AB Delegasyonu Başkanı: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanlığı görevini
önümüzdeki ay içerisinde Stefano Manservisi’nin devralması beklenmektedir. Mart ayı ortalarında
Türkiye’deki görevine başlaması beklenen Manservisi son olarak Avrupa Komisyonu İçişleri Genel
Müdürü olarak görev yapmaktaydı ve Türkiye ile vize serbestisi ile geri kabul antlaşmasını
müzakere eden heyetin başında yer almıştı. Hatırlanacağı AB Türkiye Delegasyonu’nun son
başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert’in görevini erken tamamlayarak bir diğer önemli görev
üstlenmek üzere bir süre önce Ankara’dan ayrılmıştı.
AB Dönem Başkanlığı: 1 Ocak 2014 tarihinde Yunanistan AB Dönem Başkanlığı görevini
Litvanya’dan devralmıştır. 1981 yılında Avrupa Topluluğu’na katılımından beri bu görevi beşinci
kez üstlenmekte olan Yunanistan 1 Temmuz 2014 tarihinde AB Dönem Başkanlığı’nı İtalya’ya
devredecektir. Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri de Yunanistan’ın AB
Dönem Başkanlığı sırasında gerçekleşecektir.
Yunanistan’ın AB Dönem Başkanlığı programı 16 Ocak tarihinde Başbakan Antonis Samaras
tarafından Avrupa Parlamentosu’nda sunulmuştur. Yunanistan AB Dönem Başkanlığı’nın iktisadi
öncelikleri arasında büyümenin sağlanması için politikaların ve eylemlerin desteklenmesi,
işsizlikle mücadele, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin ve yapısal reformların desteklenmesi,
bütünleşmenin derinleştirilmesi ve Avrupa Para Birliği’nin tamamlanması yer almaktadır.
Yunanistan AB Dönem Başkanlığı’nın ayrıca genişleme, göç ve denizcilik politikaları konularına da
öncelik vermesi beklenmektedir.
Erasmus+ Programı: Avrupa Birliği Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları 1 Ocak 2014 tarihinden
itibaren yeni bir döneme girmiştir. 2007–2013 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik
Programları adı ile yürütülmekte olan programlar (Comenius (Okul Eğitimi), Erasmus
(Yükseköğretim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim), Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) ve Gençlik
Programları) 2014–2020 yılları arasında Erasmus+ adı altında uygulanmaya devam edecektir.
Erasmus+ Programı kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor konusunda
da geliştirilecek projelere destek sağlanacaktır. Türkiye’nin de içinde olduğu 34 Avrupa ülkesini
kapsayacak olan programın 2014–2020 dönemi bütçesi 14,7 Milyar Avro olarak belirlenmiştir.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin yaklaşık 1 Milyar Avro bütçe kullanması beklenmektedir.
Sayı: 2014–02
Sayfa 12
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
Mali Kontrol İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) Toplantısı: Mali Kontrol Fasıl Bazlı İç
Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) toplantısı, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Ahmet Yücel başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla 8 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda Mali Kontrol faslı alanında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilmiş,
Pozitif Gündem Çalışma Grubu Toplantısı sonrasında Faslın karşılanan teknik kapanış kriterlerine
yönelik gelişmeler değerlendirilmiş ve geriye kalan kapanış kriterlerinin karşılaması doğrultusunda
atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Geri Kabul Anlaşması: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestîsi diyalog sürecinin
başlamasını sağlayacak Vize Serbestisi Diyalogu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16
Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Vize muafiyeti sürecinin en önemli unsurlarından
biri olan ve Avrupa Birliği’ne Türkiye’den girdiği tespit edilen kaçak göçmenlerin Türkiye’ye
iadesini öngören Geri Kabul Anlaşması onay için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmiştir.
TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 1/876 sıra sayılı “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği
Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”nı tali komisyon olarak görüşmek üzere toplanmıştır.
Toplantıda Tasarı’nın tümü üzerindeki uygunluk görüşünün esas komisyon olan TBMM Dışişleri
Komisyonu’na bildirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Diğer bir tali komisyon olan TBMM
İçişleri Komisyonu’nda da mezkur tasarı görüşülerek kabul edilmiştir.
Müzakere Sürecinde Güncel Durum: Son gelişmeler ışığında, Türkiye – Avrupa Birliği Müzakere
sürecinde cari durum aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Ayrıca TÜSİAD Avrupa Birliği
Temsilciliği tarafından hazırlanan “Son Durum: Türkiye – AB 2013” Raporu ekli dosyada yer
almaktadır.
Tabloya İlişkin Açıklama: Aşağıdaki tabloda yer alan “Kıbrıs ile İlgili Açılış Kriteri Olan” kolonunda iki
tür işaret yer almaktadır. Bunlardan “X” işareti Kıbrıs sorunu nedeniyle 2006 yılından bu yana
müzakereye açılması AB Konseyi tarafından bloke edilen 8 başlığı işaretlemektedir. Yine aynı kolonda yer
alan “!” işareti ise, 2009 yılının Aralık ayında Kıbrıs tarafından tek taraflı olarak ön koşul getirme
iradesinde olduğunu beyan ettiği 6 başlığı işaretlemektedir.
Sayı: 2014–02
Sayfa 13
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
MÜZAKERELERE AÇILANLAR
KONSEYDE
GÖRÜŞÜLENLER
TEKNİK AÇILIŞ
KRİTERLERİ
Fransa'nın
Tam Üyelikle
İlişkili Olarak
Bloke Ettiği
Kıbrıs ile İlgili
Açılış Kriteri
Olan
Teknik
Kapanış
Kriteri Olan
Teknik Açılış
Kriteri Olan
Müzakere
Pozisyonu
Sunmak için
Davet Gelen
Müzakereye
Açılan
Konsey'de
Görüşmesi
Süren
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
FASILLAR
(Listenin başında yer alan ve
mavi ile işaretlenen 5 başlık
açılmaya en yakın
başlıklardır.)
X
X
17. Ekonomik ve Parasal Birlik
X
!
26. Eğitim ve Kültür
X
!
15. Enerji
X
5. Kamu Alımları
X
8. Rekabet Politikası
19. Sosyal Politika ve İstihdam
X
X
X
1. Malların Serbest Dolaşımı
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet
X
X
Sunma Serbestisi
X
X
9. Mali Hizmetler
X
X
29.Gümrük Birliği
X
X
X
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
X
X
13. Balıkçılık
X
X
14. Taşımacılık Politikası
X
X
30. Dış İlişkiler
X
!
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
X
!
23. Yargı ve Temel Haklar
X
!
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
X
X
33. Mali ve Bütçesel Hükümler
X
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
X
6. Şirketler Hukuku
X
7. Fikri Mülkiyet Hakları
X
27. Çevre
X
10. Bilgi Toplumu ve Medya
X
X
16. Vergilendirme
X
X
18. İstatistik
X
X
20. İşletme ve Sanayi Politikası
X
X
21. Trans-Avrupa Şebekeleri
28. Tüketicinin ve Sağlığın
X
X
Korunması
X
X
32. Mali Kontrol
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik
X
ve Bitki Sağlığı
22. Bölgesel Politika ve Yapısal
X
Araçların Koordinasyonu
Bu başlıkta müzakereler tamamlanarak başlık geçici olarak kapatılmıştır.
25. Bilim ve Araştırma
X
34. Kurumlar
Tam üyelikte gündeme gelecektir.
31. Dış Güvenlik ve Savunma
Bu başlıkta Avrupa Komisyonu’ndaki görüşmeler devam etmektedir. (!)
Politikası
Sayı: 2014–02
Sayfa 14
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır)
Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng ile toplantı
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Gücük ile toplantı
Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcısı E. Barkan Ö z ile
toplantı
Derya Sevinç ve Derya Büyüktanır ile AB Projeleri hazırlık toplantısı
Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Esra Demir ile toplantı
Boğaziçi Üniversitesi Doktora Öğrencisi Onur Seçkin ile görüşme
Sinerjitürk Etkin İş ve Güç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Raşit
Gülhan ile toplantı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürü Ramazan Ersoy ile toplantı
Yeni Zelanda Büyükelçisi Taha Macpherson ile toplantı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Kalkınma Planı 1.2.
Sayılı Öncelikli Dönüşüm Programı - Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Bileşeni
Konulu Toplantı
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Ankara Temsilcisi Ali Naili Tunaboylu ile
toplantı
Marshall Fonu (The German Marshall Fund of the United States – GMF) tarafından
düzenlenen "Turkey's Foreign Policy Reset" başlıklı toplantı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak ile
toplantı
Uluslararası Sratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından düzenlenen “Turmoil
in Syria and Iraq, and the American Approach” başlıklı yuvarlak masa toplantısı
19. Ankara Sanayi Odası Gündem Toplantısı
Sayı: 2014–02
Sayfa 15
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi başkanlığında düzenlenen Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande'in Türkiye resmi ziyareti hazırlık toplantısı
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Türk Hukukunda
Arabuluculuk" Sempozyumu
Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygula ma Merkezi (FİSAUM)
Merkez Kurulu Toplantısı
Almanya Büyükelçiliği ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Stiftung
Mercator Girişimi tarafından düzenlenen "Seçimlerden Sonra Almanya ve TürkAlman İlişkilerinin Geleceği" konulu toplantı
TÜSİAD’ın 44. Genel Kurulu
Dünya Bankası Türkiye Direktörlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen “Türkiye’de İyi İşler” Raporu lansman
toplantısı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı Halil Mazıcıoğlu ile toplantı
TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanı Habip Kocaman ile toplantı
TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı Hasan Erikli ile toplantı
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Bozdağ ile toplantı
Konrad Adenauer Vakfı ve GMF işbirliğiyle gerçekleştirilen “Turkey-U.S. Relations
in a Transforming Landscape” başlıklı toplantı
Kadın Adayları Destekleme Derneği tarafından düzenlenen “Kadınların Yerel
Siyasete Katılımı” konulu toplantı
Sayı: 2014–02
Sayfa 16
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından kamuoyuna açık, ancak TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve uluslararası temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda (Yasama Bülteni) ise
içerisinde bulunulan takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise (Yasama Bülteni)
içerisinde bulunulan takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Komisyonları,
Çalışma Grupları ve Görev Güçleri tarafından ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen
kanun değişiklik çalışmaları ile (2) münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve
Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun
değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık
altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda
“kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok
pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
Sayı: 2014–02
Sayfa 17
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] adresine başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK ve Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–02
Sayfa 18
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Şubat 2014
Download

Ankara Bülteni, Sayı: 02, Şubat 2014