ETF FRAME Konferansı
Gelecek için becerilere yönelik uzun vadeli vizyon belirleme,
planlama ve bu becerilerin kazandırılması
BECERİLER 2020 TÜRKİYE
RAPORU
Ankara, 23 Eylül2014
İçerik
•
•
•
•
Amaç
Sahiplik ve bağlılık
Sosyo-ekonomik zorluklar
Becerilerle bağlantılı stratejilere genel
bakış
• Toplumsal faktörlere bağlı zorluklar
• Ortak görüş ve öncelikler
• Geleceğe bakış
2
Amaç– Gelecek için Beceriler
Zorluklar
Şu anki zorlu durumun ötesine bakabilmek
Koordinasyon ve katılımı kısıtlayan çok sayıda kamu kurumu/özel
kuruluş ve aktör
Beceriler ve İnsan Kaynaklarının Gelişimi alanlarında çok sayıda
strateji bulunması
Gelecek yıllardaki AB desteğinin programlanması
Amaç
Ortak, bütüncül ve geleceğe odaklı bir beceriler vizyonu belirleme
Vizyonu gerçekleştirmek için ortak öncelikler belirlemek ve yol
haritası geliştirmek
Kurumsal düzenlemeleri gözden geçirip gerektiğinde bir kapasite
geliştirme planı hazırlamak
Becerileri izleme mekanizmasının temellerini oluşturmak
AB desteklerini planlarken geniş sektörel bakış açısını öne çıkarmak
Birbirimizden öğrenmek
Sahiplik ve Bağlılık
• Türkiye’deki otoriteler, ETF’nin desteğiyle ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde, Vizyon
2023’ün geliştirilmesi sırasında elde edilen geniş öngörü
deneyimi ve danışma süreçlerinden yararlanarak FRAME
programı bakış açısını benimsemiştir.
• Bakanlık; ekonomi ve eğitim bakanlıkları, STK temsilcileri
ve sosyal ortaklar gibi diğer paydaşlar arasında
kolaylaştırıcılık anlamında liderliği üstlenmiştir.
• FRAME bir dizi görüş alış verişi ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın
düzenledikleri ve ev sahipliği yaptıkları IPA II
programlaması da dahil insan kaynakları gelişimi
politikaları alanındaki tematik çalıştaylardan oluşan
oldukça katılımcı bir süreç olarak organize edilmiştir.
4
FRAME: Beceriler vizyonundan uygulama
mekanizmalarına
Kurumsal
FORESIGHT
(ÖNGÖRÜ)
Mevcut
öngörü
süreçleriulusal çok
taraflı
çalıştaylar
Düzenlemelerin Gözden
Geçirilmesi
Gereklilikler
x metodolojisi
uzman rehberliği
Ulusal
kurumsal
incelemelerin
analizi
Ulusal satın alma
işlemleri
Beceriler Vizyonu
2020 dokümanı
Vizyon
Öncelikler
Kapasite
geliştirme
müdahaleleri
Yol Haritası
5
ANAHTAR UNSURLAR– BECERİLER 2020 TÜRKİYE
RAPORU
Vizyon
Tanımlamalar
Öncelikler
Yol Haritası
Tedbirler
Aktiviteler,
sonuçlar
Aktörler,
zaman
çizelgesi
Göstergeler:
referans değer,
hedef
İzleme
6
Amaç
• FRAME beceriler öngörüsü Türkiye Vizyon 2023 üzerine inşa edilir.
• Insan kaynakları geliştirme politikaları için anahtar bir soruya
odaklanır.
“Türkiye 2020’ye doğru hangi becerileri geliştirmeli ve bu
beceriler eğitim ve öğretim sistemi içinde nasıl
geliştirilebilir?”
Ulusal politika geliştirmede öngörünün daha önceki kullanımına
olan KATMA DEĞER
• Türkiye’de becerilere ilişkin yüksek teknoloji ve düşük
teknoloji ile yüksek kabiliyet ajandasını harekete geçirmek
için bir vizyon
• Bölge ve sektörlere özgü özellikler de dahil olmak üzere
düşük seviyeli kabiliyet gereksinimlerine kadar inilmesi
7
Sosyo-ekonomik fırsatlar/zorluklar
• 18. en büyük ekonomi, ekonomik krizlere karşı dirençli, büyük ve
oldukça rekabetçi olan yerel pazardan elde edilen verimlilik gelirlerine
dayanan canlı ve enerjik özel sektör;
• “insan kaynakları temelini daha iyi ilköğretim, …lise eğitimi ve
öğretimi sağlayarak, işgücü piyasasının verimini artırarak,
…geliştirmek” (Küresel Rekabetçilik Endeksi Raporu) yoluyla rekabet
edebilirliğini artırmalıdır;
• Eğitim, istihdam ve sosyal içerme göstergelerine yansıyan
azımsanmayacak ölçüdeki bölgesel ve sosyo-ekonomik eşitsizlikler;
• Özellikle metropol/şehirlere olan nüfus kaymalarından ve geleneksel
tarımdan hizmet/endüstriyel sektörlere olan kaymadan kaynaklanan
ve gittikçe artan sosyal uyum sorunu;
• Mutlak yoksulluk oranında gelişme, ancak hala 4 aileden biri
yoksulluk riskiyle karşı karşıya;
• Işgücüne katılımda cinsiyetler arasındaki büyük farklılık;
• Eğitim ve öğretimde güçlü ilerlemeler, ancak hala Avrupa
ortalamalarının gerisinde (örn. Eğitim durumu, hayat boyu öğrenme).
AB Karşılaştırma (I)
Yüksek öğrenime devam
Okulu ve eğitimi erken terkedenler
EU Benchmarking (II)
Temel becerilerde düşük performans gösterenler
Okuma
Matematik
Fe
n
Hayat boyu öğrenmeye katılım
EU Benchmarking (III)
İstihdam oranı
Yeni mezunların istihdam oranı
Becerilerle Bağlantılı Stratejilere Genel
Bakış
Vision 2023
Vizyon 2023
9th Development Plan 2009-2013
10th
9. Kalkınma
Development
Planı
Plan
2009-2013
2014-2018
Medium-term
Plan
(MTP)
2013-2015
10. Kalkınma Planı 2014-2018
Education
Strategic Plan
of the Ministry
Eğitim
of National Education (2010-Milli Eğitim Bakanlığı
2014)
Stratejik
Planı (2010-2014)
Higher
Education
Strategy of
-Türkiye2007
Yüksek Öğrenim
Turkey
StratejisiLifelong
2007 Learning
National
-Ulusal Hayat
Boyu2014Strategy
Education
2018
Öğrenme Stratejisi 20142018
National
VET Strategy 20142018
-Ulusal Mesleki Eğitim
Stratejisi
2014-2018
Action
Plan
to Strengthen the
Link
between
Education
and
-İstihdam ve Mesleki
Eğitim
Employment
(İMEİGEP)
İlişkisinin Güçlendirilmesi
Eylem Planı (İMEİGEP)
Orta Vadeli
Plan
2013-2015
Employment
and
Social
Cohesion
Sectoral and Regional
National
Employment
Strategy
andve
Technology
İstihdam
ve Sosyal
Uyum2014 Science
Sektörel
Bölgesel
– 2023
Human Resources Strategy
-Ulusal
Stratejisi
2014-Bilim
Teknoloji
İnsan
and ve
Action
Plan 2011-2016
Youth İstihdam
Employment
Action
Plan
2023
Kaynağı
Stratejisi
ve Eylem
The Turkey
Industrial
Gender Equality Action Plan (2008-Gençlik
İstihdam Eylem Planı
Planı
2011-2016
Strategy
2011 – 2014
13)
-Cinsiyet
Eşitliği Eylem Planı (2008- -Türkiye
Stratejisi
ExportSanayi
Strategy
2023 2011Strategic Plan of the Ministry of
2013)
2014
Labour and Social Security (2009Tourism Strategy of Turkey
-Çalışma
ve
Sosyal
Güvenlik
-İhracat
2013)
2023 Stratejisi 2023
Bakanlığı
Planı
(2009-Social -Türkiye
Turizm
Stratejisi
2023
StrategicStratejik
Plan of the
Turkish
Agriculture
Strategic
Plan
2013)
Stratejik Planı 2010-2014
Security Institution-SGK (2010-2014) -Tarım
2010-14
-Sosyal
Güvenlik
Stratejik
-Vizyon
2023
uygulamasına
Strategic
Plan ofKurumu
the Turkish
Regional
Development
Plans
Planı
(2010-2014)
Bölgesel Kalkınma
Employment
Agency/İŞKUR (2011- yönelik
for implementing
Vision 2023
-İŞKUR
Planları
2015) Stratejik Planı (2011-2015)
-Sosyal
ve İstihdamthe Link
Action Koruma
Plan to Strengthen
İlişkisinin
Eylem
betweenGüçlendirilmesi
Social Assistance
and
Employment
Planı
eğitim, istihdam ve sosyal uyum ile sektörel ve bölgesel stratejiler
arasında bağlantılar kurulması gerekmekte.
Toplumsal faktörlere bağlı zorluklar
Gençlik patlaması
zengin
kaynaklar/verimliliğe
karşı
Yoksulluk ve
sosyal dışlama
Cinsiyet eşitsizlikleri
Eğitim düzeyi
13
İnsan kaynakları geliştirme
politikalarının planlanması ve
uygulanmasına dair temel sorunlar
• Yapısal ve sistemsel değişime ihtiyaç
• Düşük teknolojiye / yüksek teknoloji gelişimi
paradigması
• Bölgesel ve sektörel açılara odaklanarak gelecek
işgücü piyasası ihtiyaçlarını belirleme ve bu
ihtiyacı karşılama
• Kamu ile özel sektör arasında yapılandırılmış
iletişim
14
Ortak vizyon ve öncelikler
“2020 itibariyle Türkiye, azalmış bölgesel eşitsizlikleri ve proaktif,
girişimci genç ve kadın işgücünün yüksek teknoloji, düşük teknoloji ve
yüksek kabiliyetler hedefini harekete geçiren sosyal olarak uyumlu bilgi
temelli bir ekonomi olacaktır. Koordineli ve uyumlu istihdam, eğitim ve
sosyal uyum politikaları ulusal ve bölgesel seviyede sektörel beceri
odaklı öncelikleri tamamlayacak, işgücü talebini belirleyerek yüksek
kaliteli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacaktır.”
Bu vizyonu gerçekleştirmek için anahtar öncelikler:
1.Eğitim düzeyi ve beceri seviyelerindeki artışı desteklemek için esnek,
şeffaf, inovatif ve kalite temelli bir eğitim sistemi kurmak
2.Kapsayıcı ve daha etkin bir işgücü piyasası
3.Kapsayıcı bir toplum oluşturmak
15
Beceriler Vizyonu Yol Haritası
Öncelik 1: Gelişmiş eğitim düzeyi ve beceri seviyeleri
1.1: Eğitim, öğretim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerinin kapsam ve
kalitesini artırma
1.2: Eğitime, erken çocukluk dönemi de dahil olmak üzere tüm seviyelerde katılım ve
erişimi artırmaya yönelik destekleyici aktiviteler
1.3: Geliştirilen stratejilerin uygulanması yoluyla hayat boyu öğrenmeyi teşvik etme
Öncelik 2: İstihdamı artırma
2.1: Saygın İş– kadın ve gençlere yönelik makul iş fırsatlarının yaratılması ihtiyacını
önceliklendirir
2.2: Genç ve kadın istihdamına erişimi kolaylaştırmak; istihdam edilebilirliği artırmak
2.3: İşgücü Piyasası Politikaları ve Hizmetlerinde iyileştirme
Öncelik 3: Kapsayıcı toplum için sosyal politikaların iyileştirilmesi
3.1: Kapasite geliştirme yoluyla kapsayıcı bir toplum oluşturma
3.2: Herkes için istihdam, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal korumaya erişimin
iyileştirilmesi.
16
Geleceğe Bakış
• Orijinali 21. yy başlarında yapılan çalışmayı güncellemek
için Teknoloji Öngörü çalışmaları
• (Yeni) teknolojilerin çalışma doğasını ve becerilere olan
talebi nasıl değiştirdiği ve hayat boyu öğrenme
politikalarına nasıl etki ettiğine odaklanan Beceriler
Öngörüsü çalışmaları
• HBÖ sisteminin Türkiye’deki çeşitli bölgeler seviyesinde
optimize edilmesi amacıyla bu tür aktivitelerin sonuçlarının
yerelleştirilmesi için Bölgesel Öngörü çalışmaları
• Sistemin, örneğin kadınlar gibi, belirli toplumsal grupların
istihdam sorunlarına eksiksiz çözüm sunmasını sağlamak
için bu tür grupları hedef alan öngörü çalışmaları.
17
Koordinasyon ve Uygulama Platformları (bölgesel ve
ulusal)
BÖLGESEL
ULUSAL
Bölgesel Beceri Politikası Ağı
•Ulusal Beceriler Ağları (7 ülke)
•Geniş oluşumlu ülke beceriler
platformları (kamu kurumları, özel
sektör, sendika, akademisyenler,
STK’lar, vb.)
•Diğer geçerli bölgesel ve Avruyalı
kurumlar
•Diğerleri….
Bölgesel uygulayıcı ağları
Aşağıdaki 2 alt konuda teknik/uzman
platformlar
• Beceri öngörüsü ve eşleştirme
• Kanıt temelli beceriler politikası
uygulaması
What:
Ortak diyalog, öğrenme, çalışma ve
uzlaşılan eylemlerin uygulanmasında
bilgi alış verişi
Ulusal seviyede (teknik/uzman seviyede)
bilgi ve uygulama transferini sağlar.
Ulusal Beceriler Ağları (7 ülke)
Geniş oluşumlu ülke beceriler platformları (kamu kurumları, özel sektör,
sendika, akademisyenler, STK’lar, vb.)
What: her bir ülkede katkılar, adaptasyon ve yaygınlaştırma
(i) Beceri öngörüsü ve eşleştirme (sektörel seviye dahil olmak
üzere) and eğitim ve öğretim politikalarının şekillendirilmesinde
bilginin daha fazla kullanılması (sektör konseyleri, Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesi’nin kullanımı, öğrenme çıktıları, etc.)
(ii) Beceriler 2020 yol haritası izleme, kanıt birleştirmeye daha fazla
destek ve AB karşılaştırması
Politika Uygulaması Türkiye’de Becerilerin Geliştirilmesi
Ulusal ve bölgesel
1. Beceriler öngörüsü
Ortak sektörel öngörü aracı;
Sektörel Beceriler Görünümü
(boşluklar ve gelecekteki ihtiyaçlar)
3. Politika
uygulamasının
izlenmesi
Beceriler 2020 yönündeki
gelişmelerin gözden geçirilmesi
(yolharitası takibi)
İnsan Kaynakları Gelişimi
politikalarının izlenmesi ve
değerlendirilmesine destek
verilmesi: yapılar ve süreçler
Beceriler Yol
Haritasının
uygulanması ve
izlenmesi
2. Becerilerin
eşleştirilmesi
Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesinin daha fazla
kullanılması-tüm döngü: örn.
standartlar, müfredat ve mesleki
eğitim ve öğretim programları,
önceki öğrenmelerin tanınması,
kairyer rehberliği, eğitim
sağlanması
Ortak öğrenme ve AB araçları ve platformları ile bağlantı kurabilme için ulusal/bölgesel destek
mekanizmaları (Sektörel, ulusal ve bölgesel seviyede kurumsal olarak bütünleşmiş politika ve uygulayıcı ağları)
Download

beceriler 2020 türkiye raporu