Kurumsal Varlık Yönetiminde
Bilgi ve Entegrasyonun Gücü
IBM Tririga
®
Dijital ve fiziksel altyapıların her geçen gün
birbirine daha fazla yakınsaması ve bu
yöndeki gereksinimlerin kesişimi, kurumsal
varlık yönetimini bağımsız bir disiplin haline
getiriyor. IBM Tririga Entegre İşyeri Yönetim
Sistemi, binalar, işletmeler, tesisler ve
kullanılan tüm araç gerecin uzun vadeli
yönetimini üstlenirken, yatırım projeleri,
varlıkların değerlemesi, finansmanı ve
çevresel etkileri itibarıyla yepyeni bir
dünyanın kapılarını açıyor. Varlık yönetiminde
sınıfının en iyisi olan varlık yönetimi
teknolojisi IBM Tririga, şimdi yöneticilere
BT Bilgi’nin varlık ve hizmet yönetimi
alanındaki uzmanlığıyla ulaşıyor.
IBM Tririga İşyeri Yönetim
Platformunun Temel Çözümleri
Teknoloji ve iletişim dünyasında, fiziksel
altyapılar ve bilişim sistemleri arasındaki
mesafe git gide kapanıyor. Bilgisayarlar ve
iletişim altyapısının yanı sıra yapılar da
canlı varlıklar gibi her geçen gün daha fazla
bilgi üretiyor. Elektronik algılayıcılar, iklimlendirme ve enerji vb. amaçlarla kullandıkları çeşitli sistemler ile birlikte yapılar da
akıllı küresel bir sistemin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Dijital ve fiziksel varlıkların birbirine yakınsaması ve birçok yerde
iç içe geçmesi, kurumsal varlık yönetimine
bütüncül bir bakış açısı getirirken, üst
düzey yönetim ve ilgili yöneticiler, gayrimenkul ve tesis yönetimi konularına derin
bir kavrayışla ve analitik bakma gereksinimi
duyuyor.
Binalar ve işletmeler, tabii ki bu yapıların
kullanıcıları, bilginin üretiminde en temel
kaynaklardan birini oluşturuyor. Bu verinin
toplanması ve analiz edilmesi ile organizasyonlar operasyonel faaliyetlerinin etkisini
daha iyi kavrayabileceği gibi gayrimenkullerle ilgili karar süreçlerini hızlandırabilir,
gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş hızını
artırabilirler.
Günümüzün değişen iş dünyasında işgücü esnekliği ve ev
ofis alışkanlıklarıyla birlikte değişen işyeri kullanım
Kurumsal varlık yönetimi alanında kap
kap-
IBM Tririga Workplace Operations Manager, önleyici ve
alışkanlıkları, iş alanlarının daha akılcı değerlendirilmesini
samlı bir entegre işyeri yönetim sistemi
düzeltici varlık bakım faaliyetlerinin verimliliğini ve
şart koşuyor. Ofis, bina kiralamalarında ve kira sözleşme
olan IBM Tririga, profesyonellerin, atıl
etkinliğini en üst düzeye çıkaran self-servis ve otomatik
yenilemelerinde artık profesyoneller daha fazla bilgiye
hakduran tesisler, kaynaklar ve süreçler hak
yönlendirme becerileriyle öne çıkar.
ihtiyaç duyuyor. Sadece aydınlatma ve ısıtma giderleri
Tesiskında net bir fikir edinmesini sağlar. Tesis
bile gayrimenkullerin yönetiminde kritik maliyet kalemle-
lerin doluluk düzeyi ve işletim maliyetleri
maliyetleri-
rine dönüşebiliyor. Bu tür sorulara yanıt vermenin en
ni denetim altında tutar; orta ve büyük
doğru yolu iyi bir entegrasyon sağlamaktır. İş ortamların-
ölçekli tüm işletmelerde gayrimenkul,
da kullanılan araçların artışı, üretilen veriyi tetiklerken,
ortaya çıkan verinin bilgiye dönüşümü ise ancak ve ancak
doğru bir süreç otomasyonu ve elde edilen verinin doğru
araçlarla analiz edilmesine bağlıdır.
Resmi Doğru Okumak
alan ve yoğun dikkat gerektiren bir iştir. İdeal bir sistem,
bir tesisin en yüksek kazancı sağlayacak şekilde kullanım
düzeyini, mevcut duruma rağmen olası en ideal enerji
tüketimini ve diğer finansal maliyetlerini doğru tanımlayan senaryoları ve alternatiflerini ortaya koyabilmelidir.
Bütün bunları otomatikleştirdikten sonra gerektiğinde en
İşin Sırrı Entegrasyonda
doğru taşınma kararlarını ve bu konuda en uygun hizmet
Profesyonellerin bilgiye dayalı öngörü ve denetimleri,
sağlayıcıları da kendiliğinden belirleyip yöneticilerin
gayrimenkul yönetiminde hemen her açıdan olumlu
onayına sunabilmelidir.
kazanımlara yol açar. Kiralama finansman yönetiminden,
Tam bu noktada, IBM’in işletme veri entegrasyonu
yatırım projelerine; tesis yönetiminden, menkul alanlarını
çözümü IBM Tririga, entegre bir işyeri yönetim sistemi
değerlendirmeye; enerji tüketimini iyileştirmekten,
(IWMS) sunuyor. IBM Tririga bu özelliği ile mevcut tüm
sürdürülebilir çevre şartlarını sağlamaya kadar, kurumsal
gayrimenkul, yatırım projeleri, tesis alan yönetimi, tesis
varlıklara değer katan sayısız karar için entegre işyeri
bakımı ile çevre ve enerji yönetimini tek bir platformda
yönetim sistemlerine (IWMS - Integrated Workspace
buluşturuyor.
Management System) gereksinim vardır.
yönetimi, yatırım proje yönetimi, gayrimenkul portföy
yönetimi ve işletme operasyonları / bakım - onarım
yönetimi gibi alanlarda tam ve entegre destek sağlar.
IBM Tririga Real Estate Manager, IBM Tririga Capital
tesis yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik
Project Manager, IBM Tririga Facility Manager veya IBM
açısından organizasyonel etkinliği ve
TRIRIGA Workplace Operations Manager’a erişim
operasyonel verimliliği artırır. IBM Tririga,
gereksinimi duyan kullanıcılar, IBM Tririga Integrated
varlıklarınızın gerçek değerini ortaya
Workplace Manager’ı da bundle olarak alırlar.
çıkaran şu temel çözümlerden oluşur:
IBM Tririga Real Estate Environmental Sustainability
Manager, kaynak kullanımı yoğun tesis ve iş süreçlerini
Gayrimenkul ve tesis yönetimi anlamında bütün bu resmi
doğru okuyabilmek profesyonel bir yönetici için zaman
IBM Tririga Integrated Workplace Manager, tesis / alan
tanımlayan, çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarının çevre
IBM Tririga Real Estate Manager, organizasyonların
ile ilgili kazanımlarını ve finansal sonuçlarını analiz
gayri menkül portföy planlama ve yatırım etkinliklerine
edebilen, enerji maliyetleri ve karbon yayılımını azaltma-
destek olur. Gayrimenkul alım satım işlemlerinden geri
yı hedefleyen ve sonuç olarak kurumun çevre ve enerji
dönüşleri hızlandırır, gecikmelerden kaynaklanan
stratejilerini yönetmeye odaklı bir çevresel sürdürülebi-
finansal cezaları ve fazla ödemeleri önler; kiralama
lirlik yazılımıdır.
gelirleriyle ilgili muhasebe yapısına akıcılık ve düzen
kazandırır.
IBM Tririga bu temel çözümlerin yanı sıra kurumlara
IBM Tririga Capital Project Manager, organizasyonlara,
uzun erimli analizler yapma olanağı sunan ve ortaya
kurum genelinde, yatırım, tesis ve çevre projelerinin
çıkan durumlara bağlı olarak yöneticilere çeşitli eylem
maliyet avantajlı sunumunu ve verimliliğini güvence
planları öneren, Performance Management gibi zengin
altına almayı sağlayan çeşitli araçları içeren kapsamlı bir
eklenti (add-on) seçenekleri ile profesyonellere
proje ve program yönetimi platformu sunar.
kurumsal varlık yönetimi alanında olabilecek en geniş
IBM Tririga Facility Manager, ileri düzeyde alan planla-
ufku sunar.
ma, alan yönetimi ve nakil planlama işlevleri ile değerli
gayrimenkullerinizin ve bina altyapılarınızın olabilecek
en ideal kullanımını size sunar.
Gayrimenkul Yönetimi
Finansmandan sorumlu üst düzey yöneticiler ve CFO’lar,
kurumsal varlıkların stratejik değerini her geçen gün daha fazla
vurguluyor. Kurumsal gayrimenkullerin yönetiminden sorumlu
profesyoneller, şirket büyümesine ve finansmanına destek
olacak birçok adımda IBM Tririga’nın kendilerine sağladığı
avantajlardan faydalanabilir. IBM Tririga Gayrimenkul Yönetimi
çıkmaya çalışır. IBM Tririga Yatırım Projeleri Yönetimi (Capital
Project Manager), yatırım programlarının önceliklerini, proje
risklerini ve finansal getirileri tanımlar; proje yönetim denetimleri
ve uyarı sistemi ile herhangi bir ölçekteki karmaşık proje
programlarının veya dönemsel projelerin yönetimini verimli hale
getirir. IBM Tririga, organizasyonların yatırım projelerinin
yönetimine üç temel alanda destek verir:
(Real Estate Manager) çözümü, finans ve gayrimenkul profesyonellerine, geri dönüşü yüksek gayrimenkul işlemleri, tanımlanmış kira finansman denetimleri, otomatikleştirilmiş kira sözleşme
mutabakatları gibi birçok özellik sayesinde bilgiye dayalı ve hızlı
kararlar alma olanağı tanır. BM Gayrimenkul Yönetim çözümü,
üç temel konuda gayrimenkullerin yönetimini sağlar ve bu
alandaki yeni fırsatların önünü açar:
Proje Portföy Yönetimi
Bir organizasyon, altyapı yatırımları, operasyonlar ve üretim
veya tesis enerji verimliliği gibi konularda yatırım yapmaya karar
verdiğinde, tüm bunların operasyonel, finansal ve çevresel
etkilerini, en yüksek getiriyi sağlayacak alternatiflerini ele alma
gereksinimi duyar. IBM Tririga, proje yönetim metriklerini
belirleyerek, en uygun proje portföyüne karar vermek için
Alım Satım Yönetimi
IBM Tririga, günümüzün kararsız ekonomik şartlarında, kurumla-
şirketinizin iş stratejilerine uygun olarak gerekli proje fonlama
gereksinimlerini önceliklendirir.
ra mevcut gayrimenkullerini en iyi şekilde değerlendirme
olanağı sunar. Bina satın alma ve elden çıkarma işlemlerinde
kurumlara gerçek zamanlı gelecek senaryoları sunan IBM Tririga
sayesinde küresel bir üretim firması, karar verme becerilerinin
artışıyla 925 milyon dolar tasarrufta bulunduğunu açıkladı.
Proje Planlama
Yatırım ve proje planlama yöneticileri, sınırlı kaynaklara rağmen,
stratejik ve genellikle de belli dönemler içinde gerçekleşmesi
zorunlu uygun projelere karar vermek isterler. IBM Tririga, olası
riskleri finansal ve çevresel etkileri itibarıyla değerlendirerek,
Kiralama Yönetimi
Gayrimenkul yönetimi, özellikle de kiralama sözleşmeleri, birçok
çeşitli yatırım senaryoları üzerinden projeleri en iyi şekilde
planlamanızı sağlayarak toplam proje portföy kalitesini yükseltir.
organizasyon için en temel maliyet kalemleri arasında ilk sıraları
paylaşıyor. Mülklerin sayısı arttıkça özellikle kiralama sözleşmelerine uygunlukta sıkıntılar beliriyor, bakım ve diğer masraflarda
fazla ödemeler söz konusu olabiliyor. IBM Tririga, ödemeleri,
gider faturalarını ve yenilenen sözleşmeleri otomasyonla takip
ederek kira finansmanında tutarlılık ve maliyet artışlarında
denetimi sağlar.
Proje Takvim Yönetimi
Temel ihtiyaçlar doğrultusunda taahhüt edilmiş projelere sahip
olan organizasyonlar, zaman kısıtı ve dar bütçelere rağmen bu
projelerin zamanında gerçekleşmesi için önlemlerini almak
zorundadır. IBM Tririga, gelişmiş proje işletim süreci ve güçlü
denetim mekanizmaları sayesinde projelerin zamanında ve
planlandığı kalitede bitirilmesinin güvencesidir. Kritik yol haritası
Kira Finansmanı
Birçok işletme günümüzde kiralama gelirlerini doğru yönetmek
ve cezai ödemelerden kaçınmak zorundadır. Yüzlerce
gayrimenkulün yönetiminde gerek binaların, gerekse ekipmanların kullanımı finansal raporlara en doğru şekilde yansımak
ajandası, risk dağıtma ve sözleşme yönetimi araçları ile
tanımlanmış bütçeler ve süre dahilinde projelerin gerçekleşmesini sağlar. Amerikan büyük gıda hizmetleri firmalarından biri
proje ihale süreçlerini hızlandırarak mağaza inşaatlarını Tririga
ile haftalar mertebesine çekebilmiştir.
zorundadır. Ticari ve stratejik kararlardan kaynaklanan gereksinimler doğrultusunda IBM Tririga, kurumsal varlıkların bilançoya
en uygun şekilde etki edecek yönetim senaryolarını gayrimenkul
ve finans yöneticilerine sunuyor.
Tesis Yönetimi
Yapılan bir hesaplamaya göre 2013 itibarıyla ABD’de 20
milyona yakın insan haftanın iki günü ofis dışında çalışıyor.
Yatırım Projeleri Yönetimi
Yatırım yoğunluklu ekonomilerde kurumlar, sınırlı finansal
kaynaklar ve istenen çıktıları üretmeyen yatırım projeleriyle başa
Ekonomideki salınımlar ve çalışma alışkanlıklarının değişimiyle
birlikte, işletmeler de yeniden ölçekleniyor, yer değiştiriyor,
birleşmelere ve satın almalara yöneliyor, kısacası hızlı
büyümeyle birlikte işyeri ve tesislerin yönetimleri giderek
güçleşiyor. İşletmelerden ve tesislerden sorumlu üst düzey
yöneticiler, çalışanları, süreçleri, teknolojileri ve kullanım
alanlarını birarada ve değişime uygun olarak yeniden ele alma
gereksinimi duyuyor. IBM Tririga Tesis Yönetimi (Facility
Manager), dağıtık işgücünün etkinliğini, kurumun işyeri
yapılanmasını ve fiziksel ortamını iyileştirmeye katkıda
bulunan entegre ve merkezi tesis yönetim süreçleriyle öne
çıkmaktadır:
Tesis Yönetimi ve Operasyonlar
Organizasyonlarda bakım ve operasyonlar yönetimi, üst
düzeyde hizmet sunumunu sağlamaya devam ederken,
işletim maliyetlerini azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı
hedefler. Özellikle de enerji tüketen varlıkların verimliliğine
katkıda bulunmak, kritik varlıkların etkinliğini artırmak ve
toplamda özvarlıkların yaşam döngüsünü uzatmakla ilgilenir.
IBM Tririga İşyeri Operasyon Yönetimi (Workplace Operations Manager), bakım hizmetlerine olan talebi ve önleyici
bakım hizmetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi-
Stratejik Tesis Planlama
Temel iş hedeflerine ve bağımsız iş birimlerinin gereksinimlerine uygun tesis planlama yaklaşımlarının tüm karmaşıklığına
rağmen yatırımların geri dönüşüne büyük katkısı vardır. IBM
Tririga, iş talepleri ile mevcut işyeri alanları arasında genelde
ni sağlar; servis sağlayıcı yönetimini iyileştirerek bakım
operasyonlarının maliyetini aşağı çeker. Tesis değerlendirme
özelliği ile bina ve varlık yetersizliklerini izler; çevresel koşulları
iyileştirmek için yeni fırsatları değerlendirir, gayrimenkul ve
tesislere ait varlıkların yaşam döngüsünü uzatır.
yaşanan uyumsuzlukları belirleyen benzersiz teknolojisi ile
durumu analiz eder, ihtiyaçları derecelendirir ve en iyi
yerleşim şeklini belirleyen tesis planlama senaryolarını ortaya
koyar. Büyük bir Avrupa teknoloji üreticisi, zaman alan tüm bu
süreçleri IBM Tririga ile aşarak küresel tesis portföyünü yüzde
17 oranında küçültme başarısı gösterdi.
Hizmet Yaşam Döngüsü
Varlıkların garanti süreleri ve servis seviyeleri anlaşmalarının
(SLAs) doğru takip edilmesi, kurum genelinde hizmet
gecikmelerini önleyeceği gibi gereksiz çabaları ve iş yükünü
azaltarak önemli tasarruflar sağlar. IBM Tririga, organizasyonun içinde ve dışındaki hizmet sağlayıcıların performansını
Taşınma Yönetimi
Mobil işgücü ve esnek çalışma koşullarının yaygınlığı kurumlara verimlilik ve çevresel performans açısından önemli
avantajlar sunuyor. IBM Tririga, çalışanların lokasyonlarını ve
çalışma rotalarını izleyen bazı süreçleri otomasyon ortamına
taşır ve kişilere self servis olanağı sağlar. Otomatik ve merkezi
tek bir sistem ile taşınma istekleri, onayları, takibi, takvimlen-
geliştirir. Hizmet isteklerinin self-servis talep formları veya
çağrılar ile ilgili işbirimlerine yönlendirilmesine olanak sağlayan
otomasyon ortamıyla hizmet yönetim süreçlerinde verimliliği
artırır. Çağrı merkezi veritabanı sayesinde dışarıdan gereksiz
yere destek veya hizmet alınmasını önler. IBM Tririga, her
hizmet ziyaretini kiralama, garanti ve SLA matriksi içinde
değerlendirir.
departmanların isteklerini karşılamak üzere- saptanmasını ve
rezerve edilmesini otomatikleştirir.
Koruyucu Bakım
Koruyucu bakım, tesisleri ve ekipmanları, en zor çalışma
şartlarında bile sürekli çalışır tutma amacıyla tasarlanmış bir
hizmet programıdır. IBM Tririga, kaynak verimliliğini en üst
Rezervasyon ve Ağırlama Yönetimi
Konferans odaları veya paylaşımlı kullanılan işistasyonları
kurumların değerli varlıkları arasındadır. Dolayısıyla bu
varlıkların doğru ve yerinde kullanımları itibarıyla düzenli
olarak izlenmeleri ve faydalarının artırılması gereklidir. IBM
düzeye çıkartabileceğiniz bu tür özelliklerle donatılmıştır.
çalışan üretkenliğini artırır. IBM Tririga, iş emirleri ve satın
alma entegrasyonuna sahiptir. Böylece iş görevlerinin
üretilmesi ve yönlendirmelerini gerçekleştirerek gerekli oda
yerleşim düzeni, catering hizmetleri, ses ve görüntü sistemleri
için ilgili siparişleri, servis sağlayıcılara otomatik olarak
yönlendirir.
nedeniyle firmaların enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik
garanti sözleşmeleri kapsamında, otomatik olarak hazırlanır
ve takip edilir. Bu da ekipmanı kendi verimlilik sınırları içinde
olabilecek en iyi şekilde kullanmayı sağlar.
gösteriyor. Bir tesis ikamet maliyetinin yüzde 23’ünü enerjinin
oluşturduğu biliniyor. Bu nedenle birçok firma, çevresel ve
enerji varlıklarını en ideal şekilde kullanmanın yöntemlerini
arıyor. ABD’de yapılan bir IBM Study çalışması, firmaların
sürdürülebilirlik konusundaki en öncelikli maddenin enerji
verimliliğine odaklanmak olduğunu gösterdi.
IBM Tririga Çevre ve Enerji Yönetimi (Environmental
Sustainability Manager), organizasyonların çevresel etkileriyle
tutarak, kurumun enerji ve çevre performansını, merkezi
olarak izleme ve yönetme yeteneği ile öne çıkıyor. Ayrıca bu
becerileri ile yöneticilerin enerji tasarrufu yapmak, yatırımların
Düzenli araç gereç bakımında gelecekteki değeri belirleyebilmek, bir organizasyona, ortaya çıkabilecek ciddi sorunlardan
önce bazı konuları proaktif olarak tanımlama şansı verir. Rutin
sorgulamalar, ek bazı gözlemler yapma ve bu gözlemlerden
elde edilen görüşleri süregiden mevcut bakım planıyla
birleştirmeyi sağlar.
karbon salımı, operasyonel maliyetleri ve çevresel performans değerlendirmeleri ortaya çıkar
Çevre ve Enerji Projelerinin Planlanması
Bakım ve yenileme projeleri, birçok kurumda çevresel etki
açısından olumlu yansımalara yol açar. Özellikle birçok tesise
sahip kurumlarda çevresel ve finansal etkileri olan bu tür
projelerin sunduğu bazı fırsatlar vardır. IBM Tririga çevresel
gelişmenin kuruma sunduğu bu fırsatları değerlendirir.
Entegre analiz araçları ile enerji tasarrufu sağlamaya yönelik
yatırımların çevresel ve finansal etkilerini analiz ederek
karşılaştırır. IBM Tririga ile ABD’de dünyanın en büyük
şehirlerinden birinin, karbondioksit salımlarını ve enerji
tüketimini yedi yıl içinde yüzde 30 azaltmayı planladığı
açıklandı.
geri dönüşünü hızlandırmak ve stratejik performans artış
fırsatlarını araştırmak gibi amaçlarına da hizmet eder.
Entegre Tesis Yönetimi
Kurumların sürdürülebilirlik odaklı projelerinden kaynaklı
Çevresel Etki ve Enerji Analizleri
Bir kurumun çevresel etkilerini araştırmak, ardından çevre ve
enerji yönetimi stratejilerini oluşturmak, bu stratejilerin
sonuçlarını doğrulamak için öncelikle enerji ve diğer
Şarta Bağlı Bakım
sayesinde hayat bulur. Kurumun genel kaynak tüketimi,
yatırımları başta ABD olmak üzere bütün dünyada artış
Düzenli bakım takvimlerindeki bakım ve iş emirleri, SLA’ler ve
Tririga ortak kullanım alanlarında yaşanabilecek çatışmalara
engel olarak bu alanları en uygun şekilde rezerve ederek
Enerji talebindeki artış, çevre düzenlemeleri ve yasalar
ilgili verisini tek ve kapsamlı bir veri havuzunda (repository)
mesi ve servis sağlayıcı entegrasyonu gerçekleşebilir. Taşınma
işlemlerine bağlı olarak IBM Tririga, boşalan ofis alanlarının, -iç
Çevre ve Enerji Yönetimi
kaynakların tüketim verisini toplamak, merkezileştirmek ve
bu işlemleri, kurumun tüm lokasyonlarında yapabilmek
gerekir. IBM Tririga enerji, atık, su tüketimi ve gaz salımı
verisini, farklı veri kaynaklarından ve çeşitli veri entegrasyon
yöntemleriyle toplamayı sürekli hale getirir. Ölçüm cihazları,
faturalama sistemleri ve hesap tablolarında kayıtlı tüketim
verileri, IBM Tririga’nın içine gömülü performans metrikleri
finansal ve çevresel geri dönüşleri, dijital ve gayrimenkul
altyapı varlıklarının karmaşasını küresel düzeyde nasıl
yönettiklerine bağlıdır. Enerji ve çevre kazanımları ve bu
kazanımların sürekli hale getirilmesi, otomasyona bağlanmış
süreçler ve kontrol sistemlerinin gücüyle ilişkilidir. Enerji
tüketimi örneğinde tesis düzenlemesi için yatırım proje
yönetimi, süregiden bakım yönetimi ve ideal yer kullanımı
için gerekli tesis planlama faaliyetleri gerektirir. IBM Tririga,
bakım, proje yönetimi ve alan planlama konusunda birlikte
çalışan modülleriyle organizasyonların çevre ve enerji
politikalarını gerçekleştirmeye destek olur.
BT Bilgi Teknolojileri, Türkiye’nin önde gelen rekabetçi
markalarına, “Yalın İş… Yalın Teknolojiler!” ilkesi ile 10 yılı aşkın
bir süredir, kurumsal yönetim danışmanlığı ve bilgi teknolojileri
odaklı bir dizi hizmet sunmaktadır.
BT Hizmetleri Yaşamdöngüsü'nde (IT Services Lifecycle)
uzman deneyimli kadrosu ile BT Bilgi, Yapı Kredi, Allianz, Tofaş,
Türkiye Finans, TEB, Turkcell ve Erdemir gibi sektörlerinin
bayrak markası olan birçok kuruma sunduğu çözümlerle kalite
çıtasını daha da yükseltmeyi hedeflemektedir.
www.btbilgi.com.tr
BT Bilgi Teknolojileri Hizmetleri A.Ş. Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok.
No 25/1 Ataşehir 34758 İstanbul TURKEY T +90 216 455 44 10 F +90 216 339 91 55
Download

IBM Tririga® - BT Bilgi Teknolojileri