TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–03
3 Mart 2014
İÇİNDEKİLER:
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
II.
KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI
III. AVRUPA KÖŞESİ
IV.
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ’NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
İÇİNDEKİLER:
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Ankara
Bülteni'ne
üyelikTASARILAR
talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
B. TBMM’YE
SUNULAN
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Türkiye
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Türkiye
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Sayı: 2014–03
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
w w w. tu s i ad .o r g
Sayfa 1
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
3 Mart 2014
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
TBMM TATİLE TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat
GİRDİ 15.00'te yeniden toplanmak üzere ara vermiştir. Böylelikle 30 Mart tarihinde
gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde yaklaşık 25 günlük kısa bir tatil
planlanmıştır.
YASAMA Tatil öncesinde “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanununda
GÜNDEMİNE Değişiklik Teklifi”1, “546 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
BAKIŞ Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”2, “Terörle
Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 3, kamuoyunda “dershane tasarısı” olarak bilinen
“Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 4, ve kamuoyunda
"demokratikleşme paketi" olarak bilinen “Temel Hak ve Hürriyetlerin
Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı” kabul edilerek kanunlaşmıştır.
MİT KANUN Kamuoyunda “MİT Kanun Teklifi” olarak bilinen “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve
TEKLİFİ Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 5
23 Şubat 2014 tarihinde İçişleri Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Teklifin yerel
seçimlerden hemen sonra kanunlaşması beklenmektedir.
REKABETİN “Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
KORUNMASI TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
KANUN tarafından alt komisyon kurularak görüşülmeye başlanmıştır. Alt Komisyon’da
TASARISI
tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri tamamlandıktan sonra çalışmaların yerel
seçim sonrasında devam ettirilmesini kararlaştırmıştır
1
Kanun Metni: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6524.html
2
Kanun Metni: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6525.html
3
Kanun Metni: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6526.html
4
Kanun Metni: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6527.html
5
İlgili TBMM ihtisas komisyonunca benimsenen metin: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss563.pdf
Sayı: 2014–03
Sayfa 2
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
01.03.2014
Kayıt
Aşamasında
Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
28.02.2014
Kayıt
Aşamasında
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26.02.2014
6527
Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
21.02.2014
6526
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
20.02.2014
6525
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15.02.2014
6524
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler
Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da
Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
13.02.2014
6523
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu
Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve
Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
12.02.2014
6522
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su
Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12.02.2014
6521
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir
Kalkınma
Alanlarında
İşbirliği
Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12.02.2014
6520
Kanunun Başlığı
Sayı: 2014–03
Sayfa 3
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11.02.2014
6519
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
06.02.2014
6518
Tasarının Başlığı
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi6
25.02.2014
Kayıt
Aşamasında
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat
Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi7 (2/2011)
19.02.2014
İçişleri
Komisyonu
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi8 (2/2009)
18.02.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
6
AK Parti milletvekillerinin imzası ile sunulan kanun teklif ile; diplomasız diş tedavisi yapanların üç yıldan beş yıla kadar hapis ile
cezalandırılması hükmünün “iki yıldan beş yıla” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.
2 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile 2937 sayılı Kanuna, Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) Bakanlar
Kurulunca dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda görev verilebilmesinin eklenmesi; MİT'in her türlü
istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanması, MİT'e yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı usul, yöntem,
imkân ve kabiliyetleri kazanması ile teknolojik gelişmeleri takip etmesi görevlerinin verilmesi; deneme veya adaylık süresinde
başarısız olan MİT mensuplarının naklen atamalarına ilişkin düzenleme yapılması; MİT'e ait bilgi ve belgeleri çalan veya yetkisiz bir
şekilde elde edenlere verilecek cezalar hakkında düzenlenme yapılması; MİT bünyesindeki bilgi ve belgelerin paylaşılmasına ilişkin
kuralların belirlenmesi; istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçların için Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Başbakanın onayıyla
MİT Müsteşarlığına kaynak aktarılabilmesine imkân sağlanması öngörülmektedir.
7
37 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle Belediye Gelirleri
Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi; 5673 sayılı Kanunun geçici 1 inci
maddesi kapsamında bulunan geçici köy korucularına ödenecek aylığa esas gösterge rakamının yükseltilmesi; Devlet ormanı bulunan
bir köy nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların herhangi bir sebeple yine hudutları içerisinde Devlet ormanı bulunan başka bir köye
taşınmaları ya da nüfusa kayıtlı olmasa da yerleşim adresi olarak kesintisiz en az beş yıl oturmaları durumunda köyün haklarından
faydalanmalarının sağlanması; Kara Avcılığı Kanunu'nun koruma hizmetlerine ilişkin hükmüne büyükşehirlere bağlı ilçe
belediyelerinin eklenmesi; LPG'yi üretimde girdi olarak kullanan petrokimya tesislerinin yurt dışından LPG ithal edebilmesi; 5686
sayılı Kanuna Kurul tanımı eklenmekte ve kurulun hangi anlamda kullanılacağı ile görevinin hangi çerçevede olacağının
düzenlenmesi; 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan başvuru ve ödeme süresinin uzatılması; 6428 sayılı Kanun
kapsamında yapılan sözleşmelerde değişiklik yapılması ve bu değişikliklere ilişkin hükmün Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce
yapılmış sözleşmelere de uygulanması; 2886 sayılı Kanun'un 83'üncü maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunanlar hariç
olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi
kusurlarından kaynaklanan ve 84'üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen fiil ve davranışları sebebiyle haklarında ihalelere
katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği İdarece tespit edilenlerden, verilecek bir aylık süre içinde ihale bedelinin üç katı
tutarında tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden yasaklama kararı verilmemesi; 5651 sayılı Kanun'da yer alan trafik
bilgi tanımının değiştirilmesi ve trafik bilgilerinin paylaşım hususunun düzenlenmesi öngörülmektedir.
8
Sayı: 2014–03
Sayfa 4
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
06.02.2014
Milli Eğitim,
Kültür,
Gençlik ve
Spor
Komisyonu
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
---
---
Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı (1/884)
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Tasarının Başlığı
----
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/2011) (S. Sayısı: 563)
(Dağıtma tarihi: 25.02.2014)
1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan
Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu
ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/839) (S. Sayısı: 555) (Dağıtma tarihi: 21.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve
Dışişleri Komisyonu Raporları (1/829) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü
Belgelerinin Karşılıklı Kullanımı ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/863) (S. Sayısı: 558)
(Dağıtma tarihi: 20.02.2014)
Sayı: 2014–03
Sayfa 5
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/854) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 20.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 20.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri
Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/876)
(S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 20.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/861) (S. Sayısı: 553)
(Dağıtma tarihi: 20.02.2014)
Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/860) (S. Sayısı: 552) (Dağıtma tarihi:
20.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri
Komisyonu Raporları (1/844) (S. Sayısı: 551) (Dağıtma tarihi: 20.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim,
Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/837) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma
tarihi: 20.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/836) (S. Sayısı: 549) (Dağıtma tarihi: 20.02.2014)
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/826) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 20.02.2014)
Sayı: 2014–03
Sayfa 6
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/847) (S. Sayısı: 545)
(Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda
Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/838) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/824) (S. Sayısı: 542)
(Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli
Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hukuki, Ticari ve
Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/813) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi:
10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında
İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/810) (S. Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi:
10.02.2014)
Sayı: 2014–03
Sayfa 7
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Rekabetin Korunması Hakkında
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Kanunda
Değişiklik
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik
Tasarısı
Kanun
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli HavzaiFahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının
Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–03
Ticaretin
Düzenlenmesi
Hakkında
Kanunlarda
Değişiklik
Sayfa 8
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı9
Başbakanlık
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı
Başbakanlık
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı
Adalet Bakanlığı
Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı10
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı11
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Taslağı12
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı13
Adalet Bakanlığı
9Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
10Tasarı
taslağıyla; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile
Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin üst normlar ile
uyumlu hâle getirilmesi için değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/turkmedenikanunu.pdf.
11Tasarı
taslağıyla; yargı reformu çerçevesinde olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu, Avrupa Birliğine üye
ülkelerdeki uygulamalarla uyumlu hâle getirmek, icra ve iflâs dairelerinde yaşanan aksaklıkları gidermek amacı
öngörülmektedirTasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/iik.pdf
12Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
Sayı: 2014–03
Sayfa 9
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
DNA Verileri ve Millî DNA Veri Bankası Kanunu
Tasarısı Taslağı14
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı15
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflas Kanunu Tasarısı Taslağı16
Adalet Bakanlığı
Yargı Bilişim Kurumu Başkanlığı Kanunu Tasarısı
Taslağı17
Adalet Bakanlığı
Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı Taslağı18
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı20
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Kanunda Değişiklik
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı21
Yapılması
Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı Taslağı22
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
13Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
14Tasarı
taslağıyla; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 ve devamı maddeleri ile getirilen, bir suça ilişkin delil
elde etmek amacıyla şüpheli, sanık veya mağdurun vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük,
tırnak gibi örnek alınması ve bu örnekler üzerinde genetik incelemeler yapılabilmesine ve bu inceleme sonucu elde
edilen verilerin kişisel veri niteliğini taşımasına ilişkin yeni düzenlemeler ile, günümüzün gelişen teknolojisi karşısında
kişi temel hak ve özgürlüklerinin korunması yönünde oluşan hassasiyetler çerçevesinde, Ülkemizde millî bir DNA veri
bankası oluşturulması ve burada saklanacak verilerin korunması amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir. Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/dna.pdf
15Çalışmalar
devam etmektedir.
16Çalışmalar
devam etmektedir.
17Çalışmalar
devam etmektedir.
18Çalışmalar
devam etmektedir.
19Çalışmalar
devam etmektedir.
20Çalışmalar
devam etmektedir.
(2992 sayılı Kanun: Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun).Çalışmalar devam etmektedir.
21
22Çalışmalar
Sayı: 2014–03
devam etmektedir.
Sayfa 10
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU – EKK
(Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.)
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 39. Toplantısı 16 Ocak 2014 tarihinde Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda yenilik ve girişimcilik
ekosistemi, AR-GE ve yenilik desteklerinin çeşitliliği ile AR-GE desteklerinin etkileri ele alınmıştır.
YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU – YOİKK
51. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 12 Şubat 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilmiştir. YOİKK Platformunda yer alan kamu kurum ve
kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile Platformun üyesi sivil toplum kuruluşları olan TÜSİAD,
TOBB, TİM ve YASED temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Ekonomi Koordinasyon
Kurulu toplantısında önceliklendirilen 25 maddedeki gelişmeler başta olmak üzere 2013–2014
dönemi Teknik Komiteler Eylem Planlarında yer alan eylem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerde
bulunulmuştur.
YOİKK’in Teknik Komite çalışmaları Eylem Planları doğrultusunda devam etmektedir. YOİKK Eylem
Planı’nın süresi dolmak üzere olduğu için, önümüzdeki aylarda bütün Teknik Komiteler için yeni
Eylem Planı oluşturma çalışmalarının başlaması planlanmaktadır. Bu doğrultuda teknik
komitelerin Yeni Eylem Planlarına eklenmesi arzu edilen sorun ve çözüm alanı
önerilerinin TÜSİAD Önerileri içerisine derç edilebilmesi amacıyla; TÜSİAD
Çalışma Grupları’na sunulmak üzere hazırlıklara başlanması önem arz
etmektedir.
İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI – İMEİGEP-İDK
(Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.)
(Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi tasarlanan İMEİGEP İDK 12. Toplantısı henüz
gerçekleştirilmemiştir ve bir duyuru yapılmamıştır.)
İMEİGEP Eylem Planı’nda belirtilen takvime göre yapılacak faaliyetleri koordine etmek, çalışmaları
izlemek ve değerlendirerek gerektiğinde önlem almak üzere oluşturulmuş olan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sekretaryasında
çalışmalarını sürdüren İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu 11. Toplantısı 5 Kasım 2013
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih ACAR’ın başkanlığında
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından Eylem Planı
Sayı: 2014–03
Sayfa 11
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
faaliyet tablosunda yer alan tedbirlere yönelik 2013 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilen faaliyetler
ve 27 Haziran 2013 tarihli toplantıda alınan kararlara yönelik kaydedilen gelişmeler Kurula
sunulmuştur. Sunulan faaliyetler Kurul üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve gelecek dönemde
gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin öneriler ifade edilmiştir.
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) MÜZAKERELER KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI
Doha Müzakere Turu kapsamında eşzamanlı olarak yürütülen münferit müzakere konularındaki
gelişmelerin, genel denge gözetilmek suretiyle, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile
koordinasyon halinde takip edilerek ülkemizin pozisyonunun belirlenmesi ve müzakere
konularına yönelik ulusal hazırlıklarda etkin ve verimli bir eşgüdüm sağlanabilmesi amacıyla
2002/39 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan ve 2011/17 sayılı Genelge ile yeniden
düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Müzakereler Koordinasyon Kurulu’nun VIII.
Toplantısı, 6 Şubat 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel başkanlığında
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Doha Kalkınma Gündemi müzakerelerindeki son gelişmeler
değerlendirilmiştir.
Sayı: 2014–03
Sayfa 12
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
KISA BİLGİLER & MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
Türkiye – AB Siyasi Diyalog Toplantısı: 10 Şubat 2014 tarihinde Bakanlar düzeyinde Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı
Catherine Ashton ile Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Stefan Füle’nin katılımlarıyla Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye-AB ilişkileri ve müzakere
sürecinde gelinen aşamanın kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, her iki tarafı da
yakından ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Bu çerçevede, Suriye, İran, Irak, Mısır, Libya, Tunus, Somali, Mali ve AB’nin Doğu Ortaklığı
politikası konuları ele alınmıştır.
10 Şubat’ta dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye – AB Siyasi Diyalog Toplantısı, 2009 yılında
Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ve AB’nin oluşan yeni kurumsal işleyişi uyarınca,
ülkemizin AB’ye adaylık statüsünün tescil edildiği 1999 yılından 2009 yılının Aralık ayına kadar
her AB Dönem Başkanlığı sırasında bir kez düzenlenen Türkiye – AB Troikası Bakanlar
Toplantısı’nın yerini almıştır.
Yolsuzlukla Mücadele Raporu: AB Komisyonu tarafından ilk kez üye ülkelerde yolsuzlukla
mücadele çalışmalarını değerlendiren AB Yolsuzlukla Mücadele Raporu açıklanmıştır. Raporun
sonuçlarına göre yolsuzluk konusu AB genelinde önemli bir sorun oluşturmaya devam etmektedir.
Tüm AB üye ülkelerini etkileyen yolsuzluk sorununun AB ekonomisine maliyeti yılda 120 milyar €
olarak hesaplanmaktadır. AB üye ülkeleri son yıllarda konuyla ilgili bir seri girişimde bulunmuş
olmakla beraber, gerek yolsuzluk vakalarının niteliği ve seviyesi gerek de yolsuzlukla mücadeleye
yönelik çalışmaların etkinliği ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Dolayısıyla yolsuzluğun
engellenmesi ve cezalandırılması için daha fazla adım atılması gerektiği değerlendirilmesinde
bulunulmaktadır. AB Yolsuzlukla Mücadele Raporu her üye ülkedeki durumu detaylı olarak
incelemektedir.
Müzakere Sürecinde Güncel Durum: Son gelişmeler ışığında, Türkiye – Avrupa Birliği Müzakere
sürecinde cari durum aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Tabloya İlişkin Açıklama: Aşağıdaki tabloda yer alan “Kıbrıs ile İlgili Açılış Kriteri Olan” kolonunda iki
tür işaret yer almaktadır. Bunlardan “X” işareti Kıbrıs sorunu nedeniyle 2006 yılından bu yana
müzakereye açılması AB Konseyi tarafından bloke edilen 8 başlığı işaretlemektedir. Yine aynı kolonda yer
alan “!” işareti ise, 2009 yılının Aralık ayında Kıbrıs tarafından tek taraflı olarak ön koşul getirme
iradesinde olduğunu beyan ettiği 6 başlığı işaretlemektedir.
Sayı: 2014–03
Sayfa 13
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
MÜZAKERELERE AÇILANLAR
KONSEYDE
GÖRÜŞÜLENLER
TEKNİK AÇILIŞ
KRİTERLERİ
Fransa'nın
Tam Üyelikle
İlişkili Olarak
Bloke Ettiği
Kıbrıs ile İlgili
Açılış Kriteri
Olan
Teknik
Kapanış
Kriteri Olan
Teknik Açılış
Kriteri Olan
Müzakere
Pozisyonu
Sunmak için
Davet Gelen
Müzakereye
Açılan
Konsey'de
Görüşmesi
Süren
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
FASILLAR
(Listenin başında yer alan ve
mavi ile işaretlenen 5 başlık
açılmaya en yakın
başlıklardır.)
X
X
17. Ekonomik ve Parasal Birlik
X
!
26. Eğitim ve Kültür
X
!
15. Enerji
X
5. Kamu Alımları
X
8. Rekabet Politikası
19. Sosyal Politika ve İstihdam
X
X
X
1. Malların Serbest Dolaşımı
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet
X
X
Sunma Serbestisi
X
X
9. Mali Hizmetler
X
X
29.Gümrük Birliği
X
X
X
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
X
X
13. Balıkçılık
X
X
14. Taşımacılık Politikası
X
X
30. Dış İlişkiler
X
!
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
X
!
23. Yargı ve Temel Haklar
X
!
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
X
X
33. Mali ve Bütçesel Hükümler
X
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
X
6. Şirketler Hukuku
X
7. Fikri Mülkiyet Hakları
X
27. Çevre
X
10. Bilgi Toplumu ve Medya
X
X
16. Vergilendirme
X
X
18. İstatistik
X
X
20. İşletme ve Sanayi Politikası
X
X
21. Trans-Avrupa Şebekeleri
28. Tüketicinin ve Sağlığın
X
X
Korunması
X
X
32. Mali Kontrol
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik
X
ve Bitki Sağlığı
22. Bölgesel Politika ve Yapısal
X
Araçların Koordinasyonu
Bu başlıkta müzakereler tamamlanarak başlık geçici olarak kapatılmıştır.
25. Bilim ve Araştırma
X
34. Kurumlar
Tam üyelikte gündeme gelecektir.
31. Dış Güvenlik ve Savunma
Bu başlıkta Avrupa Komisyonu’ndaki görüşmeler devam etmektedir. (!)
Politikası
Sayı: 2014–03
Sayfa 14
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır)
Freedom House tarafından düzenlenen “Demokrasi Krizi: Türkiye’de Yolsuzluk,
Medya ve Güç” konulu toplantı
Finlandiya Büyükelçisi Nina Vaskunlahti ile toplantı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İstişare Toplantısı
TÜSİAD Parlamento İşleri ve Siyasi Reformlar Komisyonu Toplantısı
TÜSİAD Tarım Çalışma Grubu Üyeleri ile birlikte TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı İbrahim Halil Mazıcıoğlu ile
toplantı
Ekonomi Bakanlığı Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu 8.
Toplantısı
Türk Ulusal Ajansı Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları Koordinatörü Celil
Yaman ile toplantı
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Oktay Vural ile toplantı
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile toplantı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ile toplantı
Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç ile toplantı
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 51. Yönlendirme
Komitesi Toplantısı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Direktör Vekili (FCO) Richard Crowder’in
Türkiye’yi ziyareti vesilesiyle İngiltere Büyükelçiliği tarafından düzenlenen toplantı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanem Baykal ile toplantı
İngiltere Büyükelçiliği Proje Çağrısı İstişare Toplantısı
Sayı: 2014–03
Sayfa 15
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
GMF (German Marshall Fund) Transatlantic Academy Kıdemli Danışmanı Dr.
Christina Lin ile toplantı
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile toplantı
Turkish Coalition of America (TCA) Başkanı Lincoln McCurdy ile toplantı
Yeni Zelanda Büyükelçisi Taha Macpherson ile toplantı
YOİKK Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi Toplantısı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı Güncelleme Çalışmaları toplantısı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, TRGM
Uluslararası Teknik Destek Programı toplantısı
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı – SETA, Yeni Ekonomi, ARGE ve
İnovasyon toplantısı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2014-2018 Güncelleme Çalışmalarına
İlişkin Bilgilendirme Toplantısı
KalDer (Kalite Derneği) Ankara Şubesi 15. Kamu Kalite Sempozyumu'nda
“Vatandaşın Kamu Yönetiminde-Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri
Paneli”ne panelist olarak katılım ve panel sunumu
Rekabet Kurumu’nun Yeni Ceza Yönetmeliği Taslağı Neler Getiriyor? Yenilikler ve
Tehditler Toplantısı
OECD/SIGMA Kıdemli Strateji ve Reform Danışmanı Rachel
OECD/SIGMA Proje Koordinatörü Elisaveta Gekova ile toplantı
Holloway
ve
YOIKK İstihdam Teknik Komitesi Toplantısı
Sayı: 2014–03
Sayfa 16
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından kamuoyuna açık, ancak TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve uluslararası temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda (Yasama Bülteni) ise
içerisinde bulunulan takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise (Yasama Bülteni)
içerisinde bulunulan takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Komisyonları,
Çalışma Grupları ve Görev Güçleri tarafından ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen
kanun değişiklik çalışmaları ile (2) münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve
Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun
değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık
altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda
“kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok
pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
Sayı: 2014–03
Sayfa 17
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] adresine başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Yazım, Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK ve Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–03
Sayfa 18
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Mart 2014
Download

Ankara Bülteni, Sayı: 03, Mart 2014