Yasama Süreci Ara Sayısı
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–02-A
17 Şubat 2014
İÇİNDEKİLER:
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Turkey
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Turkey
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Sayı: 2014–02-A
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
w w w. tu s i ad .o r g
Sayfa 1
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
17 Şubat 2014
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
HSYK KANUNU Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Türkiye Adalet
Akademisi'nin yapısında, çalışma usul ve esaslarında değişiklik öngören
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Genel
Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaşmıştır. AB müzakere süreci açısından
da özel önemi bulunan bu tasarı halihazırda Cumhurbaşkanlığı'nda
incelenmektedir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemde henüz teklif
aşamasında iken AB temsilcilerince belirli eleştirilere de maruz kalan ve
bazı değişikliklerle kanunlaşan metinin bu çerçevede değerlendirilmesi
beklenmektedir.
REKABATİN TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 1/882 esas numaralı
KORUNMASI “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı”nı tali komisyon olarak görüşmüş ve uygunluk
görüşünü oy çokluğu ile esas komisyon olan TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na
göndermiştir. Tasarının 18 Şubat tarihinde esas komisyonda görüşülmeye
başlanması beklenmektedir.
YENİ Kamuoyunda "yeni demokratikleşme paketi" olarak bilinen “Terörle
DEMOKRATİKLEŞME Mücadele Kanununun 10. Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza
PAKETİ Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Adalet Komisyonu'nda
görüşülerek kabul edilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda hızla
görüşülerek yerel seçimler öncesinde kanunlaşması beklenmektedir.
TEMEL HAK VE Daha önce alt komisyona sevk edilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin
HÜRRİYETLERİN Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
GELİŞTİRİLMESİ Kanun Tasarısı” TBMM Anayasa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 2
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
GÜNCEL MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
TBMM 24. Dönem Milletvekilleri Güncel Dağılımı (Partilere ve Cinsiyete Göre)
Kadın
Sayı
Oran
Parti Adı
Erkek
Sayı
Oran
Parti
Toplam
Adalet ve Kalkınma Partisi – AK Parti
46
%14,42
273
%85,58
319
Cumhuriyet Halk Partisi – CHP
19
%14,18
115
%85,82
134
Milliyetçi Hareket Partisi – MHP
3
%5,77
49
%94,23
52
Barış ve Demokrasi Partisi – BDP
8
%30,77
18
%69,23
26
Halkların Demokratik Partisi – HDP
1
%25.00
3
%75,00
4
Bağımsız Milletvekili
2
%15,38
11
%84,62
13
Toplam
79
%14,42
469
%85,58
548
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 3
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15.02.2014
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler
Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da
Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
13.02.2014
6523
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu
Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve
Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
12.02.2014
6522
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su
Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12.02.2014
6521
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir
Kalkınma
Alanlarında
İşbirliği
Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12.02.2014
6520
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11.02.2014
6519
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
06.02.2014
6518
Kanunun Başlığı
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 4
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
Tasarının Başlığı
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi1 (2/2006)
12.02.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı (1/884)
06.02.2014
Milli Eğitim,
Kültür,
Gençlik ve
Spor
Komisyonu
Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu Maddesi
Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin
Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2 (2/1981)
06.02.2014
Adalet
Komisyonu
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
---
---
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Tasarının Başlığı
----
82 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2006.pdf
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
1
111 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi
uyarınca kurulan ağır ceza mahkemelerinin kaldırılması, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye
verilecek cezanın alt sınırının altı aydan bir yıla çıkarılması, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren,
yayan veya ele geçiren kişiye verilecek cezanın alt sınırının bir yıldan iki yıla çıkarılması ve suçun konusunun Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması halinde verilecek
cezanın bir kat artırılması, gözaltına alma tedbirinin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu
işlediğini gösteren somut delillerin bulunmasıyla mümkün hale gelmesi, tutuklama kararı verilebilmesi için şartlar
arasında sayılan kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut
deliller olarak değiştirilmesi ve 5271, 5320, 2577 sayılı Kanunlarda çeşitli düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
2
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 5
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin; Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin
Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket
Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili
Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074,
2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/847) (S. Sayısı: 545)
(Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda
Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/838) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/824) (S. Sayısı: 542)
(Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 6
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli
Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hukuki, Ticari ve
Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/813) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi:
10.02.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında
İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/810) (S. Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi:
10.02.2014)
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 7
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer
Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir
Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek,
Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Uzun Vade
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Bulunduğu Aşama
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı3
Başbakanlık
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı
Başbakanlık
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı
Adalet Bakanlığı
Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı4
Adalet Bakanlığı
3
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
4
Tasarı taslağıyla; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile
Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin üst normlar ile
uyumlu hâle getirilmesi için değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 8
17 Şubat 2014
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı5
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı6
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı7
Adalet Bakanlığı
DNA Verileri ve Millî DNA Veri Bankası Kanunu
Tasarısı Taslağı8
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı9
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflas Kanunu Tasarısı Taslağı10
Adalet Bakanlığı
Yargı Bilişim Kurumu Başkanlığı Kanunu Tasarısı
Taslağı11
Adalet Bakanlığı
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/turkmedenikanunu.pdf.
5
Tasarı taslağıyla; yargı reformu çerçevesinde olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu, Avrupa Birliğine üye
ülkelerdeki uygulamalarla uyumlu hâle getirmek, icra ve iflâs dairelerinde yaşanan aksaklıkları gidermek amacı
öngörülmektedir Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/iik.pdf
6
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
7
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
8
Tasarı taslağıyla; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 ve devamı maddeleri ile getirilen, bir suça ilişkin delil
elde etmek amacıyla şüpheli, sanık veya mağdurun vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük,
tırnak gibi örnek alınması ve bu örnekler üzerinde genetik incelemeler yapılabilmesine ve bu inceleme sonucu elde
edilen verilerin kişisel veri niteliğini taşımasına ilişkin yeni düzenlemeler ile, günümüzün gelişen teknolojisi karşısında
kişi temel hak ve özgürlüklerinin korunması yönünde oluşan hassasiyetler çerçevesinde, Ülkemizde millî bir DNA veri
bankası oluşturulması ve burada saklanacak verilerin korunması amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir. Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/dna.pdf
9
Çalışmalar devam etmektedir.
10
Çalışmalar devam etmektedir.
11
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 9
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı Taslağı12
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı13
Adalet Bakanlığı
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı14
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Kanunda Değişiklik
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı15
Yapılması
Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı Taslağı16
12
Çalışmalar devam etmektedir.
13
Çalışmalar devam etmektedir.
14
Çalışmalar devam etmektedir.
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
15
(2992 sayılı Kanun: Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun). Çalışmalar devam etmektedir.
16
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 10
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi:Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı:Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR:Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR:Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır. Ankara
Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan takvim ayı
dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ:Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Çalışma
Grupları’nca ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen kanun değişiklik çalışmaları ve (2)
münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması
ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı
açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi
iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda “kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir
biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak
değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 11
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/
bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır.
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK ve Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–02-A
Sayfa 12
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Şubat 2014
Download

Yasama Süreci Ara Sayısı Yasama Süreci Ara Sayısı