TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–06-A
16 Haziran 2014
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Turkey
Ankara:Sayı:
İran Cad.
No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Turkey
2014–06-A
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon:
Sayfa+90
1 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
w w w. tu s i ad .o r g
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
16 Haziran 2014
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
TBMM YASAMA Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçtüzüğü uyarınca yasama tatilinin
TATİLİNE GİRİYOR 1 Temmuz 2014 tarihinde başlaması beklenmektedir. Bununla birlikte
ulusal ve uluslararası gündemdeki gelişmelere bağlı olarak bu tarihin daha
erkene çekilmesi ya da ertelenmesi ihtimal dahilinde bulunmaktadır.
CUMHURBAŞKANLIĞI 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin
SEÇİMLERİ Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı ve Cumhurbaşkanı Seçiminde
uygulanacak seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlanmıştır1. Buna göre
40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış TBMM üyeleri ve milletvekili
seçilme yeterliğine sahip
Türk vatandaşları cumhurbaşkanı adayı
gösterilebilecektir. En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları
geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında, yüzde 10'u geçen siyasi
partiler ortak aday gösterebilecek, her bir siyasi parti ancak bir aday için
teklifte bulunabilecektir. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların 29
Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında TBMM Başkanlığına veya YSK'ya
yapılması gerekmektedir. YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve
belgeleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, seçilme yeterliğini ve aday
gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesi 8 Temmuz'da
Resmi Gazete'de yayımlanacaktır.
YENİ YARGI PAKETİ Çocuk cinayetleri ve cinsel suçların cezalarında artış, Yargıtay'ın yapısında
değişiklikler ve istinaf mahkemelerinin kurulmasını öngören ve
kamuoyunda yeni yargı paketi olarak bilinen “Türk Ceza Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Genel
Kurulu'nda görüşülmeye başlanmış ve 86 maddesi görüşülerek kabul
edilmiştir.
Tasarının
bu
hafta
içerisinde
kanunlaşması
beklenmektedir.
REKABET KANUNU “Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı”, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonda görüşülmeye devam
edilmektedir.
Görüşmelerin
önümüzdeki hafta
içerisinde
tamamlanması hedeflenmektedir.
1
Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Kararı ve Seçim Takvimine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140609.htm&main=http://w
ww.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140609.htm
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 2
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
İŞ KANUNUNDA “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
DEĞİŞİKLİK Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
tarafından alt komisyona sevk edilmiştir. Toplam 61 maddeden oluşan
ve çok sayıda önemli değişiklik içeren tasarıya paralel olarak üzerinde
çalışılan yeni bir ek Torba Tasarı ya da Teklif sunulması da halen ihtimal
dahilindedir. Bu yeni metnin komisyon görüşmeleri sırasında mezkur tasarı
ile birleştirilmesi ya da ayrı bir düzenleme olarak ele alınması konusu henüz
netleşmemiştir. Ayrıca mezkur tasarı, komisyon görüşmeleri sırasında ilgili
alanı düzenleyen çeşitli kanun teklifleri ile birleştirilmiştir. Tasarının bu ay
içerisinde kanunlaşması hedeflenmektedir.
PERAKENDE Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı2
KANUNU TASARISI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilmiştir.
TASLAĞI Başbakanlık’ta değerlendirilmeye devam eden taslağın en geç sonbahar
aylarında TBMM’ye sevk edileceği belirtilmiştir. TBMM’nin olağan koşullar
altında 1 Ekim’de yasama tatilinden çıkması öngörülmektedir.
TÜRKİYE SAĞLIK “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
ENSTİTÜLERİ Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
BAŞKANLIĞI TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmeyi
beklemektedir. Tasarı ile Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak ve sürekli
kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun
belirlediği öncelikleri de dikkate alarak, ileri teknoloji ve inovasyon
ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların
geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortamı temin etmek, kamu
hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar
yapmak, yaptırmak, koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge'lere katkı
sağlamak, sağlık, bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin
geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon
faaliyetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu ile
Başkanlıktan oluşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulması ile
teşkilat ve görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenlenmesi; sağlık bilimleri ve
tıp alanında eğitim vermek üzere Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesinin
kurulması ve sağlık personeline, aile hekimliğine ve yükseköğretime ilişkin
olarak uygulamada karşılaşılan bazı sorunların giderilmesine yönelik çeşitli
düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir.
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.gtb.gov.tr/banner/perakende-ticaretin-duzenlenmesi-hakkinda-kanun-tasarisi
2
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 3
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
AVUKATLIK KANUNU “Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı”, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel
TASLAĞI Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2014 tarihinde kamuoyunun görüşüne
açılmıştır. Taslağın tasarılaşma sürecinde avukatlık mesleğine ilişkin önemli
yapısal değişiklikleri içermektedir. Halen görüşe açık durumda bulunan ve
önemli değişiklikler öngören bu çalışmanın TBMM’ye önümüzdeki yasama
döneminde gelmesi beklenmektedir.
ARAŞTIRMA
ALTYAPILARININ
DESTEKLENMESİ &
AR-GE
Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini
sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin konuların düzenlendiği "Araştırma
Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı" TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Önemli bazı düzenlemeler içeren bu
tasarıyla, Kalkınma Bakanı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
ile Milli Eğitim Bakanı'ndan oluşan Araştırma Altyapıları Kurulu kurulması
da öngörülmektedir.
MESLEKİ EĞİTİM Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim alanındaki gelişmelere uyum sağlanması
KANUNU TASLAĞI ve güncellenmesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
düzenlenen “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” kurumların
görüşlerine açılmıştır.
SU KANUNU &
TÜKETİCİNİN
KORUNMASI
TASLAKLARI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Su Kanunu Tasarısı
Taslağı” üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Taslağın önümüzdeki
yasama yılı içerisinde TBMM’ye gelmesi beklenmektedir. Ayrıca bir
süredir gündemde olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda
değişiklik çalışmasının da önümüzdeki yasama yılında TBMM’ye intikali
beklenmektedir.
YASAMA Yasama Yılı'nın sonuna yaklaşırken 2002 yılından bugüne TBMM'de
PERFORMANSINA görüşülerek kabul edilen kanun sayılarına ilişkin özetleyici üç grafik
BAKIŞ aşağıda sunulmaktadır. Geçtiğimiz sayılarda da zaman zaman yer verdiğimiz
bu grafikler, Yasama Dönemleri ve Yasama Yılları itibarıyla kanun sayılarına
ilişkin bir tür yasama performansını takip etmeyi kolaylaştırmaktadır.
Kuşkusuz kanunların madde yapısı ve sayısı son derece değişken olduğu için
bu veri kendi başına her açıdan verimli sonuçlar vermemektedir. Bununla
birlikte TBMM Birleşimleri'nde kabul edilen kanun sayılarındaki düşüş;
TBMM Genel Kurulu üye sayısındaki dağılım ile TBMM Gündemi'nin seçim ve
siyasi tartışmalar gibi çeşitli sebeplerle çalışma temposundaki verim
düşüşünün bir göstergesi olarak kabul edilebilmektedir. Hatırlatıcı ve
açıklayıcı not olarak Yasama Dönemi ve Yasama Yılı kavramları
grafiklerin ardından aşağıda ayrıca açıklanmaktadır.
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 4
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
YASAMA Bu çerçevede 2002 yılından itibaren yıllar itibarı ile kabul edilen kanun
PERFORMANSINA sayıları aşağıdaki grafikte sunulmaktadır:
BAKIŞ (devam)
Kanun Sayısı
258 247
Yasama Yıllarına
Göre Kanunlar
165
155
124
151
103
116
166
149
101
45
23
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2002 yılında başlayan 22. TBMM Yasama Dönemi'nden itibaren üçüncü
yasama dönemi devam etmektedir. Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek Genel
Seçimlere kadar devam edecek olan 24. Yasama Dönemi dahil bu üç
dönemde kabul edilen kanun sayıları aşağıda sunulmaktadır:
Yasama Dönemlerine
Göre Kanunlar
914
1000
800
600
400
200
0
Kanun Sayısı
548
300
22
23
24*
*24. Yasama Dönemi halen devam etmektedir.
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 5
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
YASAMA Bu ay sonunda tamamlanması beklenen 24. Yasama Dönemi 4. Yasama
PERFORMANSINA Yılında kabul edilen kanun sayıları aylara göre aşağıdaki şekilde
BAKIŞ (devam) seyretmiştir:
24. Yasama Dönemi - 4. Yasama Yılı
Kabul Edilen Kanun Sayısı
12
10
10
Son Yasama
Döneminde Yasama
Yıllarına Göre
Kanunlar
9
8
7
6
6
4
4
4
3
2
2
0
Ekim
2013
Kasım
2013
Aralık
2013
Ocak
2014
Şubat
2014
Mart
2014
Nisan
2014
Mayıs
2014
Açıklayıcı Notlar3:
Yasama Dönemi: İki milletvekili seçimi arasındaki dönemi ifade eder ve
Yasama Yılları'ndan oluşur.
Yasama Yılı: TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun
toplanarak görüşmeler gerçekleştirdiği ve olağan dışı karar alınmadıkça
1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren takvim yılından farklı resmi
çalışma aralığını ifade eder.
Yasama Tatili: Ara Verme olarak da adlandırılan bu dönem olağan koşullar
altında TBMM Genel Kurulu'nun tatilde olduğu 1 Ağustos'ta başlayıp 30
Eylül'de biten ve 3 aydan uzun olamayan aralığı ifade eder.
3
Yasamaya ilişkin ek bilgi ve açıklamalar için TBMM tarafından hazırlanan Yasama El Kitabı'ndan faydalanmak mümkündür:
http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 6
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
03.06.2014
6544
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/937)
11.06.2014
Sağlık, Aile,
Çalışma ve
Sosyal İşler
Komisyonu
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/936)
05.06.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi4 (2/2178 –
2/2190)
02.06.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
----
----
Kanunun Başlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
Tasarının Başlığı
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Tasarının Başlığı
----
51 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifleri ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik
yapılmak suretiyle kamuya olan borçların enflasyon oranına endekslenerek ödenmesi, kamu ile olan mali ilişkinin belli bir plana göre
çözüme kavuşturulması, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir niteliğinin korunması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün
kamuya olan borç yükünün azaltılması, maliye ve para politikalarının daha etkin kullanılması amaçlanmakta olup Maliye Bakanlığı ile
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip ve tahsil edilen alacaklar için uzun süreli taksitle ödeme imkanının
sunulması, kesinleşmiş vergi alacaklarının ve bazı diğer alacakların yeniden yapılandırılması öngörülmektedir.
4
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 7
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Üye Devlet
Olarak Katılım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/899) (S. Sayısı: 597) (Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su
Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/897) (S. Sayısı: 596) (Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/890) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında
Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 594)
(Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/894)
(S. Sayısı: 593) (Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu Raporu (1/927) (S. Sayısı: 601) (Dağıtma
tarihi: 06.06.2014)
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 8
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tokat
Milletvekili Reşat Doğru’nun; Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; İstanbul Milletvekili Erdoğan
Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin; Gaziantep
Milletvekili Mehmet Şeker ve 7 Milletvekilinin; Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın; Eskişehir
Milletvekili Kazım Kurt ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal’ın; Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın;
Ankara Milletvekili Levent Gök’ün; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl
Milletvekili İdris Baluken’in; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Van
Milletvekili Aysel Tuğluk’un; İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Ankara Milletvekili Cevdet
Erdöl ile 69 Milletvekilinin; Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın; Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun; Gaziantep Milletvekili Mehmet
Şeker’in; Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve İstanbul Milletvekili Bülent Turan ile 1
Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile
Adalet Komisyonu Raporları (1/918, 2/14, 2/25, 2/67, 2/214, 2/218, 2/335, 2/542, 2/571,
2/577, 2/876, 2/960, 2/1060, 2/1087, 2/1369, 2/1648, 2/1675, 2/1830, 2/1864, 2/1883,
2/1941, 2/1973, 2/1982, 2/2115, 2/2149) (S. Sayısı: 592) (Dağıtma tarihi: 03.06.2014)
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Su Kanunu Tasarısı Taslağı5
Tüketicinin
Korunması
Hakkında
Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı6
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Şeker Kanunu Tasarısı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
5
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
6
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 9
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli HavzaiFahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer
Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir
Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek,
Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 10
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı7
Başbakanlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı8
Başbakanlık
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı9
Başbakanlık
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı10
Başbakanlık
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı11
Başbakanlık
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı12
Başbakanlık
Tasarıyla; seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz koşulları ve teknolojik gelişmeler de
dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerini etkin, verimli ve
çağa uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç duyulan birimler ve kadrolar eklenmiştir.
Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilatlanma, personel
rejimi, çalışma usul ve esaslara ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde
yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat oluşturulması amaçlanmaktadır.
7
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
8
Tasarı taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boşanma gerçekleşecek olsa
bile bunun da sağlıklı koşullarda olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve ayrılık talepli davalarda, aile
mahkemesi hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal hizmet
merkezlerine yönlendirilebilmesi öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/Aile%20Mahkemeleri.pdf
9
Tasarı taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
10
Tasarı taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
11
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 11
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı13
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı14
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı15
Adalet Bakanlığı
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı16
Adalet Bakanlığı
Adli
Tıp
Kurumu
Kanununda
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı17
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı18
Adalet Bakanlığı
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.gtb.gov.tr/banner/perakende-ticaretin-duzenlenmesi-hakkinda-kanun-tasarisi
12
13 Dünyada ve ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve
avukatlık mesleğine yansıtılması için Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Adalet Bakanlığı
tarafından kurulan Bilim Komisyonunca hazırlanan "Avukatlık Kanunu Taslağı" görüşe sunulmuştur. Tasarı taslağının metnine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf
Tasarı taslağıyla; ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek,
yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amacıyla 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile
ceza hükümleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
14
Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması
amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
15
Tasarı taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu
gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının ve kritik alt yapıya
sahip özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslar arası standartlarda korunması amaçlanmaktadır.
16
Adli Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun işleyişi ve teşkilatlanmasında yaşanan
sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının sayısının arttırılması,
ihtisas dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra teşkilatının güçlendirilerek
yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapısının gözden geçirilerek birden fazla "Üst Kurul" biçiminde
örgütlenmesi ve benzeri konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
17
18
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 12
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Taslağı20
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı21
Adalet Bakanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı22
Adalet Bakanlığı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı23
Adalet Bakanlığı
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı24
Adalet Bakanlığı
19
Çalışmalar devam etmektedir.
20
Çalışmalar devam etmektedir.
21
Çalışmalar devam etmektedir.
22
Çalışmalar devam etmektedir.
23
Çalışmalar devam etmektedir.
24
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 13
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ25
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
Yasama Dönemi: İki milletvekili seçimi arasındaki dönemi ifade eder ve Yasama Yılları'ndan oluşur.
Yasama Yılı: TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun toplanarak görüşmeler gerçekleştirdiği ve
olağan dışı karar alınmadıkça 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren takvim yılından farklı resmi çalışma aralığını
ifade eder.
Yasama Tatili: Ara Verme olarak da adlandırılan bu dönem olağan koşullar altında TBMM Genel Kurulu'nun tatilde
olduğu 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'de biten ve 3 aydan uzun olamayan aralığı ifade eder.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Çalışma
Grupları’nca ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen kanun değişiklik çalışmaları ve (2)
25
Yasamaya ilişkin ek bilgi ve açıklamalar için TBMM tarafından hazırlanan Yasama El Kitabı'ndan faydalanmak mümkündür:
http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 14
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması
ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı
açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi
iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda “kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir
biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak
değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır.
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Yazım, Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK ve Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–06-A
Sayfa 15
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
16 Haziran 2014
Download

Ankara Bülteni Yasama Süreci, Sayı: 06, Haziran 2014