TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–05
2 Mayıs 2014
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Türkiye
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Türkiye
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Sayı: 2014–05
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Sayfa
1
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
w w w. tu s i ad .o r g
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
2 Mayıs 2014
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
BASIN KANUNU İnternet haber sitelerinde çalışanların 5953 sayılı Kanunun "gazeteci" tanımını
TASARISI düzenleyen
1'inci
maddesi
kapsamına
alınması,
internet
haber
sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınması, haber sitesi sahiplerinin ve
sorumlularının iletişim bilgilerini içeren “iletişim” bölümünün haber sitelerinde
bulundurulması zorunluluğunun getirilmesi gibi düzenlemeleri öngören “Basın
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”1
TBMM Adalet Komisyonu tarafından Alt Komisyon’a sevk edilmiştir.
ARAŞTIRMA TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
ALTYAPILARININ Komisyonu “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı”nın
DESTEKLENMESİ görüşmeleri öncesinde bilgilendirme yapılması amacıyla bir toplantı
gerçekleştirmiştir. Toplantıya katılan Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürü Yılmaz Tuna, araştırma altyapıları, araştırma
altyapı yatırımları, mevcut durum ve temel sorunlar, mevzuat hazırlama süreci
ve yeni düzenlemenin getirdiklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir. Tasarı
ile performans değerlendirmesi sonucu yeterlik kararı verilen araştırma
altyapılarını etkin ve sürdürülebilir yapılara dönüştürmek üzere yönetim,
finansman, insan kaynağı ve performans değerlendirmesi alanlarında
düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
VERGİ Maliye Bakanı Mehmet Şimşek özellikle katma değer vergisine ilişkin iade
ALANINDA YENİ sisteminin basitleştirilmesine yönelik çok önemli bir reform üzerinde
ÇALIŞMALAR çalışıldığını açıklamış ve önümüzdeki günlerde bu reformun kamuoyuyla
paylaşılacağı bilgisini vermiştir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu'nun güncellenmesi
noktasında da çalışıldığını ifade etmiştir. Bu konuda bir düzenlemenin
önümüzdeki aylarda TBMM’ye sunulması beklenmektedir.
PERAKENDE “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” 40.
TİCARETİN Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alınmış ve yapılan değerlendirmeler
DÜZENLENMESİ çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından taslağın nihai hale
getirilmesine karar verilmiştir. Uzunca yıllardır aralıklarla gündeme gelen bu
alana ilişkin çalışmaların hangi yönde ilerleyeceğine sürdürülecek son çalışmalar
şekil verecektir.
1 Kanun Tasarısının metnine http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0893.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Sayı: 2014–05
Sayfa 2
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
30.04.2014
6537
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve
Devir
Protokolünün
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
22.04.2014
6536
Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
22.04.2014
6535
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti
Arasında Avrupa İşleri Konusunda Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
22.04.2014
6534
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
22.04.2014
6533
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat
Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
17.04.2014
6532
2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü
ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08.04.2014
6531
Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması
Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun
08.04.2014
6530
Kanunun Başlığı
Sayı: 2014–05
Sayfa 3
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
Tasarının Başlığı
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO
POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı (1/900)
17.04.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
16.04.2014
Bayındırlık,
İmar,
Ulaştırma ve
Turizm
Komisyonu
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine
Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi2 (2/2092)
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Tasarının Başlığı
2 13 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile mülga 2510 sayılı İskan Kanunu ek ve tadilleri uyarınca, mülga Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından göçebe oldukları gerekçesiyle, 10/7/2007 tarihinden önce Hatay ve Kahramanmaraş il
sınırlan içerisinde iskân edilmek maksadıyla hak sahibi oldukları kabul edilerek kendilerine taşınmaz verilen veya hak sahiplerine
verilmek üzere taşınmazların inşa edilip teslime hazır olmasına rağmen çeşitli sebeplerle taşınmaz teslim edilemeyen hak sahipleri
hakkında yapılan iskan uygulamalarına ilişkin yapılan incelemeler sonucunda; bu kişilerden bir çoğunun, iskân edildikleri tarihte
yürürlükte olan mevzuata uygun olmadan hak sahibi kabul edilerek kendilerine taşınmaz verildiği veya taşınmaz teslime hazır
olmasına rağmen çeşitli sebeplerle hak sahiplerine teslim edilemediği üzerine de, bu kişilerin hak sahipliklerinin iptal edildiği ve
bunlara verilen taşınmazlar hakkında Hazinece tapu iptali ve tescil vb. davaların açıldığı ve açılma aşamasında oldukları, ancak bu
kişilerin büyük kısmının çok uzun zamandır aynı yerde ikamet ettikleri, kendilerine verilen taşınmazların borçlandırma bedellerinin
ödemelerini düzenli olarak yaptıkları ve hatta bazı kişilerin borçlarının tamamını ödeyerek bitirdikleri dikkate alınarak, bu kişiler ile
Devletimizin karşı karşıya getirilmesinin engellenmesi ve bu konuda ortaya çıkan ve çıkacak hukuki ve idari ihtilafların önlenmesi ve
çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
Sayı: 2014–05
Sayfa 4
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye
Cumhuriyeti
Hükümeti
ile
Morityus
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik
İşbirliği
Anlaşmasının
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleşmeye Değişiklik Getiren 15 Nolu Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler
İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiye’de Bir
Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile
Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki
Müteahhitlik ve Müşavirlik Alanında Mutabakat Zaptı
ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair
Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin
Kuruluşu,
İşleyişi
ve
Faaliyetleri
Hakkında
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/901)
18.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Sayı: 2014–05
Sayfa 5
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti
Hükümeti
Arasında
Kültür
Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/906)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı
Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin
Mutabakat
Zaptının
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/905)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasına
Değişiklik
Getirilmesine
İlişkin
Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/904)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu,
İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/903)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi
Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji,
Sanayi
ve
Girişimcilik
Alanında
İşbirliğini
Güçlendirmeye
Yönelik
Mutabakat
Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/902)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve
Teknoloji Komisyonuna Üye Devlet Olarak Katılım
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/899)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti
Arasında Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve
İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin
Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/898)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Sayı: 2014–05
Sayfa 6
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/897)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar
Kurulu Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/896)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2
Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme
Anlaşmasını
Değiştiren
Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/895)
17.04.2014
Dışişleri
Komisyonu
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
----
Sayı: 2014–05
Sayfa 7
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Su Kanunu Tasarısı Taslağı3
T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı4
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Şeker Kanunu Tasarısı
Rekabetin Korunması Hakkında
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Kanunda
Değişiklik
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ticaretin
Kanunlarda
Düzenlenmesi
Hakkında
3
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
4
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Sayı: 2014–05
Kanun
Sayfa 8
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli HavzaiFahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının
Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–05
Sayfa 9
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı5
Başbakanlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı6
Başbakanlık
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı7
Başbakanlık
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı8
Başbakanlık
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı9
Başbakanlık
Tasarıyla; seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz koşulları ve teknolojik gelişmeler de
dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerini etkin, verimli ve
çağa uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç duyulan birimler ve kadrolar eklenmiştir.
Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilatlanma, personel
rejimi, çalışma usul ve esaslara ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde
yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat oluşturulması amaçlanmaktadır.
5
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
6
Tasarı taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boşanma gerçekleşecek olsa
bile bunun da sağlıklı koşullarda olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve ayrılık talepli davalarda, aile
mahkemesi hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal hizmet
merkezlerine yönlendirilebilmesi öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
7
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/Aile%20Mahkemeleri.pdf
Tasarı taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
8
Tasarı taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
9
Sayı: 2014–05
Sayfa 10
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı10
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı11
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı12
Adalet Bakanlığı
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı13
Adalet Bakanlığı
Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı14
Adalet Bakanlığı
Ticaret Mahkemelerinin Yapısının Değiştirilmesine
Dair Kanun Tasarısı Taslağı15
Adalet Bakanlığı
10 Dünyada ve ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve
avukatlık mesleğine yansıtılması için Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Adalet Bakanlığı
tarafından kurulan Bilim Komisyonunca hazırlanan "Avukatlık Kanunu Taslağı" görüşe sunulmuştur. Tasarı taslağının metnine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf
Tasarı taslağıyla; ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek,
yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amacıyla 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile
ceza hükümleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
11
Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması
amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
12
Tasarı taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu
gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının ve kritik alt yapıya
sahip özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslar arası standartlarda korunması amaçlanmaktadır.
13
Tasarı taslağıyla; adalet hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve verimli sunulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında
mahkeme teşkilat yapısında yer alan sulh mahkemeleri ve asliye mahkemeleri ayrımının kaldırılması amaçlanmıştır.
14
Tasarı taslağıyla; adalet hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve verimli sunulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında
ticaret mahkemelerinin bazı uyuşmazlıklara heyet halinde bakması yönünden değişiklik yapılması öngörülmektedir.
15
Sayı: 2014–05
Sayfa 11
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Adli
Tıp
Kurumu
Kanununda
Değişiklik
16
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı17
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı18
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı20
Adalet Bakanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı21
Adalet Bakanlığı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı22
Adalet Bakanlığı
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı23
Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun işleyişi ve teşkilatlanmasında yaşanan
sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının sayısının arttırılması,
ihtisas dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra teşkilatının güçlendirilerek
yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapısının gözden geçirilerek birden fazla "Üst Kurul" biçiminde
örgütlenmesi ve benzeri konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
16
17
Çalışmalar devam etmektedir.
18
Çalışmalar devam etmektedir.
19
Çalışmalar devam etmektedir.
20
Çalışmalar devam etmektedir.
21
Çalışmalar devam etmektedir.
22
Çalışmalar devam etmektedir.
23
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–05
Sayfa 12
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU – EKK
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 40. Toplantısı 7 Nisan 2014 tarihinde Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, “Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler
çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Taslağın nihai hale getirilmesine karar
verilmiştir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 41. Toplantısı 21 Nisan 2014 tarihinde Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, “Ulusal Geri Dönüşüm
Stratejisi ve Eylem Planı (2014–2017)” ve “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014–
2016)” ele alınmıştır. Toplantıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından söz konusu Strateji ve Eylem Planlarının nihai hale getirilerek Yüksek Planlama
Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.
YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU – YOİKK
52. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 6 Mayıs 2014 tarihinde YOİKK Teknik Komiteler 2013–
2014 Eylem Planı’na ilişkin gelişmelerin ve önümüzdeki dönemde takip edilecek hususların gözden
geçirilmesi ile yeni dönem eylem planlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi
amacıyla Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilecektir. Toplantıda
ayrıca Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen Yatırım Yeri Projesi ile Yatırım Yeri Çalışma Grubu
faaliyetleri hakkında ve 10. Kalkınma Planı çerçevesinde İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi
hakkındaki öncelikli dönüşüm programı hakkında bilgilendirme yapılması tasarlanmaktadır.
TASARIM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI KOMİTESİ
Yukarıda belirtildiği üzere 21 Nisan 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında
gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 41. Toplantısında “Tasarım Strateji Belgesi
ve Eylem Planı” görüşülmüş ve söz konusu belgenin toplantıda yapılan değerlendirmeler
çerçevesinde nihai hale getirilerek Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede gerekli çalışmaları yapmak üzere Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı Komitesi’nin
5. Toplantısı 2 Mayıs 2014 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir.
Sayı: 2014–05
Sayfa 13
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI – İMEİGEP-İDK
(Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.)
İMEİGEP Eylem Planı’nda belirtilen takvime göre yapılacak faaliyetleri koordine etmek, çalışmaları
izlemek ve değerlendirerek gerektiğinde önlem almak üzere oluşturulmuş olan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sekretaryasında
çalışmalarını sürdüren İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu 11. Toplantısı 5 Kasım 2013
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih ACAR’ın başkanlığında
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından Eylem Planı
faaliyet tablosunda yer alan tedbirlere yönelik 2013 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilen faaliyetler
ve 27 Haziran 2013 tarihli toplantıda alınan kararlara yönelik kaydedilen gelişmeler Kurula
sunulmuştur. Sunulan faaliyetler Kurul üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve gelecek dönemde
gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin öneriler ifade edilmiştir.
Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi tasarlanan İMEİGEP İDK 12. Toplantısı henüz
gerçekleştirilmemiştir ve bir duyuru yapılmamıştır. Ancak yeni bir bilgi toplama süreci
gerçekleştirilmiştir.
Sayı: 2014–05
Sayfa 14
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
KISA BİLGİLER & MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
Avrupa Birliği – Türkiye 74. Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı: Avrupa Parlamentosu
(AP) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu 74.
toplantısı 10 Nisan tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantı Eşbaşkanlar Afif
Demirkıran ve Hélène Flautre’nin başkanlığında, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt
Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonunun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi
Štefan Füle ve Dönem Başkanlığını temsilen Yunanistan'ın AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi
Theodoros Sotiropoulos’un açılış konuşmaları ile başlamıştır. Toplantının ikinci oturumunda
“Türkiye’deki Yargı Reformu, Demokratikleşme ve 23. ve 24. Fasılların Açılması Üzerine
Beklentiler” ile “27. Çevre Faslında Mevcut Durum” konuları, üçüncü oturumda ise “Türkiye-AB
Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı” konuları
ele alınmıştır.
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi işbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi: Avrupa
Birliği Bakanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi
İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi programlama çalışmaları kapsamında oluşturulan “Ortak
Programlama Komitesi”nin dördüncü toplantısı 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, AB Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Beyza Turan Romanya Yönetim
makamı ile birlikte eş başkanlık yapmıştır. Program kapsamında yer alan Azerbaycan, Bulgaristan,
Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, ve Türkiye’den ilgili
temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu ve INTERACT temsilcileri katılım sağlamışlardır.
Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA) 3. Daimi Komitesi: Akdeniz-PA tarafından
düzenlenen "İnsan Hakları ve Medeniyetler Arası Diyalog" konulu Akdeniz – PA 3. Daimi Komite
Toplantısı 24 Nisan 2014 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. İki gün süren toplantılarda,
insan ticareti, modern dünyada kölelik, cinsiyet üzerine özel çalışma grubu, çatışma içinde yer
değiştirmenin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri, insan hakları alanında Akdeniz-PA'nın
görevi, ulusal stratejileri gibi konular değerlendirilmiştir.
Müzakere Sürecinde Güncel Durum: Son gelişmeler ışığında, Türkiye – Avrupa Birliği Müzakere
sürecinde cari durum aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Tabloya İlişkin Açıklama: Aşağıdaki tabloda yer alan “Kıbrıs ile İlgili Açılış Kriteri Olan” kolonunda iki
tür işaret yer almaktadır. Bunlardan “X” işareti Kıbrıs sorunu nedeniyle 2006 yılından bu yana
müzakereye açılması AB Konseyi tarafından bloke edilen 8 başlığı işaretlemektedir. Yine aynı kolonda yer
alan “!” işareti ise, 2009 yılının Aralık ayında Kıbrıs tarafından tek taraflı olarak ön koşul getirme
iradesinde olduğunu beyan ettiği 6 başlığı işaretlemektedir.
Sayı: 2014–05
Sayfa 15
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17. Ekonomik ve Parasal Birlik
X
26. Eğitim ve Kültür
X
KONSEYDE
GÖRÜŞÜLENLER
TEKNİK AÇILIŞ KRİTERLERİ
15. Enerji
MÜZAKERELERE AÇILANLAR
X
!
X
!
5. Kamu Alımları
X
8. Rekabet Politikası
X
19. Sosyal Politika ve İstihdam
X
1. Malların Serbest Dolaşımı
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma
Serbestisi
X
X
X
X
9. Mali Hizmetler
X
X
29.Gümrük Birliği
X
X
X
X
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
13. Balıkçılık
X
X
14. Taşımacılık Politikası
X
X
30. Dış İlişkiler
X
X
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
X
!
23. Yargı ve Temel Haklar
X
!
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
X
!
33. Mali ve Bütçesel Hükümler
X
X
6. Şirketler Hukuku
X
7. Fikri Mülkiyet Hakları
X
27. Çevre
X
10. Bilgi Toplumu ve Medya
X
16. Vergilendirme
X
X
18. İstatistik
X
X
20. İşletme ve Sanayi Politikası
X
X
21. Trans-Avrupa Şebekeleri
X
X
28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
X
X
32. Mali Kontrol
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı
22. Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu
X
X
X
X
Bu başlıkta müzakereler tamamlanarak başlık geçici olarak kapatılmıştır.
34. Kurumlar
Tam üyelikte gündeme gelecektir.
31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Sayı: 2014–05
X
X
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
25. Bilim ve Araştırma
Fransa'nın
Tam Üyelikle
İlişkili
Olarak Bloke
Ettiği
Kıbrıs ile
İlgili Açılış
Kriteri Olan
Teknik
Kapanış
Kriteri Olan
Teknik Açılış
Kriteri Olan
Müzakereye
Açılan
Müzakere
Pozisyonu
Sunmak için
Davet Gelen
FASILLAR
(Listenin başında yer alan ve mavi ile
işaretlenen 5 başlık açılmaya en yakın
başlıklardır.)
Konsey'de
Görüşmesi
Süren
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ NDE GÜNCEL DURUM
X
Bu başlıkta Avrupa Komisyonu’ndaki görüşmeler devam etmektedir. (!)
Sayfa 16
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı
Güncelleme Çalışmaları” çerçevesinde gerçekleştirilen “Yetki ve Karar Alma
Mekanizmalarında Kadın” konulu toplantı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu
ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı " Bilgilendirme
Toplantısı
TÜSİAD Rekabet Hukuku Çalışma Grubu Üyeleri ile birlikte Rekabet Kurumu
Başkanı Nurettin Kaldırımcı ile toplantı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı
Güncelleme Çalışmaları” çerçevesinde gerçekleştirilen “Kadın ve Ekonomi” konulu
toplantı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu
ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" Proje Ön Teklifi
Hazırlama Eğitimi
TÜSİAD Parlamento İşleri ve Siyasi Reformlar Komisyonu Toplantısı
Heliet Oy Ltd Direktörü Heli Isohookana onuruna Finlandiya Büyükelçi si tarafından
düzenlenen yemekli toplantı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 25. Kurucular Kurulu Toplantısı
20. Ankara Sanayi Odası Gündem Toplantısı
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Şükrü Ünlütürk ile AB Komisyonu Türkiye
Delegasyonu Müsteşarı Javier Menendez Bonilla ile toplantı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişimcilik Eğitimi Programı
Sayı: 2014–05
Sayfa 17
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen “Kayıp Çocuklar Çalıştayı”
YOİKK Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komite Toplantısı
Tayvan Ekonomi Bakanlığı Delegasyonu ile yemekli toplantı ve görüşmeler
YOİKK Yönlendirme Komitesi Hazırlık Toplantısı
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Toplantısı
Center for Strategic International Studies (CSIS) Türkiye Proje Direktörü Bülent
Alirıza ile toplantı
TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakçı ile toplantı
Fransa Büyükelçiliği Dış Politikadan Sorumlu Başkatibi Catherine Corm-Kammoun
ile toplantı
Dünya Bankası tarafından düzenlenen Yönetişim konulu toplantı
TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu Üyeleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Mustafa Öztürk ile toplantı
TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu Üyeleri ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşarı Lütfi Akça ile toplantı
TEDMEM tarafından düzenlenen "PISA 2012 Konuşuldu, Ya Sonrası?" konulu paneli
Sivil Düşün AB Programı Danışma Toplantısı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen “ ABTürkiye Gümrük Birliği Raporu Değerlendirmesi” toplantısı
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şenay
Gökbayrak ile toplantı
YOİKK Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesi Toplantısı
Sayı: 2014–05
Sayfa 18
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından kamuoyuna açık, ancak TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve uluslararası temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda (Yasama Bülteni) ise
içerisinde bulunulan takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise (Yasama Bülteni)
içerisinde bulunulan takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Komisyonları,
Çalışma Grupları ve Görev Güçleri tarafından ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen
kanun değişiklik çalışmaları ile (2) münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve
Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun
değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık
altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda
“kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok
pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
Sayı: 2014–05
Sayfa 19
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] adresine başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Yazım, Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK ve Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–05
Sayfa 20
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Mayıs 2014
Download

Ankara Bülteni, Sayı: 05, Mayıs 2014