TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–11
3 Kasım 2014
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Türkiye
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Türkiye
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Sayı: 2014–11
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Sayfa
1
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
w w w. tu s i ad .o r g
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
3 Kasım 2014
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
ELEKTRONİK Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı, 23 Ekim 2014
TİCARETİN tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaşmıştır. Kanun
DÜZENLENMESİ ile elektronik ticarete ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas ve usuller ile
KANUNLAŞTI
istenmeyen elektronik postalara ilişkin hükümler düzenlenmekte ve Avrupa
Birliğinin konuyla ilgili mevzuatı ile Türk mevzuatı arasında uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
REKABET “Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 5
KANUNU Kasım Çarşamba günü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi
TASARISI ve Teknoloji Komisyonu bünyesinde oluşturulan Alt Komisyon’da kaldığı
yerden yeniden görüşülmeye başlanacaktır.
PERAKENDE Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Sanayi,
KANUNU Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
gündeminde görüşülmeyi beklemektedir. Önümüzdeki hafta içerisinde
görüşülmeye başlanması beklenen Tasarı 28 maddeden oluşmaktadır. Tasarı
ile perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması,
perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet
şartlarına göre yapılması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme
ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların
birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
BANKACILIK Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
KANUNU Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
TASARISI tarafından alt komisyona sevk edilmiştir. Tasarı ile temel olarak bankacılık,
sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörlerinde meydana gelen gelişmelerin
ilgili mevzuata yansıtılması ve güncellenmesi, uygulamaya yönelik ihtiyaçların
karşılanması ve tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.
BÜTÇE KANUNU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2015 yılı bütçesinin geneli üzerindeki
TASARISI görüşmelere başlanmıştır. Komisyon, 3 Kasım Pazartesi günü (bugün) 2015 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Tasarısı'nın geneli üzerindeki görüşmelere başlamıştır.
Belirlenen takvime göre 3 Kasım 2014 tarihinde başlayan görüşmelerin 25
Kasım 2014 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. Komisyon Raporu’nun
hazırlanması ve raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na
sunulmasının ardından her iki tasarının da Aralık ayı içerisinde Genel
Kurul’da görüşülerek kanunlaşması beklenmektedir. Bütçe Tasarısı
görüşme takviminin Aralık ayının ilk haftasında netleşmesi beklenmektedir.
Sayı: 2014–11
Sayfa 2
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
VETERİNER “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik
HİZMETLERİ Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 4 Kasım Salı günü TBMM Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu'nda görüşülecektir. Tasan ile Anayasa Mahkemesinin
iptal gerekçeleri dikkate alınarak ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kuruluşu
ve tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi öngörülmektedir.
HAKİMLER VE TBMM Adalet Komisyonu, “Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve
SAVCILAR Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
KANUNU Teklifi”ni görüşmek üzere 21 Ekim 2014 tarihinde toplanmıştır. Görüşmelerin
ardından yapılan oylamayla kanun teklifi alt komisyona sevk edilmiştir.
YÜKSEKÖĞRETİM Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim
PERSONEL görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarına
KANUNU yeni mali haklar getiren “Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
görüşülerek kabul edilmiştir. Teklif ile Yükseköğretim Personel kanunu
kapsamında görev yapan akademik personele 1.155 TL seyyanen zam
yapılması, yükseköğretim tazminatı, akademik teşvik ödeneği ödenmesi
öngörülmektedir.
ENGELLİLER
KANUNU
Sayı: 2014–11
"Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 5
Kasım Çarşamba günü TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu'nda görüşülecektir. Teklif ile karayolu ve turizm taşımacılığı yapan
veya şehirlerarası toplu taşıma hizmeti verenlerden engelli bireyin erişilebilir
toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini yerine getirmeyenlere, servis
taşımacılığı yapanlardan engelli personel veya öğrenciye talep hâlinde
erişilebilir taşıma hizmetini sağlamayanlara yaptırım uygulanması, şehirler
arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan
araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir
olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ya da ruhsat
verilmemesi, şehirler arası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı
yapan araçların erişilebilir hâle getirilmesi için gerekli usul ve esasların
yönetmelikle düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Sayfa 3
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
23.10.2014
6563
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
21.10.2014
6562
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ
Ülke
Ofisi
Kurulmasına
İlişkin
Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
16.10.2014
6561
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun
14.10.2014
6560
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun
14.10.2014
6559
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık
Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği
Anlaşması (2012-2013)’nın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
14.10.2014
6558
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı
Arasında
Polis
İşbirliği
Mutabakat
Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14.10.2014
6557
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14.10.2014
6556
Kanunun Başlığı
Sayı: 2014–11
Sayfa 4
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi1 (2/2418)
31.10.2014
Adalet
Komisyonu
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(1/983)
21.10.2014
Tarım, Orman
ve Köyişleri
Komisyonu
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı (1/982)
20.10.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi2 (2/2402)
20.10.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
(1/978)
16.10.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi3 (2/2401)
15.10.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Yükseköğretim
Personel
Kanununda
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/981)
14.10.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
14.10.2014
Adalet
Komisyonu
Tasarının Başlığı
Değişiklik
Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi4 (2/2397)
3 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2418.pdf
1
57 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2402.pdf
2
51 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2401.pdf
3
54 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile hakkında hal kağıdı düzenlenememiş noterlerin sınıfının yükseltilmesi
için Cumhuriyet savcısı tarafından tanzim edilen son teftiş raporunun esas alınması, boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü
sınıfa geçirilen noterliklerin ilanın sadece Resmî Gazete'de yapılması, atama yapılırken noterlerin kıdemlerinde eşitlik olması halinde
Adalet Bakanlığınca verilen noterlik belge sıra numarası önce olanın tercih edilmesi, noterlerin doktora Cumhuriyet savcılığı
kanalıyla gidebilmeleri zorunluluğu kaldırılarak diğer kamu görevlileri ile aynı uygulamaya tabi tutulmaları, hâkimler ve savcılara
verilen kimlik kartının tüm resmi ve özel kuruluşlarca resmi kimlik olarak kabul edilmesi, Danıştay üyeleri ve idari yargı alanında
4
Sayı: 2014–11
Sayfa 5
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Yüksek Öğretimde Yeterliklerin Tanınmasına İlişkin
Asya Pasifik Bölgesel Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve
Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı
Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla
Uluslararası
Taşınmasına
İlişkin
Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Panama Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan
Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı (1/984)
22.10.2014
Dışişleri
Komisyonu
Tasarının Başlığı
hâkimlik ve savcılık yapanlardan hukuk fakültesi diploması bulunmayanların devlet ve vakıf üniversitelerinin hukuk fakültelerine
sınavsız kayıt yaptırarak hukuk fakültesi diploması alabilmeleri, Yargıtayda görev yapan tetkik hâkimlerinin Yargıtay dışında
görevlendirilebilmeleri, avukatlık mesleğinde en az üç yıl fiilen çalışmış olanların hâkimlik ve savcılık adaylığı sınavına
girebilmelerine imkân verilmesi, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,
Yargıtay Birinci, Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları,
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile diğer tüm hâkim ve savcılara ek tazminat verilmesi, hâkim ve savcıların
uygun koşullarla şahsi silah edinebilmelerine imkân sağlanması, öngörülmektedir.
Sayı: 2014–11
Sayfa 6
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/977)
10.10.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/980)
02.10.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile İspanya Krallığı
Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli
Bilginin
Korunması
Hakkında
Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/979)
02.10.2014
Dışişleri
Komisyonu
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tokat
Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Mersin
Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay
Vural’ın; İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın; Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nın;
Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın Benzer Mahiyetteki
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu) (1/981, 2/187, 2/929, 2/1532, 2/2135,
2/2260, 2/2290, 2/2403) (S. Sayısı: 651) (Dağıtma tarihi: 28.10.2014)
176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) (S. Sayısı: 650)
(Dağıtma tarihi: 28.10.2014)
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/975) (S. Sayısı: 649)
(Dağıtma tarihi: 28.10.2014)
D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz
Listelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/954) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 28.10.2014)
Sayı: 2014–11
Sayfa 7
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Su Kanunu Tasarısı Taslağı5
T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı6
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Şeker Kanunu Tasarısı
Değişiklik
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Rekabetin Korunması Hakkında
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Ceza Muhakemesi Kanununda
Hakkında Kanun Teklifi
Değişiklik
Yapılması
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kanunlarda
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
5
6
Kanunda
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Sayı: 2014–11
Sayfa 8
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının
Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–11
Sayfa 9
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı7
Başbakanlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı8
Başbakanlık
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı9
Başbakanlık
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı10
Başbakanlık
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı11
Adalet Bakanlığı
Tasarıyla; seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz koşulları ve teknolojik gelişmeler de
dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerini etkin, verimli ve
çağa uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç duyulan birimler ve kadrolar eklenmiştir.
Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilatlanma, personel
rejimi, çalışma usul ve esaslara ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde
yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat oluşturulması amaçlanmaktadır.
7
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
8
Tasarı taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boşanma gerçekleşecek olsa bile
bunun da sağlıklı koşullarda olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve ayrılık talepli davalarda, aile mahkemesi
hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezlerine
yönlendirilebilmesi öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/Aile%20Mahkemeleri.pdf
9
Tasarı taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
10
11 Dünyada ve ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve
avukatlık mesleğine yansıtılması için Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Adalet Bakanlığı
tarafından kurulan Bilim Komisyonunca hazırlanan "Avukatlık Kanunu Taslağı" görüşe sunulmuştur. Tasarı taslağının metnine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf
Sayı: 2014–11
Sayfa 10
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı12
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı13
Adalet Bakanlığı
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı14
Adalet Bakanlığı
Adli
Tıp
Kurumu
Kanununda
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı15
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı16
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı17
Adalet Bakanlığı
Tasarı taslağıyla; ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek,
yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amacıyla 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile
ceza hükümleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
12
Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması
amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
13
Tasarı taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu
gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının ve kritik alt yapıya
sahip özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslar arası standartlarda korunması amaçlanmaktadır.
14
Adli Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun işleyişi ve teşkilatlanmasında yaşanan
sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının sayısının arttırılması,
ihtisas dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra teşkilatının güçlendirilerek
yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapısının gözden geçirilerek birden fazla "Üst Kurul" biçiminde
örgütlenmesi ve benzeri konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
15
16
Çalışmalar devam etmektedir.
17
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–11
Sayfa 11
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Taslağı18
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı20
Adalet Bakanlığı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı21
Adalet Bakanlığı
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı22
Adalet Bakanlığı
18
Çalışmalar devam etmektedir.
19
Çalışmalar devam etmektedir.
20
Çalışmalar devam etmektedir.
21
Çalışmalar devam etmektedir.
22
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–11
Sayfa 12
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU – EKK
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 5. Toplantısı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
başkanlığında 1 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanı
sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın katıldığı toplantıda, çalışma hayatına
ilişkin hususlar ele alınmıştır.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 6. Toplantısı 20 Ekim 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilerek, Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer alan
Öncelikli Dönüşüm Programlarından; Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi
Programı, Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı, Sağlıklı Yaşam ve
Hareketlilik Programı ve Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programına ilişkin Eylem Planları
değerlendirilmiştir. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu katılmıştır.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın katılımlarıyla 24
Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen 7. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nda ise
işgücü piyasalarına ilişkin hususlar değerlendirilmiştir
Ekim ayında son olarak 27 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen 8. Ekonomi Koordinasyon
Kurulu (EKK) Toplantısı’nda ise Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer alan Öncelikli
Dönüşüm Programlarından; Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı, Tarımda Su Kullanımının
Sayı: 2014–11
Sayfa 13
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Etkinleştirilmesi Programı, Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı ve Enerji Verimliliğinin
Geliştirilmesi Programına ilişkin Eylem Planları değerlendirilmiştir. Toplantı; Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanı
İdris Güllüce, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan katılımlarıyla gerçekleşmiştir.
YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU – YOİKK
(Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.)
54. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 16 Eylül 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda YOİKK bünyesinde kurulmuş olan
yatırım yeri temini çalışma grubunun yapısı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi
verilmiştir. Ayrıca yatırım yeri temininde ülkemizde var olan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren
çalışma grubu raporu hakkında Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdür Yardımcısı Murat Alıcı tarafından yapılan sunum sonrasında yatırım yeri teminine ilişkin
sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüş ve değerlendirmeler paylaşılmıştır.
Sayı: 2014–11
Sayfa 14
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
KISA BİLGİLER &MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
2014 Türkiye İlerleme Raporu:
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum
sürecinde son bir yıllık ilerlemesi ile ilgili rapor 8 Ekim 2014 Çarşamba günü açıklanmıştır. 2014
Türkiye İlerleme Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili bölümlerine ve Türkçe
çevirilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.
2014 Türkiye İlerleme Raporu (Türkçe)
http://www.abgs.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf
2014 Türkiye İlerleme Raporu (İngilizce)
http://www.abgs.gov.tr/files/IlerlemeRaporlari/2014_progress_report.pdf
Genişleme Stratejisi Belgesi (İngilizce)
http://www.abgs.gov.tr/files/000etkinlikler/2014_enlargement_strategy_paper.pdf
Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili bölümleri (Türkçe)
http://www.abgs.gov.tr/files/000etkinlikler/2014_genisleme_strateji_belgesi_tr.pdf
Vize Muafiyeti İçin Yol Haritası:
AB Komisyonu Türkiye’nin Vize Muafiyeti İçin Yol Haritası kapsamında belirlenen gereklilikleri
yerine getirme yönünde ilerlemesini değerlendiren ilk raporunu yayımlamıştır. Raporda Yol
Haritası’nda belirlenen kıstaslar temelinde Türkiye’nin yasal düzenleme çerçevesi, idari kapasite ve
uygulamalar açısından durumu değerlendirilerek, Türk Hükümeti’ne gelecek dönemde kıstasları
yerine getirmek için gerekli adımlar üzerine öneriler sunulmaktadır.
COSME Programı Katılım Anlaşması:
Avrupa Birliği’nin 2014 – 2020 dönemi için geliştirdiği İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği
Programına (COSME) ülkemizin katılımına ilişkin anlaşma, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Büyükelçi Volkan Bozkır’ın Brüksel ziyareti sırasında 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmıştır.
Böylece Türkiye AB üyesi olmayıp, programa katılan dördüncü ülke olmuştur. Karadağ, Makedonya
ve Moldova AB üyesi olmayıp hâlihazırda anlaşmayı imzalamış olan diğer ülkeler arasında
bulunmaktadır.
7 yıllık bütçesi yaklaşık 2,3 Milyar Avro olan Program, Avrupa 2020 Stratejisinin akıllı,
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayan KOBİ’lere
büyük imkanlar tanımaktadır.
KOSGEB koordinasyonunda yürütülecek olan Program kapsamında ülkemizdeki işletmelerin
rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik
edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenecektir.
COSME Programının ülkemizde uygulanması ile KOBİ'lerin finansmana ve pazara erişimlerinin
kolaylaştırılması, işletmelerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile
girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
Sayı: 2014–11
Sayfa 15
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır)
Eurasia Foundation Yönetim Kurulu Başkanı Jan Kalicki ve Eurasia Foundation
Başkanı Horton Beebe -Center ile toplantı
Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı’nın değişimi nedeniyle düzenlenen
resepsiyon
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)
Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesi toplantısı
Fikri, Sınai
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili İdris Yıldız ile toplantı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yı ldırım Tuğrul
Türkeş ile toplantı
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile
toplantı
Brunei Büyükelçiliği 2. Katibi Bayan Osfnita Tahir ile toplantı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili İdris Baluken ile
toplantı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke ile toplantı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı F. Kemal Öztürk ile toplantı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu ile toplantı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü
Sektör Yöneticileri Akif Türkel ve Göktuğ Kara ile toplantı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile toplantı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey ile toplantı
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından
düzenlenen “Enerji Arz Güvenliği ve Güney Gaz Koridoru” başlıklı toplantı
TÜSİAD Parlamento İşleri ve Siyasi Reformlar Komisyonu toplantısı
Türkiye Noterler Birliği Ar -Ge Komisyonu Üyesi, Ankara 56. Noteri Orhan
Turan ile toplantı
Sayı: 2014–11
Sayfa 16
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Ankara Daimi Temsilcisi Ali Naili
Tunaboylu ile toplantı
Tayvan Temsilciliği 103. Milli Günü Resepsiyonu
ABD Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü diplomatı Eddie Ebert ve Ekonomi Bölümü
Uzmanı Özlem Toplu ile toplantı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Özgür Semiz ve Ankara
Üniversitesi H ukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz ile toplantı
TÜSİAD Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayiler Çalışma Grubu Üyeleri ile birlikte
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ile
toplantı
“Türkiye İnovasyon Haftası” etkinlikleri
YOİKK Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Teknik Komit esi toplantısı
TÜSİAD Heyeti ile birlikte Bilkent Üniversitesi Rektörü başkanlığındaki heyet
ile Bilgi Toplumu Forumu Yuvarlak Masa Toplantısı
Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen G20 2015 Dönem Başkanlığı Ticaret
Çalışma Grubu 4. Toplantısı
Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "Kore'deki Sekiz Yıllık Eğitim
Hayatım" adlı seminer
TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Projesi 2014 – 2015 Hazırlık Toplantısı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Öğretmen ve Öğretim
Elemanlarına İşyeri Eğitiminin Sağlanma sına İlişkin Protokol ” toplantısı
Ankara Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz ile
toplantı
Birleşmiş Milletler'in Kuruluşunun 69. Yıldönümü Resepsiyonu
ODTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Platformu Başkanı Kazım Yalçınoğ lu ile
toplantı
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Yöne tim Kurulu Üyeleri ile
birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu ve MYK Üyeleri ile toplantı
YOİKK İstihdam Teknik Komitesi Toplantısı
KOSGEB tarafından düzenlenen 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı
Hazırlık Çalışması
Sayı: 2014–11
Sayfa 17
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ23
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
Yasama Dönemi: İki milletvekili seçimi arasındaki dönemi ifade eder ve Yasama Yılları'ndan oluşur.
Yasama Yılı: TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun toplanarak görüşmeler gerçekleştirdiği ve
olağan dışı karar alınmadıkça 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren takvim yılından farklı resmi çalışma aralığını
ifade eder.
Yasama Tatili: Ara Verme olarak da adlandırılan bu dönem olağan koşullar altında TBMM Genel Kurulu'nun tatilde
olduğu 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'de biten ve 3 aydan uzun olamayan aralığı ifade eder.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Çalışma
Grupları’nca ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen kanun değişiklik çalışmaları ve (2)
23
Yasamaya ilişkin ek bilgi ve açıklamalar için TBMM tarafından hazırlanan Yasama El Kitabı'ndan faydalanmak mümkündür:
http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf
Sayı: 2014–11
Sayfa 18
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması
ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı
açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi
iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda “kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir
biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak
değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] adresine başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır.
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Yazım, Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK, Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–11
Sayfa 19
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
3 Kasım 2014
Download

Ankara Bülteni, Sayı: 11, Kasım 2014