T.C.
VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019
STRATEJİK PLAN
2
T.C.
VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2015-2019
STRATEJİK PLAN
Hazırlayanlar
3
SUNUŞ
4
ÖNSÖZ
GRAFİKLER, ŞEKİLLER VE TABLOLAR
TABLO
1
Kısaltmalar
6
5
TABLO 1: Kısaltmalar
KISALTMALAR
AB
ÖDÖP
HBÖ
İMEİGEP
BTYK
MTE
BGYK
DPT
GZFT
IPA
KEP
KHK
KMYKK
SP
STK
AR-GE
PEST
MEM
TÜBİTAK
MEB
TTK
DMK
RG
TD
TC
YEĞİTEK
AİHL
BT
ADSL
TÜRSAT
RAM
ÇPL
SODES
DAKA
PG
UNESCO
HBÖSB
ABİS
TEOG
LYS
YGS
ECVET
TEFBİS
Avrupa Birliği
Öncelikli Dönüşüm Programları
Hayat Boyu Öğrenme
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisin Güçlendirilmesi Eylem Planı
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Mesleki Teknik Eğitim
Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu
Devlet Planlama Teşkilatı
Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
Katılım Öncesi Ekonomik Program
Kanun Hükmünde Kararname
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Stratejik Plan
Sivil Toplum Kuruluşu
Araştırma Geliştirme
Politik Ekonomik Sosyal Teknolojik
Milli Eğitim Müdürlüğü
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu
Devlet Memurlar Kanunu
Resmi Gazete
Tarihli Düzenleme
Türkiye Cumhuriyeti
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bilgi Teknolojileri
Asimetrik Sayısal Abone Hattı
Türkiye Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
Rehberlik Araştırma Merkezi.
Çok Programlı lise.
Sosyal Destek Programı.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Performans Göstergesi
Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü
Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
Avrupa Birliği İletişim Sistemi
Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş
Lisans Yerleştirme Sınavı
Yükseköğretime Geçiş Sınavı.
Avrupa Çapındaki Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi
Türkiye Eğitim Finansmanı ve Eğitim Harc. Bilgi Yönetim Sistemi
6
İÇİNDEKİLER
1A.
2A.
B.
GİRİŞ………………………
ÖZET…………………………………
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
PLANIN SAHİPLENİLMESİ
PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU
1- İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu
2- Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
3- İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi
C.
D.
3A.
B.
C.
D.
İHTİYAÇLARIN TESPİTİ……………………………
ZAMAN PLANI……………………………………………………
DURUM ANALİZİ………………………………………………………
TARİHİ GELİŞİM.......................................................................
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ.........................
FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ...
PAYDAŞ ANALİZİ
1- Paydaşların Tespiti.........................................................................
2- Paydaşların Önceliklendirilmesi
3- Paydaşların Görüş Ve Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi
a. İç Paydaş
b. Dış Paydaş
E. KURULUŞ İÇİ ANALİZ …………………………………………
12345-
Teşkilat Yapısı
İnsan Kaynakları
Kurum Kültürü
Teknoloji
Mali Durum
a. Bina Envanteri
b. Araç Envanteri
F. ÇEVRE ANALİZİ……………………………
1234-
G.
4A.
B.
C.
D.
56-
Politik Faktörler
Ekonomik Faktörler
Sosyal Faktörler
Teknolojik Faktörler
GZFT ANALİZİ…………………………………..
GELECEĞE BAKIŞ……………………………………………………
MİSYON BİLDİRİMİ....................................................................
VİZYON BİLDİRİMİ ...................................................................
TEMEL DEĞERLER ......................................................................
TEMALAR ................................................................................
MAALİYETLENDİRME……………………………………….
İZLEME VE DEĞERLENDİRME…………………………………
7
1- GİRİŞ
Stratejik planlama kurumun mevcut durumunun belirlenmesi ve daha ileri bir düzeye
taşınması olarak tanımlanabilir. Müdürlüğümüz bu tanıma uygun olarak mevcut
durumunu ortaya koyabilmek ve vizyon belirleyebilmek için paydaşlar ile etkin
çalışmayı gerçekleştirmiştir. Bu amaçla kurum içindeki üst düzey yöneticilerden
başlamak sureti ile tüm çalışanlarının katılımını sağlanmış görüş ve önerileri dikkate
alınarak stratejik planın hazırlanmıştır.
Değişen ve gelişen dünyamızda ortaya konacak amaç ve hedeflerin kurum çalışanları
ve paydaşlar tarafından benimsenmesi, planın sahiplenilmesi bizleri başarıya
taşıyacaktır. Kurum içi analiz, Çevre analizi, GZFT analizi, Paydaş analizi sonucunda
kurumumuzun mevcut durumu belirlenmiştir.
Strateji Planlan Koordinasyon Ekibimiz mevcut durumun saptanmasıyla birlikte
kurumumuzun ulaşmak istediği noktayı ortaya koyabilmek amacıyla özellikle tespit
edilen zayıf yönlerin güçlendirilmesi, tehditlerin ortadan kaldırılması, güçlü yanların
korunup geliştirilmesi, fırsatların olabildiğince değerlendirilmesine katkı sağlayacak
şekilde misyonumuza uygun vizyon belirlemiştir.
Üst politika belgelerin ışığında temel değerlerimizi referans alarak başta
öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz olmak üzere velilerimiz ve Van İlindeki
tüm paydaşlarımızın yararına olabilecek amaç ve hedefler belirlenerek önümüzdeki
sürecin daha verimli olması planlanmıştır. Belirlenen vizyona ve amaçlara ulaşabilmek
için
ölçülebilir,
gerçekçi
hedefler
belirlenmiştir.
Performans
hedeflerini
gerçekleştirmede uygulanabilir faaliyetler belirlenerek proje ve stratejiler ortaya
konmuştur. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir
sıklıkla raporlanması ve ilgili mercilerin değerlendirmesine sunulması, gerekmektedir.
İzleme ve değerlendirme süreci, faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağladığı,
hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunduğu için Strateji Planlan
Koordinasyon Ekibimiz tarafından kurumumuzun yapısına uygun olarak izleme ve
değerlendirme dönemleri belirlenmiştir. Aksi takdirde, gerek planın uygulanmasında
gerekse ilgililerin hesap verme sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla
karşılaşılacağı bilinmektedir.
Uzun zaman gerektiren uğraşlar sonunda elde edilen planın uygulanması ve İlimize
katkı sunması temennisi ile…
STATEJİK PLANLAMA EKİBİ
8
2- HAZIRLIK AŞAMASI
A. PLANIN SAHİPLENİLMESİ
Stratejik planlamanın başarılı olabilmesi için kurumun tüm çalışanlarının planı
sahiplenmesi gerekmektedir. Özellikle üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi,
stratejik planlamanın vazgeçilmez koşuludur. Bu nedenle başta Van İl Milli Eğitim
Müdürümüz başkanlığında tüm müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile bir araya
gelerek konunun önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca kurumda çalışanların katılımının
sağlanması ile planın kurum çalışanları tarafından sahiplenilmesi sağlanmıştır.
B. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU
Stratejik planlamayı yapacak kişilerin ve sürecinde üstlenecekleri işlevlerin
belirlenmesi gereklidir. Bu nedenle stratejik planlama sürecine dahil olması gereken
birim, kişi ya da gruplar aşağıda yer almaktadır.
1- İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu
İl Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığında, İl Eğitim Denetmenleri Başkanı, İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürümüz tarafından
belirlenen 2 İlçe Milli Eğitim Müdüründen oluşmaktadır.
9
Tablo 2: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
KIYASETTİN KIREKİN
VEDAT DOĞAN
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
NURAN ALTAN GÖL
TAHSİN GÜNEŞ
ORHAN BEDİR
CELAL GEZİCİ
MÜCAHİT TUNÇ
MUSTAFA DANIŞMAN
M.ŞİRİN ATLI
METİN ERMİŞ
FESİH YILDIZ
NUSRET ORAKÇI
A.CEBAR BULDUK
AHMET ALKAN
ŞÜKRULLAH
YAVUZER
MUHLİS CEYLANİ
İL
İL
İL
İL
İL
İL
İL
İL
İL
İL
İL
İL
İL
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNVANI
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
EĞİTİM DENETMENLERİ
BAŞKANI
MÜDÜR YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
İPEKYOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TUŞBA İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
10
2- Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Milli Eğitim Bakanlığının 2013/26 no’lu genelgesi gereği il geneli Stratejik Planlama
çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Strateji Geliştirme Şube Müdürü
başkanlığında “İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi”
oluşturulmuştur.
Tablo 3: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ
ADI SOYADI
AHMET ALKAN
ÖMER YILDIZ
UBEYDULLAH YAYLACI
ÖMER FARUK GÜLOĞLU
OĞUR ÖZCANER
GÖREV YERİ
İL
İL
İL
İL
İL
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
MİLLİ
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
KOORDİNATÖR
KOORDİNATÖR
KOORDİNATÖR
KOORDİNATÖR
11
3- İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi
İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yöneticisinin başkanlığında, İl MEM AR-GE
Birimi Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve her şubeden en az bir personelin
katılımıyla il MEM SP Ekibi oluşturulmuştur.
Tablo 4: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
SIRA
NO
ADI SOYADI
ÜNVANI
1
AHMET ALKAN
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
ÖMER YILDIZ
KOORDİNATÖR
3
UBEYDULLAH YAYLACI
KOORDİNATÖR
4
ÖMER FARUK GÜLOĞLU
KOORDİNATÖR
5
OĞUR ÖZCANER
KOORDİNATÖR
6
7
8
9
10
CAHİT KUTLAR
FUAT ÖZKAN
SELİM DUMAN
RIDVAN ŞAHİN
EDA YAKUT KAVRUK
11
12
13
SELMA BAŞARAN ZELAN
LÜTFİ BAŞTÜRK
TAYYAR TÜRKOĞLU
14
15
16
17
18
NAMIK AÇIK
İRFAN BÜYÜKSU
BURHANETTİN AYDIN
HEKİM YÜCEBAŞ
TAMER DEDEOĞLU
ŞEF
ŞEF
ŞEF
ŞEF
ŞEF
19
20
MUZAFFER KAPLAN
TEOMAN YILDIRIMOĞLU
ŞEF
ŞEF
ŞEF
ŞEF
ŞEF
ŞEF
ŞEF
ŞEF
KOORDİNATÖR
ÖĞRETMEN
BÖLÜMÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME
HİZ.ŞUB.MÜD.
STRATEJİ GELİŞTİRME
HİZ.ŞUB.MÜD.
STRATEJİ GELİŞTİRME
HİZ.ŞUB.MÜD.
STRATEJİ GELİŞTİRME
HİZ.ŞUB.MÜD.
STRATEJİ GELİŞTİRME
HİZ.ŞUB.MÜD.
TEMEL EĞİTİM
ORTA ÖĞRETİM
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
DİN ÖĞRETİMİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ
STRATEJİ GELİŞTİRME
HUKUK
İNSAN KAYNAKLARI
DESTEK HİZMETLERİ
OKUL İNŞAAT VE EMLAK
HİZMETLERİ HİZMETLER
ÖZEL BÜRO
MAARRİF MÜFETTİŞLERİ
12
C. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ
Öncelikle Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Üyelerimizin stratejik planlama ile ilgili
yeteri kadar bilgi sahibi olması gerektiği ilk belirlenen ihtiyaçlar arasında yer
almaktadır. Bu amaçla Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Üyelerimizin bakanlığımız
tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılarak konu hakkında donanım sahibi
olmaları sağlanmıştır.
Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Üyelerimiz almış olduğu eğitimi il mem ar-ge
biriminde tekrar değerlendirilme çalışması yaparak aynı zamanda ilçe stratejik
planlama ekiplerin eğitimlerinin gerekliliğini tespit etmiştir.
Bu amaçla 13 ilçe milli eğitim müdürlüğündeki ilgili şube müdürleri ile toplantı
yapılmıştır. Yapılan toplantı sonunda ilimizdeki 13 ilçenin stratejik planlama
koordinasyon ekiplerine atölye çalışması yapılarak Stratejik Yönetim ve Planlama
eğitimleri düzenlenmiştir.
Çalışmalar esnasında doğru veriye ulaşma ihtiyacının olacağı tespitinden hareketle
istatistik birimi ile koordineli çalışmaya gidilmiştir. Ayrıca şubelerden elde edilen
güncel veriler kullanılmıştır.
D. ZAMAN PLANI
Zaman alıcı bir süreç olan stratejik planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için
aşamalar belirlenmiştir. Bu aşamaların hangi tarihlerde sonuçlandırılabileceği hazırlık
çalışmaları dâhilinde ortaya konulmuştur.
13
Tablo 5: Zaman Planlaması
S. N
UYGULAMA
SORUMLUSU
İL MEM Stratejik Plan Hazırlık Programının ve İL MEM
Çalışma Takviminin oluşturulması.
TARİH
2
İL MEM Stratejik Plan Üst kurulunun, Stratejik Plan İL MEM
Koordinasyon Ekibinin ve Stratejik Plan Ekibinin
oluşturulması
Eylül 2013
3
İL MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Toplantısı
Ekim 2013
4
Mülakat, anket, görüşme vs ile iç ve dış paydaş
görüşlerinin alınması.
5
Durum analizi: Tarihsel gelişim, mevzuat analizi, İL MEM SP
faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, KOORDİNASYON
örgütsel yapı, teknolojik düzey, insan kaynakları, EKİBİ
mali kaynakların araştırılması, üst politika belgeleri,
çalışmalarının il MEM düzeyinde gerçekleştirilmesi.
6
İl MEM Stratejik Planlama Ekip Üyeleri İle görüşme İL MEM SP
yapılması.
KOORDİNASYON
EKİBİ
Şubat
2014
7
İL MEM Stratejik Plan Üst Kurulu Üyeleri ile bire bir İL MEM SP
görüşme yapılması.
KOORDİNASYON
EKİB
Şubat-Mart
2014
8
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin AR- GE den sorumlu İL MEM SP
Şube Müdürleri ile toplantı yaparak stratejik KOORDİNASYON
planlama ile ilgili bilgi verilmesi.
EKİBİ
Mart 2014
9
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Stratejik Planlama İL MEM SP
Ekiplerine Eğitimlerin verilmesi.
KOORDİNASYON
EKİBİ
Mayıs2014
10
PEST ve GZFT analizlerinin
alanlarının belirlenmesi.
gelişim İL MEM SP
KOORDİNASYON
EKİBİ
Mart-Mayıs
2014
11
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik
Koordinasyon Ekibinin değerlendirme
yapması
Planlama İL MEM SP
toplantısı KOORDİNASYON
EKİBİ
Mayıs 2014
1
UYGULAMA ADI
yapılarak
İL MEM SP
KOORDİNASYON
EKİBİ
Eylül 2013
Ekim 2013
Haziran
2014
Ekim 2013
Şubat
2014
14
12
İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon
Geleceğe Yönelim çalışması toplantısı.
Ekibi
ile İL MEM SP
KOORDİNASYON
EKİBİ
Mart-Mayıs
2014
13
İl MEM Şube Müdürleri ile Geleceğe Yönelim İL MEM SP
çalışmasının yapılması.
KOORDİNASYON
EKİBİ
Mart-Mayıs
2014
14
İlçe
Milli
Eğitim
Müdürlüklerinin
Stratejik İL MEM SP
Planlamalarının
Durum
Analiz
Bölümünün KOORDİNASYON
İncelenmesi ve rehberlik yapılması.
EKİBİ
HaziranEylül 2014
15
Bakanlığın Temalarda yapmış olduğu değişikliğin İl İL MEM SP
Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik planına KOORDİNASYON
yansıtılması.
EKİBİ
EkimKasım
2014
16
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerin Stratejik Planlama İL MEM SP
Ekiplerine yeniden düzenlenen temalar ile ilgili bilgi KOORDİNASYON
verilerek, gerekli çalışmanın yapılması.
EKİBİ
Kasım2014
17
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik
Koordinasyon Ekibinin değerlendirme
yapması.
Kasım2014
18
Performans
göstergelerinin
hazırlanması
ve
faaliyetlerin belirlenmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür yardımcıları ve Şube Müdürleri ile görüşülerek
gerekli istişarelerin yapılması.
Planın tamamının gözden geçirilerek tashih edilmesi.
Planlama İL MEM SP
toplantısı KOORDİNASYON
EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON
EKİBİ
KasımAralık 2014
İL MEM SP
KOORDİNASYON
EKİBİ
Aralık-2014
20
Planın Stratejik planlama koordinasyon ekibince İL MEM SP
yeniden gözden geçirilmesi.
KOORDİNASYON
EKİBİ
Ocak-2015
21
Stratejik planın İL MEM Stratejik Plan Üst kuruluna İL MEM SP
sunulması.
KOORDİNASYON
EKİBİ
Ocak-2015
22
İhtiyaç halinde son değişikliklerin yapılarak Stratejik İL MEM SP
Planın Bakanlığa gönderilmesi.
KOORDİNASYON
EKİBİ
Ocak-2015
23
Bakanlıktan gelen
yapılarak onayının
Şubat2015
19
planın gerekli düzetmeler
alınması, yayım işlerinin
İL MEM SP UST
KURULU, İL MEM SP
15
gerçekleştirilmesi.
KOORDİNASYON
EKİBİ
16
3- DURUM ANALİZİ
Durum analizi çalışmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tarihsel gelişim, yasal
yükümlülükler, mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi,
paydaş analizi, kuruluş içi analiz, çevre analizi, GZFT analizi yapılmıştır.
A. TARİHSEL GELİŞİM
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 1939 yılında kurulmuştur. İlk yıllarda Eski Hükümet
konağında hizmet vermiştir. Hükümet konağının yenilenmesi aşamasında önce İnönü
İlköğretim Okulunda daha sonra İl Özel İdaresi binasında hizmet vermiştir.
Yeniden yapılan hükümet binasına taşınan müdürlüğümüz 2006 yılına kadar burada
hizmet vermiştir. Müdürlüğümüz 2006 Yılında İskele Caddesi üzerinde bulunan,
eskiden Toprak Su Binası olarak bilinen yeni binasına taşınmıştır. 23.10.2011
tarihinde meydana gelen Van depreminde İki bloktan oluşan Milli Eğitim Müdürlüğü
binamız ağır hasar alarak kullanılmaz hele gelmiştir. Bu nedenle müdürlüğümüz
binanın bahçesinde kurulan konteynırlarda hizmet vermeye devam etmiştir. Deprem
sürecini ve sonrasını konteynırlarda geçiren müdürlüğümüz 2014 yılında Beş yol
mevkiinde bulunan ve geçici olarak kiralanan Hayat iş merkezine taşınmıştır. Şuan
halen bu binada hizmet veren müdürlüğümüz yapım aşamasında olan binasının
bitmesiyle eski yerine taşınacaktır.
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurulduğu günden beri eğitim ve öğretim
alanında önemli çalışmalar yapılmıştır. 1927 yılında “Van Ortaokulu” adıyla bir
ortaokul açılmıştır. 1929 yılında halen eğitim-öğretime devam eden Cumhuriyet
döneminin en eski İlköğretim Okulu, “Cumhuriyet İlköğretim Okulu” açılmıştır. “İnönü
İlköğretim Okulu” da eski okullarımızdandır ve 1930 yılında açılmıştır. Daha sonraları
ihtiyaca göre yeni okullar açılmıştır. Van’da lise olmadığından 1948 yılına kadar
gençler Elazığ ve Diyarbakır gibi illerde lise tahsillerini yapmışlardır. 1948 yılında
Atatürk Lisesinin açılmasıyla bu durum ortadan kalkmıştır. Sonraki yıllarda ihtiyaca
göre yeni liseler açılmıştır.
Özellikle depremden sonra hayırsever vatandaşlarımızın desteği ve devletin ciddi
gayretiyle yenilenen binalarımız ilimizin büyük ölçüde ihtiyacını karşılar duruma
gelmiştir.
İlimizde öğrencilerimizin yetenekleri ve akademik başarıları doğrultusunda kayıt
yapabilecekleri Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Bilişim Lisesi, Denizcilik Lisesi ve
Mesleki ve Teknik liseleri mevcuttur. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul binalarına ihtiyaç
duyulan yerler tespit edilerek bu yerlere plan dahilinde okullar yapılmaktadır.
İlimizin 12/11/2012 tarihinde Büyük Şehir statüsünü kazanması Eğitim-Öğretim
alanında bazı değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
17
yeni kurulan Tuşba ve İpekyolu ilçe milli eğitim müdürlükleri ile birlikte 13 ilçe milli
eğitim müdürlüklerini koordine görevini üstlenmiştir.
B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Tablo 6: Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu (DPT, Haziran 2006)
 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik (26.05.2006/26179)
 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2013/26 Sayılı Genelgesi
 TÜBİTAK Vizyon 2023:Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
 Milli Eğitim Strateji Belgesi
 10.Kalkınma Planı (13.06.2013)
 Orta Vadeli Program- Orta Vadeli Mali Plan
 61.Hükümet Programı
18
Tablo 7: Yasal Dayanaklalar
FAALİYET
ALANLARI
1.TEMEL EĞİTİM
2.ORTA ÖĞRETİM
3.MESLEKİ VE
TEKNİK EĞİTİMİ
4.DİN EĞİTİMİ
YASAL DAYANAK



















5.ÖZEL ÖĞRETİM







6.ÖZEL EĞİTİM
VE REHBERLİK




2013/5171 nolu Bakanlar Kurulu Kararı
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Denklik Yönetmeliği
Okul Öncesi Eğitimi Kurumları Yönetmeliği
03/09/2013 tarihli ve 2296610 sayılı Bakanlık yazısı
MEB Kurum Açma-Kapatma-Ad Verme Yönetmeliği
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Sosyal Etkinlik Yönetmeliği
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık-Bursluluk
ve
Sosyal Yardım Yönetmeliği
Öğrencileri Yetiştirme Kursları
Ortaöğretim Yönetmeliği
3308 Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu 5580
07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakkında Kanun,
5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
30.5.1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname,
8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği
Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Direksiyon
Eğitimi Uygulama Yönergesi
05/07/2014 tarihli ve 29051 Sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliğinde Değişilik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özürlüler ile ilgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi
2006/18 Sayılı Genelge (Kamu binalarının özürlülere uygun duruma
getirilmesi)
2008/60 Sayılı Genelge (Kaynaştırma Eğitim Uygulamaları)
19
7.HAYAT BOYU
ÖĞRENME
8. MAARİF
MÜFETİŞLERİ
BAŞKANLIĞI
9.STRATEJİK
GELİŞTİRME






Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
3308 Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu
Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği (Orta-Lise-Mesleki)
Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
Meb Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfetişleri
Başkanlıkları Yönetmeliği





Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (ARGE) Yönergesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
Stratejik Planlama Genelgesi (2013/26)
Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
TEFBİS Uygulama Yönergesi
Okul Aile Birliği Yönetmeliği
Araştırma İzinleri 2012/13 nolu Genelge
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin
Yönetmelik
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak
Yarışma
Sınavları Hakkında Yönetmelik
Özürlülere Verilecek Rapor Hakkında Yönetmelik
Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti ve Atanmalarına İlişkin
Yönetmelik
Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar için *Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle
atanacak
Personel Hakkında Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kararı
Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
Aday Memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik.
Değiştirme Yönetmeliği
MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilesine
Dair
Yönerge ın Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği
MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilesine
Dair
Yönerge
MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilesine






10.İNSAN
KAYNAKLARI























20
11.DESTEK
HİZMETLERİ








Dair
Yönerge
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
MEB Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karar
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
MEB’e Bağlı Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Öğretmen Lokalleri ile
Sosyal Tesisler Yönetmeliği
12.BİLGİ İŞLEM
VE EĞİTİM
TEKNOLOJİSİ






Şubat 2011/2641 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav
Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
MEB Bilişim Sistemleri (MEBİS)Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri İl
ve İlçe Yöneticilerinin Görev ve Çalışma Esaslarına dair Yönetmelik
13.İNŞAAT VE
EMLAK








222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile
Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve
Alanları
İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesi Dair Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında
Yönetmelik
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
MEB Basın ve Halkla ilişkiler Muşavirliğini2012/02nolugGenelgesi
4982 Sayılı Bilgi edinme hakkı kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği


14.ÖZEL BÜRO
15.HUKUK




21
C. FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER
Tablo 8: Faaliyet Alanları
FAALİYET ALANLARI
 TEMEL EĞİTİM
 ORTA ÖĞRETİM
 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
 DİN ÖĞRETİMİ
 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
 HAYAT BOYU ÖĞRENME
 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
 BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
 STRATEJİ GELİŞTİRME
 HUKUK
 İNSAN KAYNAKLARI
 DESTEK HİZMETLERİ
 OKUL İNŞAAT VE EMLAK HİZMETLERİ HİZMETLER
 ÖZEL BÜRO
 MAARİF MÜFETTİŞLERİ
22
FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER
Tablo 9: Ürün ve Hizmetler
EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ
Temel Eğitim, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi
 Eğitim öğretim programlarının uygulanması ve uygulama rehberleri hazırlanması
 Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemler
 Eğitimde fırsat eşitliğini sağlanması,
 Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar
 Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlanması,
 Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmalar
 Eğitim moral ortamının, okul ve kurum kültürünün ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi
 Eğitime ilişkin projeler geliştirilmesi, uygulanılması ve sonuçlarından yararlanılması,
 Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip edilmesi, sonuçlarından yararlanılması,
 Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemler
 Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunulması
 Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirilmesi ve iyi uygulamaları teşvik edilmesi
 Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarının geliştirilmesi
 Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemleri
 Pansiyonlu okullarda öğrencilere barınma hizmeti sunulması
 Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlanması
 Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi
 Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarının uygulanması, yerel
ihtiyaçlara göre standartlar geliştirilmesi ve uygulanması,
 Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik edilmesi, yaygınlaşması
 Eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıkları giderecek tedbirler alınması
 Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlanması, uygulanması,
 Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler
 Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalar
 Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar
 Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve
işlemleri
 Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemleri
 Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve
işlemleri
 Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapılması, yaptırılması
 Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri alınması
 Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemler
 Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar
 Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlanması, yürütülmesini
 Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 Eğitim öğretim programlarının uygulanılmasını izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 Öğretim materyallerinin kullanımını izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 Öğretmen yeterliliklerini izlenmesi ve değerlendirilmesi
23
 Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırılması
 İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesinin koordinesi
 Ortaöğretimden Yükseköğretime giriş sınavları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılması
 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlanması ve geliştirilmesi,
 Mesleki ve teknik eğitimde çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapılması,
 Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlanması
 Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanılmasını sağlanması,
 Seçmeli din eğitimi derslerini takip edilmesi, uygulanılmasını gözetilmesi,
Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordinesi
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
 Özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar
 Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemler
 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet verilmesinin sağlanması
 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarının sağlanması
 Mobil rehberlik hizmetleri
 Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlanması
 Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar
 Rehberlik ve kaynaştırma uygulamaları
 Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışılmasına yönelik tedbirler
 Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi ve özel eğitime erişimleri
 Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlanması ve uygulanması,
Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalar
HAYAT BOYU ÖĞRENME
 Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler
 Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirilmesi,
 Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini
 Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar
 Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemler
 Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler
 Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamalar
 Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemler
 Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemler
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
 Özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar
 Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemler
 Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış,
devir, nakil ve diğer iş ve işlemler
 Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemler
 Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve
benzeri iş ve işlemler
24
 Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemler
 Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemler
 Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemler
 Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlenmesi, sonuçları raporlanması
 Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlenmesi ve değerlendirmesi
BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
 Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemleri
 Sınavların uygulanması ve güvenliği ile ilgili organizasyon
 Sınav komisyonlarının sekretarya işlemleri
 Öğretim programlarını teknik yönden izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara
dayalı uygulama projeleri geliştirilmesi ve yürütülmesi,
 Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler
hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve
işlemler
 Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin işlemler
 Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemler
 Eğitim bilişim ağının işletilmesi ve geliştirilmesi, erişim ve paylaşım yetkilerini
yönetilmesi,
 Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelenmesi ve
değerlendirilmesi,
 Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapılması,
 Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin işlemler
 Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretilmesi
 Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlanması
 Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılması
 Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemler
 Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin işlemler
 Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanması
 İstatistikî verilerin saklanılmasına ilişkin teknik iş ve işlemler
 Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemler
STRATEJİ GELİŞTİRME
 İl düzeyinde iş takvimini hazırlanması
 İl stratejik planlarını hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanılması
 Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işler
 Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemler
 Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar
yapılması,
 Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri
 Ayrıntılı harcama programını hazırlanması,
25
 Nakit ödemelerin planlanmasını yapılması, ödemelerin izlenmesi,
 Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlanması,
 Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemler,
 Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapılması, verileri hazırlanması,
 Performans programıyla ilgili iş ve işlemler
 Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemler
 Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit edilmesi,
 İstatistikî verileri toplanması, güncelleştirilmesi, analiz edilmesi ve yayınlanması,
 Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans
ölçütlerinin uygulanmasını izlemesi, geliştirmesi ve uygulanması,
 Araştırma geliştirme faaliyetleri
 Eğitime ilişkin projeler hazırlanması, uygulanması,
 İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme
kapasitesini geliştirici çalışmalar yapılması,
 Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlenmesi
HUKUK
 Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemler
 Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliğin veya
Kaymakamlığın temsil edilmesi
 Dava ve icra işlemlerini yürütülmesi, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
alınması,
 Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlenmesi ve
denetlenmesi,
 Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemler
 Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemler
 Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemler
 İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmalar
 İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemler
 Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirilmesi
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılması,
 Norm kadro iş ve işlemleri
 Özlük dosyalarının muhafazası
 Özlük ve emeklilik iş ve işlemleri
 Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamaları
 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırılması işlemleri
 Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler
 Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemler
 Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulanması,
 Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapılması,
 Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunulması,
26
 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri
izlenmesi,
 Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapılması ve
uygulanması,
 Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlenmesi,
 Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik,
alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemler
 Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemleri
 Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlanması,
 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevlerin yürütülmesi
DESTEK HİZMETLERİ
 Yayın faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temini
 Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütülmesi,
 Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemler
 Depo iş ve işlemleri
 Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemler
 Kurum Yemekhanesi iş ve işlemleri
 Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemler
 Döner sermaye iş ve işlemleri
 Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemler
 Satın alma iş ve işlemleri
 Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları alınması ve ilgili diğer işlemler
 Genel evrak ve arşiv hizmetleri
OKUL İNŞAAT VE EMLAK
 Yapım programları ile ilgili iş ve işlemler
 Bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarının önceliklere göre karşılanması,
 Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanılmasına ilişkin iş ve
işlemler
 Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemler
 Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemler
 İhale edilen yatırımları izlenmesi, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını
sağlanması,
 Onarımlara ilişkin iş ve işlemler
 Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanılmasına ilişkin iş
ve işlemler
 Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanılmasına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmesi,
 Hak edişlere ilişkin iş ve işlemler
27
 Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemler
 Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler
 Özel projeleri incelenmesi ve görüş bildirilmesi,
 Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve
işlemler
 Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemler
 Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve
işlemler
 Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemler
 Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel
üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemler
 Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapılması ve yaptırılması,
güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit edilmesi ve Bakanlığa bildirilmesi,
 Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemler
 Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemleri
 Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunulması.
ÖZEL BÜRO
 Protokol İşleri
 Randevu Talepleri
 Gezi ve Ziyaret Programları
 Günlük Programlar
 Resepsiyonlar
 Törenler
 Olurlar, Onaylar
 Birimler Arası Koordinasyonun Sağlanması
 Basın Yayın İş ve İşlemleri
 ALO 147 iş ve işlemleri
28
D. PAYDAŞ ANALİZİ
Müdürlüğümüz etkili ve başarılı olmanın ön koşulu olarak kendisi ile etkileşim içinde
bulunan paydaşların görüşlerinin dile getirilebildiği ve dengeli bir biçimde dikkate
alındığı katılımcı karar mekanizmalarının varlığına inanmaktadır.
Böylece, stratejik planın sahiplenilmesi sağlanarak uygulama şansının artacağına
inanmaktadır. Bu nedenle müdürlüğümüz paydaş analizi kapsamında aşağıda verilen
aşamaları sırası ile gerçekleştirmiştir.
1- Paydaşların Tespiti
Paydaş analizinin ilk aşamasında Müdürlüğümüzün paydaşlarının kimler olduğunun
belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla DPT’nin Stratejik Planlama kılavuzundaki
paydaş tespitinde kullanılan sorularından faydalanılarak Müdürlüğümüzün paydaş
olarak kimlerle görüşmeler yapması gerektiği belirlenmiştir.
Müdürlüğümüzün
Müdürlüğümüzün
Müdürlüğümüzün
Müdürlüğümüzün
Müdürlüğümüzün
faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?
faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?
faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?
faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?
faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?
Yukarıda verilen sorular ışığında paydaşlar belirlendikten sonra, neden paydaş
oldukları sorusu cevaplanmıştır. Bir sonraki aşamada ise paydaşlar; iç paydaşlar, dış
paydaşlar ve müşteriler olarak sınıflandırılmıştır.
2- Paydaşların Önceliklendirilmesi
Belirlenen paydaşlardan, Müdürlüğümüzün faaliyetlerini en fazla etkileyen kurum
ve/veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla önceliklendirme çalışması yapılmıştır.
Etki/Önem Matrisinden yararlanılarak paydaşların hangisine diğerlerine göre daha
fazla odaklanılması gerektiği belirlenmiştir.
Müdürlüğümüzün faaliyetini etkileme derecesini belirlemek için Stratejik Planlama
Koordinasyon Ekibi üyelerinin verdiği oylarla 1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için izle
(İ); 4-5 puan alan paydaşlar için bilgilendir (B) kararı alınmıştır. Paydaşların
taleplerine verilen önem kararı için ise 1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için gözet (G);
4-5 puan alan paydaşlar için birlikte çalış (B) kararı alınmıştır.
29
3- Paydaşların Görüş Ve Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Belirlenen paydaşlar ve yapılan önceliklendirmenin ardından paydaşların görüşlerinin
alınması ve alınan görüşlerin değerlendirilmesi yapılmıştır.
Öncelikle iç paydaşlarımız olan 13 Birimimizin şube müdürleri, şefleri, memurları ve
okul idarecilerinden oluşan ekipleri ile ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştır. Daha sonra 13
İlçemizin stratejik planlama ekipleri ile GZFT analizleri yapılmak sureti ile paydaş
görüşleri alınmıştır.
Özellikle Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmamız gereken dış paydaş olarak belirlenen
kurumlar ve kişiler ile mülakat yolu ile görüşmeler yapılmıştır.
Daha fazla kişiye ulaşarak görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacı ile anket
uygulaması yapılmıştır. İlimizde bulunan 13 ilçemizdeki farklı türdeki 96 okuldaki
yöneticilere ve öğretmenlere anket çalışması yapılmıştır.
Aynı zamanda rehberlik ve araştırma merkezimizin de fikirleri doğrultusunda
hazırlanan anketler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün üst düzey yöneticileri başta
olmak üzere müdür yardımcıları, şube müdürleri, şefler, memurlar ve hizmetlilerin de
içinde olduğu 125 kişinin görüş ve önerileri alınmıştır.
Yapılan toplantılar, görüşmeler, atölye çalışmaları, GZFT analizleri ve anket çalışmaları
ile geniş katılımlı uygulanabilir anlaşılır bir plan hazırlanmıştır. Ayrıca tüm
paydaşlarımızın katılımı sağlanarak planın sahiplenilmesi sağlanmıştır.
Alınan sonuçlar ilimizde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte uzman kişiler
tarafından değerlendirilerek raporlaştırılmıştır.
a.
İç Paydaş Görüşmeleri
30
b.
Dış Paydaş Görüşmeleri
 Sağlık İl Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan paydaş görüşmesi sonucunda öğrencilere yönelik aşı
ve sağlık taramalarının yapılması, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik; beslenme,
sağlık, hijyen, zararlı alışkanlıklarla mücadele konularında bilgilendirme çalışmaların
kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirileceği hususunda görüş birliğine varıldı.
Ayrıca UMKE faaliyetleri ile ilgili tanıtıcı çalışmaların yapılacağı, Sağlık Meslek Lisesi,
Ram müdürlükleri ile birlikte çalışmaların yapılacağı belirtildi.
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yapılan paydaş görüşmesi sonucunda aşağıda belirtilen
konularda fikir birliğine varıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen
akademik başarıyı artırmaya yönelik çalıştayın devamının yapılması.
Müdürlüğümüzün yapmış olduğu etkinliklerden Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim
fakültesinin haberdar edilmesi ve karşılık bilgi paylaşımının olması.
Öğretmen adaylarının yapmış olduğu uygulamalı derslerin daha verimli hale
getirilmesi.
Müdürlüğümüzün yapacağı hizmet içi eğitimler ve eğitimde kaliteyi artırmak için
düzenlenecek olan konferans ve seminerlerde akademik personelden istifade etmesi
gerektiği.
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Stratejik
Planlama
Ekiplerinin
bilgi
ve
doküman
paylaşımlarında
bulunması
konularında görüş birliğine varıldı.
 İl Müftülüğü
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile yapılan Paydaş görüşmeleri
kapsamında; Din eğitimi, Değerler eğitimi ve toplumu bilinçlendirme faaliyetlerinde
Müdürlüğümüz ile koordineli çalışılabileceği,
Müftülüğe bağlı Aile İrşad Bürosunun yürüttüğü “Kardeş Okul ve Cami Projesi”’nin
amacına uygun faaliyetlerinin devam ettirilebileceği,
İlimizin Akademik Başarısını Artırmak için kitap okuma faaliyetlerinin birlikte
yürütülebileceği kararlaştırıldı.
31
 İl Gençlik Ve Spor Müdürlüğü
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yapılan Paydaş
görüşmeleri kapsamında;
Gençlik ve Spor Müdürlüğü Eğitim merkezlerinde yapılan kurslarda Milli Eğitim ve
Gençlik Spor Müdürlüğünün koordineli bir şekilde çalışmalar yapması,
Gençlik ve Spor müdürlüğü faaliyetlerinin tanıtılmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
ortak çalışma yapılması,
Müdürlüğümüz ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yapacağı ortak çalışmalar ile
sportif alanlar da özel yeteneğe sahip olan öğrencilerin tespit edilmesi ve İl Gençlik ve
Spor Müdürlüğü ile irtibatlandırılması,
Gençleri zararlı alışkanlıklara karşı korunması için her iki müdürlüğün koordineli
çalışması hususlarında ortak görüşler belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan Paydaş görüşmeleri
kapsamında;
Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü faaliyetlerinin tanıtılmasında İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılması,
Her iki müdürlüğün gençleri zararlı alışkanlıklara karşı korunması için koordineli
çalışması,
Okulların güvenliği ile ilgili koordineli bir şekilde çalışmalar yapılması hususlarında
görüş birliğine varıldı.
32
Tablo 10: Paydaş Analizi
Önem Derecesi
Etkileme Derecesi
ÖNCELİĞİ
Stratejik Ortak
DIŞ
PAYDAŞ
Temel Ortak
İÇ
PAYDAŞ
Tedarikçi
PAYDAŞLAR
NEDEN PAYDAŞ
Hizmet Alan
PAYDAŞ TÜRÜ
Bilgilendir
Birlikte
Çalış
(B.B.)
5
5
İzleGözet
( İ.G)
B.B
5
5
B.B
√
3
4
İ.B

√
3
4
İB

√
3
4
İB
4
4
BB
√
3
4
İB
√
√
3
3
İG
√
√
3
3
İG
√
√
2
2
İG
Milli Eğitim
Bakanlığı
√
√
Van Valiliği
√
√
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
√
√
Van Büyük Şehir
Belediyesi
√
İlçe Belediyeleri
√
İlçe
Kaymakamlıkları
√
İl Emniyet
Müdürlüğü
√
İl Müftülüğü
Aile ve Sosyal
Politikalar İl
Müdürlüğü
KOSGEB
√
√
33
İŞ-KUR
√
√
√
4
3
BG
Sosyal Güvenlik
Müdürlüğü
√
√
√
3
3
İG
Van Kadastro
Müdürlüğü
√
√
2
2
İG
Çevre ve Şehircilik
müdürlüğü
√
√
3
2
İG
TEDAŞ
√
√
3
2
İG
Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl
Müdürlüğü
√
√
3
4
İB
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü
√
√
2
2
İG
TUBİTAK Bölge
Koordinatörlüğü
√
√
2
2
İG
Kalkınma Ajansı
(DAKA)
√
√
√
3
4
İB
Van Valiliği AB
Proje merkezi
√
√
√
3
4
İB
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
√
√
2
2
İG
Defterdarlık
√
√
3
3
İG
İl Milli Eğitim
Müdürlükleri
√
√
3
3
İG
Orman ve Su İşleri
Müdürlüğü
√
√
2
2
İG
İl Sağlık Müdürlüğü
√
√
4
4
BB
√
1
2
İG
Kapalı Ceza ve infaz
kurumu
√
√
34
Bayındırlık ve İskân
Müdürlüğü
√
Sivil Savunma
Müdürlüğü
√
√
PTT
√
√
Halk Bankası
√
Ziraat Bankası
√
Ceza ve İnfaz
Kurumu
√
2
2
İG
3
3
İG
√
2
3
İG
√
√
3
2
İG
√
√
3
2
İG
√
√
1
2
İG
Bayındırlık İl
Müdürlüğü
√
√
2
2
İG
Sivil Savunma
Müdürlüğü
√
√
3
3
İG
Ticaret ve Sanayi
Odası
√
√
2
2
İG
Van Ziraat Odası
√
√
2
2
İG
Eğitim Sendikaları
√
√
3
3
İG
√
Okul Yöneticileri
√
√
4
4
BB
Öğretmenler
√
√
4
4
BB
√
3
3
İG
√
3
3
İG
Öğrenciler
√
Okul Aile Birliği
√
√
√
35
Veliler
√
3
4
İB
Halk Eğitim Merkezi
√
√
3
3
İG
RAM
√
√
3
3
BB
İL MEM Çalışanları
√
√
√
4
4
İG
İlçe MEM
Çalışanları
√
√
√
3
3
İG
Öğretmenevi
Müdürlükleri
√
√
2
2
İG
Etüt Merkezleri
√
√
2
2
İG
Motorlu Taşıt
sürücü kursları
√
√
2
2
İG
Okul servis
İşletmecileri
√
√
2
2
İG
Özel Öğretim
Kurumları
√
√
2
2
İG
Özel Eğitim ve
Rehabilitasyona
Merkezleri
Muhtarlar
√
2
2
İG
√
√
√
2
2
İG
Sivil Toplum
Örgütleri
√
√
√
3
3
İG
Yazılı ve Görsel
Basın
√
√
4
3
BG
√
36
E. KURULUȘ İÇİ ANALİZ
Kurum içi analiz çalışmalarında; Milli Eğitim Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı, insan
kaynakları, kurum kültürü, teknolojik düzeyi ve mali kaynaklan analiz edilmiştir.
1- Teşkilat Yapısı
VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
VAN İL MAARİF
MÜFETTİŞLERİ BAŞKANI
İL MİLLİ
İL MİLLİ
İL MİLLİ
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
MÜDÜR
MÜDÜR
MÜDÜR
YARDIMCISI YARDIMCISI YARDIMCISI
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜR
YARDIMCISI
İL MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜR
YARDIMCISI
ŞUBE
MÜDÜRÜ
ŞUBE
MÜDÜRÜ
ŞUBE
MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE
MÜDÜRÜ
ŞUBE
MÜDÜRÜ
ŞUBE
MÜDÜRÜ
ŞUBE
MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ÖZEL KALEM
MÜDÜRÜ
TESİS
MÜDÜRÜ
İL MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜR
YARDIMCISI
ŞUBE
MÜDÜRÜ
SİVİL SAVUNMA
UZMANI
37
2- İnsan Kaynakları
Tablo 8: Öğretmen Sayıları
Branş Adı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Coğrafya
İ.H.L. Meslek Dersleri
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Fizik
Fransızca
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
İlköğretim Matematik Öğr.
Müzik
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
Sanat Tarihi
Büro Yönetimi
Tarih
Türkçe
Almanca
Beden Eğitimi
Matematik
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Radyo-Televizyon
Okul Öncesi Öğrt
Teknoloji ve Tasarım
Sağlık Bilgisi
Bahçecilik
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Giyim Üretim Teknolojisi
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Kuyumculuk Teknolojisi
Metal Teknolojisi
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Muhasebe ve Finansman
Pazarlama ve Perakende
Norm
Toplam
408
207
174
176
733
541
84
737
151
4
1478
151
893
304
4
2
9
193
984
52
581
500
4953
529
2
1206
271
8
1
61
29
12
5
5
2
10
18
34
3
Toplam
Mevcut
366
159
163
127
479
487
82
597
119
3
1170
132
780
243
4
2
9
172
827
36
449
430
3578
485
2
956
168
2
1
53
15
8
4
5
2
11
17
33
3
İhtiyaç
Fazla
42
48
11
49
254
54
2
140
32
1
308
19
113
61
0
0
0
21
157
16
132
70
1375
44
0
250
103
6
0
8
14
4
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
38
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Müzik(Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi)
Müzik(Müziksel İşitme,Okuma ve Yazma)
Müzik(Piyano)
Müzik(Bireysel Ses Eğitimi)
Müzik(Viyola)
Müzik(Viyolonsel)
Müzik(Flüt)
Müzik(Kanun)
Müzik(Keman)
Adalet
Aile ve Tüketici Hizmetleri
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı
Denizcilik/Gemi Makineleri
Denizcilik/Su Ürünleri
El San.Tek./El Sanatları
El San.Tek./Nakış
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Gıda Teknolojisi
Grafik ve Fotoğraf/Grafik
Hayvan Sağlığı
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
Makine Tek./Makine ve Kalıp
Sağlık/Radyoloji
Sağlık/Hemşirelik
Tekstil Tek./Tekstil
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri
Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon
Arapça
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-TapuKadastro
Görsel Sanatlar
Rehberlik
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
Özel Eğitim
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe TOPLAM
12
17
1
1
3
1
2
1
1
1
2
5
3
4
1
2
15
19
33
14
4
3
1
3
3
6
2
19
2
6
1
60
14
8
11
16
1
1
2
1
2
0
1
1
2
4
3
3
1
2
4
11
30
10
5
3
1
0
3
6
0
19
3
3
0
26
12
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
11
8
3
4
0
0
0
3
0
0
2
0
0
3
1
34
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
306
783
6
247
7
17134
245
518
0
145
2
13276
61
265
6
0
0
0
0
0
3
5
3861
39
3- Kurum Kültürü
Kurum personeli arasında samimi, saygı ve hoş görüye dayalı bir iletişim söz
konusudur. Herkesin düşüncesine saygılı olma, ideolojik ve siyasi kamplaşmaya
mahal vermeyen bir hoş görü ortamı mevcuttur. Personeller arasında örnek bir
dayanışma ruhu vardır; İyi ve kötü günlerde beraber hareket edilerek mutluluk ve
kederleri paylaşmaktadırlar.
Kurum personeli, kendilerini ilgilendiren konuları, bilgilendirme toplantıları yoluyla
öğrenmektedir. Toplantılar düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bazen program dışı
toplantılar da (aciliyet durumuna göre) yapılmaktadır. Toplantılar genelde geniş
katılımlı olarak düzenlenmektedir.
Çalışanla yönetici arasındaki iletişim ve etkileşim nispeten daha rahat ve samimi bir
şekilde gerçekleşmektedir. Kurumsal mevzuata uygun çalışan müdürlüğümüz
personeli çalışmalarında özellikle eğiteme yön verecek bilimsel verilerden
yararlanmayı esas edinmektedir.
Teknolojik gelişimleri yakalarken evrensel değerlere saygının, insan ilişkilerinin
öneminin eşit şekilde vurgulandığı bir ortam oluşturma çabamız vardır. Personelimizin
tamamı bilgisayar okuryazarıdır. Kurum içi ve diğer bağlı kuruluşlarımızla ‘kurum-net’
programı sayesinde tüm resmi haberleşmelerimiz elektronik ortamda ve anında
gerçekleştirilmektedir.
Van Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin temel felsefesi halka hizmettir. Halka
hizmetin hakka hizmet olduğunun bilincinde olan Müdürlüğümüz personelinin geneli
tarafından ortak gelenek ve değerler belirlenmiş ve kurumsal işleyiş bu gelenek ve
değerlere uygun olarak yürütülmektedir.
İnanç ve manevi değerlerine saygılı, adalet ve şeffaflık temel kriterine riayet
gösteren, fırsat ve imkân eşitliğine inanan, çalışmalarında verimlilik ve kolektifliği esas
alan, kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık olması gerektiğine inanan bir
kurumsal kültüre sahiptir.
40
4- Teknoloji
2012 yılında Bakanlığımız YEĞİTEK tarafından belirlenen ilimiz merkez (15 Okul) ve
ilçelerdeki (6 İlçe 12 Okul) 27 Ortaöğretim Kurumu okulumuza Fatih Projesi
kapsamında 669 adet Etkileşimli Akıllı Tahta kurulmuştur. Kurulumları tamamlanan bu
okullarımızın internet ve ağ altyapısı çalışmaları 2013 yılı Temmuz ayı itibariyle bitmiş
durumdadır.
Başta meslek liseleri olmak üzere genel liseler, ortaokullar ve ilkokullar da Fatih
Projesi yaygınlaştırılacaktır. II. Faz kapsamında ilimizde bulunan bütün meslek liseleri
Etkileşimli Akıllı Tahtaya kavuşmuştur. Geri kalan okullar (yeni yapılan, deprem
güçlendirmesi olan, taşınan) tespit edilerek II. Faz kapsamına alınacak, diğerleri III.
Faz kapsamında bitirilmeye çalışılacaktır. 2015 yılı itibariyle projenin tüm okullara
uygulanması bakanlık tarafından öngörülmektedir.
Proje kapsamı içinde yer alan 27 okuldan 2 okula (Merkez Hüseyin Çelik A.İ.H.L. ve
İMKB Anadolu Öğrt. L.) 9 sınıf öğrencilerine, okullarda görevli öğretmenlere ve
idarecilere dağıtılmak üzere toplam 449 adet Tablet gönderilmiştir. Her okulda 15
tane yedek Tablet mevcuttur. 2014 yılı içinde proje dâhilinde olan diğer okullara da
(ilkokul ve ağ alt yapısı olmayan 4 okul dışında, toplam 23 okul)
tablet
gönderilmiştir. Bu tabletlerin sayısı öğrenci tableti 5234 öğretmen tableti 911olmak
üzere toplamda 6145 adettir.
Fatih Projesi kapsamında her okula Çok Fonksiyonlu Yazıcı ve Doküman Kamera
verilmektedir. I. Fazda kurulumu yapılan 27 okulumuza da 27 adet Çok Fonksiyonlu
Yazıcı ve 27 adet Doküman Kamera verilmiştir. II. Faz’da doküman kameranın
kullanım oranına bakılarak kullanımının çok gerilerde kaldığı görülmüş ayrıca
formatörlerin bu durumu bakanlığa bildirmesi nedeniyle dağıtımı durdurulmuş ve
dağıtım sadece çok fonksiyonlu yazıcı üzerinden olmuştur. II. Faz kapsamında
Haziran 2014 ayı içersinde 60 adet A3, 260 adet A4 yazıcı olmak üzere toplamda 320
çok fonksiyonlu yazıcı dağıtımı yapılmıştır.
Fatih Projesinin bileşenlerinden biri de Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Merkezleridir.
İlimizde bu kapsamda Merkez Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde 2
Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Merkezi oluşturulmuştur. Bu merkezlerde her bir sınıfta 30
41
dizüstü bilgisayarı, kamera ve projeksiyonların yer aldığı tam donanımlı çevre birimleri
bulunmakta olup ağ alt yapısı mevcuttur. Mahalli hizmetiçi eğitimlerimiz ve bakanlığın
yapacağı uzaktan hizmetiçi eğitimler bu merkezlerde gerçekleştirilecektir.
2000 yılından bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde adı daha önce Eğitici Bilgisayar
Formatör Öğretmen olan Fatih Projesi Eğitmenleri görevlendirilmektedir. Bakanlık
tarafından onayları alınan bu öğretmenler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Fatih
Projesinin işleyişinde (Kurumların takibi, komisyonlar, kurslar, bakanlıkla iletişim)
sorumlu kişiler olarak görevlendirilmektedirler. Bakanlık tarafından ilimize 10
kontenjan ayrılmış olup Fatih Projesi Eğitmeni olarak Temmuz/Aralık 2014 döneminde
görev yapan kişi sayısı altıdır.
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan Fatih Projesi Eğitmenlerinin yanında
okullarda görevli bilgisayar öğretmenlerinden seçilmiş ve bakanlık tarafından eğitime
alınmış Fatih Eğitmenleri mevcuttur. İlimizde 20 kişi bu görevi yürütmekte olup Fatih
Projesi kapsamında yer alan kurslar bu öğretmenler tarafından verilmektedir. Bu
kurslar kapsamında 2012-2014 yılları arasında toplam 60 kurs açılmış ve bu kurslarda
1520 öğretmen (proje okullarında görevli) eğitimden geçirilmiştir. Gelecek eğitim
öğretim yılında projeye dâhil olan, proje okullarında göreve yeni başlayan ve kurs
almayan öğretmenlere yönelik kurslar, planlamalar dâhilinde gerçekleştirilecektir.
BT Rehber Öğretmenler Bakanlık emriyle görevlendirmeleri okullarda yapılan ve Fatih
Projesi
kapsamında
bilişim
teknoloji
araçlarıyla
donatılan
tüm
sınıflarımızda
donanımların ve sağlanan içeriklerin öğretmen ve öğrenciler tarafından etkin bir
şekilde kullanılmasına öncülük eden öğretmenlerimizdir. 2014 yılı II. Dönem 236 kişi
görevlendirilmiştir.
Van il genelinde, 221’i ilköğretim okullarında, 58’i ortaöğretim kurumlarında olmak
üzere 279 Bilgisayar Laboratuarı mevcuttur. Bu laboratuarlarda 5.500 civarında
bilgisayar bulunmaktadır. Köy ilköğretim okullarında Ulaştırma Bakanlığı tarafından
2010 yılında dağıtılan 3720 bilgisayarla birlikte buralardaki bilgisayar sayısı 5 bin
civarındadır.
Van il genelinde bulunan 886 ilköğretim okulu, 97 lise ve 37 anaokulu içinde ADSL
bağlı olan okul sayımız 600 dür. ADSL bağlı olmayan kırsal kesim köy okulları internet
42
hizmetini Uydu İnternet yoluyla almaktadır. 327 kırsal kesim köy okulunda uydu
internet hizmeti vardır. Uydu internet hizmeti Ulaştırma Bakanlığı ile TÜRKSAT A.Ş
arasında yapılan protokolle sağlanmaktadır. 2008 yılında hizmet vermeye başlanan
Uydu İnternet 2013 yılında köylere yeni çanakların takılmasıyla yenilenmiştir.
Tablo 8: Fatih Projesi İstatistikleri
43
VAN İLİ FATİH PROJESİ İSTATİSTİKLERİ
ETKİLEŞİMLİ AKILLI TAHTA OLAN OKUL SAYISI
İPEKYOLU
TUŞBA
ERCİŞ
ÇATAK
ÇALDIRAN
EDREMİT
ÖZALP
BAHÇESARAY
TOPLAM
TOPLAM ETKİLEŞİMLİ AKILLI TAHTA SAYISI
İKİNCİ FAZ KAPSAMINDA KURULUM YAPILACAK
OKUL SAYISI (2013/2014)
DİĞER BT BİLEŞENLERİ
DAĞITIMI YAPILAN ÇOK FONKSİYONLU YAZICI
SAYISI
DAĞITIMI YAPILAN DOKÜMAN KAMERA SAYISI
UZAKTAN HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ (UZEM)
FATİH PROJESİ EĞİTMENLERİ (İL MEM'DE GÖREV
ALANLAR)
FATİH PROJESİ EĞİTMENLERİ (OKULLARDA
GÖREVLİ KURS VERENLER)
BT REHBER ÖĞRETMEN SAYISI (2014/2 DÖNEM
FORMATÖR ÖĞRETMEN)
FATİH PROJESİ KAPSAMINDA AÇILAN KURS SAYISI
FATİH HAZIRLAYICI EĞİTİMİ KURSU
FATİH EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIM KURSU
EĞİTİME ALINAN ÖĞRETMEN SAYISI
TABLET DAĞITIMI YAPILAN OKUL SAYISI
DAĞITILAN TABLET SAYISI
İLKÖĞRETİM BİLGİ TEKNOLOJİSİ SINIFI
ORTAÖĞRETİM BİLGİ TEKNOLOJİ SINIFI
KÖY İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BULUNAN
BİLGİSAYAR SAYISI
ADSL BAĞLI OLAN OKUL SAYISI
UYDU İNTERNET HİZMETİ ALAN OKUL SAYISI (KIRSAL KÖY OKULLARI)
İPEKYOLU
TUŞBA
BAHÇESARAY
BAŞKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMİT
ERCİŞ
GEVAŞ
GÜRPINAR
MURADİYE
ÖZALP
SARAY
ADET
8
4
4
1
1
5
3
1
27
669
38
KURULAN TAHTA SAYISI
193
123
133
13
24
136
31
16
ADET
AÇIKLAMA
27+320
347
669
950 (Y)
27
2
2
13
236
85
3
31
1800
23
6193
221
58
3720
464 Öğretmen/ 5729 Öğrenci
4.057 BİLG.
1.199 BİLG.
590
327
20
14
11
64
58
16
2
36
12
29
26
23
16
44
5- Mali Durum
a. Bina Envanteri
Ram
Halk Eğitim Merkezleri
Milli Eğitim
Müdürlükleri
1
1
1
1
1
0
68
1
1
1
0
0
97
1
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0
16
6
79
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
10
5
41
1
1
1
0
2
1
1
1
1
0
1
1
2
2
1
8
1
1
1
1
8
14
2
13
59
1
3
1
2
1
4
6
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
52
1
2
2
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
12
9
2
1
8
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
2
5
3
3
3
0
2
1
1
1
2
1
1
2
0
0
0
0
6
1
4
1
2
1
0
1
3
1
1
2
0
0
0
0
0
1
3
1
4
4
9
1
5
2
3
1
0
3
4
3
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
5
1
2
2
0
4
3
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
3
0
0
2
1
0
2
0
2
7
3
1
1
4
1
1
2
1
6
2
Güzel Sanatlar
Lisesi
Spor Lisesi
Öğretmenevi
10
2
21
3
Toplam
1
Özel Lise
1
Tarım Meslek Lisesi
1
Denizcilik Lisesi
4
1
1
Çpl - Lisesi
6
1
Fen Lisesi
1
1
Sağlık M.Lisesi
1
10
9
56
İ.Hatip Lisesi
1
4
2
1
Kız M.Lisesi
1
1
A.Otelcilik
5
1
Ticaret Lisesi
1
5
1
End.Mes.Lisesie
Geva
ş
Gürp
ınar
İpek
yolu
Mura
diye
Özal
p
Sara
y
Tuşb
a
TOPL
AM
2
1
A.Öğr Lis
1
1
Anadolu Lisesi
Çaldı
ran
Çata
k
Edre
mit
Erciş
1
4
2
1
0
2
8
2
4
3
4
2
1
3
8
4
8
7
7
7
3
5
5
7
6
2
8
8
4
8
9
0
İ.H Oraokul
1
Ortaokul
B.Sa
ray
Başk
ale
İlkokul
Anaokulu
Tablo 8: Bina Envanteri
1
1
1
45
b. Araç Envanteri
Tablo 8: Araç Envanteri
İLÇELER
Otomobil
Pikap
Kamyonet
Kamyon
Midibüs
Minibüs
Ambulans
VAN İL
MEM
B.SARAY
8
1
2
3
1
2
1
BAŞKALE
1
ÇATAK
1
EDREMİT
1
1
2
2
5
GEVAŞ
1
GÜRPINAR
1
3
İPEKYOLU
1
2
MURADİYE 1
ÖZALP
3
2
1
SARAY
1
TUŞBA
4
GENEL
TOPLAM
Otobüs
2
3
TOPLAM
Panelvan
3
ÇALDIRAN
ERCİŞ
Traktör
12
6
2
3
1
33
3
1
1
1
3
1
63 ADET
46
F. ÇEVRE ANALİZİ
1- Politik Faktörler





Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin kendi sektörlerinin yetişmiş
personel ihtiyacını karşılamaları için özellikle mesleki eğitime katkılarının
sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır.
12 yıllık kesintisiz eğitimle birlikte özellikle ortaöğretimde okullaşma oranının
arttırılması için çalışmalar yapılmaktadır.
4+4+4 yıllık eğitim sistemine uyum çalışmaları kapsamında ortaokullara ve
liselere yönlendirmede yoğun çabalar gösterilmektedir.
Mesleki eğitime yönelik ihtiyaçların giderilmesi için altyapı hizmetleri üzerinde
durulmaktadır.
Din eğitimi ve İmam Hatip Okullarına yönelik gerekli çalışmaların
yapılmaktadır.
2- Ekonomik Faktörler





Çözüm süreci sonucunda güvenlik probleminin ortadan kalkması, tarihin ve
medeniyetin merkezi olan ilimizin turizm potansiyelini üst seviyeye çıkarması
beklenmekte ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarca yoğun çabalar
sergilenmektedir.
Çatak’da Kanisipi, Ceviz, Alabalık ve Doğa Festivali, Bahçesaray’da Feqiye
Teyran Kültür Sanat Festivali, Erciş’de Uluslar arası İnci Kefali Göçü Kültür ve
Sanat Festivali gibi çalışmaların desteklenmesi ile İlimizin turizm yönünde de
gelişmesini sağlamaktadır.
Sanayileşme alanında da önemli gelişmeler olmaktadır. Van Organize sanayi
bölgesinin varlığı ilin yatırımcıların gözdesi haline gelmesine katkı sunmaktadır.
İlimizin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Modern seraların yaygınlaşması ve
profesyonel tarım uygulamaları alanında yapılan çalışmalar ekonomiye katkı
sağlamaktadır.
Türkiye’nin en büyük gölünün ilimizde olması ve ilimizin komşu illere göre daha
sıcak bir iklime sahip olması, ilimizi bir cazibe merkezi haline getirmiştir.
3- Sosyal Faktörler


Komşu illerden yoğun göç alan ilimizde yaşanan sosyal problemler, çeşitli
kurumlarca yürütülen çalışmalar neticesinde büyük bir oranda giderilmiş ve bu
konudaki yaralar sarılmaya başlanmıştır.
İlimizde uygulanan Sosyal Destek Projeleri neticesinde, sosyal yaşam büyük bir
ilerleme göstermiştir. Bu sayede genç nüfus kültür ve sanatla buluşmuştur.
47



Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan Sosyal Destek Projeleri kapsamında
yürütülen çalışmalarla suça itilmiş çocuk sayısında belirli oranda azalma
kaydedilmiştir.
İlimizde önemli sayıda Gençlik Merkezi, Eğitim ve Kültür Evi, Kadın Destek Evi
faaliyet yürütmektedir.
Bölgenin en köklü üniversitelerinden biri olan 100.Yıl. Üniversitesinin ilimizde
bulunması eğitim noktasında önemli derecede katkı sunmuştur.
4- Teknolojik Faktörler






Fatih projesi sayesinde eğitim ile teknoloji iç içe geçerek ayrılmaz bir bütünün
parçaları haline gelmiştir.
Doküman Yönetim Sistemi sayesinde bürokratik engeller büyük oranda
ortadan kalkmış ve kamudaki kırtasiye masrafları en az düzeye inmiştir.
Teknolojideki hızlı gelişim sonucunda bilgisayar ve internet kullanım oranı
artmaktadır.
Teknoloji sayesinde bilgiye kolay erişim eğitim faaliyetlerini olumlu etkilemiştir.
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte olumsuz davranış tarzlarında artış eğilimi
gözlemlenmektedir.
Okul veri sistemi velilerin ve okul yönetiminin işbirliğini arttırmasını ve
okullardaki yönetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlaması
beklenmektedir.
48
G. VAN MEM GZFT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
 Kurumumuzda yeterli sayıda nitelikli ve tecrübeli personel bulunması.
 Mülki amirlerin eğitim çalışanlara destek vermesi, çalışanların bu desteği
değerlendirip motive olması.
 Amirlerin ve müdürlerin öğretmen yetiştirme kurslarında bizzat görev alıp
tecrübelerini paylaşmaları.
 Birim personelleri arasında iletişim, koordinasyon ve paylaşımın iyi olması.
 Milli eğitimin İletişim açısından gerekli imkanlara sahip olması (kurum-net,
teknolojik altyapı)
 Personelin yeterli düzeyde teknolojik donanıma sahip olması.
 Kurumun basın-yayınla ve STK 'larla etkileşim ve iletişiminin güçlü olması
 Kurum Birimleri arasında kolektif çalışmanın olması.
 Kurum Kültürünün varlığı.
 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan müracaatlara geri dönüşlerin yüksek
seviyede olması.
 Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan okul ve kurumlarla koordinasyonun iyi
olması.
 Okul binalarımızın büyük bir kısmının yakın tarihte yapılmış olması.
 Gerekli donanıma sahip personelin bulunduğu AR-GE biriminin olması.
 Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok sayıda projede yer alması.
 Projelerden (yerel, ulusal, uluslararası) üst düzeyde yararlanılması.
 FATİH projesi için yeterli donanım ve bilgiye sahip personelin olması.
 Okul idarecileri ve personelinin şevk ve heyecanla çalışması ve personel
arasında sağlıklı bir iletişimin olması.
 Okul öncesi eğitimin çevre illerle mukayese edildiğinden daha iyi olması.
 Farklı mesleki alanlara yönelik Mesleki ve Teknik okulların olması.
 İlimizde orta öğretim kurumlarında farklı okul türlerinin olması.
 Ortaöğretim kurumlarında pansiyon kapasitelerinin fazla olması.
 İl MEM’in Hizmet içi Eğitimlerinin, seminerlerinin, kurslarının olması.
 Halk Eğitim Merkezlerinin yetişkinlere yönelik açtığı kursların çeşitli olması.
49
ZAYIF YÖNLER































Milli Eğitim Müdürlüğünün donanımlı bir binasının olmaması.
Ücretli öğretmen istihdamının yüksek olması.
Üniversiteyle işbirliği çalışmamaların yeterli olmaması.
Hizmet içi eğitimlerinin yapılabileceği müstakil çalışma alanlarının olmaması.
Okul binaları yapılırken yerleşim alanlarındaki nüfus yoğunluğunun göz ardı
edilmesi.
İlçelerde istenilen bilgilerin personel yetersizliği nedeniyle zamanında
alınamaması.
Ödül ve ceza sisteminin yeterli düzeyde işletilememesi.
Sosyal ve Kültürel faaliyetlerin yeterli düzeyde olmaması.
Spor ve sosyal tesislerin yetersiz olması.
Okul dönüşümlerinin istenilen düzeyde yapılmamış olması.
Öğretmenlerin motivasyonunun düşük olması
Kadro dışı personellerin hizmet içi eğitimlerinin ve alan bilgisinin yetersiz
olması.
Hizmet içi eğitim kurslarını verilebilecek kalifiye elaman sayısının yetersiz
olması.
Akademik başarının düşük olması.
Okuma yazma oranının düşük olması.
Okullarımızda devamsız öğrenci sayısının fazla olması.
Velilerin eğitim öğretim konularında yeterli düzeyde bilinçlendirilememesi.
Okul kütüphanelerinde yeterli düzeyde kitap olmaması.
Okullarda kitap okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmaması.
Veli beklentisinin sadece akademik başarıya yönelik olması.
Sınıf Rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmenlerinin öğrenciyi tanımaya
yönelik çalışmaların yeterli düzeyde olmaması.
Anadolu İmam Hatip liseleri ile İmam Hatiplerin düz kısmının genel itibarıyla
aynı binayı paylaşmaları.
Öğrenci yurt ve barınma imkanlarının yetersiz olması.
Okullarda İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması.
İmam Hatip Orta Okul binalarının büyük çoğunluğunun müstakil olmaması.
Stratejik planlamanın izleme-değerlendirme çalışmasının yeterli düzeyde
yapılamaması.
Anaokulu sayısının az sayıda olması.
Personel lojmanlarının yetersiz olması.
Özel eğitim alanında yeterli eğitim kurumunun bulunmaması.
Kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olması.
Öğrencileri tablet kullanımında bilinçsiz hareket etmesi.
50
FIRSATLAR
Bölge illerine göre ilimizin bir cazibe merkezi olması.
Eğitime önem veren mülki amirlerin olması.
İlimizde köklü bir üniversitenin olması.
Nüfusun genç ve dinamik olması.
İlimizin stratejik bir konuma sahip olması.
İlimizin büyükşehir olmasıyla yatırımların artması.
İlimizde meydana gelen depremin yatırımlar açısından fırsata dönüştürülmesi.
İlimizin tarihi kültürel ve doğal güzelliklere sahip olması.
Havalimanı olması, ulaşım imkanlarının iyi olması.
İlimizin sınır ili olması.
İŞ-KUR il müdürlüğü ile müdürlüğümüz arasında protokolün olması.
Van insanının misafirperver olması.
Yatırıma açık ve uygun bir il olması.
İlimizin proje koordinatörlüklerinin olması
Projelerde ilin pozitif ayrımcılığının olması (SODES- AB vb.)
İlimizde DAKA’nın olması.
FATİH projesinin uygulanması (akıllı tahta –tablet).
Bölge insanın din eğitimine bakış açısının olumlu olması.
Yeni İmam Hatip Lisesi binaların inşasının plana alınması.
MEB-Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hazırladığı yeni yönetmelik.
Hizmet içi standart eğitim programlarının bakanlık tarafından hazırlanması.
Özel eğitim ve öğretim kurumlarının olması.
İlimizde organize sanayi bölgesinin bulunması.
Bütçeden Eğitime yüksek pay ayrılması.
İlimizin kalkınmada öncelikli iller arasında yer alması ile sürekli gelişen ve
yenilenen bir sanayi yapısının olması.
 Müdürlüğümüzün çok geniş paydaş kitlesine sahip olması.
 Terör olaylarının azalmasıyla huzur ortamının oluşması.

























51
TEHDİTLER
 İlimizin birinci derece deprem kuşağında olması.
 Öğretmen ve personel sirkülâsyonunun fazla olması.
 Öğretmen yetersizliği nedeni ile ücretli öğretmen görevlendirmelerinin
yapılması.
 Öğretmenlere karşı olumsuz tutumda artış olması.
 Bölgeye ve ile yönelik dış algının olumsuz şekillenmesi ve doğru
yönlendirilmemesi.
 Taşımalı eğitim ve yatılı okulun yetersiz olması.
 Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik.
 İl ve ilçeler arasında kara ulaşımının zor olması.
 İl genelinde bilişim ağında aksaklıkların meydana gelmesi.
 Töre ve geleneklerin yaygın eğitimi etkilemesi (Kız çocuklarına karşı tutum,
erken evlilik).
 Azalmış olsa da terör algısının olması.
 Kış şartlarının çetin geçmesi.
 İlimizin kırsal kesimden yoğun göç alması.
 Değer yargılarımızda erozyonun meydana gelmesi.
 Genel olarak pahalılığın olması.
 Velilerimizin öğrencilerin eğitimi ve öğretimine karşı ilgisiz ve bilinçsiz olması.
 Toplumda bağımlılığa karşı bilgi düzeyinin yetersiz olması.
 İlimizde çalışan çocuk sayısının fazla olması.
52
TÜRLER BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI
OKUL SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
TÜRÜ
RESMİ
ÖZEL
TOPLAM
RESMİ
ÖZEL
TOPLAM
41
18544
196
18740
Okul Öncesi
41
İlkokul
890
6
896
123827
1390
125217
Ortaokul
313
6
319
118066
1283
119349
İmam Hatip Ortaokulu
27
27
3290
ORTAOKUL TOPLAM*
340
6
346
121356
1283
122639
TEMEL EĞİTİM
GENEL TOPLAM
1271
12
1283
263727
2869
266596
Mesleki ve Teknik Eğitim
55
2
57
31872
203
32075
Genel Ortaöğretim
37
6
43
22130
1137
23267
İmam Hatip Lisesi
17
17
11988
ORTAÖĞRETİM TOPLAM
109
8
117
65990
1340
67330
GENEL TOPLAM
1380
20
1400
329717
4209
333926
3290
11988
ORAN
2,68
47,64
34,56
17,80
53
SINIFLAR BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI
Sıra
Okul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12.
İLÇE ADI
NO
öncesi SINIF SINIF SINIF SINIF SINIF SINIF SINIF SINIF SINIF SINIF SINIF SINIF
1
B.Saray
2
Başkale
3
Çaldıran
4
Çatak
5
Edremit
6
Erciş
7
Gevaş
8
Gürpınar
9
İpekyolu
10
Muradiye
11
Özalp
12
Saray
13
Tuşba
190
604
149
93
62
405
1757 1759 2388 1813 2015 2939 1987 1792 1572 467
293
197
1423 2306 2057 2826 1995 2467 2723 2343 2143 1679 484
365
285
558
185
139
816
551
639
656
872
501
731
554
850
666
945
764
594
405
653
511
823
205
2295 3146 2666 3503 2505 2772 2759 2650 2784 3083 1639 1313 847
2956 5165 4388 6708 4897 4836 6013 4979 4617 4288 2408 1533 1246
552
657
623
905
627
656
720
592
796 1019 444
368
295
718
1147 964 1345 974 1185 1815 1275 973 1081 329
290
170
4372 7529 6516 8622 5777 6796 6729 6439 6391 8301 5390 4319 4274
1165 1722 1368 1967 1348 1713 2122 1417 1453 1467 519
414
352
1152 2703 2212 2948 2285 2632 3081 2205 2125 2237 756
533
311
546
123
91
650
570
851
658
660
777
563
750
714
119
2408 4009 3391 4596 3004 3250 3590 3318 3366 3877 2528 1689 1454
Toplam 18740 32211 27704 38187 27115 30386 34879 29126 28248 30652 15437 11518 9723
TOPLAM
5706
19384
23096
8010
31962
54034
8254
12266
81455
17027
25180
7072
40480
333926
54
TÜRÜ
TÜRLER BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI
OKUL SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
RESMİ
ÖZEL
TOPLAM
RESMİ
ÖZEL
TOPLAM ORAN
41
18544
196
18740
Okul Öncesi
41
İlkokul
890
6
896
123827
1390
125217
Ortaokul
313
6
319
118066
1283
119349
27
3290
İmam Hatip
Ortaokulu
ORTAOKUL
TOPLAM*
TEMEL EĞİTİM
GENEL TOPLAM
Mesleki ve Teknik
Eğitim
27
3290
2,68
340
6
346
121356
1283
122639
1271
12
1283
263727
2869
266596
55
2
57
31872
203
32075
Genel Ortaöğretim
37
6
43
22130
1137
23267 34,56
İmam Hatip Lisesi
17
17
11988
ORTAÖĞRETİM
TOPLAM
109
8
117
65990
1340
67330
GENEL TOPLAM
1380
20
1400
329717
4209
333926
11988
47,64
17,80
55
ÖĞRETMEN SAYILARI
İLÇE ADI
OKULÖNCESİ
ÖĞRETMENİ
BAHÇESARAY
13
BAŞKALE
SINIF
BRANŞ
ÖĞRETMENİ
TOPLAM
74
108
195
34
200
355
589
ÇALDIRAN
70
216
415
701
ÇATAK
32
91
170
293
EDREMİT
126
422
1026
1574
ERCİŞ
161
563
1327
2051
GEVAŞ
37
94
235
366
GÜRPINAR
36
138
272
446
İPEKYOLU
239
790
2356
3385
MURADİYE
51
179
395
625
ÖZALP
54
223
569
855
SARAY
31
89
174
294
TUŞBA
129
521
1293
1943
1013
3600
8695
13317
TOPLAM
ÖĞRETMENİ
56
OKULLAŞMA ORANLARI
2013-2014 Öğretim Yılı
BRÜT %
NET %
OKUL ÖNCESİ (3-5 Yaş)
27.4
26.7
OKUL ÖNCESİ (4- 5 Yaş)
37.4
37.3
35.6
34.7
İLKÖĞRETİM
116
98.1
İLKOKUL
120
99.8
ORTAOKUL
112
87.4
ORTAÖĞRETİM
69.7
46.4
37.4
21.9
32.3
24.6
OKUL ÖNCESİ (5 Yaş)
Genel Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim
57
OKUMA YAZMA DURUMU VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS ( 15 +YAŞ ) - 2013
Okuma yazma durumu
Toplam
Okuma yazma bilmeyen 71.688
Okuma yazma bilen
Van
Bilinmeyen
Toplam
Erkek
Kadın
13.723
57.965
564.105 311.447
24.286
10.750
660.079 335.920
252.658
13.536
324.159
OKUR-YAZAR
DURUMU 85.4
58
4- GELECEĞE YÖNELİM
Bu bölümde Müdürlüğümüzün ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını
açıkça ifade eden misyon bildirimi ve Müdürlüğümüzün ulaşmayı arzu ettiği geleceğin
iddialı ve gerçekçi bir ifadesi olan aynı zamanda planımızın çatısını oluşturan vizyon
bildirimi, birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilmiştir. Vizyon ve misyon
ifadeleri geliştirilirken müdürlüğümüzün ilkeleri ve davranış kuralları dikkate alınmıştır.
A. MİSYON
B. VİZYON
C. TEMEL DEĞERLER
Sürekli Gelişim-Değişim
Hizmette Kalite
İnsan Haklarına Bağlılık
Planlılık
Her Yerde Eğitim
Güvenilirlik
Var Olan Değerleri Koruma ve Geliştirme
Verimlilik
Çevre Bilinci
Okul ve Ailenin İşbirliği
Hoşgörü
Mükemmeliyetçilik
Eşitlik-Adalet
Bilimsellik
Saygı-Hoşgörü
Fırsat ve İmkân eşitliği
59
D.TEMALAR
1. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİMİN
ARTIRILMASI
2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN
ARTIRILMASI
3. KURUMSAL KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ
60
1.TEMA
EĞİTİM VE
ÖĞRETİMDE
ERİŞİMİN
ARTIRILMASI
61
1. STRATEJİK AMAÇ:
İlimizde eğitim ve öğretim kademesindeki tüm bireylerin özellikle özel eğitime
gereksinim duyan engelli, özel yetenekli öğrencilerin ve kız çocuklarının eğitimde
fırsat eşitliği gözetilerek; eğitim ve öğretime katılımını ve tamamlanmasını sağlamak.
1.1 STRATEJİK HEDEF:
Plan dönemi sonuna kadar eğitimin her kademesindeki bireylerin eğitim ve öğretime
katılımını yükseltmek.
1.1 ÜST POLİTİKA BELGELERİ:
62. Hükümet Programı, 10. Kalkınma Planı, Avrupa Birliği Müktesebatı ve
diğer üst politika belgelerinde eğitim ve öğretime katılımla bağlantılı olarak
aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır.
Okul öncesi eğitimin, özellikle imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini
destekleyecek şekilde yaygınlaştırılması,
Kaliteli bir temel eğitime, dezavantajlı öğrencileri de kapsayacak şekilde tam katılımın
sağlanması ve cinsiyet farklılıkları ile bölgeler arasındaki erişim farklılıklarının ortadan
kaldırılması,
Ortaöğretime katılımın artırılması için öğrencilerin okula ulaşım ve barınma
imkânlarının genişletilmesi bu kapsamda yeni pansiyonların yapılması ve pansiyon
kapasitelerinin artırılması, özellikle kızların ortaöğretime katılımı konusunda ailelere
yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması, mevsimlik tarım işlerinde çalışan
çocukların eğitim ve öğretime katılmalarını destekleyecek uygulamalara yer verilmesi,
Yükseköğretime katılımın sağlanması için yükseköğretim kurumlarının her bireyin
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çeşitlendirilmesi,
Dezavantajlı bireylerin eğitim ve öğretime erişimlerini destekleyecek uzaktan eğitim
ve açık öğretim gibi imkânların genişletilmesi, her bölgede engellilerin özel eğitim
ihtiyaçlarına cevap verecek okulların ve özel eğitim sınıflarının yaygınlaştırılması,
ulaşımlarının kolaylaştırılması için taşımalı eğitimin kapsamının bu öğrencilere yönelik
olarak genişletilmesi,
Özellikle mesleki ve teknik eğitimde olmak üzere özel öğretimin payının artırılmasına
yönelik teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
Toplumda hayat boyu öğrenmeye katılımın artırılması amacıyla yaygın eğitim
imkânlarının her bireyin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yaygınlaştırılması, özellikle
zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ancak zorunlu eğitim kademelerini tamamlamamış
olanların açık öğretim fırsatlarından yararlanmaları için teşvik edilmesi, öğrenme yol
62
ve yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve tüm bireyler için yeni beceriler kazandırma ve
meslek edindirme faaliyetlerine önem verilmesi,
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
ÖNCEKİ
YILLAR
2013
2014
PERFORMANS GÖSTERGESİ
P.G.1-Okul Öncesinde Okullaşma Oranı
(%)
P.G.2- İlkokulda Okullaşma Oranı (%)
P.G.3- Ortaokullarda Okullaşma Oranı
(%)
P.G.4- İmam Hatip Ortaokullarında
okullaşma oranı (%)
P.G.5- İmam Hatip Liselerinde Okullaşma
Oranı (%)
P.G.6- Genel Ortaöğretimde Okullaşma
Oranı (%)
P.G.7- Mesleki ve Teknik Liselerde
Okullaşma Oranı (%)
P.G.8- Özel eğitimdeki okullaşma oranı
(%)
P.G.9- Hayat boyu öğrenmeye katılım
oranı
P.G.10- Hayat boyu öğrenmede
okuryazar katılım oranı
Ortaokul
P.G.11- Açık öğretimde Kayıt
Sayısı
P.G.12- Özel öğretimde
(anaokulu, ilkokul, ortaokul,
lise) okullaşma oranı (%)
P.G. 13 Toplum temelli erken
çocukluk hizmetlerinden
yararlanan çocuk sayısı
Genel
Lise
Mesleki
Lise
HEDEFLER
2015
2016
2017
2018
2019
49
50
56
60
65
71
73
97
98
99
99
99
99
99
97
97
97,6
98
98,2
98,5
99
-
3,48
5,5
7
9
12
15
28,09
38,05
46,6
50
54
55
57
-
%4
%5
%6
%8
%9
% 12
% 84
% 84
% 85,4 % 86,5
% 87
% 88
% 91
-
12724
13100
13500
14000
14500
-
13867
14500
15200
16100
17500
2275
3900
4500
5300
6700
8000
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
63
1500
0
1900
0
FAALİYETLER:
SIRA FAALİYET PROJE VE STRATEJİLER:
NO
1
Okullarda mesleki liselerin önemi üzerine
bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.
(hangi okul düzeyinde gerçekleştirilecek,
konferans, seminer tarzı mı afiş broşür
çalışması mı yapılacak?
2
Eğitime devam
(okula kayıt yapmayan mı yoksa kayıt yapıp
da terk eden mi?) etmeyen öğrencilerin
eğitimlerini tamamlamaları için birebir
görüşmelerle ikna çalışmaları
gerçekleştirilecek.
3
Okuma yazma kurslarının il geneline
yayılması (ne yapılacak daha somut olmalı)
4
Hayat Boyu Öğrenme konusunda farkındalık
oluşturma. (ne yapılacak daha somut olmalı)
5
Alan taraması yaparak okuryazar olmayan
kişileri belirlemek.
6
Okuryazar olmadığı belirlenen kişilere birebir
görüşmelerle ikna çalışmaları
gerçekleştirilecek.
7
Maddi durumu iyi olan velilerin öğrencilerinin
özel okula teşvik edilmesi ile ilgili toplantılar
düzenlemek.
8
Yıllık Eylem Planının Hazırlanacak
9
10
11
12
13
14
İç ve Dış Paydaşlar ile istişare toplantılarının
yapılacak.
Tanıtım faaliyetleri yapılacak.
Derslik sayısını artırmak için çalışmalar
yapılacak. (Resmi yazışmalar yapılacak,
hayırseverler, STK’lar ve kurumlarla
görüşmeler yapılacak)
Bağımsız İmam Hatip Orta okullarının
açılması sağlanacak. (yazışmalar yapılacak,
hayırseverler ve STK’lar ile görüşmeler
yapılacak)
İmam Hatip Okullarına için oluşan olumsuz
algının ortadan kaldırılması için müftülüklerle
birlikte bilgilendirme çalışması yapılacak.
Temel eğitim idarelerine imam hatip okulları
ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışması
yapılacak.
P. G.
SORUMLU
BİRİM
P.G.11 HAYAT BOYU
ÖĞRENME
MALİYET
P.G.11 HAYAT BOYU
P.G.9
ÖĞRENME
P.G.9
HAYAT BOYU
ÖĞRENME
P.G.9
HAYAT BOYU
ÖĞRENME
P.G.10 HAYAT BOYU
ÖĞRENME
P.G.10 HAYAT BOYU
ÖĞRENME
P.G.12 ÖZEL ÖĞRETİM
P.G.12-3
P.G.12-3
P.G.12-3
P.G.12-3
TEMEL EĞİTİM
P.G. 4
DİN ÖĞRETİMİ
P.G.45
DİN ÖĞRETİMİ
P.G.
4-5
DİN ÖĞRETİMİ
TEMEL EĞİTİM
TEMEL EĞİTİM
TEMEL EĞİTİM
64
15
16
17
Mesleki Eğitimle ilgili rehberlik faaliyetleri
P.G.7
yapılacak.
8. sınıf öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme P.G.7
faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Mesleki eğitimde derslik ve atölye yapımı için P.G.7
çalışmalar yapılacak. (yazışmalar yapılacak,
hayırseverler ve STK’lar ile görüşmeler
yapılacak)
MESLEKİ VE
TEKNİK EĞİTİM
MESLEKİ VE
TEKNİK EĞİTİM
MESLEKİ VE
TEKNİK EĞİTİM
1.2 STRATEJİK HEDEF:
Plan dönemi sonuna kadar paydaşlar, teknolojik altyapı ve rehberlik faaliyetleri
kullanılarak eğitimin her kademesindeki bireylerin devam oranlarını artırarak okul
terklerini azaltmak.
1.2 ÜST POLİTİKA BELGELERİ:
62. Hükümet Programı, 10. Kalkınma Planı, Avrupa Birliği Müktesebatı ve
diğer üst politika belgelerinde eğitim ve öğretimi tamamlamayla bağlantılı olarak
İlk ve ortaöğretime katılımı sağlanan çocukların eğitim ve öğretime devamlarının
sağlanması, sınıf tekrarı ve okul terklerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınması,
özellikle kızların okula devam etmelerinin özendirilmesi, bu kapsamda ailelere yönelik
farkındalık çalışmalarının yapılmasıhususları ön plana çıkmaktadır.
65
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ
ÖNCEKİ
HEDEFLER
YILLAR
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
P.G.1-Anaokulunda devamsızlık
oranı (%)
P.G.2-İlkokullarda devamsızlık oranı
(%)
P.G.3-Ortaokullarda devamsızlık
oranı (%)
P.G.4-İmam Hatip Ortaokullarında
devamsızlık oranı (%)
P.G.5- İmam Hatip Ortaokullarında
terk oranı (%)
P.G.6-İmam Hatip Lisesinde
devamsızlık oranı (%)
P.G.7-İmam Hatip Lisesinde terk
oranı (%)
P.G.19-Genel Ortaöğretimde
devamsızlık oranı (%)
P.G.20-Genel Ortaöğretimde terk
oranı (%)
P.G.21-Genel Ortaöğretim taşımalı
eğitimde devamsızlık oranı (%)
P.G.22-Genel Ortaöğretim taşımalı
eğitimde terk oranı (%)
P.G.27-Mesleki ve Teknik Liselerde
devamsızlık oranı (%)
P.G.28-Mesleki ve Teknik Liselerde
terk oranı (%)
P.G.29-Mesleki ve Teknik Liselerde
taşımalı
eğitimde devamsızlık oranı (%)
P.G.30-Mesleki ve Teknik Liselerde
taşımalı eğitimde terk oranı (%)
P.G.32-Meslek edindirme kurslarında
terk oranı (%)
P.G.34-Okuma-Yazma kurslarında
terk oranı (%)
P.G.35-Sosyal- Kültürel kurslarda
terk oranı (%)
P.G.36-Özel eğitim okullarındaki
devamsızlık oranı (%)
66
P.G.37-Özel eğitim sınıflarındaki
devamsızlık oranı (%)
P.G.38-Özel eğitimde terk oranı (%)
P.G.39-Özel öğretimde terk oranı
(%)
P.G.40 Evde eğitime devam eden
özel eğitim öğrenci sayısı.
P.G.41. Hastanede açılan özel eğitim
sınıf sayısı.
P.G.42. EÇEM (Erken Çocukluk
Eğitim Merkezi) sayısı
P.G.43 Özel eğitim ortaokullarından
mezun olup kaynaştırma yoluyla
ortaöğretim kurumlarında eğitime
devam etmesi sağlanan öğrenci
sayısı
FAALİYETLER:
SIRA FAALİYET
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
PER
GÖS
SORUMLU
BİRİM
MALİYET
9
10
67
2.TEMA
EĞİTİM VE
ÖĞRETİMDE
KALİTENİN
ARTIRILMASI
68
2. STRATEJİK AMAÇ:
İlimizdeki tüm bireylerin bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, ülke
kalkınmasında aktif, yaşam becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani ve milli değerlere
haiz, girişimci ve katılımcı olmalarını sağlamak ve sunulan tüm hizmetlerin kalitesini
yükseltmek.
2.1 STRATEJİK HEDEF :
Plan dönemi sonuna kadar eğitim öğretim faaliyetleri içinde yer alan tüm
bireylerin başarı düzeylerini yükseltmek, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yönelik
faaliyetlere katılım oranını artırmak.
2.1 ÜST POLİTİKA BELGELERİ:







Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin
ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve
kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre
olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları
gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır. 10. Kalkınma Planı
Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul
öncesi eğitim, imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde
yaygınlaştırılacaktır. 10. Kalkınma Planı
Başta obezite ve kronik hastalık riski olan çocuklar olmak üzere sağlıklı beslenme
ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden faaliyetlerin düzenlenmesi. 10. Kalkınma Planı
21. ÖDÖP
Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yiyecek ve içecek hizmeti veren
ortamların sağlık ve hijyen şartları artırılmalı ve standartları geliştirilmelidir.
TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
Eğitime erişim başta olmak üzere kaydedilen iyileşmelere rağmen, eğitim
kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi
farklılıklarının azaltılması ihtiyacı önemini korumaktadır. Bu kapsamda... öğretmen
yetiştirme ve geliştirme sisteminin yeterlilikleri esas alan bir şekilde yeniden
yapılandırılması, kariyer gelişim ve performans değerlendirme sisteminin
oluşturulması, ... ihtiyacı devam etmektedir. 10. Kalkınma Planı
Eğitimin tüm kademelerindeki müfredatın temel becerileri içerecek ve geliştirecek
şekilde güncellenmesi. 10. Kalkınma Planı 19. ÖDÖP
Fiziki ve beşeri altyapının güçlendirilerek ülke genelinde dengeli dağılımının
sağlanması, spor eğitiminin iyileştirilmesi, sporda etiğin geliştirilmesi, başarılı
sporcuların yetiştirilmesi ve sporun bir yaşam tarzı olarak benimsetilerek geniş
kitlelere yaygınlaştırılması önemini korumaktadır. 10. Kalkınma Planı
69











Eğitim müfredatının her gence en az bir sanat veya spor dalında performans
yapabilme becerisi kazandıracak şekilde düzenlenmesi. 10. Kalkınma Planı 19.
ÖDÖP
Eğitim ortamları öğrencinin gelişim dönemi göz önünde ulundurularak öğrenme
kuramları, güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaşımlara göre
hazırlanan programlar baz alınarak paydaşların iş birliği içinde çalışabilecekleri
şekilde düzenlenmelidir. 18. Milli Eğitim şurası
Okuma kültürü yaygınlaştırılacak, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat
eğitimi almaları sağlanacaktır. 10. Kalkınma Planı
Güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaşımlara göre öğretim
materyallerinin hazırlanmasına ağırlık verilmeli, bu kapsamda öğretmenlere
materyal geliştirme ve sınıflara uyarlama ile ilgili yeterlikler kazandırılmalıdır. 18.
Millî Eğitim Şûrası, 7. Madde; TÜBİTAK 2023 Vizyonu, 6. Madde
Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve
milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları
güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine
sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun
gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu bireylerin
yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır.10. Kalkınma Planı
Sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal etkinlikler okul ortamlarında artırılmalı ve
geliştirilmelidir. 18. Milli Eğitim Şurası
Öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitimlerin sayısı ve
etkinliği artırılacaktır.
2014-2016 Orta Vadeli Program Temel
Makroekonomik ve Mali Hedefler
Müfredat değişiklikleri ve eğitimde gelişmelerin uygulamaya yansıtılmasının
sağlanması için öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimlerinde okul temelli
modellerin uygulanması ve mesleki gelişim etkinliklerine katılmanın her öğretmen
için bir hak ve sorumluluk olarak görülmesi. 18. Milli Eğitim Şurası
Öğretmenlerin değişen ve gelişen bilgi teknolojilerini takip edebilmeleri için
gerekli tedbirler alınmalı, ihtiyaç analizine dayalı olarak il/ilçe/okul bazında hizmet
içi eğitim etkinlikleri düzenlenmeli, ayrıca birleştirilmiş sınıf okutacak
öğretmenlerin “birleştirilmiş sınıf öğretimi ve yönetimi” konusunda hizmet içi
eğitim almaları sağlanmalıdır. 18. Millî Eğitim Şûrası
Sektörel Mesleki Eğitimler e-Öğrenme yoluyla çalışanların mesleki bilgi ve beceri
düzeyleri artırılacaktır. Dezavantajlı bölgelerde çalışanlar ve özürlülerin mesleki
eğitim materyallerine ulaşmalarının önündeki engeller de kaldırılarak insan
kaynağı niteliği geliştirilecektir. Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal
meslek standartlarına göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını
içeren, öğrenci hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip
diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilecektir. 10. Kalkınma Planı
70













Değerler eğitimi konusunda önemli işlev gören “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi
çoğulcu bir anlayışla tüm öğretim kurumlarında daha etkin olarak okutulmalıdır.
18. Milli Eğitim Şurası
“Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı
veya geldiği menşei ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı
uygarlıklara saygısının geliştirilmesi” maddesi esas alınarak yurt dışındaki
vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimine yönelik öğretmen, materyal ve diğer
destekler sağlanacaktır. 10. Kalkınma Planı
Orta ve yüksek mesleki eğitimde açılacak eğitim kurumları ve uygulanacak
programlar, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri dikkate alınarak belirlenecektir.
İMEİGEP
Yetişkin nüfusun temel/kilit becerileri kazanmasına yönelik programlar
yaygınlaştırılacaktır. HBÖ Strateji Belgesi
Örgün ve yaygın mesleki eğitim-öğretim programları meslek standartlarına göre
sürekli olarak güncellenecektir. HBÖ Strateji Belgesi
Eğitim müfredatının her gence en az bir sanat veya spor dalında performans
yapabilme becerisi kazandıracak şekilde düzenlenmesi. 10. Kalkınma Planı 19.
ÖDÖP
Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program
bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı
eğitime ağırlık verilecektir. 10. Kalkınma Planı
Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek,
yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim, program bütünlüğünü
esas alan tek bir yapıya dönüştürülecek, mesleki eğitimde, nitelikli işgücünün
yetiştirilmesinde önemli yeri olan uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. Türkiye
Katılım Ortaklığı Belgesi (2008)
“Etnik, dinsel ya da dil azınlıklarının bulunduğu devletlerde, bu azınlıklara mensup
olan kişiler, kendi gruplarının diğer üyeleri ile birlikte, kendi kültürlerinden
yararlanma, kendi dinlerine inanma ve bu dine göre ibadet etme, ya da kendi
dillerini kullanma hakkından yoksun bırakılmayacaklardır.” Maddesi esas alınarak
Türk kültürünü tanıtıcı materyal ve yayınların yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın çocuklarına ulaşması sağlanacaktır. 10. Kalkınma Planı
Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim,
öğretim ve yayın kuruluşları başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında
Türkçe’nin doğru ve etkin kullanımı sağlanacaktır. 10. Kalkınma Planı
Öğrencilerin kitap taşıma yükünün azaltılması amacıyla; e-kitap, fasikül,
kopartılabilir sayfalı kitap, her kitaba MEB’in internet sayfasından ulaşılabilmesi
vb. uygulamalar yapılmalıdır. 18. Milli Eğitim Şurası
Sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal etkinlikler okul ortamlarında artırılmalı ve
geliştirilmelidir. 18. Milli Eğitim Şurası
Kabul gören ve ölçülebilen eğitim sonuçlarının, özellikle okuryazarlık, sayısal ve
yaşam için gerekli becerilerin başarılması amacıyla eğitim kalitesinin bütün
71
yönlerinin geliştirilmesi ve bu özelliklerin mükemmelleştirilmesi olarak
belirlenmiştir. UNESCO Herkes İçin Eğitim 2015 Hedefleri
 Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve
yaygın eğitim programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimci
rol modellerinin tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla
geliştirilecektir. 10. Kalkınma Planı
 Açık öğretim sisteminin niteliği geliştirilecektir. HBÖSB 2014-2018
 Bireyler İçin Öncelikli Bilişsel ve Duyuşsal Becerileri Kazandırma. TÜBİTAK
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
 Tüm eğitim-öğretim kademelerinde değerler eğitimine yönelik, STK’larla iş birliği
yapılarak alan öğretmenlerinin ortak kullanabileceği program ve materyalin
geliştirilmelisi gerektiği ifade edilmiştir. 18. Milli Eğitim Şurası
 Nesiller arası dayanışmanın güçlendirilerek sosyal ve kültürel değerlerin
aktarılmasının sağlanması. 10. Kalkınma Planı 22. ÖDÖP
 AB 2020 stratejisinde belirlenen başlıca eğitim hedefleri erken okul terk
oranlarının %10 oranının altına düşürülmesi ve yükseköğretim derecesi elde
etmiş 30-34 yaş arasındaki bireylerin oranının % 40 seviyesine yükseltilmesidir.
2020'ye kadar sürecek dönemde eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğinin yol
haritası olmasına ilaveten, eğitim ve öğretim sistemlerini bir bütün olarak hayat
boyu öğrenme perspektifine oturtarak stratejik bir çerçeve oluşturan Eğitim ve
Öğretim 2020 dört stratejik hedef belirlenmiştir:
* Hayat boyu öğrenmeyi ve hareketliliği gerçekleştirmek,
* Eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak,
* Eşitliği, sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek,
*Eğitimin her seviyesinde girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçiliğe (inovasyon)
yönelik faaliyetleri artırmak. Avrupa Eğitim Öğretim 2020 Strateji Belgesi
 Finansal piyasaların sağlıklı işlemesine, finansal ürün çeşitliliği karşısında
bireylerin bilinçli kararlar almasına ve yurtiçi tasarrufların artmasına katkı
sağlayan finansal eğitim yaygınlaştırılacaktır. 10. Kalkınma Planı

Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve araştırıcılığı esas alan
müfredat programları ülke geneline yaygınlaştırılacak, öğrenciler bilimsel
araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilecektir. Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi
(2008)

Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS)-2010;
* İlk, orta ve yüksek öğretim ders kitaplarında Türkiye’nin Avrupalılığının
işlenmesi
* Medya Okuryazarlığı ders programından yararlanılması, “AB Okuryazarlığı”
eğitim programı hazırlanarak müfredata alınması
* AB konularının eğitim programlarına dâhil edilmesi
 Eğitimin yeniden kavramsallaştırılması sürecinde; bilimsel gelişmeler,
teknolojideki gelişmeler, bilginin yeniden örgütlenmesi ve akışkanlığı ile toplumsal
beklentiler önemli roller oynamaktadır. Yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünen,
72







araştıran, öğrenmeyi öğrenen, iletişim kurabilen, teknolojiye hakim, bilgiyle dost,
topluma ve çevresine duyarlı, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylerin
yetişmesini sağlayacak modeller ve eğitim ortamları geliştirmek ülkemizin temel
amacı olmalıdır. Bu amaçla, yapılacak öncelikli işlerin başında öğretim
programlarının yukarıda sayılan nitelikleri geliştirici yönde yeniden
değerlendirilmesi gelmektedir. Öğretim programı geliştirme çalışmalarının
araştırma ve geliştirme süreçlerini temel alarak bilimsel bir çalışma olarak ele
alınması gerekmektedir. TÜBİTAK VİZYON 2023 EĞİTİM VE İNSAN
KAYNAKLARI RAPORU
Eğitim sistemimizin performanslarının değerlendirilmesine alt yapı oluşturmak
üzere; ölçme ve değerlendirme ilke, yöntem ve tekniklerine uygun olarak, sınıf
temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve standartlarının belirlenmesi, çoklu
değerlendirme sistemlerinin kurulması, merkezi olarak uygulanan sınavların
güvenlik ve kalite düzeyinin arttırılması, yeni sınav yöntem ve tekniklerinin
araştırılması ile elektronik sınavların yaygınlaştırılması. 10.Kalkınma Planı
Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde
öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini teminen, sınıf temelli başarı düzeyleri,
yeterlilikleri ve standartları belirlenecek, ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve
denetleme mekanizması geliştirilecektir. 10. Kalkınma Planı
Önceki Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Sisteminin Geliştirilecektir. HBÖ Strateji
Belgesi
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı
geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri
artırılacaktır. FATİH Projesi tamamlanacak ve teknolojinin eğitime entegrasyonu
konusunda nitel ve nicel göstergeler geliştirilerek etki değerlendirmesi
yapılacaktır. 10. Kalkınma Planı
Ulusal düzeyde izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecektir. Bu kapsamda
beklenen sonuçlar ve verimlilik artışı için düzenli değerlendirmeler yapılacak,
potansiyel eksiklikler erken tespit edilecektir. Her okul için altyapıdan, öğretmen
eğitimlerine kadar girdi ve çıktıları içeren okul karnelerinin oluşturulmasıyla izleme
ve değerlendirme mekanizmaları kurulması ve toplumun kullanımına geniş ölçüde
bilgi sunulması sağlanacaktır. 2014-2016 Orta Vadeli Program Temel
Makroekonomik ve Mali Hedefler
Engelli çocuklar, okul öncesi seviyeden itibaren uygun maliyetli ve içermeci eğitim
hizmetlerine erişimde zorluklarla karşılaşmıştır. İçermeci mesleki ve hayat boyu
öğrenme fırsatları da sınırlıdır. Özel sektör kapsamındaki özel eğitim ve
rehabilitasyon hizmetlerinin izleme, değerlendirme ve denetimine özel önem
göstermek gerekmektedir. 2013 AB İlerleme Raporu
Mesleğe yöneltilme hakkı; Âkit Taraflar mesleğe yöneltilme hakkının etkili bir
biçimde kullanılmasını sağlamak üzere, gerektiğinde, engelliler de dahil olmak
amacıyla herkese, niteliklerine ve bu niteliklerin iş olanaklarıyla ilişkisine göre işini
seçme ve mesleğini geliştirmesine ilişkin sorunları çözmek için yardımcı olacak bir
73




hizmet vermeyi veya bunu teşvik etmeyi ve bu yardımın okul çocukları da dahil
olmak üzere gençler ve yetişkinler için ücretsiz yapılmasını sağlamayı taahhüt
ederler. (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı
Ortaokul ve liselerde bireysel yeteneklere göre öğrencileri yönlendirebilecek bir
rehberlik sisteminin hayata geçirilmesi. 10. Kalkınma Planı 19. ÖDÖP
Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin Uyumlaştırılması, Hareketlilik,
Yeterlilik ve Mesleki Eğitimle İlgili Geliştirilen Araçların Uygulamaya Konulması
öncelikli alanı. İMEİGEP
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda etkin bir yönlendirme yapılması ve
meslek seçimi konusunda gerekli alt yapının oluşturulması. TÜBİTAK Vizyon
2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
Eğitim kurumlarının tür ve kademeleri arasında yatay-dikey geçişlerde esnek ve
geçirgen bir yapı oluşturulacaktır. MTE Strateji Belgesi
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
P.G
SIRA
NO
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
P.G.7
P.G.8
P.G.9
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
ÖNCEKİ
HEDEFLER
YILLAR
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ortaokullarda TEOG
sınavında Matematik Dersi
Ortalaması
Ortaokullarda TEOG
sınavında Türkçe Dersi
Ortalaması
Ortaokullarda TEOG
sınavında Fen- Teknoloji
Dersi Ortalaması
Ortaokullarda TEOG
sınavında Sosyal Bilgiler
Dersi Ortalaması
Ortaokullarda TEOG
sınavında Din Kül. ve
Ahl.Bil. Dersi Ortalaması
Ortaokullarda TEOG
sınavında Yabancı Dil Dersi
Ortalaması
Genel Ortaöğretimde YGS
Matematik net ortalaması.
Genel Ortaöğretimde YGS
Fen Bilimleri net ortalaması.
Genel Ortaöğretimde YGS
74
P.G.10
P.G.11
P.G.12
P.G.13
P.G.28
P.G.29
P.G.30
P.G.31
P.G.32
P.G.33
P.G.39
P.G.41
P.G.42
P.G.43
P.G.44
P.G.45
Türkçe net ortalaması
Genel Ortaöğretimde YGS
Sosyal Bilimler net
ortalaması
İmam Hatip Liselerinde LYS
başarı düzeyinin artış oranı
(%)
İmam Hatip Liselerinde YGS
başarı düzeyinin artış oranı
(%)
İmam Hatip Okullarında
düzenlenen sanatsal,
bilimsel, kültürel ve sportif
faaliyet sayısı
Hazırlanan yerel proje sayısı
Yerel projelere katılan
öğretmen sayısı
Yerel projelere katılan
öğrenci sayısı
Ulusal bilimsel (TÜBİTAK,
Bu Benim Eserim, Bilim
Fuarı, Tasarım Yarışmaları
vb.) etkinlere katılan
öğrenci sayısı
Ulusal bilimsel (TÜBİTAK,
Bu Benim Eserim, Bilim
Fuarı, Tasarım Yarışmaları
vb.) etkinlere katılan
öğretmen sayısı
Bölge sergisine kalan “Bu
Benim Eserim” proje sayısı
Bölge sergisine kalan
“TÜBİTAK” proje sayısı
Diğer ulusal ve uluslar arası
yarışmalarda sergilenen
proje sayısı
Beslenme Dostu Okul Sayısı
Beyaz bayrak başvurusu
yapan kurum oranı (%)
Beyaz bayrak sahibi olan
toplam kurum oranı (%)
Hijyen eğitimi alan
okul/kurum oranı (%)
Temel Eğitimde Evrensel
değerler ile ilgili düzenlenen
etkinlik sayısı.
Temel Eğitimde Afet, acil
75
P.G.46
P.G.47
P.G.48
P.G.49
P.G.49
P.G.50
P.G.51
P.G.52
P.G.53
P.G.54
P.G.55
P.G.56
P.G.57
durum, sivil savunma ve
güvenlik bilincini artırmaya
yönelik faaliyet sayısı.
Temel Eğitimde Bağımlılıkla
ilgili yapılan faaliyet sayısı.
Temel Eğitimde Beslenme,
sağlık, hijyen ve verimlilik
konuları ile ilgili düzenlenen
eğitim faaliyeti sayısı
Orta Öğretimde Evrensel
değerler ile ilgili düzenlenen
etkinlik sayısı.
Orta Öğretimde Afet, acil
durum, sivil savunma ve
güvenlik bilincini artırmaya
yönelik faaliyet sayısı.
Orta Öğretimde Bağımlılıkla
ilgili yapılan faaliyet sayısı.
Orta Öğretimde Beslenme,
sağlık, hijyen ve verimlilik
konuları ile ilgili düzenlenen
eğitim faaliyeti sayısı
İmam Hatip Okullarında
Evrensel değerler ile ilgili
düzenlenen etkinlik sayısı.
İmam Hatip Okullarında
Afet, acil durum, sivil
savunma ve güvenlik
bilincini artırmaya yönelik
faaliyet sayısı.
İmam Hatip Okullarında
Bağımlılıkla ilgili yapılan
faaliyet sayısı.
İmam Hatip Okullarında
Beslenme, sağlık, hijyen ve
verimlilik konuları ile ilgili
düzenlenen eğitim faaliyeti
sayısı
Mesleki Eğitimde Evrensel
değerler ile ilgili düzenlenen
etkinlik sayısı.
Mesleki Eğitimde Afet, acil
durum, sivil savunma ve
güvenlik bilincini artırmaya
yönelik faaliyet sayısı.
Mesleki Eğitimde
Bağımlılıkla ilgili yapılan
76
faaliyet sayısı.
P.G.58 Mesleki Eğitimde Beslenme,
sağlık, hijyen ve verimlilik
konuları ile ilgili düzenlenen
eğitim faaliyeti sayısı
FAALİYETLER:
SIRA FAALİYET
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PER
GÖS
SORUMLU
BİRİM
MALİYET
77
2.2 STRATEJİK HEDEF:
Eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik mekanizmaların
etkinliğini artırmak.
2.2 ÜST POLİTİKA BELGELERİ:







Eğitime erişim başta olmak üzere kaydedilen iyileşmelere rağmen, eğitim
kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi
farklılıklarının azaltılması ihtiyacı önemini korumaktadır. Bu kapsamda öğrenme
ortamlarının niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde artırılması, öğretmen
yetiştirme ve geliştirme sisteminin yeterlilikleri esas alan bir şekilde yeniden
yapılandırılması, kariyer gelişim ve performans değerlendirme sisteminin
oluşturulması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde etkinlik sağlanması,
akademik personelin nicelik ve niteliğinin artırılması, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması, okul öncesi eğitimin
yaygınlaştırılması ve eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik
mekanizmaların etkinliğinin artırılması ihtiyacı devam etmektedir. 10. Kalkınma
Planı
İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü
piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim
faaliyetlerine önem verilecektir. 10. Kalkınma Planı
Gelecek nesillere yönelik sosyal politikalar, demografik fırsat penceresi göz önüne
alındığında, toplumumuz açısından ayrıca önemlidir. Nitelikli nüfus yapısına
yönelik etkili nüfus, eğitim ve sağlık politikalarının uygulanmasının yanında;
bireylerin değişime uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesi, yeni bilgi ve
teknolojilerin sadece kullanıcısı değil, araştırıcısı ve üreticisi olması; çalışma ve
sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ile doğal kaynakların kullanılmasında nesiller
arası hakkaniyet ve sürdürülebilirliğin esas alınması sağlanacaktır. 10. Kalkınma
Planı
Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme
perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin
kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde
okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak
biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır. 10. Kalkınma Planı
Eğitim Sisteminin İşgücü Piyasasıyla Uyumunun Artırılacaktır. 10. Kalkınma
Planı 19. ÖDÖP
Kadınların özellikle eğitim aracılığı ile iş hayatına ve sosyal yaşama katılım
seviyesinin yükselmesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimini etkileyecek önemli
faktörlerden biri olacaktır. 10. Kalkınma Planı
Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program
bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı
eğitime ağırlık verilecektir. 10. Kalkınma Planı
78










Gençlerin bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, ülke kalkınmasında aktif,
yaşam becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, girişimci ve
katılımcı olmalarının sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin
yükseltilmesi temel amaçtır. 10. Kalkınma Planı
Küresel düzeyde nitelikli işgücünün önemi giderek artmaktadır. Eğitim seviyesinin
ve işgücünün niteliğinin yükselmesi, ülkelerin ve bireylerin ekonomik gelişmişliğini
etkilemeye devam edecektir. Eğitim seviyesinin yanında işgücünün niteliğinin de
işgücü hareketlerinde belirleyici bir unsur olması beklenmektedir. Tüm ülkelerde
nitelikli işgücüne olan talebin artacağı öngörülmektedir. 10. Kalkınma Planı
Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, istihdamının
artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi sağlanacaktır. 10.
Kalkınma Planı
Sosyal hizmet ve yardımlar alanında hizmet standartlarının oluşturulması, nitelikli
personel istihdamı ve denetimin geliştirilmesi, korunmaya muhtaç çocuklara
yönelik kurum bakımı dışında alternatif modeller geliştirilmesi yanında fiziki çevre
şartlarının engellilere uygun hale getirilmesi, engellilerin eğitime ve işgücü
piyasasına katılımının artırılması ve bakım hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi,
artan yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
ihtiyacı önemini korumaktadır.10. Kalkınma Planı
Türkiye 2030 yılına kadar işgücü potansiyeli açısından demografik fırsat
penceresinden yararlanabilecek ender ülkeler arasındadır. Nitelikli insan gücüne
dönük eğitim-sanayi işbirliği politikalarını kadınların işgücüne katılma oranının
artırılmasına dönük tedbirlerle güçlendirdiği takdirde, ülkemiz demografik fırsat
penceresinden en iyi şekilde faydalanabilme potansiyeline sahiptir. 10.
Kalkınma Planı
Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu
öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat
eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. 10. Kalkınma Planı
Bireylerin öğrenme fırsatları çeşitlendirilerek hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin
teşvik edilmesinin sağlanması. 10. Kalkınma Planı 19. ÖDÖP
Etkin ve bütüncül bir istihdam politikası izlenerek; kadın, genç ve engelliler başta
olmak üzere, işgücüne katılım ve istihdam oranları artırılmaya devam edilecektir.
2014-2016 Orta Vadeli Program Temel Makroekonomik ve Mali
Hedefler
Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve meslekî beceriler
kazandırılacak, iş-aile yaşamı uyumlu hale getirilecek ve aktif işgücü politikaları
etki analizlerine dayalı olarak uygulanacaktır. 2014-2016 Orta Vadeli
Program Temel Makroekonomik ve Mali Hedefler
Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu
öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat
eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. 2014-2016 Orta Vadeli
Program Temel Makroekonomik ve Mali Hedefler
79









Eğitim ve işgücü piyasasının daha esnek bir yapıya kavuşturulması ve istihdamın
ve işgücü verimliliğinin artırılması için, yaşam boyu eğitim stratejisi dikkate
alınarak ekonominin talep ettiği alanlarda insan gücü yetiştirilecektir. Türkiye
Katılım Ortaklığı Belgesi (2008)
İşgücü piyasasında talep edilen temel becerilerin ve gençlerin sahip olduğu
yetkinliklerin tespit edilmesi Staj süreçleri iyileştirilerek okul-iş dünyası işbirliğinin
güçlendirilmesi İşgücü piyasası ve eğitim sistemine ilişkin istatistikî verilerin
iyileştirilmesi, etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması Etkin işgücü
piyasası ihtiyaç analizlerinin yapılması yoluyla mesleki eğitim programlarının
piyasa ihtiyaçlarına uygun planlanması. Katılım Öncesi Ekonomik
Program(2013-2015)
Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda,
kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejisi
geliştirilecektir. Bu strateji, kişilerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilebilmesi için,
örgün ve yaygın eğitim imkânlarının artırılmasını, söz konusu eğitim türleri
arasındaki yatay ve dikey ilişkinin güçlendirilmesini, çıraklık ve halk eğitiminin
bunlara yönelik olarak yapılandırılmasını, özel sektör ve STK’ların bu alanda
faaliyet göstermesini destekleyecek mekanizmaları kapsayacaktır. Türkiye
Katılım Ortaklığı Belgesi (2008)
İnsan gücü arz ve talep eğilimlerinin belirlenebilmesi amacıyla hane halkının
eğitim,
istihdam ve meslek durumlarını içeren gerekli veriler üretilecek,
derlenecek ve işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılacaktır. Türkiye Katılım
Ortaklığı Belgesi (2008)
Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması. Katılım Öncesi Ekonomik
Program (2013-2015)
Okullarda verilen eğitim hizmetiyle kazandırılan bilgi ve beceriler ile bunların
gerçek hayattaki uygulama alanları arasındaki kopukluk giderilmeli ve özellikle
mesleki eğitimlerin içeriği gerçek uygulama alanının gerektirdiği bilgi ve beceriler
ile tutarlı ve örtüşük hale getirilmelidir. TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve
İnsan Kaynakları Raporu
İşgücünün niteliklendirilmesi; mesleki eğitimle işsizlere ve çalışanlara nitelik
kazandırılmasına öncelik verilmesi. TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan
Kaynakları Raporu
Bireylerin mesleki gelişim süreçleri desteklenecektir. HBÖ Strateji Belgesi
2014-2018
Nitelikli insan gücü yetiştirilecek ve mevcut işletmelerde çalışanların mesleki ve
teknik niteliklerinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar desteklenecektir. Eğitim
programlarıyla teknoloji üretimine ve Ar-Ge’ye yatkın işgücü yetiştirilmesi
sağlanacaktır. HBÖ Strateji Belgesi 2014-2018
80
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
P.G
SIRA
NO
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
P.G.7
P.G.8
P.G.9
P.G.10
P.G.11
P.G.12
P.G.13
P.G.14
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
ÖNCEKİ
HEDEFLER
YILLAR
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mesleki Rehberlik ve
Danışmanlık Hizmetleri için
yapılan faaliyet
sayısı.(proje, seminer,
tanıtım gezisi)
Temel ve mesleki beceriler
kapsamında açılan
programlara katılan birey
sayısındaki artış oranı (%)
Özel Eğitim Kurumlarından
istihdama katılan öğrenci
sayısı.
Mesleki Teknik Eğitim
okullarında üretim alt
yapısı tamamlanan okul
oranı (%)
Staj çalışması
gerçekleştirilen sektör
sayısı
Staj çalışması
gerçekleştirilen kurum
sayısı
Staj çalışmalarına katılan
öğrenci oranı (%)
Mesleki ve teknik eğitimde
okul-sektör iş birliği yapan
kurum sayısı
Mesleki ve teknik eğitimde
okul-sektör iş birliği yapan
kurum oranı (%)
P.G.15
P.G.16
P.G.17
81
FAALİYETLER:
SIRA FAALİYET
NO STRATEJİLER
PROJE
VE
PER
GÖS
SORUMLU
BİRİM
MALİYET
1
2
3
4
5
6
7
2.3 STRATEJİK HEDEF :
Plan dönemi sonuna kadar eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak
öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini yükseltmek, uluslararası hareketli öğrenci ve
öğretmen sayısını artırmak.
2.3 ÜST POLİTİKA BELGELERİ:







Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal
meslek standartlarına göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını
içeren, öğrenci hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip
diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilecektir. 10. Kalkınma Planı
Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin, yükseköğretim ve yaygın eğitim yeterliliklerini de
kapsayacak şekilde genişletilmesi ve girişimcilik kültürünün mesleki yeterliliklerle
desteklenmesi. Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna başlanması. 10.
Kalkınma Planı. 19. ÖDÖP
Meslek standartlarına dayalı yeterliliklerin geliştirilmesi, belgelendirilmesi, belge
ve eğitim veren kuruluşların akreditasyonu gibi temel işlevleri içeren Ulusal
Mesleki Yeterlilik Sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacak ve bu sisteme duyarlı
bir mesleki eğitim yapısı geliştirilecektir. Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi
(2008)
Hayat boyu öğrenme kapsamında ulusal ve uluslararası işbirliği artırılacaktır. HBÖ
Strateji Belgesi
MTE okul ve kurumlarının akredite olması sağlanacaktır. MTE Strateji Belgesi
Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Sistemi (ECVET) ile uyumlu kredi
sistemi oluşturulacaktır. İMEİGEP
Eğitim kurumlarında küresel algı ve farkındalığın artırılmasına yönelik programlar
ve faaliyetler uygulanacak. 10. Kalkınma Planı
82






Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili
iyi derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.10. Kalkınma Planı
En az gelişmiş ülkeler ve dönüşüm sürecindeki ülkelere yönelik üniversite ve
araştırma kurumlarınca gerçekleştirilen eğitim, araştırma ve hareketlilik
faaliyetleri desteklenecek. 10. Kalkınma Planı
MTE okul ve kurum öğrenci ve mezunlarının ulusal ve uluslararası hareketliliği
etkinleştirilecektir. MTE Strateji Belgesi
2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş
ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel
gelişimlerinin
güçlendirilmesi
ve
istihdam
olanaklarının
arttırılması
amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını
kapsamaktadır. Program sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim
metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim
kurum/kuruluşları
arasında
ortaklıklar
(Sektörel
Beceri
Ortaklıkları)
oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. Ayrıca yeni dönemde hareketlilik ve
ortaklık fırsatları önemli ölçüde güçlendirilmiş ve özellikle yükseköğretim /mesleki
eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkânları
arttırılmıştır. Erasmus+ Programı (2014 – 2020) Rehberi
2020'ye kadar sürecek dönemde eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğinin yol
haritası olmasına ilaveten, eğitim ve öğretim sistemlerini bir bütün olarak hayat
boyu öğrenme perspektifine oturtarak stratejik bir çerçeve oluşturan Eğitim ve
Öğretim 2020 dört stratejik hedef belirlenmiştir:
* Hayat boyu öğrenmeyi ve hareketliliği gerçekleştirmek,
* Eşitliği, sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek,
2012/105 İlk ve Ortaöğretimde Yabancı Dil Öğretim Sistemi Konusunda Araştırma
Yapılması ve Alternatif Öğretim Modellerinin Geliştirilmesi. BTYK 2012- 105
83
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
P.G
SIRA
NO
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
ÖNCEKİ
HEDEFLER
YILLAR
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uluslararası
hareketlilik
programlarına
başvuru
yapılan proje sayısı
Euro desk proje başvuru
sayısı
Eğitimde
yenilikçi
yaklaşımlar
kapsamında
düzenlenen seminer sayısı
Eğitimde
yenilikçi
yaklaşımlar
kapsamında
düzenlenen seminer ve
kurslara katılan öğretmen
oranı (%)
P.G.7
P.G.8
P.G.9
P.G.10
P.G.11
P.G.12
P.G.13
P.G.14
P.G.15
84
FAALİYETLER:
SIRA FAALİYET
NO STRATEJİLER
PROJE
VE
PER
GÖS
SORUMLU
BİRİM
MALİYET
1
2
3
4
5
6
7
85
3.TEMA
KURUMSAL
KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ
86
3. STRATEJİK AMAÇ :
Eğitim sisteminin dinamik yapısına uygun beşeri, fiziki ve mali altyapıya sahip,
vatandaşa hizmeti esas alan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir çağdaş bir yönetim
biçimini benimseyen, enformasyon teknolojilerini kullanma kapasitesini artırmış bir
kurum olmak.
3.1 STRATEJİK HEDEF:
Plan dönemi sonuna kadar eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle,
kurum çalışanlarının niteliklerini artırmak.
3.1 ÜST POLİTİKA BELGELERİ:
10. Kalkınma Planı, Hükümet Programları, Millî Eğitim Şurası Kararları, AB
Müktesebatı ve diğer üst politika belgelerinde yer alan ve aşağıda belirtilen tedbirler
MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan “Beşeri Alt Yapının Geliştirilmesi” stratejik
hedefinin muhtevasını oluşturmaktadır.






Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin
beceri düzeyinin arttırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin
temel alınması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin
geliştirilmesi,
Deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli
çalışmasının özendirilmesi,
Öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi; öğretmen yetiştiren
fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilmesi; öğretmen yetiştirme
ve geliştirme sisteminin, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel
ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa
dayanan bir yapıda düzenlenmesi,
Düşük gelirli bölgelerde, çalışmayı özendirecek yasal düzenlemelerin yapılması
ve özellikle nitelikli ve tecrübeli kamu personelinin merkez-taşra, kurum ve
kuruluşlar ile bölgeler arasındaki dengesiz dağılımının giderilmesi,
İnsan gücü arz ve talep eğilimlerinin belirlenebilmesi amacıyla hane halkının
eğitim, istihdam ve meslek durumlarını içeren gerekli verilerin üretilmesi,
derlenmesi ve işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin yapılması,
Öğretmen atamalarının, zorunlu durumlar dışında yılda bir kez eğitim-öğretim
dönemi sonunda yapılması, bu bağlamda emeklilik işlemlerinin atama
döneminden önce tamamlanarak atama dönemine kadar boş kadroların net bir
şekilde belirlenmesi ve işlemlerin standartlaştırılması.
87
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
P.G
Performans
Önceki
Performans Hedefleri
SIRA
Göstergesi
Yıllar
NO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
P.G.1 Hizmetiçi
eğitime
katılan öğretmen oranı
(%)
P.G.2 Hizmetiçi
eğitime
katılan yönetici sayısı
P.G.3 Hizmetiçi
eğitime
katılan maarif müfettişi
sayısı
P.G.4 Hizmetiçi
eğitime
katılan diğer eğitim
personeli sayısı
P.G.5 Okul
kantin
çalışanlarına
yapılan
eğitim sayısı
P.G.6 Okul kantini ile ilgili
branştaki
öğretmenlere yapılan
eğitim sayısı
P.G.7 Proje Eğitimi verilen
kişi sayısı
FAALİYETLER:
SIRA FAALİYET
NO STRATEJİLER
PROJE
VE
PER
GÖS
SORUMLU
BİRİM
MALİYET
1
2
3
4
5
6
7
88
3.2 STRATEJİK HEDEF:
Mali kaynakları planlamaya uygun olarak kullanmak, Ulusal ve uluslar arası
finans kaynaklarından faydalanılan hibe miktarını artırmak.
3.3 ÜST POLİTİKA BELGELERİ:
10. Kalkınma Planı, Hükümet Programları, Millî Eğitim Şurası Kararları, AB
Müktesebatı ve diğer üst politika belgelerinde yer alan ve aşağıda belirtilen tedbirler
MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan “Fiziki ve Mali Alt Yapının Geliştirilmesi”
stratejik hedefinin muhtevasını oluşturmaktadır.

Eğitimde alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi, özel sektörün eğitim
kurumu açmasının, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine
idari ve mali yönden aktif katılımının özendirilmesi,

Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamalarının azaltılması,
öğrenci pansiyonlarının yaygınlaştırılması,

Eğitim ortamlarının öğrencinin gelişim dönemi göz önünde bulundurularak
öğrenme
kuramları,
güncel
ve
etkinliği
bilimsel
verilerle
desteklenen
yaklaşımlara göre hazırlanan programlar baz alınarak paydaşların iş birliği
içinde çalışabilecekleri şekilde düzenlenmesi,

Okulların daha verimli kullanılabilmesi için kullanıcıların fikirlerinin dikkate
alınması; akademik, sosyal ve kültürel alt yapısı olmayan binaların okul olarak
açılmaması, illerdeki her eğitim bölgesinde bölge okullarının ortak kullanımına
elverişli en az birer adet spor salonu, yüzme havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik
salonunun inşa edilmesi.

Eğitim ortamlarının etkili olarak düzenlenmesinde psikoloji, biyoloji, ekoloji,
mühendislik, mimarlık, teknoloji ve ekonomi gibi bilimlerden de yararlanılması,

Okul
binalarının
tasarlanmasında
teknolojik
altyapının
göz
önünde
bulundurulması, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölyelerin
modüler sisteme uygun hâle getirilmesi,

Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal becerilerini de harekete
geçirmek için okulların cazibe merkezi hâline getirilmesi,

Eğitim ortamlarının, dünyada ve Türkiye’de kabul gören “hayat boyu öğrenme
stratejisi” dikkate alınarak tasarlanması, eğitim ortamlarının derslik sistemine
89
uygun hâle getirilmesi, okul koridor veya alanlarında öğrencilerin eşyalarını
koyacakları bölümlerin oluşturulması,

Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumluluklarının artırılması,
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında büyüklüklerine ve öğrenci sayılarına
göre kurumsal bütçe oluşturulması, okulun fiziki durumu ve ihtiyaçları dikkate
alınarak her okul için genel bütçeden ödenek tahsisi yapılması, bu bütçenin
harcanması ve harcamaların denetlenmesi için okulda oluşturulacak kurulların
etkili olmasınısağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
P.G
SIRA
NO
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
P.G.7
P.G.8
P.G.9
P.G.10
P.G.11
P.G.12
P.G.13
P.G.14
Performans
Göstergesi
Önceki
Performans Hedefleri
Yıllar
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Okul bazlı bütçe
uygulamasına geçen
okul sayısı
Toplam Kantin
Gelirleri
TEFBİS Kullanıcı
Oranı (%)
Okullara dağıtılan
miktarı
Alınan bağış tutarı
Gelen Ödeneği
Kullanma Oranı (%)
Okul Öncesi Okul
sayısı
Okul Öncesi Derslik
Sayısı
Okul Öncesi Derslik
Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
İlkokul Sayısı
İlkokul Derslik Sayısı
İlkokul Derslik Başına
Düşen Öğrenci Sayısı
Ortaokul Sayısı
Ortaokul Derslik
Sayısı
90
P.G.15
P.G.16
P.G.17
P.G.18
P.G.19
P.G.20
P.G.21
P.G.22
P.G.23
P.G.24
P.G.25
P.G.26
P.G.27
P.G.28
P.G.29
P.G.30
P.G.31
P.G.32
P.G.33
P.G.34
Ortaokul Derslik
Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
İmam Hatip
Ortaokulu Sayısı
İmam Hatip
Ortaokulu Derslik
Sayısı
İmam Hatip
Ortaokullarında
Derslik Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
Genel Lise Sayısı
Genel Lise Derslik
Sayısı
Genel Liselerde
Derslik Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
İmam Hatip Lisesi
Sayısı
İmam Hatip Lisesi
Derslik Sayısı
İmam Hatip
Liselerinde Derslik
Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
Mesleki ve Teknik
Lise Sayısı
Mesleki ve Teknik
Lise Derslik Sayısı
Mesleki ve Teknik
Liselerde Derslik
Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
Özel Eğitim Kurum
Sayısı
Pansiyon Sayısı
Etkileşimli Akıllı Tahta
Olan Okul Sayısı
Etkileşimli Akıllı Tahta
Sayısı
Çok Fonksiyonlu
Yazıcı Sayısı
Tablet Bilgisayar
Dağıtılan Okul Sayısı
Tablet Bilgisayar
Sayısı (Öğretmen ve
91
P.G.35
P.G.36
P.G.37
P.G.38
P.G.39
Öğrenci)
Özel öğretimde okul
(anaokulu, ilkokul,
ortaokul, lise) Sayısı
Özel
öğretimde
derslik
(anaokulu,
ilkokul, ortaokul, lise)
Sayısı
Özel öğretimde
pansiyon sayısı
Deprem tahkiki
yapılan eğitim binası
sayısı
Depreme karşı
güçlendirilen eğitim
binası sayısı
FAALİYETLER:
SIRA FAALİYET
NO STRATEJİLER
PROJE
VE
PER
GÖS
SORUMLU
BİRİM
MALİYET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
92
3.3 STRATEJİK HEDEF :
Uluslar arası standartlara uygun performansa dayalı yönetim organizasyonu
oluşturmak.
3.3 ÜST POLİTİKA BELGELERİ:
10. Kalkınma Planı, Hükümet Programları, Millî Eğitim Şurası Kararları, AB
Müktesebatı ve diğer üst politika belgelerinde yer alan ve aşağıda belirtilen tedbirler
MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan “Yönetim ve Organizasyon Yapısının
Geliştirilmesi” stratejik hedefinin muhtevasını oluşturmaktadır.

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap
verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim
döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi amacı doğrultusunda kamu
hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş
memnuniyetinin sağlanması,

Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının,
stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi,

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin nitelik ve nicelik yönünden
güçlendirilmesi,

Türkiye’nin
uluslararası
kuruluşlardaki
etkinliğinin
artırılması
amacıyla
uluslararası merkezlerdeki uzman kadrolarının güçlendirilmesi, uluslararası
kuruluşlarda görevli personelimizin sayısının artırılması.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
P.G
SIRA
NO
P.G.1
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Performans
Göstergesi
Önceki
Performans Hedefleri
Yıllar
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Görüşleri Alınan
Paydaş Sayısı.
Rehberlik ve denetimi
yapılan kurum sayısı.
Paydaşlarla
yapılan
protokol sayısı.
Stratejik planda yer
alan hedeflere ulaşma
konusunda İl Milli
93
P.G.7
P.G.8
Eğitim
Müdürlüğü
şubelerinin
performanslarını
ortaya koyan izleme
raporlarının sayısı.
Stratejik planda yer
alan hedeflere ulaşma
konusunda İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerinin
performanslarını
ortaya koyan izleme
raporlarının sayısı.
Stratejik planda yer
alan hedeflere ulaşma
konusunda okul ve
kurumların
performanslarını
ortaya koyan izleme
raporlarının sayısı.
P.G.9
P.G.10
P.G.11
P.G.12
FAALİYETLER:
SIRA FAALİYET PROJE VE
NO STRATEJİLER
PER
GÖS
SORUMLU
BİRİM
MALİYET
1
2
3
4
5
6
7
94
3.4 STRATEJİK HEDEF:
Enformasyon teknolojilerinin kullanımını
teknolojiyi kullanma kapasitelerin artırmak.
yaygınlaştırmak,
çalışanların
3.4 ÜST POLİTİKA BELGELERİ:
10. Kalkınma Planı, Hükümet Programları, Millî Eğitim Şurası Kararları, AB
Müktesebatı ve diğer üst politika belgelerinde yer alan ve aşağıda belirtilen tedbirler
MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda “Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımının
Artırılması” stratejik hedefinin muhtevasını oluşturmaktadır.

Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha
sistematik ve güvenilir bilgi üretiminin sağlanması,

e-Devlet hizmet sunumunda kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve
karşılanmasında mobil uygulamalara, e-katılıma önem verilmesi,

Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir yaklaşımla, çeşitli kanallardan elektronik
ortamda sunulmasına yönelik uygulamaların artırılması.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
P.G
SIRA
NO
P.G.2
P.G.3
Performans
Göstergesi
Önceki
Performans Hedefleri
Yıllar
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eğitim alan öğretmen
sayısı
FATİH Projesi
kapsamında verilen
kurs sayısı
P.G.4
P.G.5
P.G.6
P.G.7
95
FAALİYETLER:
SIRA FAALİYET
NO STRATEJİLER
PROJE
VE
PER
GÖS
SORUMLU
BİRİM
MALİYET
1
2
3
4
5
6
7
96
5- MAALİYETLENDİRME
97
6- İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve
raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla
ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin
sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme sorumluluğunun
oluşturulmasına katkıda bulunur.
Van İl Mili Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik
planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması şarttır. Aksi takdirde, gerek planın
uygulanmasında gerekse ilgililerin hesap verme sorumluluğu ilkesinin hayata
geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılacaktır.
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından izleme
ve değerlendirmeyi kolaylaştıracak eylem planının birimler tarafından hazırlanması
gerektiği öngörülmektedir. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri
gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve
faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman
gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem
planı hazırlanmasının yararlı olacağını düşünülmektedir.
Müdürlüğümüzün ilgili mercilerine sunulmak üzere, amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin, ilerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme
sağlanamayan alanların da objektif olarak 6 ayda bir rapor edilmesi gerektiği
düşünülmektedir.
Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans
göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Stratejik
planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen
bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilmeli, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar
karşılaştırılmalıdır.
İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirile bilmesi, amacıyla
stratejik planda ortaya koyulan performans hedeflerinin nesnel ve ölçülebilir olmasına
özen gösterilmiştir.
Böylece planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı saptanacak; varsa
bunların düzeltilmesine yönelik tedbirler alınacak ve idarenin performans hedeflerine
ulaşması konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.
98
Download

van il milli eğitim müdürlüğü 2015