T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/086 Rapor Tarihi: 22/10/2014 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KONU: Fatsa ilçesi Evkaf Mah. Nazım İmar Planı değişikliği yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16/10/2014 tarihli 2014 Yılı Ekim Ayı Toplantısı’nda 16. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Fatsa İlçesi, Evkaf Mahallesi sınırları içerisinde, F38-C-25-D nazım, F38C-25-D-3-A uygulama imar planı paftası, 1404 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına
ilişkin 10/10/2014 tarih ve 2368 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Fatsa İlçesi, Evkaf Mahallesi, F38-C-25-D nazım
imar planı paftası, 1404 nolu parsel, N.İ.P-6223 Plan İşlem Numaralı nazım imar planı teklifi ile; AkaryakıtLPG İkmal İstasyonu ve Konaklama Tesisi alanı olarak kullanılması amacı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı
teklifi sunulduğu anlaşılmıştır.
Söz konusu parsel için; Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 10/04/2014 tarih ve
62878 sayılı yazısında “… yapı çekme sınırının yeni imar sınırından itibaren 25 metrelik çekme mesafesi
şartını sağlayacak şekilde gösterildiğinden, onaylanmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca
görülmemektedir.” Şeklinde kurum görüşü belirtilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 75. Şube Müdürlüğünün
19/02/2014 tarih ve 104139 sayılı yazısında; “ Söz konusu taşınmaz Elekçi Deresi sol sahilinde yer almakta
olup ırmağın bu kısmında kurumumuza ait mevcut ya da mutasavver herhangi bir taşkın koruma projesi
bulunmamaktır.” ve “1404 nolu parselin Elekçi deresi taşkınlarından etkilenmesinin söz konusu olduğu ve
önerilen taşkın koruma tesisleri ilgililerce yapılıncaya kadar tesislerin işletmeye açılmaması gerektiği ifade
edilmektedir.” şeklinde belirtilmiştir.
Söz konusu nazım imar planı talebi için DSİ’den kurum görüşü talep edilmiş olup, kurum görüşü
beklendiğinden komisyonumuzca talebin ertelenmesi uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Download

86. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi