T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/078 Rapor Tarihi: 22/10/2014 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KONU: Gülyalı ilçesi Sayaca Mah. Nazım İmar Planı değişikliği yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16/10/2014 tarihli 2014 Yılı Ekim Ayı Toplantısı’nda 30. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gülyalı İlçesi, Sayaca Mahallesi sınırları içerisinde, G40-A-01-C nazım,
G40-A-01-C-2-A uygulama imar planı paftası, 145 ada, 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğine ilişkin 10/10/2014 tarih ve 2382 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Gülyalı İlçesi, Sayaca Mahallesi sınırları
içerisinde, G40-A-01-C nazım, G40-A-01-C-2-A uygulama imar planı paftasında yer alan 145 ada, 2 nolu
parselin mevcut nazım imar planında ticaret alanında kaldığı görülmüştür. NİP-4336,3 Plan İşlem Numaralı
Plan tadilatıyla; söz konusu parselin fonksiyonunun konut alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
Plan açıklama raporunda yapılan inceleme neticesinde; söz konusu parselin bulunduğu imar adasında
aynı yapılaşma koşullarında ve bölgenin ticaret alanı ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir parsel daha mevcut
olduğu görüldüğünden, 2 nolu parselin bulunduğu alanın nazım imar planında konut alanı olarak değiştirildiği
belirlenmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği; nazım imar planı ana kararları, temel planlama
prensipleri ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirenmiş olup komisyonumuzca uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Download

78. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi