T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/091 Rapor Tarihi: 06/11/2014 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KONU: Altınordu ilçesi Karacaömer Mah. Nazım İmar Planı yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16/10/2014 tarihli 2014 Yılı Ekim Ayı Toplantısı’nda 35. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Altınordu İlçesi, Karacaömer Mahallesi sınırları içerisinde, G39-B-08-B
nazım, G39-B-08-B-2-D uygulama imar planı paftası, 1367 ada, 8, 9, 12, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 15/10/2014 tarih ve 2452 sayılı teklifi komisyonumuzca
incelenmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Altınordu İlçesi, Karacaömer Mahallesi sınırları
içerisinde G39-B-08-B nazım, G39-B-08-B-2-D uygulama imar planı paftası, 1367 ada, 12 nolu parsel mevcut
nazım imar planında; Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak ayrılmıştır. 1367 ada 13 nolu parselde ise
mevcut nazım imar planında; 10/03/1997 tarihli rapor ve 30/06/1998-11394 sayılı kararname ile Afete Maruz
Bölge kararı alınmıştır. N.İ.P-4311,6 Plan İşlem Numaralı Plan tadilatıyla; 12 nolu parsel Akaryakıt ve LPG
İkmal İstasyonu, 13 nolu parsel ise Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmıştır.
Komisyonumuzca arazi üzerinde daha detaylı inceleme ve araştırma yapmak üzere konunun ertelenmesi
uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Download

91. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi