T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/085 Rapor Tarihi: 22/10/2014 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KONU: Ünye ilçesi Nuriye Mah. Nazım İmar Planı değişikliği yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16/10/2014 tarihli 2014 Yılı Ekim Ayı Toplantısı’nda 22. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ünye İlçesi, Nuriye Mahallesi sınırları içerisinde, 17-18 – M N nazım, 17M-II, 18 M-III uygulama imar planı paftasına isabet eden, 911 ada, 7, 24 nolu parseller ve 1663 ada 2, 7, 9 nolu
parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 10/10/2014 tarih ve 2374 sayılı teklifi
komisyonumuzca incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Ünye İlçesi, Nuriye Mahallesi sınırları içerisinde,
17-18 - M N nazım, 17-M-II, 18-M-III uygulama imar planı paftasına isabet eden, 911 ada, 7 ve 24 nolu
parseller ve 1663 ada, 2, 7, 9 nolu parseller, mevcut nazım imar planında Kamyon Garajı olarak planlanmıştır.
Planlanan alanın doğusundan 15 metre, güneyinden 10 metre en kesitli imar yolu ve Ünye Çevre Yolu
geçmektedir. N.İ.P-4351,2 Plan İşlem Numaralı Nazım İmar Planı tadilatıyla; söz konusu parseller Ticaret
Alanı olarak planlanmıştır. Yapılan plan değişikliği ile kent merkezinde sıkışan ticaretin kent dışında daha
modern ve konforlu gelişmesinin sağlandığı belirlenmiş olup, kent merkezindeki ticaretten kaynaklı trafik
probleminin kısmen çözülmesi amaçlandığı anlaşılmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği; nazım imar planı ana kararları, temel planlama
prensipleri ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenmiş olup komisyonumuzca uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye 
Download

85. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi