T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU
Rapor No:
2014/7
Rapor Tarihi:
15/05/2014
KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Görev ve
Çalışma Yönetmeliği.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında gündeme 13. Madde olarak ilave
edilerek görüşülüp komisyonumuza havale edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME-Ulaşım
Koordinasyon Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili Büyükşehir
Belediyesi-Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06/05/2014 tarihli ve 14/91 sayılı teklifi ile yönetmelik taslağı
komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 9. Maddesi ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon
Merkezleri Yönetmeliği’nin 27. Maddesine göre hazırlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME Çalışma
Yönetmeliğinin Meclise havale edilmesini arz ederim.” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Yönetmelik Taslağı üzerinde Komisyonumuzca yapılan
inceleme neticesinde;
5.2 Toplu taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME ye teklif sunar, yönetmelikler
hazırlar, toplu ulaşım sistemlerinin UKOME kararları ve yönetmeliklere uygun yapılmasını denetler ve bunun
için araç takip sistemi kurar ve/veya kurdurur.
5.3 Hat ve güzergâhlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapar/yaptırır, elde edilen bulgular
doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını temin ve kontrol
eder. Ulaşım planlama ile koordineli olarak çalışılacaktır.
Teklif ve eki Ordu Büyükşehir Belediyesi-Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü (UKOME) Görev ve
Çalışma Yönetmeliğinin 5.2 ve 5.3 maddelerinin yukarıdaki yazıldığı şekilde değiştirilmesi kaydıyla
Yönetmeliğinin Dairesince hazırlandığı şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüş olup; işbu rapor Meclis’e
sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Ek: 1- UKOME-Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Görev ve
Çalışma Yönetmeliği.
M. Sayım TANDOĞAN
Komisyon Başkanı
İsa KARAYİĞİT
Üye
Süleyman GÜNAL
Komisyon Başkan V.
Hamza KARAR
Üye
Kemal KAHRAMAN
Üye
Download

KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME Ulaşım Koordinasyon