ZEYREK YENİLEME ALANI, 2419 ADA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
52 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU
2.ÖNERİ
RESTİTÜSYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

Adı
:
Zeyrek’te konut yapısı

İl
:
İstanbul

İlçe
:
Fatih

Mahalle
:
Sinanağa Mahallesi

Pafta
:
453

Ada
:
2419

Parsel
:
52

Dönemi
:
19. yy

Yapım Sistemi
:
Ahşap Konstrüksiyon
II. RESTİTÜSYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restitüsyon projesi hazırlanan yapı; Fatih ilçesi Zeyrek, Sinanağa mah. 453 pafta,
2419 ada, 52 nolu parseldedir. Günümüzde yapılan saha tespit çalışmasında yapının
mevcudiyetini koruyamadığı tespit edilmiştir.
Tarihi araştırmalarda ise yapının 1933 tarihli Pervititch haritasında yer aldığı
görülmüş ancak yapıya ait tapu kayıtlarına ulaşılamadığı ve yapım zamanına ait
başka bir belge bulunamadığı için yapının hangi tarihte inşa edildiği
belirlenememiştir. Yapının Pervititch haritasına göre 1933 öncesi inşa edildiği
düşünülmektedir.
T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ndan alınan
anıt fişlerinden, yapının mimari özellikleri hakkında bilgilere ulaşılmış ve cephe
fotoğrafları elde edilmiştir.
Araştırmalar esnasında, Nezih Eldem’in 1978 tarihli çalışmasında Zeyrek bölgesine
ait çatı plan krokilerine ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün 1900’lerin başında
hazırlanmış olan Zeyrek bölgesi plan krokilerine ulaşılmıştır.
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
ZEYREK YENİLEME ALANI, 2419 ADA
52 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU
2.ÖNERİ
Yapının plan şeması, Zeyrekte bulunan yapılara ait plan tipolojileri, yapıya ait
90’lı yıllarda çizilmiş kurul onaylı rölöve projesi ve Alman Arkeoloji
Enstitüsü’nden gelen plan krokileri değerlendirilerek oluşturulmuştur. Proje
belgelerde yer alan mimari tanımsızlıkları giderebilmek adına yeniden etüd
edilmiştir.
Konut olarak kullanılmış olan yapı; zemin kat, 1.kat ve 2.kat olmak üzere 3 katlı
ahşap bir binadır. Ahşap konstrüksiyon olarak inşa edilmiştir.
Yapının kat yüksekliğine referans verecek kesin bir veri elde edilemediğinden, 52
parseldeki yapıyı gösteren cephe fotoğrafında yer alan oranlar, mevcut kaynaklardan
elde edilen bilgiler doğrultusunda, Zeyrek evlerindeki sık rastlanan pencere, kapı
oranları, cephe kaplama tahtası boyutları gibi verilerden yararlanarak kat yükseklikleri
belirlenmiştir.
Yapının girişi İbadethane Sokak üzerindendir. Merdiven çekirdeği kuzey ve batı
cephelerinin kesiştiği arka bölümde yer almaktadır. Ara katta yer alan hacimler için
ayrıca bir merdiven bulunmaktadır. Yapının sağır cepheleri dolu tuğla duvar ile
örülmüştür. Bu sayade hem yangına karşı önlem alınmış hem de ahşap döşemelerin
taşınması kolaylaştırılmıştır.
Zemin kotundan (-0.30m) eşik ile yükseltilmiş (-0.05m) yapı ana giriş kapısından Z04
giriş holüne ulaşılır. Z05 merdiven holü bu mekandan 2 basamak yükselerek
(+0.28m) devam eder. Bu holden 2 basamak inerek arka cepheye bakan Z03
mutfağına (-0.05m) ve Z02 (-0.05m) helasına ulaşılır. Yapının zemin katında ayrıca
giriş holünden ulaşılabilen bir de oda (-0.30m) yer almaktadır. Bu katta sağır
cephelere bakan tuğla duvarlar sıva üzeri boyalı, diğer tüm duvarlar ahşap çatkı üzeri
bağdadi sıvalıdır. Tavan ve zemin kaplamaları ahşaptandır. Tavanlar ahşap çıtalar ile
süslenmiştir. Helanın zemini karo mozaik kaplamadır.
Binanın 7 basamaklı ahşap merdiven ile ulaşılan 1. Katında 4 ayrı hacim yer
almaktadır. Bunlar ön cepheye bakan 103 (+1.97m) ve 101 (+1.72m) odaları, 101
odasından ulaşılan banyo nişi (+2.17m) ve arka cepheye bakan odadır (+2.17m). (Bu
oda ilk öneride yüklük olarak ifade edilmiştir. Ancak 2. Öneride altında yer alan
mekanların ve kendisinin zemin kotu düşürülerek oda olarak kullanıma uygun
yüksekliğe getirilmiştir.) Bu katta sağır cephelere bakan tuğla duvarlar sıva üzeri
boyalı, diğer tüm duvarlar ahşap çatkı üzeri bağdadi sıvalıdır. Tavan ve zemin
kaplamaları ahşaptandır. Tavanlar ahşap çıtalar ile süslenmiştir. Banyo nişinin zemini
karo mozaik kaplamadır.
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
ZEYREK YENİLEME ALANI, 2419 ADA
52 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU
2.ÖNERİ
Yapının 2. Katına, arka cepheye yaslanan ve zemin kattan başlayan 17 basamaklı
ahşap merdiven ile çıkılır. Merdiven 204 holüne (+4.25m) ulaşır. Bu holden de ön
cepheye bakan 201 odasına (+4.25m), arka cepheye bakan 203 odasına (+4.25m)
ve sağır cepheye bakan 202 helasına (+4.25m) ulaşılır. Bu katta sağır cephelere
bakan tuğla duvarlar sıva üzeri boyalı, diğer tüm duvarlar ahşap çatkı üzeri bağdadi
sıvalıdır. Tavan ve zemin kaplamaları ahşaptandır. Tavanlar ahşap çıtalar ile
süslenmiştir. Helanın zemini karo mozaik kaplamadır.
Yapıdaki tüm mekan girişlerinde ahşap kapılar kullanılmıştır. Kapı genişlikleri ve
yükseklikleri zeyrekte bulunan kapı tipolojisine uygun olarak projelendirilmiştir.
Yapının pencereleri fotoğraflarına uygun olarak projelendirilmiştir.
Yapının çatısı ise kırma sistem ile çözülmüştür. Geleneksel yapı malzemesi olan ve
semtin genel özelliği olarak da değerlendirilen malzeme alaturka kiremittir ve bu
malzemeye göre çatı strüktürü projelendirilmiştir. Su tahliyesi çinko dereler aracılığı
ile sağlanmaktadır.
SEDES MİMARLIK
Download

2419 Ada 52 Parsel 2.Öneri