GENEL F Z K
MOMENT-DENGE-A IRLIK MERKEZ
Çal ma Kâ d No: 03
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR
1.
F
K
L
'ekildeki sistem
denge halindedir.
Türde KL
çubu unun a rl
2 G dir. F kuvveti
kaç G’ dir?
3G
(Makaran n a rl
d
A
d
h= 3d
d
'ekildeki türde kare levhaya ayn maddeden yap lm
türde üçgen levha ekildeki gibi yap t r l yor. Sistemin
a rl k merkezi A noktas ndan kaç d uzaktad r?
ve sürtünmeler önemsizdir)
7.
2.
r
r r
4cm
'ekildeki sistem O
noktas etraf nda
dönebilmektedir. F, 2F
ve 3F kuvvetlerinin O
noktas na göre toplam
momentleri kaç Fr dir ?
F
O
2F
Ob
2cm
Ok
8.
'ekildeki 4cm yar çapl
daire eklindeki levhadan
2cm yar çap ndaki küçük
daire ekildeki gibi
ç kart l yor. Yeni sistemin
a rl k merkezi Ob’ den
kaç cm uzakta olur?
2F
y
3F
O
x
3.
F
T
53o
K
'ekildeki türde ve e it
bölmeli çubu un
a rl 20 N oldu una
göre, ipteki T gerilmesi
kaç N’dur? (Sistem
dengededir.)
'ekildeki çubu a etki eden kuvvetlerin O noktas na
x
göre momentlerinin büyüklükleri e it ise
oran
y
nedir?
9.
4.
A
K
T1
B
L
'ekildeki sistemdeki özde ve türde e it bölmeli
çubuklar dengededir.
Buna göre A ve B deste inin dengeledi i yükler
F
aras ndaki oran ( A ) bulunuz.
FB
T2
K
L
E it bölmeli çubuk her iki ekilde dengededir.
T
#plerdeki gerilmeler oran 2 kaçt r?
T1
dü ey
10.
F
F
K
sicim
F
F
L
F
yatay
5.
Türde ve düzgün KL çubu u ekildeki gibi dengededir. K
noktas ndaki tepki, ekildeki kuvvetlerden hangisi olabilir?
F=?
11.
K
A
L
M
200 N
'ekildeki e it bölmeli çubu un a rl ihmal edilecek kadar
küçüktür. Sistem dengede ise F kuvveti kaç N’dur?
6.
'ekildeki gibi bir destek üzerinde dengede kalan cisim tek
bir iple A noktas ndan as ld nda nas l dengede
kalaca n çizerek gösteriniz.
GENEL F Z K
MOMENT-DENGE-A IRLIK MERKEZ
Çal ma Kâ d No: 03
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR
L
K
12.
2P
M
N
16.
3P
4P
'ekildeki düzgün ve türde çubu un a rl
2P’dir.
Çubuk nereden as l rsa yatay konumu de i mez?
A) K-L aras ndan
B) L’den
C) L-M aras ndan
D) M’den
E) M-N aras ndan
13. Türde
kartondan daire ve
kare levhalar yap l p
ekildeki gibi
yap t r l yor. A rl k
merkezi O dan kaç r
uzaktad r? (>=3)
o
(sin53 =0.8,
o
sin37 =0.6)
17.
Türde kare levhadan
ekildeki parça kesiliyor.
A rl k merkezi nerededir?
(Noktalar
aras
uzakl klar
e ittir.)
18.
b
L
T1
G3
G1, G2, G3 a rl ndaki çubuklar dengededir.
Çubuklar n a rl klar aras ndaki ili ki nas ld r?
A) G1>G2>G3
B) G2>G1>G3
C) G1=G2=G3
D) G3>G2>G1
E) G1>G3>G2
T2
T3
19.
A
P
'ekildeki sistemde,
I.
a = b ise T1 = T2 < T3
II. a > b ise T1 < T2 < T3
III. b > a ise T2 < T1 < T3
ifadelerinden hangileri do rudur?
A) Yaln z I
B) Yaln z III
D) I ve II
E) I, II ve III
T
G2
G1
K
O
T
T
a
14.
E it
bölmeli
türde
çubuk P a rl kl
yük ile ekildeki
gibi dengededir.
Çubu un a rl
P
ise
ipteki
gerilme
kuvveti
kaç
P
dir?
30°
dü ey
C) I ve III
G a rl ndaki düzgün ve türde çubu u ekildeki
gibi dengede tutacak en küçük F kuvveti kaç G’dir?
(Çubuk,
A
noktas
etraf nda
sürtünmesiz
15.
dönebilmekte ve sin30=
yay
37o
20.
'ekildeki türde ve e it bölmeli çubuk dengede ve
a rl 90 N oldu una göre;
a) Yay geren kuvvet kaç newton olur?
b) Duvardaki mente enin çubu a uygulad
kuvvetin yönü ve büyüklü ünü bulunuz.
(sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)
A rl P
olan cisim iplerle
ekildeki gibi
as lm t r. Buna
göre; T1 ve T2
gerilme kuvvetleri
kaç P dir?
0
(sin37 =0,6 ;
0
cos37 =0,8)
3
1
; cos30=
dir.)
2
2
Download

gfodev3 - Yrd.Doç.Dr. Fikret Korur