GENEL F Z K
-GÜÇ-ENERJ
Çal ma Kâ d No: 06
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR
1. Bir kalemi 47 newtonluk kuvvetle 0.26 m
hareket ettiren kuvvetin yapt i i bulunuz.
50 kg’l k bisikletli 10 kg’l k bisikletle h z n 5.0
m/s den 10 m/s ye ç kart yor.
16. Bu bisikletlinin ba lang çtaki kinetik enerjisi
kaç joule dür?
17. Bu bisikletlinin h z n art rd ktan sonra kinetik
enerjisi kaç joule olur?
18. Bisikletli bu s rada kaç joule lük i yapm
olur?
o
Yukar daki ekilde F=100N, x=5m, ve =60 dir.
19. H z n 0 dan 10 m/s ye ç karsayd kaç joule
2. F kuvveti i yapar m ? Neden?
3. Fx kuvvetinin yapt i kaç joule olur?
Yukar daki ekilde, yüzeyde 20 N luk bir
sürtünme kuvveti oldu#u belirtilmi se;
lük i yapar?
m
20.
v0
yatay
K
1
L
4. Fx kuvvetinin yapt i kaç joule olur?
5. Sürtünme kuvvetinin yapt i kaç joule olur?
6. Net kuvvetin yapt i kaç joule olur?
3
2
yatay
7. Küçük bir motor bir oyuncak arabay 260 metre
hareket ettirmek için 520 J i yapmaktad r. Bu
motorun arabaya uygulad net kuvvet nedir?
K noktas ndan v0 h z yla harekete geçirilen m kütleli
cisim yolun L ucundan sonra hangi
yörüngeyi
izleyebilir?
'dealinde 100 watt olan bir motor 6,5 metre
yüksekli#inde bir kuyudan 10 kg su çekmek için
10 saniye çal maktad r. Bu motor;
A) Yaln z 1
D) 2 ve 3
21.
12. Asansörle 8. kata ç kan 62.0 kg’l k bir ki inin
yere göre, 2.kata göre ve be inci kata göre
potansiyel enerjisini hesaplay n z (Kat aras
2
yüksekli i 3 metre, g=10 m/s al n z.)
13. 10 000 kg’l k bir uçak yerden 13 km
yükseklikteyken irtifas n 10 km ‘ ye dü ürüyor.
Bu uça n yere göre potansiyel enerjisindeki
kay p kaç joule olur?
14. 45 g’l k bir golf topunun 20m/s, 40m/s ve 60
m/s h zlarla hareket ederken kinetik enerjilerini
hesaplay n z.
15. 2.0 x 103 J enerji ile hareket etmekte olan
1000 kg kütleli araban n h z kaç m/s dir?
C) 1 ve 2
G
A
8. Ne kadar i yapm olur?
9. Ne kadar güç harcam olur?
10. Yüzde verimini bulunuz.
2
(g=10 m/s al nacak)
11. 75.0 kg kütleli bir ki i 500 000 ton kütleli duvar
250 saniye boyunca itmekte ama hareket
ettirememektedir. Bu ki inin ne kadar i yapt n
bulunuz.
B) Yaln z 2
E) 1, 2 ve 3
h
F
B
h
C
E
h
D
A noktas ndan serbest b rak lan cisim F noktas na kadar
ç kabiliyor. F’den geri dönen cisim ise BC aras na kadar
ç kabiliyor. Buna göre;
3
mgh’t r.
2
I.
Is ya dönü en enerji miktar
II.
Yörüngenin tamam nda sabit bir sürtünme kuvveti
vard r.
Yörüngedeki en büyük h z de erine D’den ilk
geçi te sahiptir.
III.
yarg lar ndan hangileri kesinlikle do rudur?
A) Yaln z I
D) I ve III
B) Yaln z III
E) II ve III
C) I ve II
GENEL F Z K
-GÜÇ-ENERJ
Çal ma Kâ d No: 06
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR
Sürtünmesiz bir yörüngede yerden 50 m yükseklikte iken h z 4 m/s olan 1000 kg kütleli araban n
hareketi ile ilgili olarak
#1
#2
yer
24. Araba yer seviyesindeki #2 konumundan
22. Araban n #1 konumundaki toplam enerjisi kaç
joule dür?
23. Araban n #2 konumundaki toplam enerjisi kaç
joule olur?
hangi h zla geçer?
25.
Araba sa' taraftaki yörüngede yerden en
fazla kaç metre yükselebilir?
Bir top ilk h zs z olarak F noktas ndan kaymaya
b rak lmaktad r. Yoldaki sürtünme ihmal
edilebilecek kadar küçük oldu&una göre;
G
F
E
A
C
B
26. Top hangi noktaya kadar yükselebilir?
29. Hangi noktada kinetik enerjisi en büyük olur?
30. Hangi noktada h z s f r olur?
27. Hangi noktada h z em büyük olur?
31. Hangi noktada potansiyel enerjisi en küçük olur?
28. Hangi noktada momentumu en büyük olur?
32. Hangi noktada potansiyel enerjisi en büyük olur?
Bir kayakç A noktas ndan 6 m/s h zla kaymaya
A ba,l yor.
B
12 m
C
8m
33.
3m
Bu kayakç n n ula%abilece'i en yüksek h z
ve hangi noktada ula%aca' n bulunuz.
35. B noktas ndaki h z n ve potansiyel enerjisini
bulunuz.
34. Kar% tepede en yüksek kaç metreye kadar
36. C noktas ndaki h z n ve potansiyel enerjisini
ç kabilece'ini bulunuz.
bulunuz.
Download

Ş-GÜÇ-ENERJ Çalışma Kâğıdı No: 06 Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR