MUHASEBE
Satıcıdan mal alan ve alacıya mal ve hizmet satan
işletmelerin kayıtlarının Tutulması ve sonuçların alınması
işidir.
Muhasebe işletmenin dilidir.
Muhasebeci bu dilde anlayan kişidir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
TİCARET
İŞLETMELERİNDE
MUHASEBE
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
TİCARET İŞLETMESİNDE İKİ ÇEŞİT
MUHASEBE VARDIR
1- ÖN MUHASEBE
2- GENEL MUHASEBE
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
1- ÖN MUHASEBE
Ön muhasebe işletme içinde
tutulur.
Bunun için ön muhasebe
Elemanına ihtiyaç duyulur.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Ön muhasebe için çeşitli paket programlar
vardır.
ETA
LOGO
MİKRO
NEBİM
ORKA
LİKOM vb
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
ÖN MUHASEBE KULLANILAN
MODÜLLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stok
Cari
Banka
İrsaliye
Fatura
Çek-senet
Kasa
Ücret Bordrosu
İşletmeler tüm modülleri kullanmak zorunda değildirler.
İşletmenin ihtiyaçlarına göre modül sayısı belirlenir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
2- GENEL MUHASEBE
Ön muhasebede gelen belgelere göre
Tek düzen Hesap planı esas alınarak
bunların ilgili defterlere kaydının
yapılması ve sonuçların elde edilmesine
yarayan bir bilimdir
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
• Genel muhasebe muhasebe bürolarında veya
büyük şirketler kendi bünyelerinde bir mali
müşavir bulundurarak tutabilirler
• Genel muhasebe daha fazla uzmanlık ve teknik
bilgi gerektirir
• Vergi dairesine burada elde edilen sonuçlar
verilir.
• Genel muhasebe kayıtların muhakkak bir mali
müşavir denetiminde yapılması gerekir
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
• Ön muhasebe bilgisi olmayan kişi genel
muhasebe kayıtlarını yapamaz
• Bazı raporların serbest muhasebeci mali
müşavir dışında ayrıca Yeminli mali müşavir
tarafından onaylanması gerekir
• Mali müşavir olmak için gerekli olan
koşulları taşıyan kişiler kendi adlarına büro
açıp bu kayıtları yapabilirler
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Ön muhasebe işlemleri için kullanılan
program modülleri hangileridir?
A.
B.
C.
D.
KASA ve STOK
İRSALİYE ve FATURA
ÇEK SENET ve CARİ
HEPSİ
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Bir ticaret işletmesinin ihtiyaç
duymayacağı program çeşidi hangisidir?
A.
B.
C.
D.
İRSALİYE
FATURA
ÜRETİM
ÇEK-SENET
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Aşağıdakilerden hangisi ön muhasebe
programı değildir?
A.
B.
C.
D.
STOK VE CARİ
İRSALİYE VE FATURA
ÇEK VE SENET
MUHASEBE VE MALİ TABLOLAR
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
BİLGİSAYARDA
ÖN
MUHASEBE
KAYITLARI
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
MUHASEBE PAKET
PROGRAMI
• Muhasebe paket programları muhasebe
işlerinin bilgisayarla yapılmasını sağlar.
• Muhasebe paket programı bir çok modülden
oluşur. İşletmeye göre kullanılacak modüller
değişebilir. Bir işletme için çok gerekli olan
modül, başka bir firmada kullanılmayabilir
• İşletme için gerekli modüller ayrı ayrı
kullanılabileceği gibi birbirleriyle bağlantılı
olarak kullanılabilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Entegre
• Birden fazla modülün birlikte
kullanımına entegre kullanım denir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
ÖN MUHASEBE MODÜLLERİ
Ön muhasebede kullanılan Modüller
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stok
Cari
Banka
İrsaliye
Fatura
Çek-senet
Kasa
Ücret Bordrosu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
1- STOK MODÜLÜ
Satılmak veya üretimde kullanılmak amacıyla
depoda ambarda biriktirilmiş mal veya
Malzemeye stok denir. Bilgisayarda malların ve
malzemelerin takip edilmesi için kullanılır
- Hangi mallardan ne miktarda var?
– Stoktaki malların maliyet değeri nedir?
– Satışların maliyeti ne kadardır?
– Dönemlere göre alış ve satış bilgileri
nedir? vb soruların cevapları için
stoklardan yararlanılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
2-CARİ MODÜLÜ
Hem alıcıların ( Müşterilerin) ve hem de satıcıların
hesaplarını izlemeye yarar. Bilgisayarda cari kayıtların
yapılması ve izlenmesine yarayan bir modüldür
•
•
Kimlerden ne kadar alacağımız var?
Kimlere ne kadar borcumuz var? Soruların
cevapları için cari modülünden yararlanılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
3-BANKA MODÜLLÜ
Bankada açılan mevduat hesapları ve kredi
hesapların takip edilmesi için kullanılan
Modüldür.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
4- İRSALİYE MODÜLÜ
Ticari malın alınması veya satılması
durumunda ticari mal taşıması için düzenlenen
belgedir. Bilgisayarda alınan malların
işlenmesine satılan malların teslim edilmesi için
irsaliyenin Düzenlenmesine yarayan bir
modüldür
- Alım irsaliyesi stok mal girişini ,
- Satış irsaliyesi stoktaki mal çıkışını sağlar
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
5- FATURA MODÜLÜ
Alınan malların faturasının,
-
Stok kaydının yapılmasına , satıcı ( cari ) hesabına
işlenmesine,
Satılan mal hizmetlerin
Malların stokta çıkışına ve alıcı ( cari) Hesabına
işlenmesi için satış faturasının düzenlenmesine
yarayan bir modüldür
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
6- ÇEK-SENET MODÜLÜ
Alım veya satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan
alınan veya verilen çek ve senetlerin bilgisayarda takip
edilmesi için kullanılır
Çek ve senet türleri
•
•
•
•
Müşteri çeki
Müşteri senedi
Firma çeki
(Kendi çekimiz)
Firma senedimiz ( Kendi senedimiz)
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
7- KASA MODÜLÜ
- Müşteri , banka vb para tahsilatların cari
hesaptan düşürülmesine ( mahsup)
- Satıcı , banka vb ödemeleri cari hesaptan
düşürülmesine ve nakit paranın takip edilmesine
yarayan bir modüldür
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
8- BORDRO MODÜLÜ
İşe alınan işçilerin giriş, çıkış, ücret
hesaplanması, sosyal güvenlik kurumlarına
verilecek bildirgelerin vb belgelerin
hazırlanmasına yarayan bir modüldür.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
TEST
SORULARI
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
İşletme personelinin ücretlerinin
hesaplanması için hangisi kullanılır?
A.
B.
C.
D.
STOK-CARİ-FATURA PROGRAMI
PERSONEL BORDRO PROGRAMI
İŞLETME DEFTERİ PROGRAMI
MUHASEBE PROGRAMI
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi stok programı kullanma amacı
olamaz?
A- Hangi mallardan ne kadar var.
B – Hangi firmalara ne kadar borcumuz var.
C – Stokta kalan malların değeri ne kadar
D – Malların dönemlere göre satış miktarları
ne kadar.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Gıda maddesi pazarlayan işletmenin aldığı
bir adet buzdolabını tanımlamak için hangi
ifade kullanılır.
A.
B.
C.
D.
Emtia ( Ticari mal)
Demirbaş Eşya
Duran varlık
Masraf
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Bir stokun bütün hareketlerini görmek için
ne yaparsınız?
A.
B.
C.
D.
Bakiye listesi çıkartırım
Envanter listesi çıkartırım
Stok ekstresi çıkartırım
Hepsi de doğrudur
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Aşağıdaki işlemlerden hangisi bir cari
hesap hareketi doğurmaz.
A. Açık fatura ile müşteriye satış yapılması
B. Kapalı fatura ile satıcıdan mal alınması
C. Açık fatura ile satıcıdan mal alınması
D. Müşterimizden alacağımızı tahsil
etmemiz.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Aşağıdaki yanlışlardan hangisi, cari hesap
sonuçlarını etkilemez.
A.
B.
C.
D.
İşlemin başkasının kartına işlenmesi
Borç yazılacak işlemin, alacak yazılması
Alacak yazılacak işlemin borç yazılması
İşlem tarihinin yanlış yazılması
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
A.
B.
C.
D.
Alıcımızdan aldığımız parayı cari
hesabına nasıl yazarız.
Alıcının cari hesabına borç yazarız.
Alıcının cari hesabına hem borç hem
alacak yazarız.
Alıcının cari hesabına alacak yazarız.
Para alıcının cari hesabına yazılmaz.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Satıcıdan açık fatura ile alınan mal
Satıcı hesabına nasıl işlenir?
A.
B.
C.
D.
Alacak yazılır.
Borç yazılır.
Hem borç hem de alacak yazılır
Yazılmaz.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Kapalı satış faturası, cari hesaba işlenirse nasıl
yazılır?
A.
B.
C.
D.
Alacak yazılır.
Borç yazılır.
Hem borç hem de alacak yazılır
Yazılmaz.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangi belge cari hesap işlemlerine ait
değildir?
A.
B.
C.
D.
MAKBUZ
İRSALİYE
DEKONT
FATURA
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır?
A. Satıcımızın alacağı bizim borcumuzdur.
B. Satıcımızın bizden olan alacağı, bizdeki kartında
alacak gözükür.
C. Alıcımızın bizden olan alacağı, bizdeki kartında
alacak gözükür.
D. Alıcımızın bize olan borcu, bizdeki kartında borç
gözükür.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır?
A. Açık alış veya satış faturaları bir cari hesap
hareketine aittir.
B. Makbuz parayı alan için tahsil, veren için tediye
makbuzudur.
C. Dekont cari hesaba yazılan borç veya alacak
işlemini bildirir.
D. Satıcıya verdiğimiz senet her zaman borç
senedimizdir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi tahsilat işlemi değildir.
A) Alıcılardan para almak
B) Alıcının hesabına para yatırmak
C) Alıcılardan senet almak
D) Alıcıdan çek almak
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi tediye işlemi değildir?
A) Satıcılara para vermek
B) Satıcılara çek vermek
C) Satıcının hesabımıza para yatırması
D) Satıcıya bankadan havale yapmak
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi tahsilat belgemiz değildir?
A) İşletmemize ait tahsilat makbuzu
B) Müşterimize ait tediye makbuzu
C) Müşterimizden gelen havalenin dekontu
D) Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
İki işletmenin cari hesaplarını karşılaştırıp,
eşitlik sağlamasına ne denir?
A.
B.
C.
D.
EKSTRE
CARİ HESAP
BAKİYE LİSTESİ
MUTABAKAT
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangi fatura CARİ hesapları
ilgilendirmez?
A.
B.
C.
D.
Açık mal alış faturaları
Açık mal satış faturaları
Açık demirbaş eşya alış faturaları
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangi çekin borçlusu bizim firmamız
değildir.
A.
B.
C.
D.
Müşteri Çekleri
Firma Çekleri
Verilen Çekler
Borç Çekleri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangi çekin borçlusu bizim firmamızdır?
A.
B.
C.
D.
Müşteri Çekleri
Firma Çekleri
Alınan Çekler
Alacak Çekleri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi alıcılardan aldığımız çek değildir?
•
•
•
•
Müşteri Çekleri
Firma Çekleri
Alınan Çekler
Alacak Çekleri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi firmamızın çekidir?
A.
B.
C.
D.
Verilen Çekler
Firma Çekleri
Borç Çeklerimiz
Hepsi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi ödendikten sonra bizim elimize
Geçer?
A.
B.
C.
D.
Müşteri Çekleri
Müşteri Senetleri
Firma Senetleri
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangi işlem firma çekleri ile ilgili değildir?
A.
B.
C.
D.
Firma çek girişi
Firma çek çıkışı
Firma çeki ödenmesi
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
İşletmemiz banka hesabına para yatırdı,
aşağıdakilerden hangisi bu işlemin sebebi
olamaz?
A. Bugün hesaptan çekilecek bir çek var, bankada
yeterli para yok
B. Satıcının hesabına bankadan havale yapılacak
C. Müşteri çeki tahsil edilip, banka hesabımıza
işlenecek
D. Bu ayın SSK primleri bloke çek ile ödenecek
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Çek verenlerin hesap durumunu görmek
için hangi program kullanılır?
A.
B.
C.
D.
Stok Programı
Cari Programı
Fatura Programı
Çek-Senet Programı
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Çek-Senet programında bankalar neden
tanımlanır?
A.
B.
C.
D.
Müşteri çeklerini kaydetmek için
Müşteri senetlerini kaydetmek için
Firma çeklerini kaydetmek için
Firma senetlerini kaydetmek için
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Aşağıdakilerden hangisi alış faturasını
kaydetme sebebi olamaz.
A.
B.
C.
D.
Stoklarımızı takip etmek
Cari hesapları takip etmek
Giderlerimizi takip etmek
Gelirleri takip etmek
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi işletmemiz için satış faturasıdır?
A.
B.
C.
D.
Satıcılardan gelen faturalar
Aldığımız malların faturaları
Yaptığımız giderlerin faturaları
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi satış faturamızı kaydetme sebebi
değildir?
A.
B.
C.
D.
Stoklarımızı takip etmek
Cari hesapları takip etmek
Giderlerimizi takip etmek
Gelirleri takip etmek
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Alış faturası ile ilgili olarak hangi cümle
yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
Satıcılara borcumuzu azaltır.
Stoklarımızı azaltır.
Satıcıların bizden alacağını azaltır.
Hepsi de yanlış
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Satış faturası ile ilgili olarak hangi cümle
doğrudur?
A.
B.
C.
D.
Alıcılardan olan alacağımızı artırır.
Stoklarımızı azaltır.
Alıcıların bize olan borcunu artırır.
Hepsi de doğrudur.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi açık faturadır?
A) Bedeli ödenmiş fatura.
B) Bedeli daha sonra ödenecek olan fatura
C) İmza ve kaşesi altta olan fatura
D) Müşterilere düzenlediğimiz faturalar
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangisi kapalı faturadır.
A) Bedeli ödenmiş fatura.
B) Bedeli daha sonra ödenecek olan fatura
C) İmza ve kaşesi üstte olan fatura
D) Müşterilere düzenlediğimiz faturalar
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Müşterimiz ile firmamızın kayıtları
birbirini tutmuyor. Ne yaparsınız.
A) Alış faturalarını kontrol ederim.
B) Satış faturalarını kontrol ederim
C) Tediye makbuzlarını kontrol ederim
D) Masraf faturalarını kontrol ederim
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Satış faturası hangi programa işlenmez?
A) ÇEK-SENET
B) CARİ
C) FATURA
D) STOK
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Ön muhasebe işlemlerinde alış faturasını niçin
sadece FATURA programına işliyoruz?
A.
B.
C.
D.
Entegrasyon yaptığımız için
Stokları ilgilendirmediğinden
Cari hesapları ilgilendirmediği için
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Alış faturasını FATURA programından
kaydettik, STOKLAR değişmedi, sebebi
nedir?
A.
B.
C.
D.
Alım faturası stokları etkilemez
Entegrasyon yapılmamıştır.
Alım faturası işlenmez
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
KDV oran değişikliği hangi programları
ilgilendirir?
A.
B.
C.
D.
CARİ
ÇEK VE SENET
FATURA
BORDRO
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Açık satış irsaliyesini düzenleyip, kaydettik.
Alıcının cari hesabı değişmedi. Niçin.
A.
B.
C.
D.
KAP. İRS: H yazılmıştır.
İrsaliye faturalaştırılmamıştır.
İrsaliyenin vadesi yazılmamıştır.
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Bedeli ödenmiş gider faturasını hangi
programdan kayıt edersiniz?
A.
B.
C.
D.
Çek- Senet Programı
İrsaliye Programı
Muhasebe Programı
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Bedeli ödenmiş alış faturasını hangi
programdan kayıt edersiniz?
A.
B.
C.
D.
Çek- Senet Programı
Cari Programı
İrsaliye Programı
Fatura Programı
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Ücret hesaplamaları için hangi program
kullanılır?
A.
B.
C.
D.
Bordro Programı
Çek- Senet Programı
Muhasebe Programı
Fatura Programı
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Puantaj işlemi ile ilgili olarak hangi cümle
yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
Puantaj kartına normal gün sayısı yazılır.
Puantaj kartına tatil gün sayısı yazılır.
Puantaj kartına SSK gün sayısı yazılır.
Puantaj kartına brüt ücret yazılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Hangi programdan aylık prim ve hizmet
belgesi dökümü alabiliriz?
A.
B.
C.
D.
BORDRO
CARİ HESAP
MUHASEBE
ÇEK-SENET
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Çok sayıda muhasebe programının
bağlantılı kullanımına ne denir?
A.
B.
C.
D.
Yönetim
Entegrasyon
Modül
Sistem
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Entegrasyonda belgenin işleneceği program
nasıl belirlenir?
A. Her belge birinci dereceden ilgili olduğu
programa işlenir.
B. Her belge herhangi bir programa işlenebilir.
C. Bütün belgeler Muhasebe programına işlenir
D. Bütün belgeler fatura programına işlenebilir
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Entegre program kullanımının en
önemli faydası nedir?
A.
B.
C.
D.
Belgeler her modüle ayrı ayrı işlenir.
Entegre kullanım programın ömrünü uzatır.
Belgeler bir modüle işlenir, diğerlerini program işler.
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
ETA ÖN
MUHASEBE
MODÜL
SORULARI
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
1. Eta programlarında bulunduğumuz
mönüden bir öncekine dönmemizi
sağlayan tuş hangisidir?
A- Caps Lock
B – Esc
C - Home
D – Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
2. Eta programında yanlışları silmek için
kullanılan tuş hangisidir?
A – Back Space (yani sola doğru boşluk)
B – Ara tuşu (yani space, yani sağa doğru boşluk)
C – Del (yani delete tuşu, sağdan getir yoket)
D – Hepsi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
3- Eta programına girişte karşımıza gelen
şirkete ne denir?
A – Default şirket
B – Yeni açtığımız şirket
C – Son çalıştığımız şirket
D – Herhangi bir ismi yoktur.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
4- Eta programından çıkmak için hangisi
yapılır?
A – Alt ve F10
B – F9, sonra F10
C – F10 ve E
D – Esc, enter
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
5-Yeni bir şirket açmak için hangisi yapılır?
A- Şirket devir işlemleri mönüsüne gidilir.
B – Şirket işlemleri mönüsüne gidilir
C – Şirket açma mönüsüne gidilir.
D - A, B, C sırasıyla yapılır, sirket bilgileri girilir, kaydedilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
6- Stok cinsi yanlış yazılmış ise nasıl
düzeltilir?
A.
B.
C.
D.
Düzeltilemez
Stok kartı, eski karttan düzeltilir.
Stok kartı, yeni karttan düzeltilir.
Stok hareket, eski kayıttan düzeltilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
7- Eta Cari Programında entegrasyon
bağlantısı yapmadığımızda ne olur?
A.
B.
C.
D.
Entegrasyon bağlantısı yok uyarısı alırız.
Hareketleri kaydedemeyiz.
Cari programını kullanamayız.
A, B, C şıklarının hepsi de doğrudur.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
8- Aşağıdaki cümlelerin eta cari programına
göre doğru sıralamasını bulunuz.?
1.
2.
3.
4.
Cari programlı şirket açılır. Programa girilir.
Raporlar bölümünden istenilen raporlar alınır.
Cari hareket bölümünden hareketler girilir.
Entegrasyon bağlantısı yapılır.
A.
B.
C.
D.
1, 4, 3, 2
4, 1, 2, 3
3, 2, 1, 4
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
9- Cari hesap kartları ile ilgili olarak hangi cümle
yanlıştır?
A. Kartları, Cari Kartı, Yeni Kart bölümünden açabiliriz.
B. Kartları, Cari Hareket, Yeni Kayıt bölümünden açabiliriz.
C. Kartları, Cari Raporlar, Hareket Raporları bölümünden
açabiliriz.
D. Her Cari Hesap kartına ayrı bir kod verilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
10- Eta programında kayıt ve listeleme için
kullanılan fonksiyon tuşu ?
A.
B.
C.
D.
F1
F2
F3
F4
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
11- İşlem kodu N olan, cari hesaba alacak yazılan
belge hangisidir.
A.
B.
C.
D.
Senet
Tahsilat makbuzu
Tediye Makbuzu
Çek
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
12- Eta Cari programı aşağıdaki
amaçlardan hangisi için kullanılmaz.
A.
B.
C.
D.
Hangi mallardan ne miktarda var
Kimlerden ne kadar alacağımız var.
Hangi firmalara ne kadar borcumuz var.
Borç ve alacak dökümü alalım.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
13-Cari hesapta unvan yanlış yazılmışsa
nasıl düzeltilir?
A.
B.
C.
D.
Düzeltilemez
Cari hareket, eski kayıttan düzeltilir.
Raporlar, bakiye listesinden düzeltilir.
Cari kartı, eski karttan düzeltilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
14- Yanlış hareketler nasıl düzeltilir?
A.
B.
C.
D.
Düzeltilemez
Cari kartı, eski karttan düzeltilir.
Cari hareket, eski kayıttan düzeltilir.
Raporlar bakiye listesinden düzeltilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
15- Yanlış cümleyi bulunuz.
A. Alıcımızın satıcıya yaptığı ödeme için işlem kodu D yani
dekonttur.
B. Alıcımızın bize yaptığı ödeme için işlem kado N yani nakit
makbuzudur.
C. Aldığımız paranın tahsilat makbuzu için işlem kodu M yani
makbuzdur.
D. Müşteri ve firma çeklerini cari programına girersek, işlem
kodu C dir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
16- Cari programında 5 aydır kullanılan satıcı
kodunu beğenmedik, ne yaparız?
A.
B.
C.
D.
Yeni kart açarız.
Kartı İptal ederiz.
Satıcımızı değiştiririz.
Kod değiştiririz.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
17- Çek verenlerin hesap durumunu
görmek için hangi program kullanılır?
A.
B.
C.
D.
Stok Programı
Cari Programı
Fatura Programı
Çek-Senet Programı
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
18- Müşteri çekinin ilk işlenişinde hangi yol izlenir?
A.
B.
C.
D.
Çek Senet Hareketi /Müşteri Senet Hareketi / Yeni Bordro
Çek Senet Hareketi / Müşteri Çek Hareketi / Yeni Bordro
Çek Senet Hareketi / Firma Senet Hareketi / Yeni Bordro
Çek Senet Hareketi / Firma Çek Hareketi / Eski Bordro
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
19- Firma çeki satıcıya veriliyor.
1. Yeni Bordro
2. Firma Çek Hareketi
3. Firma Çek Çıkışı
4. Çek-Senet Hareketi
5. Çek Senet Programına girilir.
İşlemlerin doğru sıralanışı hangisidir.
A.
B.
C.
D.
5,4,1,3,2
5,3,4,2,1
5,2,3,4,1
5,4,2,3,1
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
20- Çek-Senet Programında firma çekleri ile
firma senetleri bölümlerinin ortak yönü
Nedir?
A.
B.
C.
D.
Girişleri aynıdır.
Kayıtları aynıdır.
Sadece çıkış bölümleri vardır.
Sadece giriş bölümleri vardır.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
21- Yanlış cümleyi bulunuz.
A. Çek-senet programındaki banka kodu, cari
programındaki banka kodu ile aynı olmalıdır.
B. Çek-senet programındaki banka kodu ile cari
programındaki banka kodu farklı olabilir.
C. Portföyümüzdeki çekleri ciro ederken çek seç
bölümünü değişik kriterlere göre kullanabiliriz.
D. Aldığımız senetlerin ortalama vadesini görmek
için Shift F8 tuşlarına basarız.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
22-Verdiğimiz çek bankadan çekildiğinde eta çek
senet programında hangi yol izlenir.
A.
B.
C.
D.
Çek Senet Hareketi / Müşteri Çek Hareketi / Yeni Bordro
Firma Çek Hareketi / Firma Çek Çıkışı / Yeni Bordro
Müşteri Çek Hareketi / Müşteri Çek Girişi / Yeni Bordro
Firma Çek Hareketi / Diğer İşlemleri / Yeni Bordro
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
23- Müşteri çekini Çek-Senet Programına
girdikten sonra, cari hesaba niçin
işlemiyoruz.
A. Çek senet programı ile cari programı
entegre olduğundan
B. Cari hesaba daha önceden işlediğimiz için
C. Müşteri çeki cari hesaplara
işlenmediğinden
D. Müşteri çekini cari hesaba işlediğimizde
sonuç değişmediği için
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
24- Müşteri çeklerini işlerken yazdığımız K
harfinin anlamı ne olabilir?
A.
B.
C.
D.
Bu müşteri Kara listeye aldığımız bir müşteridir.
Müşteri Kendi çekini bize vermiştir.
Müşteri borcuna sadık, Kaya gibi müşteridir.
Müşteri başkasından aldığı çeki ciro etmiştir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
25- Listeden seçtiğimiz çekler, çıkış
bordosunda neden gözükmez?
A.
B.
C.
D.
Seçilen çekler daha önce ciro edilmişlerdir.
Seçilen çekler üzerinde entere basılmamıştır.
Vadesi gelmeyen çekler seçilmiştir.
Vadesi geçmiş çekler seçilmiştir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
26-Ön muhasebe işlemlerinde alış faturasını
niçin sadece FATURA programına
işliyoruz?
A.
B.
C.
D.
Entegrasyon yaptığımız için
Stokları ilgilendirmediğinden
Cari hesapları ilgilendirmediği için
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
27- Alış faturasını FATURA programından
kaydettik, STOKLAR değişmedi, sebebi
nedir?
A.
B.
C.
D.
Alım faturası stokları etkilemez
Entegrasyon yapılmamıştır.
Alım faturası işlenmez
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
28-Alış faturası ekranında stok miktarını nasıl
görebilirsiniz?
A.
B.
C.
D.
Faturanın stok satırında iken F8 tuşuna basarak
SHIFT F8 den, STOK KARTI, NA bakarak
Ekranın alt köşesine bakarak
Hepsi de doğru
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
29- Hangi işlemde satış faturası alıcının hesabına
borç-alacak yazılır. ?
A.
B.
C.
D.
KAP. FAT satırında Enter’a basılmış ise
KAP.FAT satırında H yazılmışsa
KAP.FAT satırında E yazılmışsa
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
30-Satış faturasının vadesi 45 gündür. Bunu
bilgisayara hesaplatmak için ne yaparsınız?
A.
B.
C.
D.
VADE satırında * 45 yazarız.
KAP.FAT satırında E yazarız.
Cari hesap kodunu boş bırakırız.
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
31- Açık satış irsaliyesini düzenleyip,
kaydettik. Alıcının cari hesabı değişmedi. Niçin?
A.
B.
C.
D.
KAP. İRS: H yazılmıştır.
İrsaliye faturalaştırılmamıştır.
İrsaliyenin vadesi yazılmamıştır.
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
32- Satış faturasına stok kodunu yanlış yazdığınızda,
aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A.
B.
C.
D.
Yanlışlık yüzünden stoklardan biri az gözükür.
Yanlışlık yüzünden stoklardan biri fazla gözükür.
Satıcının cari hesabı fazla borçlanır.
Alıcının cari hesabı borçlanır.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
33-Yanlış olan cümleyi bulunuz.
A. Alış faturaları STOK ve CARİ hesapları
ilgilendirdiği için kaydedilir.
B. Satış faturaları STOK ve CARİ hesapları
ilgilendirdiği için kaydedilir.
C. Çek ve senetlerin cari hesaplara işlenmesini
program yapar.
D. Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
34- Hangi programdan aylık prim ve hizmet
belgesi dökümü alabiliriz?
A.
B.
C.
D.
BORDRO
CARİ HESAP
MUHASEBE
ÇEK-SENET
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
35- Hangi cümle yanlıştır.
A.
B.
C.
D.
Önce bölüm kartı açılır
Her işçiye bir personel kartı açılır.
Her işçiye bir bölüm kartı açılır.
Sonraki aya geçmek için aylık devir yapılır.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
36-Bütün işçilerin puantajı aynı ise hangisi
yapılmaz?
A.
B.
C.
D.
Aylık devir
Çoklu puantaj
Aylık prim ve hizmet belgesi dökümü
Tekli puantaj
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
37- Personel ücret değişikliğini kaydetmek
için hangisi yapılmaz?
A.
B.
C.
D.
SSK raporları mönüsüne gidilir
Personel kartı mönüsüne gidilir
Eski kart seçilir
Sicil kartındaki ücret değiştirilip kaydedilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
38- Bordro programına ait işlemlerin doğru sıralanışı
hangisidir?
1 – Bölüm kartı açma
2 – Personel kartı açma
3 – Puantaj yapma
4- Rapor düzenleme
A. 1, 2, 3, 4
B. 4, 2, 1, 3
C. 4, 3, 1, 2
D. 2, 1, 3, 4
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
39- Hangi personel kodu yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
YON 01
PAZ05
SAT 125
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
40-Hangisi yanlış ücret hesaplamasının
sebebi olamaz?
A.
B.
C.
D.
Brüt ücret yanlış yazılmıştır.
İşçinin soyadı yanlış yazılmıştır.
İşçinin puantajı yanlış yazılmıştır.
Gelir vergisine H yazılmıştır.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
LKS
SORULARI
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
1- Lks2 de haftanın her günü kayıt yapmak
için ne yapılır?
A–
B–
C–
D–
Kayıt için kaydet tuşuna basılır.
Kayıt için F2 tuşuna basılır.
Bir işlem yapmaya gerek yoktur.
Firma eklerken, çalışma günleri işaretlenir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
2-Lks2 programlarında
tuşunun görevi nedir?
A- Kayıt ekle
B – Değiştir
C - Vazgeç
D – İşlemler
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
3. Lks2 de soldan sağa bir sahadan diğerine
gitmek için ne yapılır?
A–
B–
C–
D–
Fare ile tıklanır veya tab tuşuna basılır.
F10 tuşuna basılır
F2 tuşana basılır.
F9 tuşuna basılır..
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
4. Lks2 de firma açarken hangisi yapılmaz?
A – LKSSYS çalıştırılır.
B – Yönetimden Firmalar seçilir
C – LKSWIN da firmalar seçilir.
D–
tıklanır.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
5. Yeni bir şirket açmak için hangisi yapılır?
A- LKSSYS çalıştırılır.
B – Yönetimden Firmalar seçilir
C–
tıklanır.
D - A, B, C sırasıyla yapılır, bilgiler girilir, kaydedilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
6-Stok açıklaması yanlış yazılmış ise nasıl
düzeltilir?
A.
B.
C.
D.
Düzeltilemez
Stok kartı, ekrana getirilip düzeltilir.
Stok kartının statüsü kullanım dışı yapılır.
Yeni bir stok kartı daha açılır.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
7- Bir stokun bütün hareketlerini görmek için
ne yaparsınız?
A.
B.
C.
D.
Bakiye listesi çıkartırım
Envanter listesi çıkartırım
Stok ekstresi çıkartırım
Hepsi de doğrudur
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
8- Cari Kart eklenirken hangisi olmazsa
olmaz?
A. Açıklama yazılmazsa kart kaydedilemez.
B. Özel kod yazılmazsa kart kaydedilemez.
C. Muhasebe hesapları yazılmazsa kart
kaydedilemez.
D. Stok kodu yazılmazsa kart kaydedilemez
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
9- Müşteri çekinin ilk işlenişinde hangi yol izlenir?
A.
B.
C.
D.
Çek ve Senet/Bordrolar /Çek giriş
Çek ve Senet/Cari Hesap Hareketleri/Nakit Tahsil
Çek ve Senet / Banka Hesap Hareketleri / Virman
Çek ve Senet / Analizler / Müşteri Çekleri Reeskontu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
10- Firma çeki satıcıya veriliyor. İşlemlerin doğru
sıralanışı hangisidir?
1. Bordro tarihi girilir.
2. Çek çıkış (Cari hesaba)
3. Ekle’ye tıklanır
4. Bordrolar
5. Çek Senet Programına girilir.
A. 5,4,1,3,2
B. 5,4,2,3,1
C. 5,3,4,2,1
D. 5,2,3,4,1
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
11-Yanlış cümleyi bulunuz.
A.
B.
C.
D.
Cari Kartları ALICI, SATICI veya her ikisi olarak belirlenebilir.
Cari devir değerleri AÇILIŞ FİŞİ ile kaydedilir
Bir senet giriş bordrosuna en fazla bir senet kaydedilir.
Banka kartı kaydedilmeden, hesap kartı kaydedilemez
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
12- Verdiğimiz çek bankadan çekildiğinde Lks2
çek senet programında hangi yol izlenir.
A. Çek ve Senet / Bordrolar / Çek Çıkış (Cari hesaba)
B. Çek ve Senet / Bordrolar / İşlem Bordrosu (Kendi
çekimiz)
C. Çek ve Senet / Bordrolar / Çek Giriş (Cari hesaba)
D. Çek ve Senet / Bordrolar / Çek Çıkış (Banka Tahsil)
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
13- Müşteri çekini Çek-Senet Programına girdikten
sonra, cari hesaba niçin işlemiyoruz.
A.
B.
C.
D.
Çek senet programı ile cari programı entegre olduğundan
Cari hesaba daha önceden işlediğimiz için
Müşteri çeki cari hesaplara işlenmediğinden
Müşteri çekini cari hesaba işlediğimizde sonuç
değişmediği için.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
14- Müşteri çeklerinin listesini kağıda
yazdırmak için hangisi yapılmalıdır.
A.
B.
C.
D.
Rapor ünitesi Ekran seçilir
Rapor ünitesi Ascii seçilir
Yazıcı sayfasına göre işaretlenir.
Rapor ünitesi yazıcı seçilir
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
15-Listeden seçtiğimiz çekler, çıkış bordosunda
neden gözükmez?
A.
B.
C.
D.
Seçilen çekler daha önce ciro edilmişlerdir.
Vadesi gelmeyen çekler seçilmiştir.
Seçilen çekler işaretlenmemiştir
Vadesi geçmiş çekler seçilmiştir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
16- Mal sattığımız alıcımızdan, zaman
zaman mal da alıyoruz, cari kartını eklerken
ne yapmalıyız?
A.
B.
C.
D.
Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir
Cari hesaplar penceresinde (SA) seçilir
Cari hesaplar penceresinde (AS) seçilir
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
17- Banka hesabımıza kart açarken hangisi
yapılmaz?
A.
B.
C.
D.
Banka menüsüne gidilir.
Banka için kart eklenir.
Banka hesabı için kart eklenir.
Banka listesine gidilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
18- Alıcıdan aldığımız paranın makbuzunu
işlerken işlem cinsi ne olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
NAKİT TAHSİLAT
NAKİT ÖDEME
BORÇ DEKONTU
ALACAK DEKONTU
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
19-Alıcımız bizim adımıza satıcımıza ödeme
yaparsa, işlem cinsi ne olur?
A.
B.
C.
D.
AÇILIŞ FİŞİ
VİRMAN FİŞİ
BORÇ DEKONTU
KUR FARKI FİŞİ
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
20- Alıcımızın bankadaki hesabımıza yatırdığı
para için cari fiş cinsi ne olur?
A.
B.
C.
D.
BANKA İŞLEM FİŞİ
BANKA VİRMAN FİŞİ
GELEN HAVALE/EFT
GÖNDERİLEN HAVALE/EFT
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
21- Satıcıya banka hesabımızdan
yaptığımız ödeme için cari fiş cinsi ne olur?
A.
B.
C.
D.
BANKA İŞLEM FİŞİ
BANKA VİRMAN FİŞİ
GELEN HAVALE/EFT
GÖNDERİLEN HAVALE/EFT
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
22- Cari hesap bakiyelerini görmek için yapılan
işlemleri sıralayınız.
1- Başlat düğmesini tıklayınız.
2- Borç/Alacak Durum Raporu
3- Menü, Cari Hesaplar
4- Durum Bilgileri
A.
B.
C.
D.
4,2,3,1
3,4,2,1
1,2,3,4
2,1,3,4
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
23- Cari hesap ekstrelerini ekranda
görmek için hangisi yapılmaz?
A.
B.
C.
D.
Cari Hesap fişleri tıklanır.
Cari Hesap tıklanır
Cari Hesap ekstresi tıklanır
Dökümler tıklanır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
24- Cari Hesap Kartları penceresinde
kullanılan kartları görmemek için ne
yapmalıyız.
A.
B.
C.
D.
Pencerede “kullanılanları” seçeriz
Pencerede “hepsi” ni seçeriz.
Pencerede “Kullanılmayanları” seçeriz.
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
25- Alış faturası girişi ile ilgili olarak aşağıdaki
cümlelerden hangisi doğrudur?
A. Cari hesap kodunda F10 a basarak listeyi
görebiliriz.
B. Malzeme satırında TAB tuşuna basarak
ilerleyebiliriz.
C. Sonraki malzemenin girişi için Enter’a basılarak
satır açılır.
D. Hepsi de doğru
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
26- Kapalı satış faturası düzenlenmesi ile ilgili
olarak hangi cümle yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
Stok, satış irsaliyeleri seçilir
Kasa işlemleri, faturalar seçilir.
Cari hesap kodu yazılmayabilir
Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
27-Satış faturası ile ilgili olarak hangi cümle
yanlıştır?
A. Satış irsaliyesi üzerinde sağ tıklanarak,
faturalaştır seçilir.
B. Kapalı satış faturası kasa programından
düzenlenebilir
C. Hizmet faturalarında tür olarak malzeme yerine
hizmet seçilir
D. Hiçbiri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
28-Yanlış olan cümleyi bulunuz.
A. En çok kullanılan malzeme birimi birim seti
olarak tanımlanır
B. Malzeme kodu satırı tıklanarak cari hesap listesi
açılır.
C. Yanlış faturayı düzeltmek için üzerinde tıklanarak
ekrana getirilir.
D. Satış perakende ise PERAKENDE SATIŞ FATURASI
seçilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
• MİKRO ÖN MUHASEBE
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
– Programlarının bütün bölümlerinde programı
kullanırken bize yol göstermesi amacıyla
hazırlanmış yardım ekranlarıwına nasıl
ulaşabiliriz?
•
•
•
•
A) F1 ve Ctrl+Y tuşlarına basarak
B) F1 ve Alt+Y tuşlarına basarak
C) Alt+F1 ve Alt+Y tuşlarına basarak
D) Ctrl+F1 ve Ctrl+Y tuşlarına basarak
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
– Muhasebe paket programında rakamsal
alanlarda hesap makinesini kullanmak için
hangi tuş kullanılır?
•
A- F9 tuşu B) F8 tuşu C) Soru işareti(?)
tuşu D) Yıldız (*) tuşu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
– Evrak sakla kısayol tuşu aşağıdakilerden
hangisidir?
•
•
•
•
A) Alt + N
B) Ctrl + S
C) Ctrl + U
D) Alt + S
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Bir işletmenin mal sattığı bir kişinin C/H
tipi aşağıdakilerden hangisidir?
–
–
–
–
Satıcı
Müşteri
Dağıtıcı
Bayi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Hesap açılış fişi penceresine ulaşmak için
hangi komut satırı izlenmelidir?
– Finans \ Kartlar \ Cari hesaplar
– Muhasebe \ Muhasebe fişleri \ Standart
muhasebe fişi
– Finans \ Evraklar \ Açılış Fişleri \ Açılış fişi
– Sabit kıymetler \ Evraklar \ Alış faturası
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Cari hesap ekstresinde sadece bir carinin
hareketleri raporlanacaksa kriterler
sayfasında bu carinin kodu hangi alana
yazılır?
–
–
–
–
Tarama yapısı
Tarama ilk
Sıralama şekli
Firmalar
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Cari hesapların kodlarını değiştirebilmek
için hangi komut satırı izlenmelidir?
– Finans \ Kartlar \ Cari hesaplar \ Cari hesap
tanıtım kartı
– Finans \ Evraklar \ Açılış fişleri \ Açılış fişi
– Muhasebekur \ Servis \ Kart aktarma \ Cari
kartı aktarma
– Finans \ Raporlar \ Cari hesap
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Kasa tanıtım kartına hangi komut satırı
izlenerek ulaşılır?
–
–
–
–
Finans \ Kartlar \ Kasa \ Kasa tanıtım kartı
Hizmet \ Kartlar \ Hizmet tanıtım kartı
Finans \ Evraklar \ Tahsilat
Stok \ Kartlar ve Reçeteler \ Stok tanıtım kartı
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Nakit giriş ve çıkışları için hangi kasa tipi
kullanılır?
–
–
–
–
Müşteri ödeme sözleri kasası
Verilen senet kasası
Çek kasası
Nakit kasası
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Daha önceden kaydedilmiş bir kartın
tamamen silinmesi için hagi kısayol tuşu
kullanılır?
–
–
–
–
ESC
ALT+N
ALT+L
ALT+C
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Müşterilerden birinin borcuna karşılık çek
vermesi durumunda hangi kasa tipi ve
hangi fiş tipi kullanılır?
–
–
–
–
Nakit kasası + Kasa tahsilat fişi
Çek kasası + Kasa tahsilat fişi
Nakit kasası + Kasa ödeme fişi
Çek kasası + Kasa ödeme fişi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Satıcılardan birine 1000 YTL’lik nakit para
ödenmesi durumunda hangi kasa tipi ve
hangi fiş tipi kullanılır?
–
–
–
–
Nakit kasası + Kasa tahsilat fişi
Senet kasası + Kasa ödeme fişi
Çek kasası + Kasa ödeme fişi
Nakit kasası + Kasa ödeme fişi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Stok tanıtım kartına hagi komut satırı
izlenerek ulaşılır?
Finans \ Kartlar \ Stok tanıtım kartı
Hizmet \ Kartlar \ Stok tanıtım kartı
Finans \ Evraklar \ Tahsilat
Stok \ Kartlar ve Reçeteler \ Stok tanıtım
kartları\Stok tanıtım kartı
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Tanımlanmış bir stok kartını hangi kısayol
tuşu yardımıyla kayıt edebiliriz?
ALT+A
ALT+D
ALT+S
ALT+V
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Toptan stok satın alındığında alış irsaleyisi
düzenlemek için hangi komut satırı
izlenmelidir?
Stok\Evraklar\İrsaliyeler\Satın alma\Toptan
alış irsaliyesi
Finans\İrsaliyeler\Toptan alış irsaliyesi
Hizmet\İrsaliyeler\Alış irsaliyesi
İrsaliye\Toptan alış irsaliyesi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Kartı açılmış bir stokun fiyatının değiştirilebilmesi
için hangi komut satırı izlenmelidir?
Stok\Kartlar ve reçeteler\Servis\Fiyat yönetimi
Servis\Kartlar\Stok\Fiyat yönetimi
Stok\Kartlar ve reçeteler\Stok tanıtım kartları\Stok
satış fiyatları yönetimi
Servis\Stok\Stok fiyatları yönetimi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
İşletmeye yeni bir çek girişi olduğunda hagi
komut satırı izlenerek kart açılır?
–
–
–
–
Finans \ Kartlar \ Değerli kağıt tanıtım kartı
Hizmet \ Kartlar \ Çekler tanıtım kartı
Finans \ Evraklar \ Çek senet tanıtım kartı
Stok \ Kartlar ve Reçeteler \ Çek senet tanıtım
kartı
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
İşletme satmış olduğu bir mala karşılık
müşteriden çek alırsa hangi evrakla kayda
alınır?
–
–
–
–
Açılış fişi
Tahsilat makbuzu
Tediye makbuzu
Virman dekontu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
İşletme satın almış olduğu bir mala karşılık satıcıya
elinde bulunan senetlerden birini ciro ederse tediye
makbuzu düzenlerken cinsi sütununda
aşağıdakilerden hangisi seçilir?
– Firma çeki
– Müşteri ödeme sözleri
– Firma senedi
– Müşteri senedi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Müşterilerden birinin borcuna karşılık senet
vermesi durumunda tediye makbuzunda
cinsi sütununda aşağıdakilerden hangisi
seçilir kullanılır?
–
–
–
–
Nakit
Müşteri senedi
Müşteri çeki
Müşteri havale sözü
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Genel amaçlı müşteri çekleri dökümü raporunu
alabilmek için hangi komut satırı izlenmelidir?
– Finans \ Raporlar \ Çek-senet \ Firma çekleri \
Genel amaçlı müşteri çekleri
– Finans \ Raporlar \ Çek-senet \ Müşteri
çekleri \ Genel amaçlı müşteri çekleri
– Finans \ Raporlar \ Çek-senet \ Müşteri
senetleri \ Genel amaçlı müşteri çekleri
– Finans \ Raporlar \ Çek-senet \ Firma
senetleri \ Genel amaçlı müşteri çekleri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
İşletmelerin çalışmış oldukları bankalarla
ilgili kartlar hangi komut satırı izlenerek
açılır?
–
–
–
–
Finans \ Kartlar \ Hizmet \ Banka tanıtım kartı
Hizmet \ Kartlar \ Evraklar \ Banka tanıtım kartı
Finans \ Kartlar \ Banka \ Banka tanıtım kartı
Stok \ Kartlar ve Reçeteler \ Banka tanıtım kartı
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Yeni kurulan bir işletmenin sermaye olarak
bankadaki hesabında 50.000 YTL varsa
aşağıdakilerden hangisini kullanarak ön
muhasebede kaydını gerçekleştirebilir?
–
–
–
–
Mahsup fişi
Tahsilat makbuzu
Hesap açılış fişi
Bankadan nakit para çekme fişi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
İşletme bankadaki hesabından kasasına
1.000 YTL çekerse, aşağıdakilerden hangisini
kullanarak kayıt işlemini yapabilir?
–
–
–
–
Takas çek çıkış fişi
Hesap açılış fişi
Takas çek ödeme fişi
Nakit çekme makbuzu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Müşteri çeklerinden birinin tahsili için
bankaya gönderilmesi durumunda
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
–
–
–
–
Takas çek çıkış fişi
Genel amaçlı virman dekontu
Takas çek ödeme fişi
Nakit çekme makbuzu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
İşletmeler farklı bankalardaki hesapları arasındaki
para transfer işlemlerini aşağıdakilerden hangisini
kullanarak kaydeder?
– Genel amaçlı virman dekontu
– Takas çek ödeme fişi
– Takas çek çıkış fişi
– Nakit çekme makbuzu
•
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
İşletme borçlu olduğu satıcı Oğuz TÜRK’e
2.000 YTL’yi bankadaki hesabından
gönderirse aşağıdakilerden hangisi
kullanılarak kaydeder?
–
–
–
–
Takas çek çıkış fişi
Giden havale fişi
Takas çek ödeme fişi
Nakit çekme makbuzu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
İşletmelerin bankalardaki hesaplarının dökümünü
ayrıntılı olarak veren hesap eksteresi raporunu
alabilmek için hangi komut satırı izlenmelidir?
– Finans \ Raporlar \ Banka \ Banka ekstre raporu
– Finans \ Raporlar \ Banka \ Banka durum raporu
– Finans \ Raporlar \ Banka \ Banka hareket raporu
– Finans \ Raporlar \ Özel raporlar \ Banka hesap
özet ekstresi raporu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
İrsaliyelere hangi komut satırı izlenerek
ulaşılır?
Finans \ Kartlar \ İrsaleyeler
Stok\Evraklar\İrsaliyeler
Stok\Kartlar\İrsaliyeler
Finans\Evraklar\İrsaliyeler
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Gerektiğinde iade almak şartıyla yapılan
satışlar için hangi irsaliye düzenlenir?
İhraç kayıtlı satış irsaliyesi
Konsinye satış irsaliyesi
Perakende satış irsaliyesi
Toptan satış irsaliyesi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Toplu olarak mal satın alındığında hangi
irsaliye düzenlenir?
Perakende alış irsaliyesi
İhraç kayıtlı alış irsaliyesi
Toptan alış irsaliyesi
Konsinye alış irsaliyesi
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
İrsaliye listelerini görüntüleyebilmek için
hangi komut satırı izlenmelidir?
Stok\Listeler\Evrak listeleri\İrsaliye listeleri
Servis\Listeler\İrsaliye listeleri
Stok\Raporlar\İrsaliye listeleri
İrsaliye\İrsaliye listeleri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Faturalara hangi komut satırı izlenerek
ulaşılır?
Finans\Kartlar\Fatura
Stok\Evraklar\Fatura
Stok\Kartlar\Fatura
Finans\Evraklar\Fatura
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Daha önceden düzenlenmiş bir irsaliyenin
faturalaştırılabilmesi için hangi kısayol tuşu
kullanılmalıdır?
F5
F3
ALT+T
CTRL+T
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Düzenlenen faturayı yazıcıya dökmek için
hangi kısayol tuşu kullanılır?
ALT+S
ALT+B
ALT+T
ALT+K
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
İşletme bir otomobil alırsa hangi faturayı
düzenler ve faturanın cinsi alanında hangisini
seçer?
Satış faturası - Taşıtlar
Alış faturası - Taşıtlar
Alış faturası - Demirbaş
Alış faturası – Sabit varlık
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Fatura listelerini görüntüleyebilmek için
hangi komut satırı izlenmelidir?
Stok\Listeler\Evrak listeleri\Faturalar
Servis\Listeler\Faturalar
Stok\Raporlar\Faturalar
Fatura\ Fatura listeleri
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
• NEBİM
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
Nebim Winner’da yeni bir şirket oluşturmak
için hangi menüye girilmelidir?
A) Winner
C)
Weritabanı Yönetimi
B) Nebim Runtime
D)
NebimRegedit
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
Stoklarda kullanılacak birimler hangi
menüde tanımlanır?
A) Stok Yönetimi-Stok-Hareketler
C) Muhasebe-Cari Hesap- Ayarlar
B) Stok Yönetimi- Stok - Stok kartları
D) Stok Yönetimi-Stok -Ayarlar
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
Stoklarda kullanılacak kdv oranları hangi
menüde hazırlanır?
A) Stok Yönetimi-Stok-Raporlar
C) Muhasebe-Cari Hesap- Ayarlar
B) Stok Yönetimi-Stok – Ayarlar
D) Stok Yönetimi-Stok -Sayım
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
Raporları başlatmak
için hangi simgeye
basılır?
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
Yeni bir stok kartı açabilmek için hangi
menüye girilmelidir?
A) Stok-Ayarlar
C) Stokayarlar-stok kartı aç,değiştir, sil
B) Cari hesap-ayarlar
D) Stok
kartları-Stok kartı aç,değiştir, sil
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
İşletmenin mal aldığı firmalar hangi menüde
tanımlanır?
A) Cari Hesap-Ayarlar
C) MuhasebeCari Hesap-Cari hesap kartları
B) Cari hesap-Raporlar
D) StokCari Hesap-Cari hesap kartları
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
Alınan mallar hangi menüden girilir?
A) Stok yönetimi-Fatura-Satış
C) Muhasebe-Fatura-Alış
B) Stok Yönetimi-Fatura-Alış
D) Cari hesap-fatur-Alış
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
Daha önceden kayıt edilmiş bir stok kartı
üzerinde işlem yapmak için hangi menüye
gidilir?
A) Stok-Stok kartı-Eski kart C) Stok-Stok
kartları-Stok kartı aç,değiştir, sil
B) Cari –Stok kartı-Eski kart D) Stok-Stok
kartları-Stok kartı gözlem
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Bir firmadan alınan birden fazla irsaliye için bir
fatura düzenlemek için hangi menü seçilmelidir?
A) Fatura-Satış-Satış irsaliyesi faturala (çok
irsaliye)
B) Fatura-Alış-Alış irsaliyesi faturala (çok irsaliye)
C) Fatura-Satış-Satış irsaliyesi faturala (çok
irsaliye)
D) Fatura-Satış-Satış irsaliyesi faturala (tek
irsaliye)
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
• . Kayıtlı stokların son durumları ile ilgili
raporlar hangi menüden alınır?
•
A) Stok-Raporlar-Stok durumu
C) Cari-Raporlar-Stok durumu
•
B) Stok-Maliyetlendirme-Stok durumu
D) Stok-Ekstre-Stok durumu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
• . Kayıtlı stokların son durumları ile ilgili
raporlar hangi menüden alınır?
•
A) Stok-Raporlar-Stok durumu
C) Cari-Raporlar-Stok durumu
•
B) Stok-Maliyetlendirme-Stok durumu
D) Stok-Ekstre-Stok durumu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
Firmanın yaptığı satışları kullanıcının
filtrelemelerde verdiği sınırlamalar ve
seçenekler doğrultusunda listeleyen rapor
hangisidir?
A) Stok-ekstre-Stok durumu
C) Alış/satış Rap.- Satışlar
B) Stok-Raporlar-Satışlar
D) Stok-Raporlar-Stok durumu
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
Belirtilen filtreleme aralıklarında satılan stokların
satış miktarlarını en çok satılandan en az satılana
doğru sıralı listesi hangi menüden alınır?
A) Stok-ekstre-Stok durumu
C) StokAlış/satış Rap.- Satışlar
B) Stok-Raporlar-Satışlar
D) StokAlış/satış Rap.- Ençok/enaz satanlar
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
İstenilen firma ya da firmalar bazında
filtrelemelerde belirlenen sınırlamalar ve detay
seçenekleri doğrultusunda alış, satış ve iadelerin
listesini veren rapor hangisidir?
A) Stok-Alış/satış Rap.- Firma Bazında Alış ve Satış
C) Stok-Raporlar-Satışlar
B) Stok-ekstre-Stok durumu
D) Alış/satış Rap.- Satışlar
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
Sayım yapıldığı tarihte elde bulunan
mevcut malların girildiği menü hangisidir?
A) Stok-Sayım-Satışlar
C)
Stok-Alış/satış Rap.-Fiili sayım gir, değ.
B) Stok-Sayım-Fiili Env.sayım gir,değ. D)
Stok-Envanter-Fiili Env.sayım gir, değ.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Nebim Winner’da yeni bir şirket açmak için
hangi menüye girilmelidir?
A) Stok – Stok Kartı – Yeni Kart
B) Sistem Yönetimi – Ortak Tanımlar – Şirket
Açma
C) Veri Tabanı Yönetimi – SQL Server Ayarları –
Yeni NEBIM Veritabanı Aç
D) NebimWinner – Şirket İşlemleri – Şirket
Tanımlama
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Yeni mal için stok kartı nerede tanımlanır?
A) Cari-Cari kartları-Stok kartı aç, değiştir, sil
B) Stok-Stok kartları-Stok kartı aç, değiştir, sil
C) Stok-Cari kartları-Stok kartı aç, değiştir, sil
D) Fatura-Stok kartları-Stok kartı aç, değiştir, sil
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Toptan satış faturası hangi menüden girilir?
A) Stok yönetimi-Fatura/irsaliye-Satış-Satış faturası
düzenle
B) Mağazacılık-Fatura/irsaliye-Satış-Satış faturası
düzenle
C) Stok yönetimi-Stok-Satış-Satış faturası düzenle
D) Stok yönetimi-cari hesap-Satış-Satış faturası
düzenle
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
•
•
•
•
•
Daha önce düzenlenmiş bir satış irsaliyenin faturası
nedede düzenlenir?
A) Cari- Fatura/irsaliye-Satış-Satış irsaliyesi faturala
B) Muhasebe- Fatura/irsaliye-Satış-Satış irsaliyesi
faturala
C) Stok yönetimi- Fatura/irsaliye-Alış-Alış irsaliyesi
faturala
D) Stok yönetimi- Fatura/irsaliye-Satış-Satış
irsaliyesi faturala
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
ÖN MUHASEBE MODÜL MENÜLERİ
1.
-
STOK
STOK KARTI
STOK HAREKETİ
RAPORLAR
2- CARİ
- CARİ KARTI
- CARİ HAREKETİ
- RAPORLAR
3- BANKA
- BANKA KARTI
- BANKA HAREKETİ
- RAPORLAR
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
4- İRSALİYE
- İRSALİYE
- RAPORLAR
5- FATURA
- FATURA
- RAPORLAR
6- ÇEK- SENET
- ÇEK SENET KARTI
- ÇEK SENET HAREKETİ
- RAPORLAR
7- KASA
- KASA KARTI
- KASA HAREKETİ
- RAPORLAR
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
8- BORDRO
- PERSONELSİCİL KARTI
- PUANTAJ İŞLEMLERİ
- RAPORLAR
NOT: Tüm ETA paket program modül
menüsün de ayrıcaYARDIM ve
SERVİS menüleri de
bulunmaktadır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
ÖN MUHASEBE
MODÜLLERİ
VE
MENÜLERİNİ
İNCELEYELİM
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
1- STOK MODÜLÜ
Satılmak veya üretimde kullanılmak amacıyla
depoda ambarda biriktirilmiş mal veya
Malzemeye stok denir.
–
–
–
Hangi mallardan ne miktarda var?
Stoktaki malların maliyet değeri nedir?
Satışların maliyeti ne kadardır?
Dönemlere göre alış ve satış bilgileri
nedir? vb soruların cevapları için
stoklardan yararlanılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Stok modülü ile yapılabilecek işlemler
STOK KARTI
• Her malzeme veya mallar için STOK KARTI açılır.
• Stok kartI açılırken her stok kart için
– Stok Kodu
– Stok adı
– Birimi
– KDV Oranı
– İstenirse alış fiyatı ve satış fiyatları belirlenir ve
kaydedilir
• Her malzeme veya malların varsa Stok Devir Değerleri
varsa işlenir
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
STOK HAREKETİ
Sadece stok Modülü Kullanılıyorsa Stok hareketi
kullanılır
Stok hareketi giriş veya çıkış olarak iki türlüdür:
• Alışlar GİRİŞ olarak,
• Satışlar ÇIKIŞ olarak işlenir.
Stok modülü Fatura – İrsaliye modülleriyle kullanılıyorsa
Stok hareketi irsaliye veya fatura ile olur..
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
RAPORLAR
Stok kayıtlarından faydalanarak,
•
•
•
•
•
Stok bakiye listesi
Stok ekstresi
Mal listeleri,
Fiyat listeleri,
Stok hareket listeleri
•
Kar zarar analizleri gibi raporlar üretilebilir
.
• SERVİS (AYARLAR)
Stok kartı aktarması, devir işlemleri , saha boyları ve işletmeye ve günün
mevzuatına göre güncelleştirmeler ve ayarlar bu menüde yapılır
Örneğin
işletmenin Ticari malları için kullandığı KDV oranı % 8 ise bu KDV
default KDV olarak burada yapılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
2-CARİ MODÜLÜ
Hem alıcıların ( Müşterilerin) ve hem de satıcıların hesaplarını
izlemeye yarar
•
•
Kimlerden ne kadar alacağımız var?
Kimlere ne kadar borcumuz var? Soruların cevapları için
cari modülünden yararlanılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Cari modülü ile yapılabilecek işlemler
CARİ KARTI
•
Her Alıcı ve satıcı için CARİ KARTI açılır.
•
Cari kartı açılırken her cari kart için
– Cari Kodu
– Cari adı
– Adres, Tel no, vergi dairesi, vergi no
• Her alıcı ve satıcının Açılış Devir Değerleri varsa işlenir
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
CARİ HAREKETİ
Cari hesaplara ait işlemler için kullanılır.
Sadece cari modülü kullanılırsa
– Açık mal alış faturası ile satıcı cari
alacalandırılır,
– Açık mal satışı ile müşteri cari borçlandırılır.
– Cari ödeme- tahsilat- virman işlemleri bu
modülde yapılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
RAPORLAR
Cari kayıtlarından faydalanarak
•
•
•
•
Borç, alacak bakiye listeleri,
Cari hesap ekstreleri,
Adres listeleri,
Müşteri listeleri vb düzenlenebilir.
Cari hesap kayıtları, raporları, karşı firmalar ile karşılaştırılır.
Bu işleme mutabakat denir.
Diğer firmalardan ekstre yani cari hesap hareketleri özeti istenir.
Biz de cari hesap sonuçlarını diğer firmalara bildiririz.
Karşılaştırma sonucu, yanlış kaydedilen belgeler varsa düzeltilir
SERVİS (AYARLAR)
Cari kartı aktarması, devir işlemleri , saha boyları ve işletmeye ve günün
mevzuatına göre güncelleştirmeler ve ayarlar bu menü de yapılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
3-BANKA MODÜLLÜ
Bankada açılan mevduat hesapları ve kredi hesapların takip
edilmesi için kullanılan programdır. Eta programında banka
CARİ modülünden takip edilecektir.
Banka modülü ile yapılabilecek işlemler
BANKA KARTI
•
Her Banka ve hesap için banka kartı açılır banka
kartları açılırken her banka hesabı için
–
–
–
–
•
Banka Kodu
Banka adı
Hesap adı
Banka adresi
Banka hesapların Açılış Devir Değerleri varsa işlenir
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
BANKA HAREKETİ
Banka hesaplarına gelen ve giden havale- bankalar ve banka
hesapları arasındaki işlemleri- borç ve alacak işlemleri için bu
menü kullanılır
RAPORLAR
Banka kayıtlarından faydalanarak
•
•
Banka bakiye listeleri
Banka ekstreleri
SERVİS
Banka kartı aktarması, devir işlemleri , saha boyları ve işletmeye
ve günün mevzuatına göre güncelleştirmeler ve ayarlar bu menü de
yapılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
4- İRSALİYE MODÜLÜ
Ticari malın alınması veya satılması durumunda ticari mal taşıma
için düzenlenen belgedir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
İrsaliye modülü ile yapılabilecek işlemler
ALIM VE SATIŞ İRSALİYESİ
•
•
•
•
•
Satıcı firmadan gelen mal alım irsaliyeleri bu programda bilgisayara işlenir.
Alım irsaliyesi Alım faturasını bilgisayara işlemeye yarar
Müşteriye satılan mallar mal satış irsaliyesi bu programda düzenlenerek alıcı firmaya
gönderilir.
Satış irsaliyesi satış faturasını düzenlememize yardımcı olur
İrsaliye düzenlenirken müşteri bilgileri CARİ programı kayıtlarından, mal bilgileri STOK
programı kayıtlarından alınabilir
RAPORLAR
•
Alış ve satış irsaliye listesi , KDV raporları alınır
• SERVİS
KDV oranları, saha boyları, satış ve alış irsaliye numaralarının sistem tarafından
oluşturulmasını sağlar
İrsaliye Programı işletmeye ve günün mevzuatına göre güncelleştirilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
5- FATURA MODÜLÜ
Fatura Modülü ile yapılabilecek işlemler ve sonuçları
Alım Faturaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emtia (mal) alış , Duran varlık alış, Masraf faturaları bu modülde bilgisayara işlenir
Açık mal alış faturaları Cari hesabı ve stok kayıtlarını etkiler.
Emtia alış faturası ile alınan mallar stoklara giriş olarak kayıt edilmelidir.
Açık fatura ile alıştan dolayı satıcı işletmemizden alacaklıdır. Satıcının alacağının
CARİ hesaba işlenmesi gerekir.
Kapalı mal alım faturaları Satıcı cari hesapları ilgilendirmez, stokları ilgilendirir.
Kapalı fatura ile alınan mal ve hizmetler dolayı satıcının işletmemizde alacağı
yoktur.
Duran varlıkların açık fatura ile alınması durumunda satıcı cari alacaklı olur..
Kapalı fatura ile yapılan duran varlık alışları cari hesapları ilgilendirmez.
İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yapılması gereken çeşitli harcamalar
vardır. Kira, elektrik, su, ısıtma giderleri, kırtasiye masrafları, bakım onarım
giderleri gibi. Tüketildikçe bedeli ödenen, elektrik, su, gibi giderler stokları
ilgilendirmez.
Büyük miktarlarda alınıp, kullanılan temizlik malzemesi, gıda maddesi, kırtasiye
malzemesi gibi gider harcamaları stoklara işlenebilir.
Açık gider faturaları cari hesapları ilgilendirir.
Kapalı gider faturaları cari hesapları ilgilendirmez
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Satış Faturaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mal satışları, Duran varlık satışları, Hizmet satış faturaları bu modülde bilgisayara işlenir
Yapılan satışın bedeli daha sonra tahsil edilmemişse fatura açık olarak düzenlenir.
Açık satış faturası hem STOK kayıtlarını hem de CARİ hesap kayıtlarını ilgilendirir.
Yapılan satışın bedeli müşteriden alınmış ise, fatura kapalı olarak düzenlenir.
Kapalı satış faturası STOK kayıtlarını ilgilendirir.
Müşteri aldığı malın bedelini ödediği için borcu yoktur. İşlem CARİ hesap kayıtlarını
ilgilendirmez.
Hizmet faturaları stoku ilgilendirmez
Açık fatura ile yapılan hizmet satışları için cari ( Müşteri Carisi) borçlanır
Kapalı fatura ile yapılan hizmet satışları cari hesabı ilgilendirmez
RAPORLAR
•
Alış ve satış fatura listesi , ıskonto raporları ,KDV raporları alınır.
SERVİS
KDV oranları, saha boyları, satış ve alış Fatura numaralarının sistem tarafından
oluşturulmasını sağlar
Fatura modülü işletmeye ve günün mevzuatına göre güncelleştirilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
6- ÇEK-SENET MODÜLÜ
Alım veya satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan alınan
veya verilen çek ve senetlerin takip edilmesi için kullanılır
Çek ve senet türleri
•
•
•
•
Müşteri çeki
Müşteri senedi
Firma çeki
(Kendi çekimiz)
Firma senedimiz ( Kendi senedimiz)
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Çek- Senet Modülü ile yapılabilecek işlemler
ÇEK SENET KARTI
•
Her çek ve senet için KART açılır. Çek veya senet Kartını sistem Bordrolar kısmında kendisi
oluşturur.
ÇEK SENET HAREKETİ
•
•
Müşteriden alınan çek ve senetlerin girişi
Satıcıya verilen firma çekleri, Firma senetleri, Müşteri çekleri(Ciro), Müşteri senetleri
Ciro)çıkışları
•
Çek senet tahsili ve ödemeleri Hareketlerde BORDROLAR kullanılarak yapılır.
(
RAPORLAR
•
Çek-senet kayıtlarından faydalanarak, müşteri çekleri listesi, firma çekleri listesi, müşteri
senetleri listesi, firma senetleri listesi, tahsil edilecek çek-senet listesi gibi listeler düzenlenebilir
SERVİS
•
ÇEK SENET Programı işletmeye ve günün mevzuatına göre güncelleştirilir. Örneğin Default faiz
oranı burada yapılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
7- KASA MODÜLÜ
•
•
Nakit giriş ve çıkışların takip edilmesi,ne yarar
Kasa Modülü ile yapılabilecek işlemler
•
KASA KARTI
•
Her kasa için kasa kartı açılır Kasa kartları açılırken her kasa kart için
–
–
Kasa Kodu
Kasa adı
•
Kasaların Açılış Devir Değerleri varsa işlenir
•
KASA HAREKETİ
•
Kasadan nakit giriş ve çıkış işlemleri için bu program kullanılır. Cari tahsilat,
cari ödeme, kira serbest meslek ödemesi, gider makbuzu ile ödemeler,
bankaya para yatırılması, bankadan para çekilmesi vb
•
RAPORLAR
•
Kasa kayıtlarından faydalanarak Kasa bakiye listeleri, Kasa ekstreleri,
Günlük ve aylık kasa durum listeleri alınabilir.
•
SERVİS
•
Kasa modülü saha ayarları, tahsil ve tediye makbuz numaralarının sistem
tarafından verilmesi, devir işlemleri vb işlemler yapılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
8- BORDRO MODÜLÜ
Personel ücretlerini ve bu ücretlerden yapılan kesintileri göstermek için
düzenlenen çizelgeye bordro denilir
Bordro Modülü ile yapılabilecek işlemler
PERSONEL SİCİL KARTI
Her Personel için sicil kart kartı açılır Personele verilecek Aylık
brüt veya net ücret karta işlenir.
PUANTAJ İŞLEMLERİ
Personelin aylık çalışma süreleri , fazla mesaileri, tatil bigileri
girilerek ücretleri hesaplanır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
RAPORLAR
Bordro kayıtlarından faydalanarak
•
•
•
•
•
Ücret icmal raporları
Aylık prim ve hizmet belgesi
Vizite kağıdı
Giriş ve çıkış bildirgeleri
Kıdem ve ihbar tazminatları vb işlemler yapılır
• SERVİS
Aylık devir işlemleri, vergi ve prim oranları, saha boyları vb
ayarlar için
Servis bölümü kullanılarak işletmeye ve günün mevzuatına
göre güncelleştirilir.
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
STOK
1- Ticari mal takip edilmesi için …………… modülü kullanılır
CARİModülü
2- Satıcıların ve alıcıların hesaplarının takibi için ……………………
kullanılır
KASA
3 –Nakit işlemleri için ………………….. Modülü kullanılır
ÇEK/ SENET
4 –Çek ve senet takibi için ………………..Modülü kullanılır
İRSALİYE Modülü
5– Mal alış irsaliyesi ……………………….
kullanılarak bilgisayara kaydı yapılır
FATURA Modülü
6 – Mal satış faturası ……………………….
kullanılarak düzenlenir
BORDRO
7 – Personel ücreti …………………..Modülünden
yararlanılarak hesaplanır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
8– İşletmenin her Ticari mal takibi için stok modülünde
………………..
açılır.
STOK KARTI
9 – İşletmenin her satıcı takibi için cari modülünde
………………..
açılır.
CARİ KARTI
10 – İşletmenin nakit paralarını takip etmek için her kasa
için ………………..
açılır.
KASA KARTI
11 – Personel ücretinin hesaplanması için her personel
için……………………………………açılır.
PERSONEL SİCİL KARTI
ÇEK SENET KARTI
12 – Her çek ve senet için …………………………...açılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
KASA HAREKETLERİ
13 – Nakit tahsilatlar kasa modülünün ………………………….
Menüsünde yapılır
ÇEK- SENET HAREKETLERİ
14 – Müşteriden alınan çeklerin girişleri ……………………….
Menüsünde yapılır
15 – Cariyi borçlandırma işlemi cari modülünün
………………………………...
CARİ HAREKETLERİmenüsünde yapılır.
16 – Satıcıya verilen çekler için çek senet modülünün
ÇEK- SENET HAREKETLERİ
………………….…………..Menüsü
kullanılır
KASA HAREKETLERİ
17 – Nakit ödemeler kasa modülünün ………………………….
Menüsünde yapılır
18 – Bankaya para yatırma işlemi kasa modülü ………………………….
KASA HAREKETLERİ
Menüsünde
yapılır
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
RAPORLAR
19 – Ticari mal ekstreleri stok modülünün ………………
Menüsünde öğrenilir
RAPORLAR
20– Satıcı ve müşteri ekstreleri cari modülünün ……………
Menüsünde öğrenilir
RAPORLAR
21 –Kasa ekstreleri Kasa modülünün ………………
Menüsünde öğrenilir
RAPORLAR
22 – Müşterilerin bakiye durumu cari modülünün ………………….
Menüsünde öğrenilir
RAPORLAR
23- Ticari mal bakiye durumu stok modülünün ……………………..
menüsünde öğrenilir
24 – İşletmenin portföyündeki çekler çek senetler
modülünün ……………………
menüsünde öğrenilir
RAPORLAR
PENBİL EĞİTİM KURUMLAI
Muh.öğrt.Murat Serfin
Download

Bilgisayarda Ön Muhasebe Sunumu